Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU8482

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
09-11-2011
Datum publicatie
16-12-2011
Zaaknummer
480447 - CV EXPL 10-19619
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Lease Quality vs Heart ICT; kantonrechter wijkt af van contract + algemene voorwaarden op grond van nadere partijafspraken.

Voor tussenvonnis zie LJN BQ9226.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 480447 \ CV EXPL 10-19619

Vonnis d.d. 9 november 2011

Inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lease Quality B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te 9405 CG Assen, Balkengracht 2,

eiseres, hierna Lease Quality B.V. te noemen,

gemachtigde mr. D. Maat, advocaat te Assen (postbus 1013, 9400 CA),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heart ICT B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te 9723 JA Groningen, Kieler Bocht 5,

gedaagde, hierna Heart te noemen,

gemachtigde mr. R.G. Holtz, advocaat te Groningen (postbus 7015, 9701 JA).

PROCESVERLOOP

Ingevolge het tussenvonnis van 15 juni 2011 hebben partijen beiden een akte genomen. Daarbij heeft Lease Quality haar eis verminderd. Vervolgens is andermaal vonnis bepaald.

OVERWEGINGEN

1. De kantonrechter verwijst naar en neemt over hetgeen bij voormeld tussenvonnis is overwogen en beslist.

Ten aanzien van de Ford Mondeo

2. In overeenstemming met hetgeen bij tussenvonnis is uitgemaakt dienen de in het geding zijnde meerkilometers te worden afgerekend tegen een tarief van € 0,0675 per kilometer.

3. Verwijzend naar wat daaromtrent onder de feiten is opgenomen, stond de kilometerstand van de Ford Mondeo bij inlevering op 4 augustus 2010 op 142.067, hetgeen neerkomt op een overschrijding van 21,74%, welk percentage correspondeert met 25.370 meerkilometers.

4. Vorenbedoeld aantal kilometers moet worden afgerekend tegen het eerder gememoreerde tarief, hetgeen resulteert in een bedrag van afgerond € 1.712,48. Daarop heeft Heart een bedrag € 1.066,65 in mindering voldaan, zodat zij ter zake nog dient te betalen de somma van € 645,83 ex BTW = € 768,54.

Ten aanzien van de Volkswagen Golf

5. Om zicht te krijgen op de schade van Lease Quality heeft de kantonrechter haar verzocht haar vordering ter zake nader te onderbouwen, met name waar het gaat om het antwoord op de vraag waarom zij bij de begroting van de schade is uitgegaan van het geldelijk equivalent van de leasetermijnen over de periode 20 augustus 2010 tot en met 22 oktober 2010.

6. Lease Quality heeft daarop gesteld dat de auto bij ontstentenis van het kentekenbewijs in commercieel opzicht tot en met 22 oktober 2011 onbruikbaar was, terwijl de kosten - financiering, wegenbelasting, verzekering - wel doorliepen. Voorts heeft zij in dat verband gesteld dat de Volkswagen Golf na 22 oktober 2010 weer (met winst) is verhuurd. De kantonrechter overweegt dienaangaande nader als volgt.

7. Genoegzaam aannemelijk is geworden dat de Volkswagen Golf gedurende de hiervoor genoemde periode door toerekenbaar tekortkomen van Heart niet door Lease Quality kon worden geëxploiteerd of verkocht. Heart zal de daaruit voortvloeiende schade, overigens mede bestaande uit de kosten voor het aanvragen van een nieuw kenteken, dan ook hebben te vergoeden.

8. Bij de bepaling van die schade zal de kantonrechter de leidende uitgangspunten van Lease Quality evenwel niet volgen, nu zij heeft nagelaten te onderbouwen met ingang van wanneer en voor hoe lang, tegen welke prijs en met welke winstmarge zij de auto weer in de markt heeft gezet, terwijl het op haar weg had gelegen haar stellingen ter zake handen en voeten te geven op basis van redengevende data en bescheiden. Het geldelijk equivalent van de resterende leasetermijnen tot en met 22 oktober 2010 kunnen derhalve niet richtinggevend zijn.

9. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de kantonrechter bij gebrek aan informatie niet in staat de schade nauwkeurig vast te stellen, zodat hij deze op de voet van artikel 6:97 BW zal schatten op € 1.500,00.

10. Voorts kan Lease Quality aanspraak maken op buitengerechtelijke kosten nu deze de dubbele redelijkheidtoets kunnen doorstaan. Deze kosten worden gerelateerd aan het toe te wijzen bedrag, vermeerderd met het bedrag van € 2.640,92 dat Heart eerst na dagvaarding heeft voldaan. Ingevolge de tarieven van het Rapport Voorwerk II zal ter zake een bedrag van € 600,00 worden toegewezen.

11. Als gedeeltelijk in het ongelijk gestelde partij dient Heart ook de proceskosten voor haar rekening te nemen. Daarbij heeft hetgeen hiervoor onder 10 is overwogen (mede) als uitgangspunt te gelden.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt Heart om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan lease Quality te betalen de somma van € 2.868,54 vermeerderd met de contractuele rente over € 2.268,54 vanaf 20 augustus 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Heart in de kosten van de procedure aan de zijde van Lease Quality gevallen en stelt deze vast op € 83,13 aan explootkosten, € 208,00 aan vastrecht en € 750,00 aan salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Fokkema, kantonrechter, en op 9 november 2011 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: AF

coll: