Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU9268

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
23-11-2011
Datum publicatie
23-12-2011
Zaaknummer
502198 - CV EXPL 11-5637
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Advertentieplaatsing, telefonisch geen overeenkomst, geen voldoende duidelijk aanbod

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 502198 \ CV EXPL 11-5637

Vonnis d.d. 23 november 2011

inzake

1 de vennootschap onder firma Q. en Zoon,

gevestigd en kantoorhoudende te [adres];

2 [naam], wonende te [adres];

3 [naam], wonende te [adres];

4 [naam], wonende te [adres]

5 [naam], wonende te [adres];

opposanten in conventie, eisers in reconventie, hierna Firma Q. te noemen,

gemachtigde, mr. L van den Hoven, Stichting Vakcentrum Bedrijfsadvies.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Easycom B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1217 KP) Hilversum, Koninginneweg 11,

geopposeerde in conventie, gedaagde in reconventie, hierna Easycom te noemen,

gemachtigde mr. A.J.A. van Dijk, advocaat te Amsterdam.

PROCESGANG

Firma Q. heeft bij verzetdagvaarding gevorderd te worden ontheven van de veroordeling uitgesproken bij verstekvonnis van 23 februari 2011 van de kantonrechter te Groningen in de procedure tussen Easycom en Firma Q. (zaak/rolnummer 491232 CV EXPL 11 - 1056). Tevens heeft Firma Q. een vordering in reconventie ingesteld. Zij vordert Easycom te veroordelen tot terugbetaling van een bedrag van € 2.500,00 wegens onverschuldigde betaling, te vermeerderen met de wettelijke rente en met veroordeling van Easycom in de kosten van de procedure.

Easycom heeft geantwoord in oppositie en tevens geconcludeerd in reconventie.

Partijen hebben nadien in conventie en in reconventie een nadere toelichting op hun standpunt gegeven.

Vonnis is nader bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1 Feiten en omstandigheden

1.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende betwist en gelet op de gedingstukken voor zover niet betwist staat tussen partijen het navolgende vast.

1.2 Een medewerker van Easycom heeft op 17 juni 2010 telefonisch contact opgenomen met Firma Q. en heeft gesproken met opposante sub 5. Na dat telefoongesprek is aan Firma Q. een "Plaatsingsopdracht" gestuurd ter attentie van opposante sub 5.

1.3 Daarin is onder meer het navolgende opgenomen:

"Conform ons telefonisch onderhoud, bevestigen wij hierbij uw opdracht/order zoals onderstaand gespecificeerd:

Product: Rondje [plaatsnaam]

Basisprijs: € 995,- excl. BTW

Handling/kleur € 975,- excl. BTW

Stanskosten: 35% over basis-en kleurprijs

Formaat/Afmeting: 95 mm vilt

Totaalprijs: € 2268,50 excl. BTW

Frequentie: 4 keer

Facturering: Bij inproductiename

Logo's: Evt. per post/E-mail direct

Opdrachtgever: [opposante sub 5]

Verspreiding: regionaal

Oplage: 1000 stuks per keer

Zoals besproken is uw tekst een indicatietekst. Deze tekst wilt u voor uw commerciële reclamedrager gebruiken. Eventuele daar in voorkomende onjuistheden willen wij vanzelfsprekend voor zover mogelijk voorkomen. Wij verzoeken u dan ook de te plaatsen tekst eerst rustig na te lezen en pas wanneer alles conform uw eisen en wensen is, deze plaatsingsopdracht ten bewijze van akkoord en dus van totstandkoming van een overeenkomst aan ons te retourneren. Bovengenoemde prijzen bij elkaar opgeteld gelden volgens afspraak per keer. Tevens geeft u aan door ondertekening bevoegd te zijn namens bovengenoemde organisatie."

Daaronder is een tekst met de naam van Firma Q. en het logo van [naam] opgenomen. Onder het vervolgens vermelde adres van de winkel met telefoonnummer is vermeld:" Wat je dichtbij haalt, is lekker....!!"

2 Het standpunt van Easycom in conventie

2.1 Easycom stelt in de inleidende dagvaarding dat Firma Q. opdracht heeft gegeven om voor haar rekening drukwerk te verzorgen als nader omschreven in de factuur. Easycom verwijst naar de plaatsingsopdracht. Zij vordert in de inleidende dagvaarding Firma Q. te veroordelen tot betaling van een bedrag aan hoofdsom van € 3.164,81 te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van opeisbaarheid van de vordering, tot 17 januari 2011 een bedrag van € 134,57. Tevens heeft zij een bedrag van € 450,00 gevorderd als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

2.2 Bij antwoord in oppositie heeft zij nader het volgende aangevoerd. Opposante sub 5 heeft de haar gezonden plaatsingsopdracht ondertekend en aan Easycom retour gezonden. Zij is één van de vennoten, er is geen sprake van een duidelijke en voor handelspartners (eenvoudig) kenbare beperking van de bevoegdheid.

Easycom verwijst verder naar het verslag van het telefoongesprek van 17 juni 2010 van één van haar medewerkers, de heer X., met opposante sub 5. Easycom contracteert schriftelijk en heeft ook aangegeven dat van aanvaarding pas sprake is als het getekende opdrachtformulier aan haar is geretourneerd.

2.3 Firma Q. heeft pas negen maanden na dato haar beklag gedaan. Die klacht is daarmee tardief.

2.4 Er is geen sprake van agressieve verkooptechnieken, de advertentiecampagne heeft natuurlijk wel commerciële waarde.

2.5 Easycom heeft een exemplaar van het in opdracht vervaardigde product overgelegd, een bedrukt bierviltje.

Zij heeft verder een verzendlijst overgelegd waaruit blijkt aan welke bedrijven het product is verzonden c.q. is uitgeleverd. De bierviltjes zijn aan een viertal cafés uitgeleverd. Zij heeft daarmee aan haar verspreidingsplicht voldaan.

3 Het standpunt van Firma Q.

3.1 Firma Q. heeft bij verzetdagvaarding gesteld dat opposante sub 5 door Easycom is benaderd met een verkooppraatje. Het ging echter over een advertentie in een kleurplatengids ten behoeve van een goed doel voor in een ziekenhuis opgenomen kinderen.

In het telefoongesprek is door de medewerker druk op haar uitgeoefend. Onder die druk heeft zij haar handtekening gezet en het stuk aan Easycom geretourneerd. Direct na ontvangst van de factuur heeft zij telefonisch al laten weten dat er sprake van een misverstand was omdat zij nimmer de intentie heeft gehad een overeenkomst aan te gaan.

Firma Q. is slachtoffer worden van de slinkse en misleidende werkwijze van Easycom.

3.2 Opposante sub 5 is niet bevoegd om alleen overeenkomsten met een waarde hoger dan € 2.268,90 aan te gaan en heeft daarmee Firma Q. ook niet kunnen binden. Easycom had één en ander eenvoudig moeten en kunnen controleren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

3.3 Subsidiair stelt Firma Q. dat indien wel wordt uitgegaan van een overeenkomst, die overeenkomst nietig is wegens strijd met de goede zeden of openbare orde. Een advertentiebureau als Easycom benadert bedrijven slechts met de bedoeling om zichzelf ten koste van die bedrijven te verrijken.

Meer subsidiair stelt Firma Q. zich op het standpunt dat geen sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst vanwege een discrepantie tussen wil en verklaring. Opposante sub 5 heeft nimmer opdracht gegeven voor advertentieplaatsing op bierviltjes, mondeling noch schriftelijk. Zou zij hebben geweten dat het ging om advertentieplaatsingen op bierviltjes dan zou zij die fax ook nimmer hebben geretourneerd.

3.4 Bij repliek in oppositie heeft Firma Q., onder handhaving van haar overige stellingen, aanvullend naar voren gebracht dat er is sprake van acquisitiefraude. Binnen enkele dagen hebben twee bedrijfjes van één en dezelfde eigenaar telefonisch opposante sub 5 benaderd. Op 21 juni 2010 is zij telefonisch benaderd door een medewerker van Kijk- en Leesservice Holland. Ook laatstgenoemd bedrijf heeft haar geconfronteerd met een faxkopie van een opdrachtbevestiging. De faxen lijken qua opmaak erg op elkaar.

Opposante sub 5 heeft niet de wil gehad een overeenkomst met Easycom of laatstgenoemd bedrijf te sluiten. Het is volstrekt onaannemelijk dat een kleine buurtsuper 8000 bierviltjes voor totaal ruim € 30.000 per jaar wil laten drukken.

Uit de overgelegde stukken valt ook overigens niet op te maken of Easycom aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan.

4 Het standpunt van Firma Q. in reconventie

4.1 Tussen partijen is geen overeenkomst tot stand gekomen. Voor zover er wel sprake is van een overeenkomst is die nietig of is die vernietigd.

Firma Q. heeft onder druk van een aangekondigde beslaglegging € 2.500,00 aan Easycom betaald. In reconventie vordert Firma Q. dat aan Easycom betaalde bedrag als zijnde onverschuldigd betaald terug vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van het instellen van de eis in reconventie.

Het standpunt van Easycom in reconventie

4.2 Tussen partijen is een overeenkomst tot stand gekomen. Die overeenkomst is niet nietig of vernietigbaar en komt ook niet voor ontbinding in aanmerking. Overigens is Easycom ook niet in gebreke gesteld.

5 Beoordeling

-in conventie

5.1 Firma Q. heeft zich er allereerst op beroepen dat opposante sub 5 niet bevoegd was tot het aangaan van een overeenkomst als de gestelde overeenkomst. Dat standpunt wordt niet onderschreven. Opposante sub 5 is één van de vennoten. (De medewerker van) Easycom mocht er vanuit gaan dat de vennoot bevoegd was tot het aangaan van de onderhavige overeenkomst, althans is gelet op haar positie in de vennootschap in ieder geval de schijn gewekt dat zij daartoe bevoegd was.

5.2 Firma Q. heeft bij conclusie van repliek in oppositie, alsnog, uitdrukkelijk betwist dat opposante sub 5 het haar gezonden faxbericht ondertekend heeft geretourneerd. Dat verweer is strijdig met het eerder ingenomen standpunt en overigens tardief. In de verzetdagvaarding heeft Firma Q. immers zelf uitdrukkelijk gesteld dat opposante sub 5 het faxbericht heeft ondertekend en geretourneerd. Dat verweer is dan ook ongegrond.

5.3 Het meest verstrekkende verweer is dat tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen nu noch over de inhoud van de prestatie, advertentieteksten op bierviltjes, noch over de wijze van invulling van de verspreiding tevoren voldoende duidelijkheid is verstrekt. Uit de "Plaatsingsopdracht" is naar het oordeel van de kantonrechter niet, althans niet voldoende duidelijk, op te maken dat Firma Q. zich hiermee verbindt tot het in haar opdracht door Easycom laten vervaardigen van bierviltjes met daarop advertentieteksten.

Uit de verklaring van X. is evenmin op te maken dat in het telefoongesprek voldoende duidelijk is doorgenomen waartoe Firma Q. zich verbond en wat Easycom precies zou doen. Niet gesteld is dat die medewerker ter zake van het telefoongesprek nog meer of andere mededelingen zou kunnen doen dan in die verklaring is opgenomen. Al om die reden wordt ook niet aan bewijslevering toegekomen.

Firma Q. vindt dat de enkele vermelding "Verspreiding: regionaal" evenmin voldoende duidelijkheid geeft. De kantonrechter onderschrijft dat Easycom met die omschrijving eveneens onvoldoende duidelijkheid heeft geboden omtrent de aard en omvang van de door haar uit te voeren prestatie.

5.4 Nu aard en inhoud van de kennelijk door Easycom beoogde overeenkomst zich bepaald niet zonder meer niet uit de plaatsingsopdracht laten vaststellen, is er geen sprake van een voldoende duidelijk omschreven en bepaald aanbod. Easycom heeft ook zelf gesteld dat zij schriftelijk contracteert. Easycom benadert ongevraagd telefonisch klanten. Zij zal hebben te staan voor onduidelijkheden en eventuele misverstanden die daardoor kunnen ontstaan en daarvan het risico hebben te dragen.

Weliswaar dient ervan te worden uitgegaan dat opposante sub 5 de fax heeft ondertekend en geretourneerd maar gelet op dat onvoldoende duidelijke aanbod, kan niet worden geconcludeerd dat wilsovereenstemming tussen partijen bestond en dat daarmee tussen partijen een overeenkomst is ontstaan.

5.5 Nu niet gebleken is van een overeenkomst tussen partijen gaat het verweer van Easycom dat niet (tijdig) aan de klachtplicht is voldaan, Firma Q. betwist dat, niet op.

5.6 De vorderingen van Easycom in de inleidende dagvaarding komen derhalve om die reden al niet voor toewijzing in aanmerking. De overige gestelde gronden behoeven geen bespreking.

Dit betekent tevens dat het verzet gegrond dient te worden verklaard en dat de vorderingen van Easycom in conventie alsnog worden afgewezen.

-in reconventie

5.7 In conventie is geconcludeerd dat tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. Firma Q. heeft, teneinde beslaglegging te voorkomen, een betaling gedaan van € 2.500,00.

Gelet op hetgeen is overwogen in conventie is dat bedrag door Firma Q. onverschuldigd betaald. Firma Q. mocht uit de opstelling van Easycom afleiden dat Easycom niet van plan was het betaalde bedrag terug te storten. Zij hoefde Easycom dan ook niet eerst nog een ingebrekestelling te sturen. De vordering in reconventie is dan ook toewijsbaar.

6 Proceskosten

Easycom wordt in conventie en in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Bij de proceskosten in de reconventie wordt tevens rekening gehouden met de samenhang in stellingen in conventie.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie:

verklaart het verzet gegrond;

wijst de vorderingen van Easycom af;

In reconventie:

-veroordeelt Easycom om tegen bewijs van betaling aan Firma Q. te voldoen een bedrag van € 2.500,00 vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 8 april 2011 tot de dag dat dat bedrag volledig is voldaan;

en:

In conventie en in reconventie:

-veroordeelt Easycom in de kosten van het geding, aan de zijde van Firma Q. tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 350,00 voor salaris van de gemachtigde in conventie en op € 150,00 voor salaris van de gemachtigde in reconventie;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-ontzegt hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. van den Bosch, kantonrechter, en op 23 november 2011 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: BvdB