Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2003:AO1225

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
19-11-2003
Datum publicatie
05-01-2004
Zaaknummer
213354
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Huurachterstand doordat uitkering halverwege de maand wordt ontvangen. Omstandigheden rechtvaardigen niet het telkens sturen van aanmaningen en in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2004, 126
WR 2004, 2
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

sector kanton, locatie Haarlem

zaaknummer: 213354

datum vonnis: 19 november 2003

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER TE HAARLEM

in de zaak van:

de stichting STICHTING WOON-WINKELFONDS,

te Apeldoorn,

EISERES,

hierna: Woon-Winkelfonds,

gemachtigde Van Heumen Incasso en Advies BV,

--tegen--

[GEDAAGDE]

te [woonplaats]

hierna: [gedaagde],

verschenen in persoon.

1. Het verloop van de procedure

Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stuk-ken, waarvan de inhoud als hier ingevoegd is te beschouwen:

- de dagvaarding van 19 augustus 2003, met producties,

- het proces-verbaal van de zitting van 3 september 2003, houdende de mondelinge conclusie van antwoord, met producties,

- het door de kantonrechter tussen partijen gewe-zen en op 17 september 2003 uitgesproken tussenvonnis,

- de aantekeningen van de griffier van de ingevolge dat vonnis op 23 oktober 2003 gehouden comparitie van partijen en de bij die gelegenheid door Woon-Winkelfonds in het geding gebrachte specificatie.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweerspro-ken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partij-en het volgende vast:

a. Woon-Winkelfonds verhuurt aan [GEDAAGDE] de woning aan [ADRES] tegen de thans geldende huurprijs van €638,11 per maand.

b. [GEDAAGDE] is voor zijn inkomen afhankelijk van een WAO-uitkering die niet voor de eerste van de maand aan hem wordt uitbetaald.

c. Zodra hij zijn uitkering heeft ontvangen voldoet [GEDAAGDE] de huur aan Woon-Winkelfonds.

d. [GEDAAGDE] voldoet de huur niet voor de eerste van de maand zoals vereist op grond van de huurovereenkomst.

3. De vordering

3.1 Woon-Winkelfonds vordert (na wijziging van haar vordering) betaling van rente en buitengerechtelijke incassokosten tot een totaalbedrag van €207,29.

3.2 Woon-Winkelfonds heeft aan haar vordering ten grond-slag gelegd dat [GEDAAGDE] ondanks herhaalde aanmaningen telkens te laat is met de huurbetaling.

4. Het verweer

[GEDAAGDE] heeft de vordering gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal, voor zover relevant, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

5. De beoordeling van het geschil

5.1 De vraag die moet worden beantwoord is of het redelijk is te achten dat Woon-Winkelfonds iedere maand een aanmaning verstuurt en daarvoor kosten in rekening brengt, terwijl zij ervan op de hoogte is dat [GEDAAGDE] de huur niet eerder kan betalen dan na ontvangst van zijn uitkering en er uiteindelijk ook geen huurachterstand is.

5.2 Het is en blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van [GEDAAGDE] om ervoor te zorgen dat hij de huur tijdig voldoet. Dat neemt niet weg dat het de plicht is van Woon-Winkelfonds om haar schade te beperken. Nu de huur telkens wel in de loop van de betrokken maand wordt betaald, heeft het zenden van een aanmaning geen nut. Kennelijk behoeft [GEDAAGDE] wat dat betreft geen aansporing om tot betaling over te gaan. Zoals uit de overgelegde specificatie blijkt, is de huur over oktober 2003 op de eerste van die maand door Woon-Winkelfonds ontvangen. Het is onder deze omstandig-heden niet redelijk om iedere maand buitengerechtelijke incassokosten te maken en die bij [GEDAAGDE] in rekening te brengen.

5.3 Het vorenstaande geldt des te meer nu de huurovereenkomst een regeling bevat voor te late betaling, te weten: de verschuldigde contractuele rente. Omdat de oorzaak van de te late betaling in de sfeer van [GEDAAGDE] ligt, dient hij wel de rente te betalen over het aantal dagen dat de huurbetaling te laat wordt verricht.

5.4 Het vorenstaande betekent dat de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen worden afgewezen. De gevorderde rente is in beginsel toewijsbaar, zij het dat niet is vast te stellen welk bedrag nu nog wordt gevorderd. Ter zitting van 23 oktober 2003 heeft Woon-Winkelfonds namelijk doen meedelen dat ten onrechte in de dagvaarding was vermeld dat de achterstand tot en met mei 2003 €1.239,60 bedroeg. Het bij dagvaarding gevorderde rentebedrag is daarom niet juist te achten. Uit de ter zitting van 23 oktober 2003 overgelegde specificatie blijkt immers dat die huurachterstand ten tijde van de dagvaarding niet bestond. Woon-Winkelfonds heeft nagelaten te vermelden hoe de rente over de te laat betaalde huurtermijnen is of moet worden berekend. Om die reden zal ook de gevorderde rente worden afgewezen.

6. De slotsom en kosten

De vordering zal worden afgewezen. Woon-Winkelfonds als de in het ongelijk gestelde partij, in de proces-kosten worden veroordeeld, die aan de zijde van [GEDAAGDE] zullen worden begroot op nihil.

7. De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt Woon-Winkelfonds in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [GEDAAGDE] begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr. F.J.P. Veenhof, kantonrechter en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 19 november 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.