Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2010:BN7282

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
19-08-2010
Datum publicatie
16-09-2010
Zaaknummer
440330 VM VERZ 10-2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzet tegen dwangbevel gegrond verklaard.

Het voertuig van betrokkene is gebruikt voor brandweeroefeningen. De overheid heeft verzuimd de kentekenregistratie van de naam van betrokkene te halen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak/rolnummer: 440330 \ VM VERZ 10-2

CJIB-nummer: 130443315

Ter openbare terechtzitting van 5 juli 2010 is mr. G.J.J. Smits, kantonrechter, bijgestaan door D. Houkes, griffier, overgegaan tot de behandeling van het door:

naam: betrokkene,

adres: 123straat 1, Leek,

hierna te noemen betrokkene,

ingestelde verzet tegen het op 3 december 2009 door de officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden uitgevaardigde dwangbevel met bovenvermeld CJIB-nummer.

Namens betrokkene is verschenen mevrouw mr. G.W. van der Zee; de officier van Justitie in het arrondissement Leeuwarden is, ondanks behoorlijke oproeping, niet verschenen.

Mr. G.W. van der Zee heeft ter zitting meegedeeld het in het verzetschrift vermelde verweer te handhaven en daar (zakelijk weergegeven) nog aan toegevoegd, dat in een soortgelijke zaak de advocaat-generaal van het ressortparket Leeuwarden heeft besloten de opgelegde sanctie in te trekken.

De kantonrechter heeft vervolgens de behandeling beëindigd.

PROCESGANG

Bij bezwaarschrift, gedateerd 18 januari 2010, met bijlagen, ingekomen ter griffie van dit gerecht op 18 januari 2010, heeft betrokkene verzet aangetekend tegen de tenuitvoerlegging van bovenvermeld dwangbevel, dat aan betrokkene is betekend bij exploot van 11 januari 2010.

Bij brief van 25 mei 2010 heeft de officier van justitie te Leeuwarden schriftelijk commentaar geleverd naar aanleiding van het ingestelde verzet. Van dat schriftelijk commentaar is bij brief van 26 mei 2010 een kopie aan de gemachtigde van betrokkene toegezonden. Vervolgens zijn betrokkene en de officier van justitie te Leeuwarden in de gelegenheid gesteld om hun standpunten nader toe te lichten ter openbare terechtzitting van 5 juli 2010 om 15.45 uur. Van deze zitting is het hiervoor opgenomen proces-verbaal opgemaakt door de griffier.

OVERWEGINGEN

De kantonrechter oordeelt als volgt. Uit de brief van de Regiopolitie Groningen, gedateerd 22 april 2009, is voldoende vast komen te staan dat de auto van betrokkene is gebruikt voor brandweeroefeningen.

De overheid heeft verzuimd de kentekenregistratie van de naam van betrokkene te halen en zou hiervoor de hand in eigen boezem moeten steken.

Gelet op de eerder genomen beslissing van de advocaat-generaal van het ressortparket Leeuwarden en de toelichting van de gemachtigde kan worden aangenomen dat het hier een soortgelijke zaak betreft. Het gaat hierbij immers om dezelfde betrokkene, auto, kenteken en gedraging.

Gelet op de door de gemachtigde van betrokkene aangevoerde bijzondere omstandigheden zal de kantonrechter het verzet gegrond verklaren.

De onderhavige procedure richt zich niet tegen de initiële beschikking. Deze blijft dan ook in stand. Betrokkene dient het oorspronkelijke bedrag van € 90,00 te voldoen. Het griffierecht zal, nu het verzet gegrond wordt verklaard, aan betrokkene worden terugbetaald.

BESLISSING

De kantonrechter:

verklaart het verzet gegrond;

vernietigt het door de officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden op 3 december 2009 uitgevaardigde dwangbevel;

bepaalt dat het door betrokkene betaalde griffierecht aan hem dient te worden gerestitueerd.

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken te Groningen op 19 augustus 2010 door mr. G.J.J. Smits, kantonrechter, en door deze en de griffier getekend.

typ: dh

Verzonden op:

Tegen de beslissing kan hoger beroep worden ingesteld door binnen twee weken na verzending van de mededeling van deze beschikking een beroepschrift in te dienen bij dit gerecht (correspondentieadres: postbus 933, 9700 AX Groningen).

Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof te Leeuwarden.

Die procedure verloopt geheel schriftelijk tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarbij u uw standpunt mondeling kunt toelichten.