Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2003:AY6989

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
09-07-2003
Datum publicatie
28-08-2006
Zaaknummer
84474 - HA ZA 02-739
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis. Luchtvervoer. Beschadiging van bloemen. Zogenaamde 72-uurs regel niet van toepassing. Vervoerder heeft voorts niet alle maatregelen genomen om de schade te vermijden. Aan eisers opgedragen te bewijzen dat de aan vervoerder ten vervoer afgegeven bloemen op het moment van afgifte in goede staat verkeerden, alsmede dat de door hen gestelde schade is geleden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknr/rolnr: 84474/HA ZA 02-739

Vonnisdatum: 9 juli 2003

216

VONNIS VAN DE RECHTBANK TE HAARLEM,

ENKELVOUDIGE KAMER,

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRANSPORT MAATSCHAPPIJ TRAFFIC B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging EVER-FLORA CHICAGO INC.,

gevestigd te Des Plaines (IL), Verenigde Staten van Amerika,

3. de naamloze vennootschap HANNOVER INTERNATIONAL INSURANCE (NEDERLAND) N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

4. de naamloze vennootschap DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat mr. J.D. van de Meent te Amsterdam,

procureur voorheen mr. P. Heidinga, thans mr. M. Middeldorp,

-- tegen --

de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging AMERICAN AIRLINES INC.,

gevestigd te Fort Worth, Texas, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagde,

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

procureur mr. H.K. Garvelink.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Traffic, Everflora, Hannover en Delta Lloyd, respectievelijk American Airlines. Eiseressen gezamenlijk zullen ook worden aangeduid als Traffic c.s.

1. De loop van het geding

Op de rol van 2 juli 2002 is tegen American Airlines verstek verleend, welk verstek op de rol van 20 augustus 2002 is gezuiverd. Voor de verdere loop van het geding ver-wijst de rechtbank naar de volgende zich in het griffiedossier bevindende gedingstuk-ken, waarop vonnis is gevraagd:

? de dagvaarding d.d. 25 januari 2002;

? de conclusie van antwoord, met drie producties;

? de conclusie van repliek, met acht producties;

? de conclusie van dupliek.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van overgelegde producties, staat in dit ge-ding het volgende vast:

a. Op 28 januari 2000 heeft American Airlines van Traffic ten vervoer in ontvangst genomen 375 losse dozen met snijbloemen. Het vervoer zou plaatsvinden van Schiphol naar Chicago, USA, via Londen, UK.

b. De vrachtbrief met betrekking tot het vervoer, met nummer 001-29873060, ver-meldt onder meer:

“PERISHABLE CARGO, PLEASE KEEP COOL AT 0-5 CEL.!”

c. De achterzijde van de luchtvrachtbrief vermeldt onder meer:

“2.1. Carriage hereunder is subject to the rules relating to liability established by the Warsaw Convention unless such carriage is not “International carriage” as defined by that Convention.

2.2. To the extent not in conflict with the foregoing, carriage hereunder and other services pre-formed by each carrier are subject to:

(…) applicable tariffs, rules, conditions of carriage, regulations and timetables (…) of such carrier, which are made part hereof and which may be inspected at any of its offices and at air-ports from which it operates a regular service. (…)”.

d. Hoofdstuk 2.3. (Acceptance of goods) van de algemene condities van American Airlines vermeldt:

“American Airlines will transport perishables subject to the following conditions:

a) the shipment contains the name and telephone number of the Shipper and Consignee who can be reached on a 24-hour basis.

b) the shipment has been prepared and packed to withstand a 72-hour transit, regardless of the service level requested or provided.

Note:

American Airlines will not be liable for the spoilage of perishable shipments in transit less than 72-hours. The transit time for perishable shipments will begin at the required cut-off time (defined in American Airlines-rule 3.5.1.2) for the booked flight.

c) the shipment must have the proper packaging. Proper packaging is defined as packaging capable of protecting the contents from damage due to changes in climate, temperature, al-titude or other ordinary exposure which may prevail in flight, or at a transfer point, or at origin or destination, or when available facilities can not protect the shipment against such conditions”.

e. American Airlines heeft de dozen op pallets doen laden. De bloemen zijn vervol-gens te laat aangekomen in Londen, waardoor de geplande vlucht van 29 januari 2000, werd gemist. Vervolgens zijn 294 dozen met een latere vlucht naar Chicago vervoerd. Deze kwamen op 29 januari 2000 om 20.47 uur in Chicago aan, zijnde 3,5 uur later dan gepland. De overige 81 dozen zijn via Boston en Miami naar Chi-cago gevlogen. Zij zijn op 31 januari 2000 in beschadigde staat in Chicago aange-komen.

f. De 294 dozen die op 29 januari 2000 om 20.47 uur in Chicago aankwamen zijn door American Airlines in de opslag van American Airlines, buiten de koelcel, ge-plaatst en Everflora, geadresseerde, is geïnformeerd over de aankomst van deze do-zen.

g. De U.S. Agriculture Inspection heeft de 294 dozen op 30 januari 2000 om 20.00 uur geïnspecteerd en vrijgegeven aan Everflora.

h. Op 30 januari 2000 heeft Everflora een “cargo inspection and claim (form AC-18)” van American Airlines Cargo ingediend, waarin onder het voorgedrukte kopje “ADDITIONAL INFORMATION- Related to Packing” is geschreven:

“Rcvd. 294 boxes, 81 still in MIA. Boxes of flowers we found to be left sitting inside whse – not in cooler, customers stated flowers felt warm.”

Onder de voorgedrukte tekst “To file a claim, complete bottom portion only” is bij “Detailed Reason for Claim” ingevuld:

“Improper storage. Not stored in Cooler. 18 hours 70+ Degrees shipment delayed.”

i. Bij brief van 31 januari 2000 heeft Traffic het volgende aan American Airlines me-degedeeld:

“re awb 001-29873060 375 bxs cutflowers – 2659 kgs. Chicago AA87/29

Above mentioned shipment flew not on the planned flight aa87/29 and was delayed untill the evening flight aa91 arr. in chi after 5 o clock. Therefore shipment was able to pass USDA late sunday afternoon. Beside this delay according my client Everflora some 70 or 80 bxs did not arrive at all. On behalf of Everflora chicago we have to hold you responsible for all damage coming out of this delay/wrong loading. We remain the right to come back on this matter. (…).”

j. Gelet op de schade heeft Everflora expertisebureau McLarens Toplis North Ameri-ca, Inc. ingeschakeld. McLarens Toplis vermeldt in haar rapport d.d. 14 augustus 2000 onder meer:

“(…) Fresh cut flowers were being stored in a walk-in cooler with controlled temperatures. Bunches of flowers were packaged in cellophane wrappers and paced in cardboard boxes. Boxes had holes cut out to allow the cargo to breathe.

On inspection of cargo, it was noted that the buds were all blooming. The leaves of the flowers were turning yellow from advanced exposure to heat. Shelf life was diminished greatly due to what appears to be exposure to high temperatures.

(…)

CAUSE OF LOSS

Loss is attributed to lack of refrigeration and/or exposure to high temperatures while the cargo was in the care, custody and control of the airlines. (…)”

k. McLarens Toplis begroot de door Everflora geleden schade in haar rapport op US$ 13.929,94. In haar brief van 29 september 2000 begroot Expertisebureau Groenen-dijk B.V. -aan de hand van het rapport van McLarens Toplis- de schade op NLG 35.680,52, te vermeerderen met US$ 1.015,72 voor invoer en sortering.

l. Hannover en Delta Lloyd zijn de verzekeraars van Traffic. Zij hebben de door Traf-fic geleden schade aan Traffic vergoed.

m. Op 25 januari 2002 hebben zowel Everflora als Traffic (bij twee afzonderlijke schriftelijke stukken genaamd “Deed of Assignment”), alle vorderingen die zij uit hoofde van het onderhavige vervoer op American Airlines mochten hebben, gece-deerd aan Hannover en Delta Lloyd.

n. Het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internatio-nale luchtvervoer van 12 oktober 1929, zoals (onder meer) gewijzigd bij het Proto-col Nr. 4 van Montreal van 25 september 1975 (hierna: VvW/MP), is op het ver-voer van toepassing.

3. De vordering

3.1 Traffic c.s. vorderen dat American Airlines bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis wordt veroordeeld om aan Hannover en Delta Lloyd gezamenlijk, althans aan Traffic c.s., te betalen:

a) een bedrag van € 13.046,42, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 30 januari 2000, althans vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoe-ning;

b) de transportkosten van € 2.903,62, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, en

c) de expertisekosten van € 1.630,30, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening

met veroordeling van American Airlines in de kosten van dit geding.

3.2 Traffic c.s. leggen aan hun vordering ten grondslag dat American Airlines aansprake-lijk is voor de schade aan de bloemen die haar door Traffic ten vervoer zijn gegeven, aangezien die schade tijdens de periode van vervoer is ontstaan en niet is gebleken van overmacht of andere omstandigheden die American Airlines van haar aansprakelijkheid bevrijden. Eiseressen sub 3 en sub 4 stellen dat zij recht hebben op vergoeding van de schade door American Airlines, nu zij krachtens subrogatie zijn getreden in de rechten van Traffic en Traffic en Everflora alle vorderingsrechten die zij op American Airlines hebben, aan hen hebben gecedeerd.

4. Het verweer

4.1 American Airlines heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

5. Beoordeling van het geschil

Bevoegdheid en toepasselijk recht

5.1 Partijen zijn het er over eens dat de rechtbank Haarlem bevoegd is van de onderhavige vordering kennis te nemen op grond van artikel 28 lid 1 VvW/MP, nu American Air-lines in het arrondissement Haarlem een bureau heeft.

5.2 Traffic c.s. hebben gesteld dat Nederlands recht aanvullend van toepassing is. Aangezien American Airlines dat niet heeft weersproken, zal de rechtbank bij de be-oordeling van de onderhavige vordering uitgaan van toepasselijkheid van het Neder-lands recht, in aanvulling op het toepasselijke VvW/MP.

Ontvankelijkheid

5.3 American Airlines voert in de eerste plaats aan dat Traffic en Everflora niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vordering, aangezien Hannover en Delta Lloyd zijn gesubrogeerd in de rechten van Traffic, terwijl Everflora haar moge-lijke rechten op American Airlines heeft overgedragen aan Hannover en Delta Lloyd. Gelet op de door Traffic c.s. overgelegde “Deeds of Assignment”, slaagt dit verweer en zullen Traffic en Everflora niet-ontvankelijk worden verklaard in hun vordering. De verdere beoordeling van het geschil zal dan ook alleen betrekking hebben op de eis zoals ingesteld door Hannover en Delta Lloyd (verder gezamenlijk Hannover c.s.).

Ten aanzien van de 81 dozen bloemen die op 31 januari 2000 zijn afgeleverd

5.4 American Airlines heeft geen verweer gevoerd tegen de vordering, voor zover deze betrekking heeft op de 81 dozen die op 31 januari 2000 zijn afgeleverd aan Everflora en erkent de vordering van Hannover c.s. in dit verband tot een hoogte van € 3.791,52. Waar American Airlines weliswaar heeft gesteld voornoemd bedrag ten titel van schadevergoeding te zullen vergoeden, doch geen bewijs van betaling in het geding heeft gebracht, ligt de vordering in hoofdsom in elk geval tot dit bedrag voor toewij-zing gereed.

Ten aanzien van de 294 dozen bloemen die op 29 januari 2000 zijn afgeleverd

5.5 American Airlines heeft haar (ongemotiveerde) verweer dat niet tijdig door de juiste partij zou zijn geprotesteerd tegen de aflevering van de beschadigde bloemen, tegen-over de overlegging van de protestbrief d.d. 31 januari 2000 door Hannover c.s., bij dupliek niet herhaald. De rechtbank gaat aan dat verweer dan ook voorbij.

5.6 Partijen verschillen van mening over de vraag wat de oorzaak is van de schade aan de 249 dozen bloemen (verder: de bloemen). Volgens Hannover c.s. is de schade aan de bloemen veroorzaakt doordat American Airlines:

- de gehele zending op een later tijdstip dan overeengekomen heeft vervoerd (en een deel naar Miami heeft vervoerd); en

- de bloemen na aankomst in Chicago in strijd met de haar gegeven instructies bui-ten de koeling heeft gezet.

5.7 Het belangrijkste verweer van American Airlines houdt in dat de schade is veroor-zaakt doordat Traffic de bloemen niet conform de zogenaamde 72-uurs regel, zoals weergegeven in rechtsoverweging 2 sub d, heeft verpakt. Zij betwist niet dat zij met Traffic is overeengekomen dat de bloemen bij een temperatuur tussen de 0-5ºC moesten worden bewaard, maar stelt zich op het standpunt dat het verpakkingsvoor-schrift van de 72-uurs regel geldt, ongeacht de overeengekomen temperatuur. Tegen-over dit verweer stellen Hannover c.s. zich op het standpunt dat de 72-uur regel reeds daarom niet van toepassing is, dat Traffic met American Airlines een bijzondere, van de algemene voorwaarden afwijkende bepaling is overeengekomen.

5.8 Nu partijen de inhoud van de overeenkomst verschillend uitleggen, zal de rechtbank hetgeen partijen zijn overeengekomen dienen vast te stellen aan de hand van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij in de gegeven omstandigheden daaraan redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid en van hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

In dit verband is in de eerste plaats van belang dat de bloemen volgens American Air-lines bestand zouden zijn geweest tegen vervoer en opslag buiten de koeling -voor een periode langer dan die waarin zij de bloemen onder haar hoede had- indien zij zouden zijn verpakt conform de 72-uurs regel. Hiervan uitgaande zou de op de luchtvracht-brief tot uitdrukking gebrachte koelinstructie zinledig zijn geweest. De bloemen had-den dan immers ook zonder koeling onbeschadigd kunnen worden afgeleverd. Door in te stemmen met de clausule betreffende de koeling, heeft American Airlines naar het oordeel van de rechtbank dan ook moeten begrijpen dat de bloemen niet conform (haar interpretatie van) de 72-uurs regel verpakt zouden zijn en mocht Traffic op haar beurt verwachten dat de bloemen gekoeld zouden worden bewaard.

5.9 Nu zij de bijzondere clausule betreffende de koeling van de bloemen heeft aanvaard, kan American Airlines zich naar het oordeel van de rechtbank voorts niet op het standpunt stellen dat Traffic had moeten weten dat American Airlines niet aan die verplichting zou kunnen voldoen, omdat zij in haar vliegtuigen en op sommige be-stemmingen geen koelfaciliteiten heeft.

5.10 Nog daargelaten de vraag of de algemene voorwaarden van American Airlines van toepassing zijn op het onderhavige vervoer en of de 72-uurs regel nietig is op grond van artikel 23 VvW/MP, faalt op grond van het voorgaande het verweer van American Airlines dat de schade is veroorzaakt doordat Traffic de bloemen niet conform de 72-uurs regel heeft verpakt.

5.11 American Airlines heeft tegen de vordering verder aangevoerd dat de vertraging, en mitsdien de schade, door Traffic zelf is veroorzaakt, doordat Traffic, wetende dat de bloemen overgeplaatst dienden te worden op pallets, de bloemen niet vroeger, dan wel beter verpakt, heeft aangeleverd. Hannover c.s. hebben hiertegenover gesteld dat zij de bloemen tijdig, conform afspraak, hebben aangeleverd en dat het tussen Traffic en American Airlines gebruik was dat de bloemen werden overgeplaatst door (of in op-dracht van) American Airlines, waarna zij over de weg naar Londen vervoerd zouden worden. Het had gelet op deze gemotiveerde en met een verklaring van H. van der Scheur, een werknemer van Traffic, onderbouwde stelling van Hannover c.s. op de weg van American Airlines gelegen om haar verweer op dit punt nader te onderbou-wen. Dit heeft zij echter nagelaten, zodat de rechtbank aan dit verweer, als niet (vol-doende) gemotiveerd voorbij gaat.

5.12 Bovendien is verwijt van Hannover c.s. niet gelegen in het enkele feit dat de bloemen 3,5 uur vertraging hebben opgelopen, maar met name in het feit dat de bloemen niet conform de vermelding op de vrachtbrief zijn bewaard. Nu American Airlines tegen de vordering niet heeft aangevoerd dat de bloemen niet zouden zijn beschadigd als zij (ongekoeld) 3,5 uur eerder zouden zijn afgeleverd, kan het verweer van American Airlines dat 3,5 uur vertraging een naar redelijkheid te aanvaarden vertraging is, haar niet baten.

5.13 American Airlines heeft voorts betwist dat de bloemen in goede en gezonde staat verkeerden toen zij aan haar werden aangeleverd. Zij heeft daarbij terecht aangevoerd dat uit het enkele feit dat de luchtvrachtbrief geen melding maakt van enige gebreken aan de bloemen, niet kan worden geconcludeerd dat de bloemen in goede staat ver-keerden toen zij door Traffic werden aangeleverd. Aangezien Hannover c.s. hun stel-ling dat de bloemen in goede staat verkeerden toen zij aan American Airlines werden aangeleverd niet hebben onderbouwd, kan deze stelling tegenover de betwisting daar-van door American Airlines niet als vaststaand worden aangenomen. Nu American Airlines haar betwisting evenmin heeft onderbouwd, valt vooralsnog echter niet uit te sluiten dat de bloemen in goede staat verkeerden bij aflevering. De bewijslast ter zake rust op Hannover c.s., aangezien Hannover c.s. zich beroepen op de rechtsgevolgen van de door hen ter zake gestelde feiten. De rechtbank zal daarom Hannover c.s. in de gelegenheid stellen te bewijzen dat de aan American Airlines ten vervoer afgegeven bloemen op het moment van afgifte in goede staat verkeerden.

5.14 Indien Hannover c.s. niet slagen in dat bewijs, dient hun vordering te worden afgewezen. Slagen zij wel in dat bewijs, dan komen de overige verweren van Ameri-can Airlines aan de orde. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

5.15 Bij de beoordeling van het verdere verweer gaat de rechtbank ervan uit dat de bloemen –gesteld dat zij in goede staat ten vervoer zouden zijn aangeboden- niet zou-den zijn beschadigd, indien zij tijdens de periode waarin zij onder de hoede van Ame-rican Airlines waren (zowel tijdens het luchtvervoer als tijdens de periode waarin de inspectie werd afgewacht) gekoeld zouden zijn bewaard. American Airlines heeft im-mers op dit specifieke punt geen verweer gevoerd. Op grond hiervan kan buiten be-schouwing blijven wie de veroorzaker van de vertraging in Chicago was. Zouden de bloemen in Chicago gekoeld zijn bewaard, dan zou die verdere vertraging, immers geen nadelige gevolgen hebben gehad.

5.16 Indien Hannover c.s. slagen in het bewijs van hun stelling dat de bloemen ten tijde van het ten vervoer aanbieden in goede staat verkeerden, komt daarmee –gelet op het in rechtsoverweging 5.15 overwogene- vast te staan dat de bloemen zijn beschadigd doordat deze tijdens het vervoer van de bloemen, daaronder op de voet van artikel 18 lid 4 VvW/MP begrepen de periode dat de bloemen (in afwachting van de inspectie) op de luchthaven van Chicago onder de hoede van American Airlines waren, in strijd met de uitdrukkelijk in de vrachtbrief genoemde instructie, ongekoeld zijn bewaard. In dat geval is American Airlines op grond van artikel 18 lid 2 juncto 18 lid 4 VvW/MP in beginsel aansprakelijk voor deze schade.

5.17 American Airlines heeft met een beroep op artikel 20 VvW/MP nog betoogd dat zij niet aansprakelijk is, aangezien de schade is ontstaan door vertraging van de inspectie van de bloemen door de U.S. Agricultural Inspection, en zij alle maatregelen heeft ge-nomen om de schade te vermijden, althans dat het voor haar onmogelijk was die maat-regelen te nemen waardoor de schade niet zou zijn ontstaan, aangezien de U.S. Agri-cultural Inspection geen inspecties in koelcellen doet, zodat zij de bloemen buiten de koelcel moest houden. Krachtens artikel 20 VvW/MP rust de bewijslast ter zake op American Airlines.

5.18 De rechtbank verwerpt het beroep op artikel 20 VvW/MP, zonder aan een bewijsop-dracht toe te komen, aangezien de enkele stelling dat de U.S. Agricultural Inspection geen inspecties doet in koelcellen, naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende is om het verweer te dragen dat American Airlines alle maatregelen heeft genomen om de schade te vermijden, althans dat het voor haar onmogelijk was die maatregelen te nemen waardoor de schade niet zou zijn ontstaan. Voor zover American Airlines heeft bedoeld te betogen dat zij niet wist wanneer de bloemen gekeurd zouden worden, zo-dat zij ze buiten de koeling gereed moest houden voor inspectie, faalt dat betoog. Ge-let op verantwoordelijkheid van American Airlines voor het gekoeld bewaren van de bloemen, had het naar het oordeel van de rechtbank op de weg van American Airlines gelegen om zich ervan te vergewissen dat de inspectie binnen afzienbare tijd zou plaatsvinden, voordat zij de bloemen – ongeveer gedurende een etmaal - buiten de koeling hield. Nu door haar niet is aangevoerd, en ook anderszins niet is gebleken dat zij zich ervan heeft vergewist wanneer de inspectie plaats zou vinden, of dat het voor haar niet mogelijk was zich daarvan te vergewissen, kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden geconcludeerd dat American Airlines alle maatregelen heeft genomen om de schade te vermijden. Dit klemt te meer daar American Airlines voorts niet heeft onderbouwd dat het voor haar onmogelijk was maatregelen te nemen de bloemen in afwachting van de inspectie in een koelcel te plaatsen.

5.19 Tenslotte betwist American Airlines de door Hannover c.s. gestelde schade. Ter onderbouwing van de door haar geleden schade hebben Hannover c.s. de expertise-rapporten van McLarens Toplis en Expertisebureau Groenendijk overgelegd. Hoewel aannemelijk is door de beschadiging van de bloemen enige schade is geleden, kan de-ze schade, tegenover de betwisting door American Airlines, niet zonder meer uit de overgelegde rapporten worden afgeleid. Hannover c.s. zullen dan ook eveneens in de gelegenheid worden gesteld de door hen gestelde schade te bewijzen.

5.20 Uit proceseconomische overwegingen zal de in rechtsoverweging 5.19 bedoelde bewijsopdracht worden gegeven gelijktijdig met de in rechtsoverweging 5.13 bedoel-de bewijsopdracht.

5.21 In afwachting van de bewijslevering houdt de rechtbank iedere verdere beslissing aan.

6. Beslissing

De rechtbank:

6.1 Verklaart Traffic en Everflora niet-ontvankelijk in hun vordering.

6.2 Laat Hannover c.s. toe tot het bewijs van hun stelling dat de aan American Airlines ten vervoer afgegeven bloemen op het moment van afgifte in goede staat verkeerden.

6.3 Laat Hannover c.s. toe tot het bewijs van de door hen gestelde schade.

6.4 Bepaalt dat, indien Hannover c.s. dit bewijs door getuigen wensen te leveren, de getuigen zullen worden gehoord voor onderstaand lid van deze rechtbank op een door deze in overleg met de procureurs van partijen te bepalen dag en uur in het gerechts-gebouw aan de Jansstraat 81 te Haarlem.

6.5 Verzoekt partijen om binnen twee weken na heden, op de wijze als in bijlage B. 1 van het Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken staat aangegeven, aan de rechtbank op te geven de verhinderdata aan eigen zijde in de komende vier maanden. Indien van een partij deze opgaaf niet binnen deze termijn is ontvangen, gaat de rechtbank er van uit dat aan de zijde van die partij geen verhinderingen be-staan. De uiteindelijk bepaalde zittingsdatum wordt in de personele en ruimtelijke roosters van de rechtbank verwerkt en wordt niet meer gewijzigd.

6.6 Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. J.I. Rood, lid van voormelde kamer, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 9 juli 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.