Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2003:AH9792

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-04-2003
Datum publicatie
14-07-2003
Zaaknummer
90690 - KG ZA 03-124
Rechtsgebieden
Civiel recht
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Allereerst dient te worden vastgesteld of de uitspraak van de "Juvenile Court for the Province of Mashonaland" , Harare, Zimbabwe d.d. 24 oktober 2000, waarbij de adoptie van [naam kind] naar het recht van Zimbabwe is uitgesproken, voor erkenning vatbaar is.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 700
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
KG 2003, 125
JBPR 2003/65 met annotatie van GJM
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE HAARLEM

Erkenning buitenlandse adoptie

Zaaknummer: 83248/2002

Datum beschikking: 22 april 2003

IR

BESCHIKKING VAN DE ENKELVOUDIGE KAMER VOOR FAMILIEZAKEN

in de zaak van:

[verzoeker] en [verzoekster],

wonende te [woonplaats verzoekers],

verzoekers,

procureur mr. B.F. Eblé.

Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken, waarvan de inhoud als hier ingevoegd is te beschouwen:

- het op 26 april 2002 ter griffie van deze rechtbank ontvangen verzoekschrift, met bijlagen;

- het op 27 juni 2002 ter griffie van deze rechtbank ontvangen gewijzigd verzoekschrift, met bijlagen;

- de op 16 juli 2002 ter griffie van deze rechtbank ontvangen brief van de procureur van verzoeker met bijlagen;

- het proces-verbaal van de behandeling ter terechtzitting d.d. 26 november 2002.

- de brief van het Internationaal Juridisch Instituut van 8 april 2003, waarbij aan de rechtbank de Children's Protection and Adoption Act, revised edition 1996, met het bijbehorende amendement van 2001 van Zimbabwe, is gestuurd.

De minderjarige is in de gelegenheid gesteld haar mening in raadkamer kenbaar te maken.

Het verzoek

Verzoekers verzoeken de rechtbank de adoptie uit te spreken althans de adoptie te bevestigen van de minderjarige [naam verzoeker]:

- [voornaam kind], geboren op [geboortedatum kind] te Harare, Zimbabwe,

als dochter van [verzoekster].

De vaststaande feiten

In deze zaak kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1 Op 28 december 1989 te Harare, Zimbabwe is geboren de [naam kind] als dochter van verzoekster en [naam vader];

3.2 Verzoeker is op 8 oktober 1998 te Harare, Zimbabwe met verzoekster gehuwd.

3.3 Bij "Order of Adoption" van de "Juvenile Court for the Province of Mashonaland ", Harare, Zimbabwe d.d. 24 oktober 2000, is de adoptie van genoemde minderjarige door verzoekers naar het recht van Zimbabwe uitgesproken.

3.4 Bij voormelde uitspraak van 24 oktober 2000 werden de namen van de minderjarige vastgesteld als te zijn [naam kind], met de bepaling dat de adoptie moet worden geregistreerd in de geboorte-akte van de minderjarige. Bij de adoptie is tevens vastgesteld dat de minderjarige is geboren op [geboortedatum kind] te Harare, Zimbabwe.

3.5 Als gevolg van deze adoptie is op 29 oktober 2000 door de "Registrar-General of Births and Deaths" een nieuwe geboorte-akte opgemaakt waaruit blijkt dat op [geboortedatum kind] te Harare is geboren de minderjarige van het vrouwelijk geslacht [naam kind].

3.6 Verzoekers en de minderjarige zijn in maart 2001 vanuit Zimbabwe naar Nederland verhuisd.

4. Beoordeling van het verzoek

4.1 Allereerst dient te worden vastgesteld of de uitspraak van de "Juvenile Court for the Province of Mashonaland" , Harare, Zimbabwe d.d. 24 oktober 2000, waarbij de adoptie van [naam kind] naar het recht van Zimbabwe is uitgesproken, voor erkenning vatbaar is.

4.2 Vaststaat dat het Haags Verdrag inzake de bescherming van de interlandelijke adoptie van 29 mei 1993 niet van toepassing is, nu Zimbabwe geen partij is bij dit verdrag en derhalve ook niet de in artikel 23 neergelegde erkenningsregel, die inhoudt dat een adoptie ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteit van de Staat waar de adoptie heeft plaatsgevonden, schriftelijk heeft verklaard dat zij in overeenstemming met het verdrag tot standgekomen is, in de andere verdragslanden van rechtswege wordt erkend.

4.3 Teneinde de vraag te beantwoorden of de door de "Juvenile Court" uitgesproken adoptie kan worden erkend zijn de hiernavolgende omstandigheden van belang:

- Ten tijde van de adoptie-procedure was [naam kind] woonachtig bij verzoekers in Harare, Zimbabwe;

- [naam kind] is geadopteerd in het kader van de stiefouderadoptie. Verzoekers zijn in 1998 gehuwd en hebben tezamen -alvorens de adoptie door de "Juvenile Court" met toepassing van het recht van Zimbabwe is uitgesproken- twee jaar voor [naam kind] gezorgd;

- Voordat de "Juvenile Court " de adoptie heeft uitgesproken heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het gezin van verzoekers. Zo is een vertegenwoordiger van de Kinderbescherming (onverwachts) bij het gezin op huisbezoek geweest. Tevens heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de financiële omstandigheden van het gezin;

- De "Juvenile Court" heeft getracht de vader van [naam kind], de heer [naam vader], op te sporen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn visie op de verzochte adoptie te geven. Ook is getracht via de familie van de heer [naam vader] zijn adres te achterhalen. Nadat alle pogingen van de rechtbank om het adres te achterhalen zijn mislukt, heeft er een zitting voor de "Juvenile Court" plaatsgevonden, waar de heer [naam vader] niet is verschenen;

- Naar het recht van Zimbabwe heeft [naam kind] de staat van wettig kind van [verzoeker] gekregen.

4.4 Gelet op het hiervooroverwogene is de rechtbank van oordeel dat de adoptie door de terzake bevoegde rechterlijke instantie te Harare, zijnde de woonplaats van zowel verzoekers als [naam kind] is uitgesproken. Voorts is de rechtbank van oordeel, dat de adoptie na een zorgvuldige procedure tot stand is gekomen, waarbij met het oog op het belang van de minderjarige onderzoek naar de gezinssituatie heeft plaatsgevonden. Naar het recht van de staat Zimbabwe heeft [naam kind] de staat van wettig kind van [verzoeker 1] gekregen en zijn de banden tussen [naam kind] en de man die voordien als haar vader gold verbroken. Deze uitkomst is nagenoeg dezelfde als de stiefouderadoptie naar Nederlands recht. Tevens is voldaan aan de voorwaarde zoals de Nederlandse wet die vereist, dat de adoptant en de ouder het kind gedurende ten minste een jaar hebben verzorgd en opgevoed, alvorens tot adoptie kan worden overgegaan.

Erkenning van de adoptie-uitspraak levert naar het oordeel van de rechtbank geen strijd op met de Nederlandse openbare orde. De adoptie, zoals uitgesproken door de "Juvenile Court" dient dan ook, als zijnde in het kennelijk belang van de minderjarige, door de Nederlandse Autoriteiten te worden gerespecteerd en als rechtsgeldig tot stand gekomen te worden erkend, met dien verstande dat de minderjarige wordt geacht te zijn geadopteerd door [verzoeker], nu [naam kind] als zijnde het wettig kind van [naam verzoekster] al in familierechtelijke betrekking tot de moeder staat.

4.5 Derhalve dient te worden beslist als volgt:

5. Beslissing

De rechtbank:

5.1 Verklaart voor recht dat de naar het recht van Zimbabwe door de "Juvenile Court for the Province of Mashonaland ", Harare, Zimbabwe d.d. 24 oktober 2000 uitgesproken adoptie van de op 28 december 1989 te Harare, Zimbabwe, geboren [naam kind], dochter van [verzoekster] en [naam vader] door [verzoeker], rechtswerking binnen het nationale Nederlandse recht toekomt, zodat [naam kind] naar Nederlands recht de staat van wettig kind [verzoekers] bezit met alle wettelijke gevolgen van dien.

5.2 Beveelt de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage inschrijving in het geboorteregister van onderstaande akte en kantmelding:

geboorte-akte

nr.:………

"Op [geboortedatum kind] te Harare, Zimbabwe is geboren [voornaam kind], dochter van [verzoekster] en [naam vader].

Waarvan akte, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage op….."

Met vermelding op de kant van de akte:

"Geadopteerd naar het recht van Zimbabwe sinds 24 oktober 2000 door: [verzoeker] en [verzoekster] waarbij de geslachtsnaam is gewijzigd in [naam verzoeker] en de voornamen niet zijn gewijzigd.

Deze adoptie is bij beschikking van de rechtbank te Haarlem d.d. 22 april 2003 naar Nederlands recht erkend, met dien verstande dat de minderjarige wordt geacht te zijn geadopteerd door [verzoeker] ."

5.3 Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

5.4 Wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gegeven door mr. M.J. van Zutphen, lid van deze kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 april 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.