Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2004:AP0395

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
26-05-2004
Datum publicatie
01-06-2004
Zaaknummer
100527/KG ZA 04-123
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Publicatie op website. Gezien de onrechtmatigheid hiervan qua aard en omvang, de vrees voor herhaling, de voldoende bepaaldheid van het gevorderde verbod voor de toekomst en de effectiviteit van de rechtsbescherming van eiseres, wordt de vordering met betrekking tot een verbod voor de toekomst toegewezen. Gevorderde verbod op het gastenboek op de website niet toegewezen. Omdat gedaagde de website faciliteert wordt hij geboden, op straffe van verbeurte van een dwangsom, enige onrechtmatige mededeling van derden omtrent (het bestuur van) eiseres te verwijderen en verwijderd te houden en wel binnen veertien dagen na een schriftelijk bericht hieromtrent van eiseres.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: 100527/KG ZA 04-123

Zittingsdatum: 26 mei 2004

754

RECHTBANK TE HAARLEM

Proces-verbaal zitting in kort geding

Ter terechtzitting van 26 mei 2004 van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haar-lem, mr. A.J. van der Meer, zitting houdend in kort geding, bijgestaan door mr. A.A.M. van der Meer, griffier, zijn ter behandeling van het bij dagvaarding aanhangig gemaakte geding met zaaknummer: 100527/KG ZA 04-123 van:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid DAMIATE BAND HAARLEM,

gevestigd te Haarlem,

eisende partij,

procureur mr. J. Brons,

-- tegen --

[gedaagde], ook handelend onder de naam [naam],

wonende te [woonplaats],

gedaagde partij,

in persoon verschenen,

hierna ook aan te duiden als Damiate respectievelijk [gedaagde].

verschenen:

- Damiate in de persoon van haar voorzitter, bijgestaan door mr. Brons, voornoemd;

- [gedaagde] in persoon.

De voorzieningenrechter memoreert als volgt.

De zaak heeft voor het eerst gediend ter terechtzitting van 8 april 2004, waarvan proces-verbaal is opgemaakt, waarvan de inhoud ook thans heeft te gelden.

Van de zijde van Damiate is bij brief van 3 mei 2004 verzocht een datum te bepalen voor de voortzetting van dit geding.

Die voortzetting is bepaald op heden.

Partijen hebben vervolgens hun stellingen nader toegelicht onder meer op het punt van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden sinds de terechtzitting van 8 april 2004. Na ver-der debat in tweede termijn hebben partijen vonnis gevraagd. Na een schorsing van de be-handeling ter zitting heeft de voorzieningenrechter mondeling vonnis gewezen en daarbij het volgende overwogen:

1. Met betrekking tot de gevorderde afgifte van het uniform en de schuiftrombone, heeft [gedaagde] gesteld dat hij nog altijd lid is van Damiate en daarom niet tot afgifte behoeft over te gaan. Bij brief van 18 november 2002 heeft het bestuur van Damiate, in verband met het uitoefenen van fysiek geweld, het lidmaatschap van [gedaagde] beëindigd. Over-eenkomstig artikel 4b van het Huishoudelijk Reglement Damiate Band Haarlem van 8 juni 1999 stond daartegen voor [gedaagde] - binnen één maand na de kennisgeving van het besluit - beroep open op de algemene ledenvergadering van Damiate.

De brief van [gedaagde] van 14 december 2002 kan, anders dan [gedaagde] stelt, niet als be-roepsschrift worden aangemerkt. Deze brief is gericht aan (bestuurs)-leden/ouder(s)/verzorger(s)/ geïnteresseerden van Damiate Band Haarlem en bevat geen (concrete) bezwaren tegen het besluit tot royement. Na het verstrijken van de beroeps-termijn is het lidmaatschap van [gedaagde] als gevolg hiervan onherroepelijk geëindigd.

2. Vast staat dat het uniform en de schuiftrombone eigendom zijn van Damiate. Overeen-komstig artikel 6b van het onder 1. genoemd reglement heeft Damiate [gedaagde] diverse malen, onder andere bij brieven van 18 november 2002, 23 december 2002, 14 januari 2003 en 24 mei 2003, tevergeefs verzocht genoemde zaken te retourneren. Nu [gedaagde] geen lid meer is van Damiate en Damiate recht en belang heeft op afgifte, zal [gedaagde] hiertoe op straffe van verbeurte van een dwangsom worden veroordeeld.

3. Ter zitting van 8 april 2004 heeft Damiate haar eis verminderd en gevorderd dat [gedaagde] wordt verboden enige onrechtmatige uitlatingen omtrent (het bestuur van) Damiate, waaronder de mededeling met als kop "Een dictatuur dichterbij als men zou verwachten" en het gastenboek op de website www.damiate.nl te publiceren en/of te faciliteren. [gedaagde] heeft ter zitting van heden medegedeeld dat voornoemde mededeling inmiddels door hem is verwijderd, dat de website thans begint met een mededeling dat er vervelen-de dingen op kunnen staan en dat het gastenboek een prikbord is geworden. Desalniet-temin acht de voorzieningenrechter, gezien het standpunt van [gedaagde] met betrekking tot de ongeoorloofdheid van zijn handelen en het feit dat deze wijzigingen eerst na de zit-ting van 8 april 2004 door hem zijn doorgevoerd, dit geen reden de onderhavige voor-ziening niet te treffen. Gezien dit alles bestaat er immers een reële dreiging voor herha-ling. Gezien de onrechtmatigheid van onderhavige publicatie qua aard en omvang, de vrees voor herhaling, de voldoende bepaaldheid van het gevorderde verbod voor de toe-komst en de effectiviteit van de rechtsbescherming van Damiate, zal de vordering met betrekking tot een verbod voor de toekomst dan ook worden toegewezen. De voorzie-ningenrechter heeft bij dit oordeel betrokken dat de bezoekers van de website www.damiate.nl, gezien de naam van de site en naar uit hetgeen in het gastenboek is ge-schreven kan worden afgeleid, deze site onmiddellijk (zullen) associëren met Damiate. Als [gedaagde] zijn site onder deze naam wil blijven voortzetten, brengt de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer moet worden betracht, ook door [gedaagde] jegens Da-miate, mee dat [gedaagde] daarmee rekening houdt. Hierbij is ook van belang dat [gedaagde] geen lid meer is van Damiate. Een en ander rechtvaardigt de inperking van de vrijheid van meningsuiting van [gedaagde] die het te geven verbod met zich meebrengt. De huidige enkele waarschuwing op de homepage van de website www.damiate.nl dat de site 'ver-velende dingen' kan bevatten, kan in dit verband niet tot een ander oordeel leiden. [gedaagde] zal dan ook op straffe van verbeurte van een dwangsom worden verboden om enige onrechtmatige uitlatingen omtrent (het bestuur van) Damiate op de website www.damiate.nl te publiceren.

4. Het door Damiate gevorderde verbod op het gastenboek, volgens [gedaagde] thans prikboek geheten, op de website www.damiate.nl op straffe van verbeurte van een dwangsom, zal niet worden toegewezen, daar [gedaagde] in dat geval een dwangsom voor eventuele on-rechtmatige mededelingen van derden zou verbeuren. Omdat [gedaagde] - indien onrecht-matige mededelingen door derden op de website www.damiate.nl worden geplaatst - het prikbord wel faciliteert, wordt hij hierna geboden om op straffe van verbeurte van een dwangsom enige onrechtmatige mededeling van derden omtrent (het bestuur van) Dami-ate te verwijderen en verwijderd te houden en wel binnen veertien dagen na een schrif-telijk bericht hieromtrent van Damiate.

5. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te mel-den.

6. [gedaagde] zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

Vervolgens heeft de voorzieningenrechter de volgende beslissing uitgesproken.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

a. Veroordeelt [gedaagde] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het uni-form en de schuiftrombone aan Damiate terug te geven door afgifte aan de voorzitter van Damiate.

b. Verbiedt [gedaagde] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis enige on-rechtmatige uitlatingen omtrent (het bestuur van) Damiate, waaronder de medede-ling met als kop "Een dictatuur dichterbij als men zou verwachten", te publiceren op de website www.damiate.nl.

c. Gebiedt [gedaagde] om, binnen veertien dagen na een hem per aangetekende post ver-zonden schriftelijk verzoek daaromtrent van Damiate, onrechtmatige uitlatingen van derden omtrent (het bestuur van) Damiate in het gastenboek dan wel op het prikbord van de website www.damiate.nl te verwijderen en verwijderd te houden.

d. Veroordeelt [gedaagde] tot betaling van een dwangsom van € 2.000,-- voor overtreding van het onder a. gegeven verbod, tot betaling van een dwangsom van € 2.000,-- voor overtreding van het onder b. gegeven verbod en tot betaling van een dwangsom van € 100,-- voor elke dag dat een overtreding van het onder c. gegeven gebod (voort)duurt, zulks tot een maximum van € 25.000,--.

e. Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Damiate begroot op € 324,78 aan verschotten en € 703,- aan salaris voor de procureur.

f. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

g. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Waarvan proces-verbaal,