Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2012:BY8240

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
13-06-2012
Datum publicatie
11-01-2013
Zaaknummer
133809/PR RK 12-199
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Wraking
Inhoudsindicatie

Verzoeker heeft ter onderbouwing van zijn wrakingverzoek aangevoerd dat

(a) zonder gegronde redenen of bijzondere omstandigheden uitstel van behandeling te verlenen en door niet te reageren op het door verzoeker gedane verzoek om een versnelde behandeling, (b) door de persoonslijke instelling van de gewraakte rechter en diens intimiderend gedrag jegens verzoeker en (c) door het feit dat de gewraakte rechter geen bestuurs¬rechter is maar strafrechter, hetgeen maakt dat hij onbe¬voegd is de zaak te behandelen.

Verzoek afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK GRONINGEN

MEERVOUDIGE KAMER

Zaaknummer: 133809 / PR RK 12-199

Datum beslissing: 13 juni 2012

Beslissing op het schriftelijke verzoek van [A], wonende aan de [adres], [woonplaats] (hierna: verzoeker) tot wraking ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van mr. F. Sijens.

1. Procesverloop

1.1. Bij brief van 7 mei 2012 heeft verzoeker een verzoek ingediend tot wraking van mr. F. Sijens, rechter in de bestuurssector van deze rechtbank, in het geschil met zaaknummer AWB 12/219 WWB G, waarbij verzoeker als partij is betrokken.

1.2. Mr. Sijens heeft bij brief ontvangen op 10 mei 2012 medegedeeld niet in de wraking te berusten.

1.3. Hierop is een wrakingskamer geformeerd, bestaande uit mr. R.B.M. Keurentjes, voorzitter, mr. E.J. Oostdijk en mr. E.M.J. Brink.

1.4. Op 24 mei 2012 is het wrakingverzoek ter zitting behandeld. Mr. Sijens en verzoeker zijn niet ter zitting verschenen.

1.5. Bij brieven van 24 en 25 mei 2012 heeft verzoeker geprotesteerd tegen de gang van zaken om reden dat hij eerst in de middag van 24 mei 2005 het bericht dat de zitting op die dag zou plaatsvinden heeft ontvangen. De rechtbank heeft dit protest van verzoeker opgevat als een verzoek om op een nadere zitting gehoord te worden.

1.6. Op 5 juni 2012 heeft de nadere zitting van de behandeling van het wrakingverzoek plaatsgevonden. Daarbij is verzoeker verschenen. Mr. Sijens is niet ter zitting verschenen.

2. Het standpunt van verzoeker

2.1. Verzoeker heeft ter onderbouwing van zijn wrakingverzoek aangevoerd dat

mr. Sijens de schijn van partijdigheid heeft gewekt door (a) zonder gegronde redenen of bijzondere omstandigheden uitstel van behandeling te verlenen en door niet te reageren op het door verzoeker gedane verzoek om een versnelde behandeling, (b) door de persoon¬lijke instelling van mr. Sijens en diens intimiderend gedrag jegens verzoeker en (c) door het feit dat mr. Sijens geen bestuurs¬rechter is maar strafrechter, hetgeen maakt dat hij onbe¬voegd is de zaak te behandelen.

3. Het standpunt van mr. Sijens

3.1. Mr. Sijens heeft aangevoerd dat het verzoek tot wraking niet toegewezen dient te worden. De zaken worden enkel administratief aan een rechter gekoppeld, hetgeen inhoudt dat er tot de zittingsdag door de behandelende rechter geen processuele beslissingen in de zaak worden genomen. Op verzoeken om uitstel, verdaging en ook een versnelde behande¬ling, wordt tot de zittingsdag door de sectorleiding beslist. De overige aangevoerde gronden gaan naar de mening van mr. Sijens het bestek van deze procedure te buiten.

4. Beoordeling

4.1. De rechtbank overweegt dat voor de beoordeling van dit wrakingsverzoek de toepasselijke norm is gegeven in artikel 8:15 Awb en artikel 6 EVRM, in samenhang met de door de Hoge Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ontwikkelde criteria.

4.2. In artikel 8:15 Awb is bepaald dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelt kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in de zin van artikel 8:15 Awb/artikel 6 EVRM dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van haar/zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een procespartij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die procespartij bestaande vrees dienaangaande objectief gerechtvaardigd is.

4.3. De rechtbank is met betrekking tot het door verzoeker onder (a) gestelde van oordeel dat, noch daargelaten dat op een verzoek om uitstel dan wel verdaging van een mondelinge behandeling of een verzoek om een versnelde be¬handeling vooraf¬gaand aan

de zitting niet door de behandelend rechter wordt beslist, de enkele beslissing om voor een mondelinge behandeling uitstel te verlenen of die behande¬ling te verdagen of het niet binnen de door een partij gewenste termijn geven van een beslis¬sing op diens verzoek om een ver¬snelde behandeling, geen feit en/of omstandig¬heid is waar¬door de rechterlijke onpartij¬dig¬heid schade zou kunnen lijden. Het enkele tijdsverloop tussen het indien van een verzoek en (het uitblijven) en een beslissing daarop is geen grond voor wraking, maar kan onder omstandigheden wel reden zijn voor het indienen van een klacht bij de rechtbank.

4.4. De rechtbank stelt met betrekking tot het door verzoeker onder (b) gestelde vast

dat verzoeker zijn stelling omtrent de persoonlijke instelling van mr. Sijens en diens inti¬miderend gedrag, niet nader heeft toegelicht of onderbouwd, hetgeen maakt dat niet is gebleken van feiten en/of omstandig¬heden waar¬door de rechterlijke onpartij¬digheid schade zou kunnen lijden.

4.5. De stelling van verzoeker dat mr. Sijens onbevoegd is van de zaak kennis te nemen omdat hij geen bestuursrechter, maar strafrechter is, is gebaseerd op de onjuiste veronder¬stel¬ling dat mr. Sijens niet als rechter in de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, werk¬zaam is, hetgeen maakt dat niet gebleken is van een feit en/of omstandig¬heid waar¬door de rechter¬lijke onpartij¬digheid schade zou kunnen lijden.

4.6. Nu de rechtbank ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat de rechter jegens verzoeker een vooringenomenheid koestert of waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden, wordt het verzoek tot wraking afgewezen.

5. Beslissing

De rechtbank:

5.1. wijst het verzoek af,

5.2. bepaalt dat het proces in de hoofdzaak (met zaaknummer AWB 12/219 WWB G) wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het schriftelijke verzoek tot wraking,

5.3. beveelt de onmiddellijke mededeling van deze beslissing aan verzoeker,

mr. Sijens en het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Groningen, Dienst SOZAWE, afdeling Juridische Zaken.

Aldus gegeven door mrs. R.B.M. Keurentjes, voorzitter, E.J. Oostdijk en E.M.J. Brink, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.H. Beuker als griffier en in het openbaar uitgesproken op 13 juni 2012.

chb