Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK7241

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
24-11-2009
Datum publicatie
21-12-2009
Zaaknummer
111393/FA RK 09-1658
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Adoptie. Kind is verwekt door kunstmatige donorbevruchting, zonder dat dit tot de donor herleidbaar is, na bemiddeling door de Stichting donorgegevens.

Verzoekster en moeder hebben verklaard, dat zij het kind zullen informeren over de identiteit van de donor, zodra het kind hierom vraagt.

Verzoek om behoud geslachtsnaam op grond van artikel 1:5, lid 3, BW is niet expliciet in het verzoekschrift opgenomen. Omdat het kind door de adoptie op grond van voormeld artikel reeds de gewenste (huidige) geslachtsnaam behoudt, wordt hierop verder niet ingegaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Civielrecht

zaaknr.: 111393/FA RK 09-1658

beschikking d.d. 24 november 2009

in de zaak van:

verzoekster,

advocaat mr. W. Huizing.

PROCESVERLOOP

Verzoekster heeft op 13 juli 2009 ter griffie van de rechtbank een verzoekschrift met bijlagen ingediend, waarin zij verzoekt de adoptie door haar uit te spreken van het kind A.

Ter griffie is op 3 september 2009 een brief d.d. 2 september 2009 van mr. Huizing ontvangen.

De zaak is behandeld ter zitting met gesloten deuren van 12 november 2009.

Daarbij zijn verschenen en gehoord:

- verzoekster;

- de advocaat mr. K.E. de Vries, optredende in plaats van mr. Huizing;

- de belanghebbende;

- mevrouw A.I., van Dijk namens de Raad voor de Kinderbescherming, regio Groningen en Drenthe, locatie Groningen (verder te noemen de Raad), verschenen en gehoord.

RECHTSOVERWEGINGEN

vaststaande feiten

- verzoekster onderhoudt sedert oktober 1999 een duurzame affectieve relatie met belanghebbende;

- zij wonen vanaf 1 december 2000 samen en zijn op 20 augustus 2008 in de gemeente Terschelling met elkaar gehuwd;

- verzoeksters zijn van hetzelfde geslacht;

- op 10 januari 2009 is in de gemeente Groningen uit belanghebbende (verder te noemen de moeder) het kind geboren;

- het kind is verwekt via kunstmatige inseminatie met donorsemen;

- de identiteit van de donor is bekend;

- het wettelijk gezag over voornoemde minderjarige berust alleen bij de moeder.

- het te adopteren kind is op de dag van indiening van het verzoek minderjarig en nog geen twaalf jaar oud;

- verzoekster is meer dan 18 jaren ouder dan het te adopteren kind;

- de moeder heeft ex artikel 1:228, lid 1, sub d van het Burgerlijk Wetboek verklaard ermee in te stemmen dat voornoemde minderjarige wordt geadopteerd door verzoekster.

standpunt verzoekster

Het kind staat niet in een familierechtelijke betrekking tot een andere ouder.

Verzoekster en de moeder hebben de wens hun gezin verder tot een eenheid te maken en samen in familierechtelijke betrekking met het kind te willen komen.

De moeder heeft een donorovereenkomst gesloten met de donor.

Deze overeenkomst is op 1 juni 2006 ondertekend door de moeder, verzoekster, de donor en diens partner. In de overeenkomst zijn de moeder en de donor onder meer het volgende overeengekomen:

- er zullen geen familierechtelijke betrekking tussen het kind en de donor ontstaan

- de donor zal op geen enkele wijze ouderrechten met betrekking tot het kind doen gelden;

- de moeder heeft absolute autoriteit en macht om in voorkomend geval een voogd over het kind aan te wijzen; deze voogd mag handelen, enkel rekening houdende met de moeder op het gebied van financiële en emotionele noden en op het gebied van de rechten van het kind;

- de donor erkent dat de overeenkomst hem verbiedt actie te ondernemen ter verkrijging van bezoekrecht, zorgrecht of voogdij in welke toekomstige situatie dan ook, zelf bij overlijden van de moeder en/of haar partner en zelfs indien de moeder en/of haar partner in de onmogelijkheid verkeren voor het kind te zorgen;

- de moeder en de donor zullen de donor nimmer als ouder van het kind identificeren noch zal een van hen de identiteit van de donor bekend maken aan familieleden of anderszins, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij;

- indien de donor in de toekomst op welke wijze ook of om welke reden dan contact met het kind zal hebben, zal dit op geen enkele wijze het effect van de overeenkomst en/of de daarin opgenomen artikelen beïnvloeden en/of veranderen; indien er contact tussen het kind en het kind/de kinderen van de donor zal ontstaan, zullen partijen met elkaar in overleg treden of en zo ja, op welke wijze de kinderen over deze overeenkomst zullen worden ingelicht;

- bewust contact tussen de donor en het kind zal altijd de keuze van de moeder zijn en zal in ieder geval verenigbaar moeten zijn met de bedoeling van partijen om alle ouderlijke rechten van de donor en zijn verantwoordelijkheden te verbreken;

- indien het kind te kennen geeft de donor te willen ontmoeten zal de moeder de donor daarvan in kennis stellen, zodra het kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt; de donor verklaart zich in dat geval bereid contact met het kind te onderhouden, met dien verstande dat dit contact op vriendschappelijke basis zal plaatsvinden en nimmer zal leiden tot het herstellen c.q. tot stand brengen van een familierechtelijke relatie.

Vanaf de geboorte heeft verzoekster samen met de moeder de zorg en verantwoordelijkheid voor het kind op zich genomen.

Het kind heeft van de donor noch in opvoedkundig, noch in materieel opzicht iets te verwachten en dit is ook nadrukkelijk niet de bedoeling van een van de betrokkenen geweest.

De donor is op de hoogte van het verzoek tot adoptie en heeft schriftelijk verklaard geen bezwaar tegen de verzochte adoptie te hebben.

beoordeling

Uit hetgeen door verzoekster en moeder ter zitting is verklaard is gebleken, dat het kind - na bemiddeling door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting - is verwekt door kunstmatige donorbevruchting, zonder dat dit tot de donor herleidbaar is,

Verzoekster en moeder hebben verklaard, dat zij het kind zullen informeren over de identiteit van de donor, zodra het kind hierom vraagt.

De rechtbank is van oordeel, dat de verzochte adoptie kan worden toegewezen nu vaststaat, dat is voldaan aan alle daartoe door de wet gestelde vereisten en voldoende aannemelijk is geworden, dat dit in het kennelijk belang is van het kind.

In het verzoekschrift wordt naar voren gebracht, dat verzoekster en moeder er de voorkeur aan geven, dat het kind haar huidige geslachtsnaam behoudt en wordt de rechtbank gevraagd om op grond van artikel 1:5, lid 3, BW te beslissen, dat het kind haar geslachtsnaam zal behouden.

Vorenstaand verzoek is evenwel niet expliciet in het petitum van het verzoekschrift opgenomen. Omdat het kind door de adoptie op grond van voormeld artikel reeds de geslachtsnaam Krizons behoudt, wordt hierop verder niet ingegaan.

BESLISSING

spreekt de adoptie uit van het kind.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.P. den Hollander en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 november 2009.