Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5716

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
24-11-2009
Datum publicatie
08-12-2009
Zaaknummer
429760 VV EXPL 09-142
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De vennootschap onder firma Boelens Jorritsma Groep (de VOF) heeft op 28 januari 2008 een huurovereenkomst gesloten met eiser betreffende een bedrijfspand aan de Peizerweg te Groningen. In oktober 2008 zijn twee van de vijf vennoten van de VOF uitgetreden. Bij uitspraak van 4 mei 2009 is de VOF in staat van faillissement verklaard. Op 3 juli 2009 zijn de curator en eiser overeengekomen dat huurovereenkomst tussen de VOF en eiser per 28 augustus 2009 is beëindigd.

De twee uitgetreden vennoten worden in kort geding hoofdelijk aangesproken op de vanaf 1 september 2009 voor genoemd bedrijfspand verschuldigde huur.

De kantonrechter acht het niet waarschijnlijk dat de twee uitgetreden vennoten in een bodemprocedure zullen worden veroordeeld ter zake van verplichtingen die na 1 september 2009 voortvloeien uit de met de VOF gesloten en inmiddels beëindigde huurovereenkomst. Vorderingen afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JRV 2010, 212
JIN 2010/56
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 429760 \ VV EXPL 09-142

Vonnis d.d. 24 november 2009

inzake

de naamloze vennootschap Waarborg Vastgoed Fonds N.V.,

gevestigd te (9471 HG) Zuidlaren, Eltinge 53,

eiseres, hierna Waarborg te noemen,

gemachtigde mr. P. van Rossum, advocaat te Emmen,

tegen

1. de besloten vennootschap Devi Management B.V.,

statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te (9766 TX) Eelderwolde,

Ter Borchlaan 70, hierna ook Devi te noemen,

2. de besloten vennootschap Folk-Management B.V.,

statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te (9805 TB) Briltil,

Hoendiep Oostzijde 39, hierna ook Folk te noemen,

gedaagden,

gemachtigde mr. G.W. Breuker, advocaat te Groningen.

PROCESGANG

Op de in de inleidende dagvaarding genoemde gronden heeft Waarborg (zakelijk weergegeven) gevorderd dat gedaagden, bij wijze van voorlopige voorziening, hoofdelijk, des de één betalend de ander zal zijn bevrijd, worden veroordeeld:

1. om aan Waarborg tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen:

a. een bedrag van € 62.639,22, althans tot betaling van een voorschot ter hoogte van dit bedrag, inzake de door gedaagden aan Waarborg verschuldigde huurpenningen over de periode 1 september 2009 tot en met 30 november 2009 (inclusief BTW);

b. een bedrag van € 2.105,52, althans een voorschot ter hoogte van dit bedrag, inzake de krachtens artikel 18 lid 2 van de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte per kalendermaand verschuldigde direct opeisbare boete(s);

c. een bedrag van € 1.190 aan buitengerechtelijke incassokosten;

2. in de kosten van dit geding.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 19 november 2009. Partijen, vertegenwoordigd door hun directeuren J. Otter (Waarborg), E. Schiphuis (Devi) en H. Folkertsma (Folk) en hun gemachtigden zijn ter zitting verschenen, waar zij hun standpunten (nader) uiteen hebben gezet, mede aan de hand van de door hun gemachtigden opgestelde pleitaantekeningen. Van het verhandelde is door de griffier aantekening gehouden.

De uitspraak is (nader) bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1. De feiten

1.1 Waarborg heeft met de vennootschap onder firma Boelens Jorritsma Groep (hierna: de VOF) op 28 januari 2008 een huurovereenkomst gesloten betreffende de huur van een (nieuw) kantoorgebouw met bijbehorende grond aan de Peizerweg ongenummerd te Groningen, kadastraal bekend Gemeente Groningen, sectie R, nr.3302 (thans ook bekend als Peizerweg 87).

1.2 De VOF werd gevormd door een vijftal besloten vennootschappen, waaronder Devi en Folk. De directeuren van deze vijf vennootschappen hebben, als vertegenwoordigers van de VOF, de huurovereenkomst ondertekend. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar, ingangsdatum 1 juli 2008, tegen een maandelijkse huurprijs bij aanvang van € 30.500,00 exclusief BTW en de mogelijkheid van onderverhuur.

1.3 In oktober 2008 zijn Devi en Folk uit de VOF getreden.

1.4 Bij uitspraak van 4 mei 2009 is de VOF in staat van faillissement verklaard, en daarmee ook de drie overgebleven besloten vennootschappen, met benoeming van mr. P.T. Bakker tot curator.

1.5 Op 3 juli 2009 zijn de curator en Waarborg onder meer overeengekomen dat de huurovereenkomst tussen de VOF en Waarborg per 28 augustus 2009 is beëindigd en dat de over de maanden juli en augustus 2009 verschuldigde huur als voldaan worden beschouwd middels verrekening, zodat de curator aan huur vanaf 1 juli 2009 niets meer verschuldigd is.

2. Standpunten van partijen (samengevat en zakelijk weergegeven)

2.1 Waarborg stelt dat zij niet alleen met de VOF maar ook met de afzonderlijke vennoten een huurovereenkomst aangaande het kantoorpand aan de Peizerweg 87 is aangegaan. Omdat Devi en Folk op het moment van het faillissement van de VOF reeds waren uitgetreden zijn zij nog steeds aan te merken als huurder en dienen zij uit dien hoofde de huur aan Waarborg te voldoen.

2.2 Devi en Folk voeren als verweer dat zij niet kunnen worden aangesproken voor de huur na 1 september 2009 omdat de huurovereenkomst tussen Waarborg en de VOF per 28 augustus 2009 is beëindigd.

3. De beoordeling

3.1 Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Waarborg voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen, zodat zij in zoverre ontvankelijk is in haar vorderingen.

3.2 Voor toewijzing van de door Waarborg gevorderde voorziening is van belang het antwoord op de vraag of er een gerede kans bestaat dat de bodemrechter zal oordelen dat Folk en Devi vanaf 1 september 2009 huur verschuldigd zijn aan Waarborg voor het kantoorpand aan de Peizerweg 87. Deze vraag dient te worden beantwoord op basis van de thans gepresenteerde feiten en omstandigheden. De kantonrechter overweegt daaromtrent als volgt.

3.3 Op 28 januari 2008 is er een huurovereenkomst gesloten tussen Waarborg en de VOF met betrekking tot het kantoorpand aan de Peizerweg 87. Daarbij is Waarborg als verhuurder aangemerkt en de VOF als huurder. De omstandigheid dat Folk en Devi deze overeenkomst als vennoten van de VOF mede hebben ondertekend maakt niet dat zij ieder voor zich zijn aan te merken als huurder. Wel waren zij vanaf het moment dat zij de huurovereenkomst ondertekenden als vennoot hoofdelijk verantwoordelijk voor de schulden voortvloeiend uit deze overeenkomst. Of deze verantwoordelijkheid is blijven bestaan nadat zij als vennoot zijn uitgetreden, is onderwerp van juridisch debat. Dit debat hoeft in casu echter niet te worden gevoerd. Waarborg en de (curator van de inmiddels failliete) VOF zijn op 3 juli 2009 immers overeengekomen dat de huurovereenkomst per 28 augustus 2009 is beëindigd. Door deze beëindiging is de VOF na 28 augustus 2009 geen huur meer aan Waarborg verschuldigd. Van enige hoofdelijke aansprakelijkheid van Devi en Folk voor een schuld uit de huurovereenkomst tussen de VOF en Waarborg is vanaf 1 september 2009 dan ook geen sprake. Dat Devi en Folk in een bodemprocedure zullen worden veroordeeld ter zake van verplichtingen die na 1 september 2009 uit de huurovereenkomst voortvloeien acht de kantonrechter dan ook niet waarschijnlijk. De vorderingen van Waarborg zullen daarom worden afgewezen.

3.4 Waarborg zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

BESLISSING IN KORT GEDING

De kantonrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Waarborg in de kosten van het geding, aan de zijde van gedaagden tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 400,00 voor salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R. van Baak-Klijnsma, kantonrechter, en op 24 november 2009 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: wj