Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BL0623

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
23-11-2009
Datum publicatie
26-01-2010
Zaaknummer
426111 BU VERZ 09-498
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Enveloppe één dag na afloop van de beroepstermijn afgestempeld. Toch ontvankelijk: niet valt uit te sluiten dat het beroepschrift toch tijdig ter post is bezorgd maar één dag later is afgestempeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 426111 \ BU VERZ 09-498

CJIB-nummer: 126046686

d.d. 23 november 2009

inzake

naam: Betrokkene

adres: wonende te Groningen

hierna te noemen betrokkene.

Verloop van de procedure

Bij brief van 11 juni 2009, ontvangen op 17 juni 2009, heeft betrokkene beroep ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie, gegeven op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), met bovengenoemd CJIB-nummer.

Het beroep tegen de beslissing van de officier van justitie is behandeld ter zitting van 16 november 2009. Betrokkene is verschenen. Namens de officier van justitie is verschenen A.J. Rijks, werkzaam bij de CVOM.

De gedraging

Aan betrokkene is een sanctie opgelegd ter zake van de gedraging: op een kruising niet de richting volgen die het voorsorteervak aangeeft.

De standpunten van partijen

Betrokkene heeft (zakelijk weergegeven) aangevoerd dat hij de overtreding niet heeft begaan. De verklaring zoals die in het zaaksoverzicht is opgenomen is dan ook onjuist. Er mag – voordat de bloklijn overgaat in een doorgetrokken streep – nog van rijstrook gewisseld worden. Betrokkene had de verbalisant al zien aankomen. De verbalisant kwam uit de richting Euroborg. Omdat de collega van betrokkene die hij thuisbracht net was verhuisd, reed betrokkene op dat moment op de verkeerde rijstrook. Betrokkene heeft richting aangegeven om van strook te wisselen en, toen er voldoende ruimte was, is hij van strook gewisseld. Omdat betrokkene geen doorgetrokken streep is overgereden heeft hij geen verkeersregel geschonden. Dat betrokkene de file heeft gepasseerd en aan het einde van de rijstrook invoegde, was zeker niet het doel van de manoeuvre.

De vertegenwoordiger van het openbaar ministerie heeft de kantonrechter verzocht het beroep van betrokkene ongegrond te verklaren omdat betrokkene op een voorsorteerstrook reed en hij zich niet aan de richting van de voorsorteerstrook hield. De verbalisant heeft verklaard dat betrokkene op het laatste moment naar links ging. Aan het einde van een rijstrook mag niet meer van rijrichting gewisseld worden. De beschikking is terecht opgelegd.

De beoordeling

De kantonrechter oordeelt als volgt.

Binnen de in artikel 11 lid 3 van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) voorgeschreven termijn is zekerheid gesteld voor de betaling van de door de officier van justitie opgelegde sanctie.

Ingevolge artikel 14, eerste lid, Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) in verbinding met het in de artikelen 6:24, 6:7 en 6:8 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalde dient het beroep bij de kantonrechter te worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift binnen een termijn van zes weken, welke termijn aanvangt op de dag na die waarop een afschrift van de bestreden beslissing aan de betrokkene is toegezonden.

Op de beschikking van het Centraal Justitieel Incasso Bureau staat uitdrukkelijk vermeld dat het beroepschrift bij de kantonrechter uiterlijk op 13 juni 2009 moet zijn ingediend. Het beroepschrift is blijkens de poststempel op 14 juni 2009 ter post bezorgd en op 17 juni 2009 binnengekomen bij de CVOM.

Het te dezen toepasselijke art. 6:9 Awb bepaalt, voor zover hier van belang, dat bij verzending per post het beroepschrift tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Een poststuk is niet eerst ter post bezorgd, nadat het van een poststempel is voorzien, maar het is reeds ter post bezorgd op het moment dat het in de brievenbus is gedeponeerd dan wel op het moment dat het op het postkantoor is aangeboden (vgl. Hoge Raad 29 mei 1996, JB 1996/171).

De enveloppe waarin het beroepschrift is verzonden is blijkens het daarop geplaatste poststempel op 14 juni 2009 en derhalve één dag na afloop van de beroepstermijn afgestempeld.

Deze omstandigheid sluit echter niet uit dat de brief op 13 juni 2009 na de lichting in de brievenbus is gedeponeerd. In het onderhavige geval valt derhalve niet uit te sluiten dat het beroepschrift op 13 juni 2009 en derhalve binnen de beroepstermijn ter post is bezorgd. Nu het beroepschrift niet later dan een week na afloop van de beroepstermijn is ontvangen, acht de kantonrechter de betrokkene ontvankelijk in het beroep.

Lid 1 van artikel 78 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) luidt, voor zover van belang, als volgt:

Bestuurders die de rijbaan volgen zijn verplicht op een kruispunt de richting te volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevinden aangeeft. (…)

Door betrokkene is ter zitting erkend dat hij in een laat stadium van rijstrook is gewisseld. Gelet op het verweer van betrokkene in samenhang met de verklaring van de verbalisant in het zaaksoverzicht, is komen vast te staan dat de gedraging – zoals omschreven in lid 1 van artikel 78 RVV – door betrokkene is verricht. De sanctie is dan ook terecht opgelegd.

De kantonrechter zal, gelet op het bovenstaande, beslissen als volgt.

Beslissing

De kantonrechter verklaart het beroep ongegrond.

Deze beslissing is gegeven door mr. F. de Jong, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 23 november 2009.

Typ: eh

Verzonden op:

Indien het beroep niet-ontvankelijk is verklaard of de opgelegde administratieve sanctie bedraagt meer dan € 70,00, kan tegen de beslissing hoger beroep worden ingesteld door binnen zes weken na de hiervoor vermelde datum van verzending een beroepschrift in te dienen bij dit gerecht (correspondentieadres: postbus ).

Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof te Leeuwarden.

Die procedure verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarbij u uw standpunt mondeling kunt toelichten.