Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2012:BX7501

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
22-08-2012
Datum publicatie
17-09-2012
Zaaknummer
539940 - CV EXPL 12-3139
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitleg artikel 22 NBBU inlenen/welke CAO is van toepassing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 539940 \ CV EXPL 12-3139

Vonnis d.d. 22 augustus 2012

inzake

X,

wonende te [adres],

eiser, hierna X te noemen,

gemachtigde mr. J.S. Mennega, jurist FNV Bondgenoten (postbus 11047, 9700 CA Groningen),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flexion Uitzendbureau Leeuwarden B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [adres],

gedaagde, hierna Flexion te noemen,

gemachtigde Z, directeur Flexion.

PROCESGANG

X heeft bij dagvaarding, op de daarin geformuleerde gronden, gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Flexion te veroordelen tot betaling van een bedrag aan hoofdsom van € 2.029,29 bruto te vermeerderen met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente over dat bedrag, een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ad € 300,00 en tevens Flexion te veroordelen om op straffe van een dwangsom correcte salarisspecificaties af te geven, met veroordeling van Flexion in de kosten van de procedure.

Flexion heeft de vorderingen betwist.

Partijen hebben vervolgens over en weer hun standpunten toegelicht waarna vonnis nader is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1 De feiten

1.1 Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken het volgende vast.

1.2 Flexion exploiteert een uitzendbureau.

1.3 X heeft op 8 maart 2011 een gesprek gehad met Flexion over de vacature voor isoleerder/plaatwerker bij Icon Yachts te Harlingen.

De te verrichten werkzaamheden bestonden uit het voorzien van de scheepsruimtes van (geluids-) isolatie en het verrichten van plaatwerkzaamheden in de technische ruimtes.

X heeft op 10 maart 2011 bij Flexion een sollicitatieformulier ingevuld. Hij heeft daarin vermeld dat hij op zoek is naar de functie van isoleerder/plaatwerker.

1.4 Flexion heeft X vervolgens een uitzendovereenkomst toegestuurd. In die overeenkomst is vermeld dat hij wordt uitgeleend aan Cleaning Services Netherlands (verder: CSN) tegen een bruto uurloon van € 10,00.

CSN is op hetzelfde adres gevestigd als Flexion te weten aan de [adres].

1.5 X heeft van 11 maart 2011 tot 26 juni 2011 als uitzendkracht bij Icon Yachts te Harlingen gewerkt als isoleerder/plaatwerker.

2 Het standpunt van X

2.1 Naast voormelde feiten en omstandigheden heeft X het navolgende naar voren gebracht.

2.2 Na ontvangst van zijn uitzendovereenkomst heeft X contact opgenomen met Flexion. Flexion gaf hem aan dat CSN gelieerd was aan Flexion. Er is, zo is hem gezegd, gekozen voor de constructie via CSN omdat dan de cao Schoonmaak en daarmee een lager uurloon van toepassing was. Volgens Flexion was het een kwestie van "take it or leave it".

2.3 Eind juni 2011 heeft X opnieuw bij Flexion het naar zijn mening te lage salaris aan de orde gesteld waarna hem is aangegeven dat hij niet meer hoefde terug te komen.

De uitzendovereenkomst is met ingang van 26 juni 2011 beëindigd.

2.4 Flexion is gebonden aan de cao NBBU. Bij Icon Yachts is de cao Metalektro van toepassing. Flexion had hem op basis van de voor hem geldende functiegroep van die cao in plaats van € 10,00 een bedrag van € 13,65 bruto per uur dienen te betalen.

2.5 Flexion blijkt te beschikken over documenten van CSN. Daaruit blijkt wel hoe verweven die bedrijven zijn. Uit die overgelegde stukken, onder meer inkooporders, blijkt tevens dat Flexion en CSN op grote schaal gebruik maken van een constructie om personeel via schoonmaakbedrijf CSN uit te zenden naar bijvoorbeeld scheepsbouwbedrijven om te pogen onder de voor die bedrijven geldende cao uit te komen.

2.6 Een uitzendkracht dient op basis van de cao NBBU hetzelfde loon te ontvangen als de werknemers die in dienst zijn bij het bedrijf waar de uitzendkracht te werk wordt gesteld. Dat bedrijf is Icon Yachts en niet CSN.

3 Het standpunt van Flexion

3.1 Het is deels juist dat CSN gelieerd is aan Flexion. Er is echter geen sprake van een constructie om de cao te ontduiken.

3.2 Flexion heeft X uitgezonden naar CSN. In de periode dat X bij CSN aan het werk was, werkten er ongeveer totaal 65 mensen bij CSN. Daarvan waren er plusminus 15 bij Icon Yachts geplaatst. Flexion heeft destijds aan inlener CSN een voorstel voor een hoger salaris voor X gedaan. CSN vond echter dat dat gelet op de aannamesom van het project niet uit kon.

3.3 De bedrijfsactiviteiten van CSN bestaan voor 80 % uit schoonmaak. In de omschrijving in het handelsregister is weliswaar opgenomen het uitzenden en detacheren van personeel maar dat komt omdat sommige inleners langere tijd schoonmakers tewerkstellen.

CSN is de formele inlener. X moet dan op grond van de cao NBBU worden betaald op basis van de cao Schoonmaakbedrijf.

3.4 Zou geoordeeld worden dat X betaald had moeten worden naar de cao Metalektro dan zijn de berekeningen van X op zich juist.

4 Beoordeling

4.1 Flexion heeft niet betwist dat zij als lid van de betreffende werkgeversorganisatie gebonden is aan de cao NBBU. Zij heeft ook niet betwist dat zij als werkgever tegenover X gehouden is de bepalingen van die cao na te komen.

4.2 In artikel 22 van de cao NBBU is bepaald: "Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener."

Partijen zijn met name verdeeld over de vraag of in dit geval CSN dan wel Icon Yachts als inlener dient te worden aangemerkt.

Daarover wordt het volgende overwogen.

4.3 Voor de uitleg van cao-bepalingen dienen objectieve maatstaven centraal te staan. De taalkundige betekenis van de tekst, gelezen in de context van de cao als geheel, is voor die uitleg van groot belang maar niet doorslaggevend. Andere relevante omstandigheden dienen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te worden meegewogen, met dien verstande dat bij de uitleg van een bepaling als de onderhavige alleen die omstandigheden meetellen die voor derden naar objectieve maatstaven kenbaar zijn.

4.4 X heeft zijn feitelijke werkzaamheden verricht bij Icon Yachts. Hij heeft voor aanvang van de werkzaamheden daarover met Flexion gesproken.

Uit het sollicitatieformulier blijkt eveneens om welke werkzaamheden het ging, die van isoleerder/plaatwerker. X heeft die werkzaamheden ook verricht.

Niet gesteld of gebleken is dat op enig moment gesproken is over dan wel dat sprake was van het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden bij Icon Yachts.

Flexion heeft bij antwoord stukken overgelegd van onder meer Hoogendoorn, Maritieme betimmeringen en interieurbouw, en van Icon Yachts gericht aan CSN.

Daaruit blijkt ook wel dat CSN voor Icon Yachts werkzaamheden in de scheepsbouw en geen schoonmaakwerkzaamheden zou (doen) uitvoeren.

Flexion, gevestigd op hetzelfde adres en met kennis van de betreffende orders, was hiervan op de hoogte. Tevens wist zij dat CSN wenste dat de uitzendkrachten betaald werden op basis van de cao Schoonmaakbedrijf terwijl het ging om werk in de scheepsbouw.

4.5 De kantonrechter is van oordeel dat Icon Yachts als inlener in de zin van artikel 22 van de cao dient te worden beschouwd. De feitelijke werkzaamheden die bij dat bedrijf zijn verricht, zijn bepalend.

CSN heeft X in feite slechts weer doorgeleend aan Icon Yachts. Het lijkt er op dat dit slechts is geschied in een poging om de bepalingen van de cao voor het Schoonmaakbedrijf op de uitzendovereenkomst van toepassing te laten zijn. Dit in plaats van die van de cao Metalektro waardoor een hoger loon aan X betaald had moeten worden.

4.6 Flexion had op grond van artikel 22 van de cao NBBU dan ook aan X betalingen dienen te doen gelijk aan het loon en de vergoedingen van de cao Metalektro.

4.7 Flexion heeft, indien tot de conclusie zou worden gekomen dat zij betalingen had dienen te doen op basis van de cao Metalektro, de door X gemaakte berekeningen als juist erkend.

4.8 De vorderingen van X tot betaling van loon c.a. worden dan ook toegewezen.

Gelet op alle omstandigheden van het geval zijn er termen aanwezig om de gevorderde wettelijke verhoging te beperken tot 25%.

4.9 Flexion heeft geen apart verweer gevoerd tegen de vordering tot afgifte van correcte salarisspecificaties. Die vordering is toewijsbaar zij het dat de termijn voor de afgifte van die specificaties wordt gesteld op drie weken na betekening van het vonnis.

De dwangsom wordt vastgesteld op € 50,00 per dag met een maximum van € 500,00.

4.10 De vordering buitengerechtelijke kosten € 300,00 wordt eveneens toegewezen. Flexion heeft ter zake geen apart verweer gevoerd. Het is redelijk dat X zich tot een incassogemachtigde heeft gewend.

Gelet op de verrichte werkzaamheden als blijkend uit de overgelegde correspondentie en op basis van de Staffel kanton is het gevorderde bedrag ook aan te merken als een redelijke vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

5 Proceskosten

Flexion wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld.

Beslissing:

De kantonrechter:

veroordeelt Flexion om tegen bewijs van betaling aan X te voldoen:

-een bedrag van € 2.029,29 bruto, vermeerderd met 25% wettelijke verhoging over dat bedrag en vermeerderd met de wettelijke rente over die bedragen vanaf het moment dat die bedragen zijn verschenen tot de algehele voldoening;

- een bedrag van € 300,00 als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten;

- veroordeelt Flexion om binnen drie weken na betekening van het vonnis over te gaan tot afgifte aan X over de gehele periode van het dienstverband van correcte salarisspecificaties, zulks op straffe van een dwangsom van € 50,00 voor iedere dag dat Flexion in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen, waarbij het maximum op te verbeuren dwangsommen wordt gesteld op € 500,00;

-veroordeelt Flexion tevens in de kosten van het geding, aan de zijde van X tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 207,00 aan griffierecht, € 90,64 aan explootkosten en € 300,00 voor salaris van de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-ontzegt het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. van den Bosch, kantonrechter, en op 22 augustus 2012 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: BvdB

coll: