Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2011:BV1363

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
29-11-2011
Datum publicatie
19-01-2012
Zaaknummer
121173-FA RK 10-2212
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het hoofdverblijf van de minderjarige is bij de vrouw in Nederland. De man woont in Spanje. De Raad voor de Kinderbescherming heeft een onderzoek ingesteld. Er zijn drie proefcontacten geweest.

Partijen hebben hun onderlinge problematiek naar de achtergrond weten te dringen en hebben in het belang van het kind constructief gewerkt aan het herstel van het contact tussen het kind en de man.Totdat nader wordt beslist wordt een omgangsregeling vastgesteld, begeleid door een psychologenpraktijk. De definitieve beslissing wordt aangehouden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Civielrecht

zaaknr.: 121173/FA RK 10-2212

29 november 2011

in de zaak van:

verzoekster,

hierna te noemen de vrouw,

advocaat mr. M. Tijken,

en

verweerder,

hierna te noemen de man,

advocaat mr. A. van der Velde.

PROCESVERLOOP

De rechtbank heeft op 3 mei 2011 een (tussen-) beschikking gegeven.

Ter griffie is op 31 mei 2011 een brief d.d. 30 mei 2011 van de Raad voor de Kinderbescherming, regio Groningen en Drenthe, locatie Groningen, (verder te noemen de Raad), ontvangen.

Op 1 september 2011 is ter griffie een faxbericht van mr. Van der Velde ontvangen.

Ter griffie is op 3 november 2011 een rapport van de Raad d.d. 2 november 2011 ontvangen.

Op 4 november 2011 is ter griffie een faxbericht met bijlage van de Raad ontvangen.

De behandeling is voortgezet ter zitting met gesloten deuren van 17 november 2011.

Daarbij zijn de vrouw, de advocaten, alsmede de heer J. Scholte Aalbes namens de Raad, verschenen en gehoord.

RECHTSOVERWEGINGEN

De rechtbank neemt hier over hetgeen is overwogen en beslist in de (tussen-) beschikking van 3 mei 2011.

Bij die beschikking is bepaald dat het hoofdverblijf van het minderjarige kind van partijen A. bij de vrouw is.

De Raad is verzocht om drie proefcontacten tussen [A.] en de man te begeleiden en de rechtbank uiterlijk twee weken voorafgaand aan 17 november 2011, de datum waarop de behandeling wordt voortgezet, schriftelijk verslag te doen en van nader advies te dienen.

Daartoe dient de man, zo mogelijk, aan de Raad de in de beschikking genoemde gegevens over te leggen.

Iedere overige beslissing is aangehouden.

in zijn rapport heeft de Raad - samengevat - het volgende gesteld

Beide ouders hebben zich positief ingezet bij de voorbereiding en uitvoering van de proefcontacten tussen [A.] en de man.

De drie contacten zijn positief verlopen. Er is een basis gelegd voor verder contact.

Vanuit [A.] zijn er belemmeringen ten aanzien van het contact met de man.

De belangrijkste factor is de gespannen, negatieve verhouding tussen zijn ouders.

Dit veroorzaakt bij [A.] loyaliteitsconflicten. Niet uit te sluiten valt dat [A.] bang is dat de man boos wordt of hem niet naar de vrouw terug zal laten gaan. Dit kan een negatieve invloed hebben op het contact tussen [A.] en de man.

[A.] kan daardoor niet onbezorgd bij beide ouders genieten. Spanningen tussen ouders en gevoelens van onveiligheid bij [A.] kunnen een nadelige invloed uitoefenen op zijn algehele ontwikkeling, omdat [A.] een gevoelig en kwetsbaar kind is.

Een andere belemmerende factor vanuit [A.] is het taalverschil.

Een sterk belemmerende factor ligt in de voorgeschiedenis van partijen. Hun beleving hiervan ligt ver uit elkaar en is nog steeds actueel.

Er is nog altijd geen sprake van toenadering tussen partijen als ouders van [A.].

De vrouw is niet langer weigerachtig voor wat betreft het contact tussen [A.] en de man. Zij wil echter wel de overtuiging hebben dat zij zelf en [A.] veilig zijn. (geheim adres en begeleide omgang)

De man had af en toe moeite om voldoende sensitief te zijn naar [A.]. Hij miste soms de aansluiting bij [A.] qua beleving, niveau en tempo. Ook ging de man soms voorbij aan de signalen die [A.] bij moeilijke gespreksonderwerpen gaf of in het spel. Doordat de man [A.] meerdere jaren niet heeft gezien heeft de man tijd nodig om [A.] opnieuw te leren kennen en met zijn mogelijkheden en beperkingen om te gaan. Taalverschil en afstand spelen een belemmerende rol bij vervolgcontact.

Een belemmerende factor is ook dat de vrouw de man niet wil ontmoeten en dat zij geen persoonlijk contact met hem wil hebben, ook niet over [A.].

Volgens de vrouw is de na het onderzoek van de Raad ontstane situatie voor haar emotioneel erg belastend.

De omgang tussen [A.] en de man dient een kans te krijgen.

Het is in het belang van [A.] noodzakelijk dat voorlopig op professionele wijze begeleiding plaatsvindt met betrekking tot het contactherstel tussen [A.] en de man en dat de vrouw wordt geïnformeerd over en betrokken wordt bij het verloop van de contacten.

De mogelijkheden tot mediation dienen te worden onderzocht en hierover moet door de hulpverlening worden gerapporteerd.

Om [A.] meer vertrouwd te maken met het Spaans en met de Spaanse cultuur zou de vrouw hem spelenderwijs in contact kunnen brengen met Spaanse muziek, spelletjes, woorden etc. Omgekeerd is het van belang dat de man zich de Nederlandse taal eigen maakt.

In het voorstel van de vrouw om de omgang te laten begeleiden door haar familie zijn er onvoldoende garanties voor een neutrale professionele aanpak. Omgang zonder begeleiding, zoals de man voorstelt, is in dit stadium niet wenselijk. Er is bij de man onvoldoende kennis van [A.]s beperkingen, het vertrouwen van de vrouw en [A.] moet eerst verder worden opgebouwd, de communicatie tussen partijen ontbreekt en [A.] en de man hebben elkaar lange tijd niet gezien, voordat de proefcontacten plaatsvonden.

Begeleiding door het maatschappelijk werk tijdens de omgang is niet wenselijk vanwege de specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor de Stichting Humanitas, waarbij partijen ook niet aan de voorwaarde voldoen dat zij als ouders contact met elkaar willen hebben.

Begeleiding door het Omgangshuis Drenthe is nu geen optie, omdat partijen niet met elkaar in gesprek willen gaan.

Er is advies ingewonnen bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) in Utrecht. Deze instantie maakt gebruik van de diensten van een psycholoog. In het noorden van het land wordt mevrouw drs. B.M.J. Beelen van psychologenpraktijk Syntagma in Haren door het IKO aanbevolen voor begeleiding van herstel van het contact tussen een in Nederland wonend kind en een ouder die in het buitenland woont.

Geadviseerd wordt om van voormelde psychologenpraktijk gebruik te gaan maken.

De Raad is bereid om uitvoering te geven aan een ”warme” overdracht naar het IKO.

Er dient een voorlopige omgangsregeling tussen de man en [A.] te worden vastgesteld, waarbij Morgen eenmaal per maand omgang met zijn vader heeft, te begeleiden door psychologenpraktijk Syntagma in Haren.

In afwachting van het verloop van de voorlopige omgangsregeling dient de definitieve beslissing over de omgangsregeling te worden aangehouden voor een periode van negen maanden. De Raad is bereid de rechtbank nader van advies te dienen.

Ter zitting heeft de Raad duidelijk gemaakt dat het voor het welslagen van verder contact tussen de man en [A.] noodzakelijk is dat er structureel hulpverlening wordt ingezet, niet alleen voor wat betreft de begeleiding van de contactmomenten, maar ook voor ieder van partijen.

Beide partijen hebben te kennen gegeven dat de proefcontacten goed zijn verlopen en dat zij zich volledig kunnen vinden in het rapport en het advies van de Raad.

De vrouw heeft te kennen gegeven mee te zullen werken aan de voorlopige omgangsregeling. Zij heeft erop gewezen dat de verantwoording bij de man ligt en dat hij zich goed moet realiseren dat [A.] niet opnieuw kan teleurstellen door na een paar contactmomenten af te haken.

De man heeft laten weten zich volledig te zullen inzetten voor het welslagen van de omgang.

beoordeling

De rechtbank is van oordeel dat partijen een compliment verdienen voor de wijze waarop zij hun onderlinge problematiek naar de achtergrond weten te dringen en in het belang van [A.] op een constructieve wijze werken aan het herstel van het contact tussen [A.] en de man.

Gelet op de inhoud van de overgelegde stukken, met name van het rapport van de Raad en op hetgeen door en/of namens partijen ter zitting naar voren is gebracht, zal de rechtbank het advies van de Raad dat volledig door partijen wordt ondersteund, volgen.

Totdat nader wordt beslist wordt een omgangsregeling vastgesteld inhoudende, dat de man gerechtigd is om eenmaal per maand omgang met het minderjarige kind van partijen [A.] te hebben, waarbij de Raad ervoor dient zorg te dragen dat de omgang wordt begeleid door mevrouw B. van psychologenpraktijk Syntagma.

De Raad wordt verzocht om rapport en advies uit te brengen over het verloop van de begeleide omgangsregeling, zoals hierna in het dictum is weergegeven.

In afwachting hiervan wordt de definitieve beslissing over de omgangsregeling, de informatieplicht, de dwangsom en de proceskosten aangehouden.

De behandeling zal worden voortgezet op na te melden zitting met gesloten deuren.

Partijen en hun advocaten dienen dan - zonder nadere oproeping - te verschijnen.

BESLISSING

stelt met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen - totdat nader wordt beslist - de volgende omgangsregeling vast:

de man is gerechtigd om eenmaal per maand omgang met het minderjarige kind van partijen [A.] te hebben, waarbij de Raad voor de Kinderbescherming ervoor dient zorg te dragen dat de omgang wordt begeleid door psychologenpraktijk Syntagma;

verklaart de beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

houdt de definitieve beslissing over de omgangsregeling, de informatieplicht, de dwangsom en de proceskosten aan en verzoekt de Raad uiterlijk twee weken voorafgaand aan de hierna vermelde zittingsdatum aan de rechtbank schriftelijk verslag uit te brengen over het verloop van de begeleide omgangsregeling en nader advies uit te brengen;

bepaalt - met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen - dat de behandeling zal worden voorgezet ter zitting met gesloten deuren van donderdag 30 augustus 2012 te

13.15 uur.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.W.Th. Buijtenhuijs, rechter en door deze uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag, 29 november 2011, in tegenwoordigheid van G.D. Kuilman, griffier.

De griffier deelt mede, dat partijen tegen deze beschikking in hoger beroep kunnen gaan bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Dit beroep dient door partijen te worden ingesteld binnen drie maanden na de datum van de uitspraak. Deze datum staat in de beschikking vermeld.

Het beroep moet namens een partij worden ingesteld door een advocaat. Als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat daartoe namens u een verzoek indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat kan u daarover nader informeren.