Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2010:BL4469

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
19-02-2010
Datum publicatie
19-02-2010
Zaaknummer
115401/KG ZA 10-12
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering betreft de ontruiming van een gekraakte huurwoning.

De vordering wordt toegewezen gelet op het feit dat eiseres het toewijzingsbeleid moet uitvoeren. Het handelen van gedaagden doorkruist dit beleid.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 254
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JHV 2010/77 met annotatie van Mr. Cor Goudriaan/mr. Jeroen Groenewoud
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 115401 / KG ZA 10-12

Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

in de zaak van

de stichting

STICHTING NIJESTEE,

gevestigd te Groningen,

eiseres,

advocaat mr. H.J.M. Janssen,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

wonende te [woonplaats],

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [wo[woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. E.T. van Dalen.

Partijen zullen hierna Nijestee en [gedaagden] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

• de dagvaarding;

• een akte houdende producties van mr. Janssen binnengekomen ter griffie op 9 februari 2010;

• de mondelinge behandeling alwaar Nijestee zich heeft laten vertegenwoordigen door [naam medewerker], juridisch medewerker, bijgestaan door mr. Janssen. Tevens zijn verschenen [gedaagden], bijgestaan door mr. Van Dalen;

• de pleitnota van mr. Janssen;

• de pleitnota van mr. Van Dalen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Nijestee is eigenaar van de woning staande en gelegen aan de

[adres] te [woonplaats]. In de periode van 13 juni 2008 tot 1 augustus 2009 heeft Nijestee de woning trachten te verkopen. Gedurende die periode heeft de woning leeg gestaan. Nijestee heeft geen koper voor de woning weten te vinden.

2.2. Vanaf 1 augustus 2009 heeft zij de woning (wederom) toegevoegd aan haar verhuurbestand.

2.3. Op 27 november 2009 heeft Nijestee de woning te huur aangeboden. Toen bleek dat deze wederrechtelijk in gebruik was genomen door [gedaagden]

2.4. Nijestee heeft [gedaagden] herhaaldelijk (schriftelijk) verzocht tot ontruiming van de woning over te gaan. Aan deze verzoeken hebben [gedaagden] geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. Stichting Nijestee vordert [gedaagden] te veroordelen om de woning aan de [adres] te [plaatsnaam], met alle daarin aanwezige personen en zaken, voor zover deze laatste niet eigendom zijn van eiseres, binnen 5 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, althans binnen een termijn in goede justitie te bepalen, te ontruimen en te verlaten en met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eiseres te stellen, zulks met veroordeling van [gedaagden] in de kosten van deze procedure.

3.2. [gedaagden] voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Vast staat dat [gedaagden] zich zonder recht of titel in de woning aan de [adres] te Groningen bevinden. Aldus maken zij inbreuk op het eigendomsrecht van Nijestee, hetgeen onrechtmatig is. Een ontruimingsvordering in kort geding is evenwel slechts toewijsbaar, indien de eigenaar van de onroerende zaak daarbij een spoedeisend belang heeft. Derhalve ligt thans ter beoordeling voor de vraag of Nijestee een voldoende spoedeisend belang heeft bij haar ontruimingsvordering en of dit belang zwaarder moet wegen dan de belangen van [gedaagden] bij afwijzing van de vordering. De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent als volgt.

4.2. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben [gedaagden] toegelicht zwaarwegende belangen te hebben bij afwijzing van de gevorderde ontruiming. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Nijestee evenwel een zwaarder wegend belang bij het uitvoeren van haar toewijzingsbeleid, omdat zij daarbij de belangen van de gehele doelgroep dient te bewaken. Het is immers aan Nijestee overgelaten de (veelal schaarse) huurwoningen op rechtvaardige wijze binnen de doelgroep toe te wijzen en om te beoordelen of op grond van het door haar gehanteerde voorrangsbeleid iemand voor een bepaalde woning in aanmerking komt. Het handelen van [gedaagden] doorkruist dit beleid, zodat woningzoekenden die de reguliere weg bewandelen langer op een woning moeten wachten. Het spoedeisende karakter van de gevorderde voorziening is hiermee tevens gegeven.

4.3. De voorzieningenrechter acht het onverenigbaar met het in rechtsoverweging 4.2. genoemde spoedeisend belang van Nijestee bij de vordering, om inlichtingen als bedoeld in artikel 557a lid 2 Rv. in te winnen.

4.4. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal vordering tot ontruiming tegen [gedaagden] worden toegewezen. Voor de ontruiming zal een redelijke termijn van één maand worden vastgesteld.

4.5. [gedaagden] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Nijestee worden begroot op:

- dagvaarding EUR 87,93

- vast recht 263,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal EUR 877,93

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. veroordeelt [gedaagden] de woning aan de [adres] te [plaatsnaam], met alle daarin aanwezige personen en zaken, voor zover deze laatste niet eigendom zijn van Nijestee, binnen één maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis, te ontruimen en te verlaten en met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van Nijestee te stellen;

5.2. veroordeelt [gedaagden] in de proceskosten, aan de zijde van Nijestee tot op heden begroot op EUR 877,93;

5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. ontzegt het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.B.M. Keurentjes en in het openbaar uitgesproken op 19 februari 2010.?

rh