Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2003:AF7432

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
02-04-2003
Datum publicatie
17-04-2003
Zaaknummer
182944
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Haarlem

sector kanton, locatie Haarlem

zaak/rolnummer: 182944 /CV EXPL 02-6334

datum uitspraak: 2 april 2003

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

in de zaak van

HAARLEMSE AUTO CENTRALE B.V.

te Haarlem

opposante

hierna te noemen HAC

gemachtigde mr. G.J. Wilschut

--tegen--

[GEOPPOSEERDE]

te [woonplaats]

geopposeerde

hierna te noemen [geopposeerde]

gemachtigde mr. E. uit de Fles

De verdere beoordeling van het geschil

1. Bij vonnis van 5 februari 2003 is [geopposeerde] onder meer in de gelegenheid gesteld te reageren op de door HAC bij repliek in oppositie overgelegde productie en het eerst bij die repliek gevoerde verweer dat HCC de handelsnaam is van de rechtspersoon Antique and Classic Cars Nederland B.V. en dat de verkoper die bij de verkoop betrokken was in dienst is van HCC en niet van HAC.

[geopposeerde] heeft van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt en een akte genomen.

2. HAC heeft niet betwist dat aan de voorzijde van het pand Zandvoortselaan 4-6 te Heemstede, waar [geopposeerde] naartoe was gekomen naar aanleiding van een advertentie van HAC, de naam Haarlemse Auto Centrale staat vermeld met daarbij het logo van HAC dat sterk lijkt op het logo op de litigieuze orderbevestiging.

HAC heeft ook onvoldoende gemotiveerd betwist dat in dat bedrijfspand één kantoor aanwezig is waar alle handelingen aangaande verkoop worden verricht, dat er één showroom is waar de aangeboden auto's staan en dat nergens in het pand de naam HCC vermeld staat.

HAC heeft evenmin betwist dat in dat pand Zandvoortselaan 4-6 te Heemstede een verkoper aanwezig was die aan [geopposeerde] heeft verteld dat de auto waarmee HAC had geadverteerd, niet meer beschikbaar was en dat die verkoper heeft gemeld dat op een andere locatie, te weten Kerklaan 113b te Heemstede, nog wel een geschikte auto was en dat die verkoper [geopposeerde] heeft begeleid naar die locatie en weer terug naar de Zandvoortselaan 4-6, waarna die verkoper de opdrachtbevestiging heeft ondertekend die [geopposeerde] in het geding heeft gebracht. HAC heeft betoogd dat die verkoper werkt voor HCC en niet voor HAC, maar kennelijk kent HAC die verkoper zo goed dat zij de handtekening van die verkoper heeft herkend, want de naam van die verkoper is in die opdrachtbevestiging niet genoemd. Verder heeft HAC zelf naar voren gebracht dat zij en HCC gebruik maken van hetzelfde telefoon- en faxnummer.

3. Uit het door HAC in het geding gebrachte uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam blijkt verder niet dat HCC, zoals HAC stelt, een andere rechtspersoon is. Daaruit blijkt wel dat Halfweg Car Center een handelsnaam is van de besloten vennootschap Antique and Classic Cars Nederland B.V., die zich bezighoudt met de verhuur, taxatie en commissiehandel in antieke en klassieke automobielen in de ruimste zin des woords en im- en export van electronische apparatuur. Die besloten vennootschap is gevestigd op het adres Zandvoortselaan 4 te Heemstede, terwijl HAC volgens het door [geopposeerde] overgelegde uittreksel uit het handelsregister is gevestigd op het adres Zandvoortselaan 4-6 te Heemstede.

Verder blijkt uit dat uittreksel dat het op de orderbevestiging vermelde registratienummer van de Kamer van Koophandel te Amsterdam niet overeenkomt met het nummer waaronder Antique Classic Cars Nederland B.V. en haar handelsnamen bij die Kamer van Koophandel bekend zijn.

4. HAC verwijst dus met betrekking tot de identiteit van de verkopende partij naar een niet bestaande rechtspersoon en een niet als zodanig geregistreerde handelsnaam. Dat [geopposeerde] geen reactie heeft gekregen op de klachtbrief die zij aanvankelijk aan HCC had gestuurd, is in dat verband niet verwonderlijk.

5. Tegenover de stelling van [geopposeerde] dat alle handelingen die hebben geleid tot de verkoop van de Peugeot zijn verricht door of namens HAC en gelet op al de hiervoor opgesomde omstandigheden kan HAC niet met succes volhouden dat de verkoper HAC niet vertegenwoordigde. HAC heeft tegenover [geopposeerde] op zijn minst de schijn gewekt dat de in het pand van HAC aanwezige verkoper bevoegd was HAC te vertegenwoordigen inzake het sluiten van een koopovereenkomst en dat HAC daarom geen beroep toekomt op het ontbreken van een (toereikende) volmacht.

De afspraken die de verkoper met [geopposeerde] heeft gemaakt, zijn in de orderbevestiging vastgelegd. Op die wijze is er tussen [geopposeerde] en HAC een overeenkomst tot stand gekomen. Dat de orderbevestiging gesteld is op briefpapier waarop een (sterk op dat van HAC gelijkende) logo staat met de letters HCC en dat ook in de bijgeleverde voorwaarden HCC staat genoemd, maakt, gelet ook op hetgeen hiervoor is overwogen, nog niet dat niet HAC de verkopende partij zou zijn. Verder blijkt uit niets dat [geopposeerde] zou hebben kunnen afleiden dat er naast HAC een andere partij in het spel zou kunnen zijn.

De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat HAC wel degelijk als de contractspartij van [geopposeerde] moet worden beschouwd.

6. Onbetwist is gebleven dat [geopposeerde] bij het sluiten van de overeenkomst ter plekke een aanbetaling heeft gedaan en dat ook het restant is betaald. HAC heeft wel betwist een betaling te hebben ontvangen, maar zoals hiervoor is overwogen moet de verkoper geacht worden HAC te hebben vertegenwoordigd, ook met betrekking tot de aanbetaling. Verder staat het een crediteur vrij om te bepalen aan wie betaald moet worden, en dat de in de orderbevestiging vermelde bankrekening niet op naam van HAC zou staan, maakt nog niet dat [geopposeerde] niet aan haar betalingsverplichting uit de koopovereenkomst had voldaan.

7. Afgezien van het verweer zoals dat hiervoor is besproken en verworpen, heeft HAC geen verweer gevoerd tegen de vordering van [geopposeerde]. De vordering is daarom integraal toewijsbaar zoals ook is opgenomen in het verstekvonnis waartegen HAC in verzet is gekomen. Dat verzet wordt dan ook ongegrond verklaard.

8. HAC heeft als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze verzetprocedure te dragen.

Beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het verzet ongegrond;

- veroordeelt HAC tot betaling van de proceskosten in de verzetprocedure, die aan de kant van [geopposeerde] tot en met vandaag worden begroot op € 337,50 aan gemachtigdensalaris, welk bedrag aan de griffier van de rechtbank Haarlem moet worden betaald door storting op rekeningnummer 19.23.25.833 t.n.v. Arrondissement 540 Haarlem onder vermelding van het zaaknummer;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af hetgeen meer of anders mocht zijn gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J. Baas en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.

Rechtbank Haarlem

sector kanton, locatie Haarlem

zaak/rolnummer: 182944 /CV EXPL 02-6334

datum uitspraak: 5 februari 2003

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

in de zaak van

HAARLEMSE AUTO CENTRALE B.V.

te Haarlem

opposante

hierna te noemen HAC

gemachtigde mr. G.J. Wilschut

--tegen--

[GEOPPOSEERDE]

te [woonplaats]

geopposeerde

hierna te noemen [geopposeerde]

gemachtigde mr. B.G. Meijer

De procedure

HAC heeft [geopposeerde] gedagvaard op 30 augustus 2002 onder de mededeling dat zij in verzet komt tegen het op 17 juli 2002 gewezen verstekvonnis. Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich in dat stadium niet leent voor een comparitie van partijen, heeft [geopposeerde] schriftelijk op de verzetdagvaarding gereageerd, waarna HAC nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

Het verstekvonnis

Bij voormeld verstekvonnis (zaaknummer 176261) heeft de kantonrechter overeenkomstig de vordering van [geopposeerde] voor recht verklaard dat de tussen partijen gesloten koopovereenkomst is ontbonden. Verder is HAC veroordeeld tot betaling van € 3.885,87 vermeerderd met rente vanaf 18 maart 2002.

[geopposeerde] had aan haar vordering het volgende ten grondslag gelegd. Zij heeft van HAC een auto gekocht, een Peugeot met kenteken LJ-RH-09, voor de prijs van € 3.300,--. Deze auto bleek kort na de aflevering niet te beantwoorden aan haar gerechtvaardigde verwachtingen; zo bleek de kilometerstand niet te kloppen en maakte de technische staat van de auto reparatie tot een begroot bedrag van tenminste € 1.788,17 noodzakelijk. Om die redenen heeft zij de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden. [geopposeerde] verlangt terugbetaling van de koopprijs en daarnaast vergoeding van de door haar geleden schade, zijnde € 585,87 aan gemaakte (expertise)kosten.

De vordering in oppositie

HAC vordert -kort gezegd- nietigverklaring van het verstekvonnis en afwijzing van de oorspronkelijke vordering.

HAC stelt daartoe dat zij ten onrechte door [geopposeerde] in rechte is betrokken. Niet HAC maar HCC is de contractspartij. Dat HAC en HCC in hetzelfde pand zijn gevestigd, betekent nog niet dat zij één zijn. HCC is een geheel andere, zelfstandig rechtspersoon, die geen deel uitmaakt van HAC. HAC is niet betrokken geweest bij de verkoop en zij kan niet inhoudelijk over de vordering oordelen.

Het verweer in oppositie

[geopposeerde] voert aan dat zij wel degelijk de koopovereenkomst met HAC heeft gesloten. Zij was naar het pand van HAC toegekomen naar aanleiding van een advertentie van HAC. Op die locatie aan de Zandvoortselaan 4-6 te Heemstede was maar één showroom. Een medewerker van HAC vertelde haar dat de geadverteerde auto niet meer beschikbaar was, maar dat een soortgelijke auto in een andere locatie stond. Die medewerker heeft haar naar die locatie begeleid en weer terug naar het pand van HAC, alwaar de koopovereenkomst is gesloten. In geen enkele instantie was haar gemeld of duidelijk geworden dat niet HAC maar HCC de contractspartij was. Nergens werd de naam HCC zelfs maar vermeld behalve op de overeenkomst en dan nog in een logo dat sterk overeenkomt met dat van HAC. Uit informatie bij de Kamer van Koophandel blijkt dat in het pand op de Zandvoortselaan 4-6 geen bedrijf gevestigd is met de naam HCC.

De repliek in oppositie

HAC heeft op de nadere stellingen van [geopposeerde] gereageerd met onder meer het volgende. HCC is een handelsnaam van de op hetzelfde adres gevestigde rechtspersoon Antique and Classic Cars Nederland B.V., zoals blijkt uit het door HAC overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Omdat HAC en HCC in het verleden van dezelfde eigenaar waren, lijken de beide logo's op elkaar en beschikken zij over hetzelfde (centrale) telefoon- en faxnummer. Verder heeft [geopposeerde] zich erin vergist dat zij geholpen zou zijn door een medewerker van HAC, want de door haar overgelegde orderbevestiging is ondertekend door een verkoper van HCC. Tot slot stelt HAC dat [geopposeerde] zich moet hebben gerealiseerd dat zij zaken deed met HCC, omdat de door haar overgelegde brief van haar gemachtigde was gericht aan HCC.

De beoordeling van het geschil

[geopposeerde] heeft nog niet kunnen reageren op de bij repliek in oppositie overgelegde productie en het eerst bij die repliek gevoerde verweer dat HCC de handelsnaam is van de rechtspersoon Antique and Classic Cars Nederland B.V. en dat de verkoper die bij de verkoop betrokken was in dienst is van HCC en niet van HAC. [geopposeerde] zal daartoe alsnog de mogelijkheid worden geboden.

Voorts wordt [geopposeerde] verzocht om reeds nu, voor het geval de kantonrechter uiteindelijk tot een bewijsopdracht aan [geopposeerde] zal besluiten, aan te geven of en hoe zij bewijs van haar stellingen kan leveren, en voor het geval dat zij getuigenbewijs overweegt, opgave van de namen van die getuigen.

De kantonrechter zal de zaak naar de hierna te melden rolzitting verwijzen om [geopposeerde] in de gelegenheid te stellen zich schriftelijk uit te laten als hiervoor bedoeld.

Beslissing:

De kantonrechter:

- verwijst de zaak naar de rolzitting van 5 maart 2003 voor schriftelijke uitlating door [geopposeerde] als hiervoor bedoeld;

- bepaalt dat ter rolle geen uitstel zal worden verleend;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J. Baas en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.