Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2011:BQ5304

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
28-04-2011
Datum publicatie
20-05-2011
Zaaknummer
466645 CV EXPL 10-13734
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 7:264 BW; bemiddeling huurovereenkomst; onredelijk voordeel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 466645/10-13734

Vonnis d.d. 28 april 2011

inzake

Q., wonende te Groningen,

eiseres, hierna te noemen Q.,

gemachtigde mr. E.Tj. van Dalen, advocaat te Groningen,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Makelaardij Zeeven, gevestigd en kantoorhoudende te 9724 AL Groningen, Parklaan 1,

gedaagde, hierna te noemen Makelaardij Zeeven,

gemachtigde mr. F. Huisman, jurist in dienst van DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. te Amsterdam.

P R O C E S G A N G

Bij tussenvonnis van 20 januari 2011, waarvan de inhoud als hier overgenomen en ingelast dient te worden beschouwd, heeft de kantonrechter een comparitie van partijen gelast.

Deze heeft in aanwezigheid van Q., X., namens Makelaardij Zeeven, en de beide gemachtigden plaatsgevonden op 29 maart 2011. Van hetgeen partijen bij die gelegenheid naar voren hebben gebracht, heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

Hierna is opnieuw vonnis bepaald.

R E C H T S O V E R W E G I N G E N

de nadere uitlatingen/inlichtingen door Q.

1.1 Zij heeft ter comparitie uiteengezet hoe de (huur)overeenkomst met Makelaardij Zeeven tot stand gekomen is. Zij heeft daarbij aangegeven dat zij, nadat zij bij de (toenmalige) bewoners van de [naam]straat 2a te Groningen had gehospiteerd, onmiddellijk daarna het contract heeft ondertekend en dat zij terstond en gelijktijdig met bedoelde ondertekening het bedrag aan administratiekosten heeft moeten voldoen.

1.2 Zij wijst er op dat er weliswaar een overeenkomst van zoekopdracht is getekend, maar dat enige activiteit ter zake niet heeft plaatsgevonden. Zij had immers een kamer gevonden en zij kon, na ondertekening van het huurcontract, direct beschikken over de sleutels. Van de zijde van Makelaardij Zeeven zijn geen werkzaamheden van inhoudelijke aard verricht.

de nadere uitlatingen/inlichtingen door Makelaardij Zeeven

2.1 Zij heeft tijdens de comparitie een uiteenzetting gegeven over de wijze waarop zij in het algemeen te werk gaat als kamerzoekenden zich bij haar inschrijven en welke werkzaamheden vervolgens worden verricht. Naast de inschrijving, het zoeken en het bezichtigingen maakt zij huurcontracten op, neemt zij deze met de huurders door, draagt zij zorg voor de oplevering en voor een inspectierapport en stelt zij (desgewenst) een overnameformulier roerende zaken aan de huurders ter beschikking.

2.2 Primair stelt zij zich op het standpunt dat door Q. een zoekopdracht aan haar is verstrekt, waaraan zij uitvoering heeft gegeven. Daarnaast wijst zij er subsidiair nogmaals op dat artikel 7:264 van het Burgerlijk Wetboek (BW) haar werking in het onderhavige geval mist, nu er geen sprake is (geweest) van enig onredelijk voordeel.

de verdere beoordeling

3.1 Met betrekking tot het primaire verweer van Makelaardij Zeeven, dat zij zich nadrukkelijk beroept op de tussen partijen gesloten overeenkomst van zoekopdracht, wordt het volgende overwogen.

3.2 Makelaardij Zeeven heeft tijdens de comparitie aangevoerd dat er voorafgaande aan de totstandkoming van de huurovereenkomst geen zoekwerkzaamheden zijn verricht. Dit laatste wordt bevestigd door de onweersproken stelling van Q., dat zij ter verkrijging van de door haar beoogde kamer bij de overige bewoners van het pand heeft gehospiteerd en dat mede naar aanleiding daarvan een huurovereenkomst tot stand gekomen is. Daarnaast is de opdracht waarop Makelaardij Zeeven zich beroept van enkele dagen eerder (23 januari 2009) als die, waarop de huur van de betreffende kamer een aanvang heeft genomen (1 februari 2009).

3.3 Het voorgaande leidt er naar het oordeel van de kantonrechter toe dat is komen vast te staan dat van enige bemiddeling van de zijde van Makelaardij Zeeven bij het zoeken naar een kamer geen sprake is (geweest). Aan het verweer ter zake zal dan ook worden voorbij gegaan.

3.4 Met betrekking tot de interne verhuizing door Q. in bedoeld pand van kamer 5 naar kamer 6 gaat het beroep op de overeenkomst van zoekopdracht naar het oordeel van de kantonrechter niet op. Gesteld noch gebleken is immers dat ter zake een afzonderlijke overeenkomst is opgemaakt. Daargelaten dat ook hier van enig zoeken niet is gebleken, dient het verweer reeds op grond hiervan te worden verworpen.

3.5 Het subsidiaire verweer van Makelaardij Zeeven richt zich tegen de werking van artikel 7:264 BW. Nu Makelaardij Zeeven ter comparitie heeft laten weten dat zij als derde in opdracht van een (andere) verhuurder handelt, dient het geschil te worden onderworpen aan de toets van artikel 7:264 lid 2 BW. Uitgangspunt daarbij is onder meer, dat in ieder geval sprake is van een niet redelijk voordeel ten behoeve van een derde, in casu Makelaardij Zeeven, voor zover de huurder, in casu Q., niet is gebaat door de prestatie waarvoor de vergoeding in rekening wordt gebracht. Dit laatste betekent evenwel niet dat de kosten waardoor de huurder wel is gebaat zonder meer als redelijk dienen te gelden. De aard van de kosten en de omstandigheden van het geval spelen daarin mede een rol.

3.6 De werkzaamheden waarvoor Makelaardij Zeeven bedoelde kosten in rekening brengt heeft zij ter comparitie in algemene bewoording omschreven als het doen van een bezichtiging, het opmaken van een huurcontract, het naar aanleiding van een oplevering opmaken van een inspectierapport en het (eventueel) ter beschikking stellen van een overnameformulier roerende zaken. Met betrekking tot het merendeel van deze werkzaamheden, te weten de bezichtiging, het huurcontract, de oplevering en het inspectierapport, is de kantonrechter van oordeel dat deze weliswaar tot de uiteindelijke totstandkoming van de huurovereenkomst (kunnen) hebben geleid en dat Q. daarbij gebaat is (geweest), maar Makelaardij Zeeven heeft bij het maken van bedoelde kosten een dermate overwegend - van de verhuurder afgeleid - belang gehad, dat vergoeding daarvan door Q. een niet redelijk voordeel voor Makelaardij Zeeven heeft opgeleverd. Slechts het (eventueel) ter beschikking stellen van een overnameformulier zou in overwegende mate in het belang van Q. kunnen hebben gediend, maar nu hieromtrent door Makelaardij Zeeven niets concreets is gesteld, noch anderszins is gebleken, kan een beoordeling ter zake achterwege blijven.

3.7 Resumerend leiden de voorgaande overwegingen tot de conclusie dat de vordering tot nietigverklaring zal worden toegewezen en dat Makelaardij Zeeven zal worden veroordeeld tot terugbetaling van € 412,50.

3.8 De gevorderde eigen bijdrage ad € 100,00 zal worden afgewezen, aangezien deze, voor zover mogelijk, door de griffier op de voet van art. 243 lid 2 Rv. zal worden vergoed.

3.9 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Makelaardij Zeeven worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Omdat een deel van de vordering wordt afgewezen, zullen deze kosten worden bepaald op basis van het toegewezen bedrag.

B E S L I S S I N G

De kantonrechter:

verklaart voor recht dat de door Makelaardij Zeeven aan Q. in rekening gebrachte administratiekosten zowel in januari 2009 als in maart 2009 nietig zijn;

veroordeelt Makelaardij Zeeven om tegen bewijs van betaling aan Q. te voldoen een bedrag van € 412,50 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 15 mei 2010 tot de algehele voldoening;

veroordeelt Makelaardij Zeeven in de kosten van deze procedure, die aan de zijde van Q. tot aan deze uitspraak worden vastgesteld op € 357,93, waarvan te voldoen aan de griffier van dit gerecht € 335,43 (zijnde € 87,93 aan dagvaardingskosten, € 67,50 aan in debet gesteld griffierecht en € 180,00 aan salaris van de gemachtigde) en te voldoen aan Q. € 22,50 aan niet in debet gesteld griffierecht;

verklaart voormelde veroordelingen tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

ontzegt het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 28 april 2011 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: jg

coll: