Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BI7208

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
02-06-2009
Datum publicatie
10-06-2009
Zaaknummer
406070 \ EJ VERZ 09-328
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot schorsing van het concurrentiebeding afgewezen. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen.

Werkneemster werkt bij een bedrijf in de internationale handel in alcolholhoudende dranken (distillaten). Zij stelt dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding met de werkgeeftser en zij vordert in kort geding schorsing van het concurrentie- en relatiebeding. Zij wil voor zichzelf beginnen en stelt dat de bedingen onredelijk bezwarend zijn. De werkgeefster vordert daartegenover in kort geding een dwangsom op overtreding van het concurrentie- en relatie beding.

De kantonrechter is van oordeel dat de werkneemster zelf weg wil bij werkgeefster en kennelijk van plan is te concurreren met werkgeefster door relaties te benaderen. Het concurrentie- en relatiebeding wordt gehandhaafd en de vordering tot het verbeuren van een dwangsom bij overtreding wordt toegewezen.

Werkgeefster heeft tevens bij de kantonrechter een verzoek ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt toegewezen op grond van een dringende reden nu aannemelijk is geworden dat de werkneemster het concurrentie- en relatiebeding heeft overtreden en met de werkgeeftser wil gaan concurreren, waardoor de werkgeefster terecht geen vertrouwen meer heeft een een voortzetting van de arbeidsverhouding. Zie ook LJN BI7197

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 653
Burgerlijk Wetboek Boek 7 685
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JIN 2009/422
AR-Updates.nl 2009-0455
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 406070 \ EJ VERZ 09-328

beschikking d.d. 2 juni 2009

inzake

Square Dranken B.V.,

gevestigd te 9718 EN Groningen, Jozef Israelsplein 8,

verzoekende partij, verder te noemen Square Dranken,

gemachtigde: mr. B.F.M. Kievitsbosch, advocaat te Groningen;

tegen

[verwe[verweerster],

wonende te 9721 AA Groningen, Hereweg 115,

verwerende partij, verder te noemen [verweerster],

gemachtigde: mr. P.H.F. Yspeert, advocaat te Groningen.

P R O C E S G A N G

Bij verzoekschrift, binnengekomen ter griffie op13 mei 2009, heeft Square Dranken verzocht de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met [verweerster] te ontbinden op de kortst mogelijk termijn, primair wegens dringende, subsidiaire wegens gewichtige redenen welke opleveren een verandering van omstandigheden, zulks zonder toekenning van een vergoeding aan [verweerster], en met veroordeling van [verweerster] in de kosten van deze procedure.

De mondelinge behandeling is gehouden op 15 mei 2009, samen met de vordering in kort geding van [verweerster] (404482 VV 09-56) tegen Square Dranken tot schorsing van het concurrentie- en relatiebeding. Partijen (Square Dranken deugdelijk vertegenwoordigd) en hun gemachtigden zijn ter zitting verschenen, waar zij hun wederzijdse standpunten (nader) uiteen hebben gezet, mede aan de hand van pleitaantekeningen. Van het verhandelde is door de griffier aantekening gehouden.

De uitspraak is bepaald op heden.

O V E R W E G I N G E N

De vaststaande feiten

1.1. Als gesteld en erkend, dan wel niet (gemotiveerd) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud van de overgelegde producties staat het volgende vast.

1.2. [verweerster] is sedert 1 juli 2007 in dienst van Square Dranken, een groothandel voor gedistilleerde dranken en wijnen, aanvankelijk op basis van een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van één jaar. Na een jaar is de overeenkomst gecontinueerd en vervangen door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. [verweerster] is als Geschäftsführerin werkzaam in Bunde, Duitsland. Haar feitelijke werkzaamheden bestaan uit het in- en verkopen van partijen drank in opdracht van relaties en op eigen initiatief ten behoeve van relaties.

1.3. In zowel het contract voor bepaalde als het contract voor onbepaalde tijd is een

concurrentiebeding opgenomen met de volgende tekst:

“De werkneemster zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het eind hiervan gedurende een tijdvak van één jaar, niet in enigerlei vorm een zaak gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan het bedrijf van werkgever vestigen, drijven of mede drijven of doen drijven, hetzij direct hetzij indirect, als ook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking hetzij tegen een vergoeding hetzij om niet, of daarin aandeel hebben in Nederland en/of Duitsland zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van 3 maandsalarissen per gebeurtenis en tevens 1/5e deel maandsalaris per iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen aan werkgever onverminderd het recht van werkgever om volledige schadevergoeding te vragen. Het concurrentiebeding geldt niet indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt.”

1.4. In het contract voor onbepaalde tijd is daarnaast een relatiebeding opgenomen. Dit artikel luidt als volgt:

“Het is de werkneemster verboden om gedurende een periode van één jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met relaties van de werkgever. Relaties van de werkgever zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee de werkgever gedurende een periode van 12 maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen (rechts)personen waarmee de werkgever in onderhandeling is (geweest) om diensten en/of producten aan te leveren. In geval de werknemer in strijd handelt met het hierboven genoemde verbod, verbeurt de werknemer ten behoeve van de werkgever een direct -zonder verdere sommatie of ingebrekestelling- opeisbare boete van 3 maandsalarissen per gebeurtenis en tevens 1/5e deel maandsalaris dat hij in overtreding is, onverminderd het recht van de werkgever om volledige schadevergoeding van de werknemer te vorderen.”

1.5. In artikel 16 van beide arbeidsovereenkomsten is bepaald dat de werkneemster een geheimhoudingsplicht heeft. In artikel 17 is een verbod op het in particulier bezit hebben of houden van documenten, correspondentie of afschriften die de werkneemster in verband met de werkzaamheden onder zich heeft verkregen, opgenomen.

1.6. Alvorens [verweerster] bij Square Dranken in dienst is getreden heeft zij gewerkt bij Kamstra International B.V. en Hellwege. Beide bedrijven zijn onderdeel van B&S B.V.

B&S B.V. is aandeelhouder van Square Dranken. In de arbeidsovereenkomsten met deze bedrijven was ook reeds een non-concurrentiebeding opgenomen.

1.7. In de zomer van 2008 hebben zich problemen voorgedaan tussen [verweerster] en een andere medewerkster van Square Dranken, mevrouw [naam medewerkster], eveneens werkzaam in Bunde. Teneinde deze problemen op te lossen is afgesproken dat beide dames zo weinig mogelijk gelijktijdig

in Bunde werkzaam zijn en wordt een afscheiding gemaakt tussen de kantoorruimte, de werkplek van [verweerster], en de gastenverblijven, de werkplek van [naam medewerkster].

1.8. Op 25 februari 2009 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen [verweerster] en [naam directeur]. Zij hebben onder andere gesproken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de wens van [verweerster] om ontslagen te worden uit de verplichtingen voortvloeiende uit het concurrentie- en relatiebeding. In een gesprek tussen partijen d.d. 9 maart 2009 is de wens van [verweerster] om ontslagen te worden uit het concurrentiebeding wederom aan de orde geweest.

1.9. [verweerster] is per vrijdag 27 maart 2009 arbeidsongeschikt gemeld. Zij heeft haar werkplek in Bunde ontruimd. Begin april 2009 heeft zij aan een aantal klanten van Square Dranken per e-mail bericht dat zij op dat moment niet in de gelegenheid is om zaken met hen te doen. Zij vermeldt verder dat zij bezig is met het opstarten van een eigen zaak in de internationale handel in alcoholhoudende dranken en ze spreekt de hoop uit hen in de toekomst weer te kunnen bedienen. Eveneens heeft [verweerster] enkele mails van klanten met bijlagen doorgestuurd naar haar privé e-mailadres.

1.10. [verweerster] is op 16 april 2009, in afwachting van nader onderzoek, door Square Dranken geschorst voor haar normale werkzaamheden.

2. Het standpunt van Square Dranken, samengevat en zakelijk weergegeven

Square Dranken heeft altijd haar tevredenheid uitgesproken over het functioneren van [verweerster] en nooit aangestuurd op beëindiging van de arbeidsrelatie. Wel heeft Square Dranken zich kritisch getoond ten aanzien van de naleving van de bedrijfsregels door [verweerster], maar dat is nooit een breekpunt geweest. De aangevoerde reden voor vertrek, dat [verweerster] niet zou passen in de bedrijfscultuur is onjuist en wordt niet met bewijsstukken onderbouwd. Dat [verweerster] weg wil, is haar eigen keuze geweest en Square Dranken valt daarin geen verwijt te maken. [verweerster] stuurt aan op een conflict en tracht het verwijt daarvoor bij Square Dranken te leggen. Square Dranken ziet zich door het gedrag van [verweerster], te weten schending van het concurrentie- en relatiebeding, genoodzaakt ontbinding te verzoeken. Primair op de grond dat zij door schending van genoemde bedingen een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst spoedig te laten eindigen. Subsidiair op grond van gewichtige redenen doordat Square Dranken door het gedrag van [verweerster] geen vertrouwen meer heeft in een goede voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

3. Het standpunt van [verweerster], samengevat en zakelijk weergegeven

Partijen passen niet bij elkaar en de verhoudingen zijn verstoord. Voor Square Dranken zijn de huisregels heilig terwijl voor [verweerster] primair het resultaat geldt. In haar conflict met mevrouw [naam medewerkster] heeft [verweerster] zich niet gesteund gevoeld door Square Dranken zodat het uit elkaar gaan van partijen de enige oplossing is. Omdat beide partijen niet kunnen opzeggen vanwege het concurrentie- en relatiebeding ontstond een rituele dans om niet de “zwarte piet” toegespeeld te krijgen. Tegen beter weten in heeft Square Dranken de oplossing gezocht in het verbeteren van de arbeidsrelatie. De e-mails van [verweerster] aan relaties van Square Dranken leveren geen dringende reden op in de zin van artikel 7:678 BW. Wel is sprake van gewijzigde omstandigheden. Het is een klassiek geval van botsende karakters waarvan geen van partijen een verwijt kan worden gemaakt. [verweerster] maakt dan ook aanspraak op een billijke vergoeding van twee bruto maandsalarissen.

De beoordeling

4. Beide partijen hebben de ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht en ter zitting daarin volhard. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst ontbinden nu gebleken is dat voortzetting niet zinvol meer is. De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met een opzegverbod.

5.1 Square Dranken heeft haar verzoek primair gegrond op een dringende reden. De kantonrechter overweegt het volgende.

5.2 Dat er in het najaar van 2008 een conflict is gerezen tussen [verweerster] en mevrouw [naam medewerkster] blijkt voldoende uit de stukken en is overigens niet door Square Dranken tegengesproken. Waar [verweerster] en [naam medewerkster] weliswaar in hetzelfde pand werkten maar niet hoefden samen te werken, heeft Square Dranken naar het oordeel van de kantonrechter gedaan wat van redelijke werkgever mag worden verwacht door met partijen in overleg te gaan, partijen fysiek te scheiden en afspraken over het gebruik van het pand tussen partijen vast te leggen. [verweerster] heeft deze afspraken geaccordeerd. Uit het gesprekverslag van [naam directeur] van het gesprek met [verweerster] van 20 januari 2009 blijkt dat dit conflict geen ‘issue’ meer was. Niet lang daarna laat [verweerster] aan Square Dranken weten dat ze weg wil. Dat Square Dranken vervolgens in februari 2009 tegen beter weten in toch weer heeft aangestuurd op een verbetering van de arbeidsrelatie met [verweerster] is een standpunt dat [verweerster] verder niet onderbouwt. Zoals [verweerster] heeft aangevoerd, zit de kern in het feit dat [verweerster] botst met de bedrijfscultuur van Square Dranken en dat zij daarom weg wil bij Square Dranken. Niet is gebleken dat Square Dranken heeft aangestuurd op een beëindiging van de arbeidsrelatie of daartoe het initiatief heeft genomen.

5.3 Ter zitting heeft [verweerster] bevestigd dat zij rond 27 maart 2009 voor het laatst werkzaamheden voor Square Dranken heeft verricht en het was voor haar duidelijk dat zij weg zou gaan bij Square Dranken. Zij heeft haar werkplek in Bunde ontruimd. Uit door Square Dranken in het geding gebrachte e-mails en hetgeen partijen daarover hebben verklaard ter zitting staat vast dat [verweerster] in de periode tussen 31 maart en 15 april 2009 veel relaties van Square Dranken heeft benaderd met de mededeling als in rechtsoverweging 1.9 omschreven. Tevens heeft zij bestanden, o.a. met offertes van relaties, naar haar privé

e-mailadres verstuurd. Deze e-mails en mededelingen van [verweerster] aan de relaties in onderling verband bezien, kunnen naar het oordeel van de kantonrechters niet anders worden uitgelegd dan dat [verweerster] een eigen zaak wilde beginnen in dezelfde branche als Square Dranken en daartoe relaties van Square Dranken zou gaan benaderen waarbij zij beschikte over vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Square Dranken. De bewering van [verweerster] ter zitting, dat zij dat pas zou gaan doen nadat de rechter op haar vordering zou hebben beslist dat het concurrentiebeding zou vervallen, wordt door deze e-mails geenszins gestaafd en acht de kantonrechter niet geloofwaardig. Onvoldoende weersproken is de stelling van Square Dranken dat [verweerster] haar van deze zaken niet op de hoogte heeft gebracht en dus ‘achter haar rug om’ zijn gedaan.

5.4 Voornoemde feiten en omstandigheden leveren naar het oordeel van de kantonrechter voor Square Dranken, daarmee als werkgever geconfronteerd, een dringende reden op om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De (persoonlijke) omstandigheden van [verweerster] doen daaraan niet af.

De kantonrechter zal dus de arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van gewijzigde omstandigheden in de zin van dringende redenen.

6. Gelet op hetgeen in rechtoverweging 5 is overwogen, hoeft de vraag of aan [verweerster] een billijke vergoeding dient te worden toegekend niet meer aan de orde te komen.

7. [verweerster] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure zoals hierna in de beslissing zal zijn vermeld.

B E S L I S S I N G

De kantonrechter:

- ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen Square Dranken en [verweerster] op grond van gewijzigde omstandigheden in de zin van dringende redenen met ingang van heden;

- veroordeelt [verweerster] in de kosten van deze procedure aan de zijde van Square Dranken gevallen, welke kosten tot op heden worden begroot op € 500,00 wegens salaris gemachtigde;

- ontzegt - voor zover nodig - het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.J.J. Smits, kantonrechter, en op 2 juni 2009 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.