Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2002:AE6300

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-08-2002
Datum publicatie
08-08-2002
Zaaknummer
85430 - KG ZA 02-430
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
KG 2002, 238
Computerrecht 2003, p. 81 met annotatie van J.J.C. Kabel
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zittingsdatum: 7 augustus 2002

RECHTBANK TE HAARLEM

Proces-verbaal zitting in kort geding

Ter terechtzitting van 7 augustus 2002 van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, mr. A.J. van der Meer, zitting houdend in kort geding, bijgestaan door mr. H.E. van Erp-van Harten, griffier, zijn ter behandeling van het bij dagvaarding aanhangig ge-maakte geding met zaaknummer: 85430/KG ZA 02-430 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CMG NOORD-NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te Groningen,

eisende partij,

advocaat mr. A.C. Lagemaat te Amsterdam,

procureur mr. P. Heidinga,

-- tegen --

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid DIENSTENBOND C.N.V.,

gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

gedaagde partij,

advocaat mr. A. Schellart te Utrecht,

procureur mr. P. Ingwerse,

verschenen:

- [eiseres], lid van de Raad van Bestuur van CMG Benelux, de moedermaatschap-pij van eiseres, bijgestaan door mr. Lagemaat, voornoemd;

- [gedaagde], werkzaam als bestuurder bij gedaagde, bijgestaan door mr. Schellart, voornoemd.

Ter terechtzitting van 7 augustus 2002 heeft eiseres overeenkomstig de dagvaarding gesteld en, zakelijk weergegeven, gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

gedaagde, op straffe van een dwangsom, zal veroordelen om binnen zes uur na het te wijzen vonnis alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie van CMG, die gedaagde in bezit heeft of nog in bezit zal verkrijgen, daaronder begrepen de bij gedaagde in bezit zijnde delen van Com-mander, alsmede alle kopieën daarvan, aan eiseres af te dragen en gedaagde te verbieden deze informatie of delen daarvan in bezit te houden en/of deze informatie of delen daarvan aan derden ter beschikking te stellen of op enige andere wijze in de openbaarheid te bren-gen, althans een zodanige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter geraden voor-komt, en met veroordeling van gedaagde in de kosten van het geding.

Eiseres heeft de voorzieningenrechter gevraagd nog heden uitspraak te doen in verband met een morgen dienend ander kort geding, waarbij partijen betrokken zijn.

Gedaagde heeft de vordering van eiseres gemotiveerd bestreden en geconcludeerd tot afwijzing van die vordering met veroordeling van eiseres in de kosten van het geding.

De raadslieden van partijen hebben zich ter zitting bediend van overgelegde pleitnotities.

Na verder debat in tweede termijn hebben partijen vonnis gevraagd.

Daarop heeft de voorzieningenrechter het navolgende overwogen:

1. De CMG-Commander betreft een op het intranet van eiseres beschikbare handleiding, die onder meer informatie bevat betreffende de rechtspositie van de werknemers van ei-seres of informatie die voor de beoordeling van die rechtspositie van belang kan zijn. Welke informatie voor wat betreft dat laatste relevant is, zal niet altijd onmiddellijk dui-delijk zijn, maar mede worden bepaald door de stellingname van eiseres in de door haar jegens een aantal van haar werknemers aanhangig gemaakte ontslagprocedures. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter levert het in het kader van bedoelde ont-slagprocedures door de betrokken werknemers van eiseres aan gedaagde ter beschikking stellen van genoemde CMG-Commander geen schending van de contractuele geheim-houdingsplicht van die werknemers op, voorzover die informatie door gedaagde, als ge-machtigde van die werknemers, wordt gebruikt in het kader van die ontslagprocedures en voor deze procedures relevant is.

2. Gedaagden hebben uitdrukkelijk toegezegd om de Commander voor geen ander doel te zullen gebruiken en na afloop van bedoelde ontslagprocedures aan eiseres te zullen te-ruggeven.

3. Voor het feit dat gedaagde anderszins van plan is - in welk geval inderdaad sprake zou kunnen zijn van onrechtmatig handelen van gedaagde - bestaat geen enkele aanwijzing.

4. Nu bedoelde ontslagprocedures nog niet zijn afgelopen, bestaat er thans geen grond voor teruggave van de CMG-Commander. Om die reden zullen de vorderingen van eiseres moeten worden afgewezen, met veroordeling van eiseres, als de in het ongelijk te stellen partij, in de kosten van deze procedure.

Vervolgens heeft de voorzieningenrechter de volgende beslissing uitgesproken.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

- Weigert de gevraagde voorzieningen.

- Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van gedaagde begroot op€€ 193,-- aan verschotten en € €703,36 aan salaris voor de procureur.

- Verklaart dit vonnis, voor wat betreft de hiervoor uitgesproken kostenveroordeling, uit-voerbaar bij voorraad.

Waarvan proces-verbaal,