Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2008:BE9219

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
27-08-2008
Datum publicatie
27-08-2008
Zaaknummer
103975/KG ZA 08-281
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding; auteursrechtelijke bescherming; rectificatie. In diverse publicaties is door gedaagden melding gemaakt van auteursrechtelijke bescherming van een hexagonale coin pusher en dat daarop door het op de markt brengen van Chinese kopieën inbreuk wordt gemaakt. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat niet is gebleken van het voor een auteursrecht vereiste oorspronkelijk karakter van de hexagonale coin pusher. Nu van een auteursrechtelijke bescherming en een inbreuk daarop niet is gebleken, in de publicaties daarvan wél melding is gemaakt en het duidelijk is dat de publicaties zien op de hexagonale coin pusher van eiser, hebben gedaagden jegens eiser onrechtmatig gehandeld. Volgt opheffing van het door gedaagden gelegde beslag en rectificatie van door gedaagden geplaatste publicaties.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 103975 / KG ZA 08-281

Vonnis in kort geding van 27 augustus 2008

in de zaak van

1. [eiser],

gevestigd te [plaatsnaam],

2. [eiser],

wonende te [plaatsnaam],

3. [eiser],

wonende te [plaatsnaam],

4. de besloten vennootschap KMG ASIA B.V,

gevestigd te [plaatsnaam],

eisers,

procureurs mrs. D.J. Mensink en K. Konings,

tegen

1. de rechtspersoon naar Belgisch recht VDW INTERNATIONAL SPRL-BVBA,

gevestigd te Brussel,

2. de rechtspersoon naar Belgisch recht EUROPEAN AMUSEMENT BROKERS SPRL-BVBA,

gevestigd te Brussel,

gedaagden,

procureur mr. M. Schuring,

advocaat mr. J.G. Mahn te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser sub 1], [eiser sub 2], [eiser sub 3], KMG Asia (tezamen eisers) en VdW en EAB (tezamen gedaagden) genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling op 20 augustus 2008 waarbij [eiser sub 2], mede namens [eiser sub 1] en KMG Asia, [naam], namens KMG Asia, bijgestaan door mrs. Mensink en Konings, en [naam], namens VdW en EAB, bijgestaan door mr. Mahn zijn verschenen

- de pleitnota van eisers

- de pleitnota van gedaagden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. VdW en EAB ontwerpen, produceren en verhandelen kermisattracties. [eiser sub 1] houdt zich bezig met het huren, verhuren en exploiteren van kermisattracties in de ruimste zin des woords. Van [eiser sub 1] zijn [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] vennoten. KMG Asia importeert en verkoopt kermisattracties. [eiser sub 2] en Xia Beheer B.V. zijn de bestuurders van KMG Asia.

2.2. Sinds 1996 verkoopt VdW een hexagonale coin pusher, genaamd ‘Fun City’. Een coin pusher is een machine waarbij de speler door middel van een in te werpen munt probeert meer of betere munten terug te winnen. Deze munten geven recht op een nieuw spel of zijn om te ruilen in prijzen. Sinds kort verhandelt KMG Asia eveneens een hexagonale coin pusher, genaamd ‘Treasure Island’.

2.3. De voorzieningenrechter heeft bij beschikking van 27 juni 2008 VdW/EAB verlof verleend ten laste van [eiser sub 1] en haar vennoten conservatoir beslag te leggen op zes coin pushers en de in eigendom aan [eiseres sub 3] toebehorende woning gelegen aan de [adres] te [plaatsnaam], een en ander tot een bedrag van EUR 162.435,00.

2.4. Op 8 juli 2008 hebben VdW/EAB op grond van voornoemde beschikking conservatoir beslag laten leggen op de woning en op vier coin pushers van het type ‘Treasure Island’, die op dat moment bij [een derde] waren opgeslagen.

2.5. Bij brief van 11 juli 2008 heeft [naam opdrachtgever] aan KMG Asia medegedeeld vanwege het feit dat er beslag is gelegd op pusher automaten type Treasure Island, de optie op zes pusher automaten en 70.000 speelpenningen (totaal EUR 95.557,00) niet langer gestand te willen doen.

2.6. In ‘De Kermisgids’ van 15 juli 2008 heeft VdW/EAB een ‘Copyright vermelding’ geplaatst. Hierin is onder andere het volgende vermeld: ‘Pushers van Chinese makelij worden heden aangeboden in onze regio’s. Naar onze mening zijn deze apparaten kopieën van toestellen die bij ons sinds verschillende jaren worden gefabriceerd. Noch de Chinese fabrikant, noch de Europese invoerder hebben onze (auteurs-)rechten in deze gerespecteerd. Een gerechtelijke procedure jegens deze illegale kopieën is recentelijk gestart (…). Op 8 juli j.l. werden reeds verschillende van deze Chinese pushers in beslag genomen. Laat u dus niet verleiden door de aangeboden dumpprijzen daar elk toestel van dit type, uitgebaat in Europa automatisch het voorwerp zal zijn van een gerechtelijke vervolging’.

2.7. Bij brief van 28 juli 2008 heeft [naam andere opdrachtgever] aan KMG Asia medegedeeld, onder verwijzing naar het vakblad ‘De Kermisgids’, af te zien van ondertekening van de offerte met betrekking tot de bestelling van vier pushers en 60.000 munten (totaal bedrag EUR 65.926,00).

2.8. Bij brief van 31 juli 2008 is namens [naam opdrachtgever 5] aan KMG Asia medegedeeld dat hij tengevolge van het door VdW/EAB gelegde derdenbeslag op vier door hem van KMG Asia betrokken coin pushers, die tijdelijk bij [een derde] waren opgeslagen, schade leidt nu gedurende de looptijd van het beslag de door hem geplande (en hierop ingeschreven) inzet op kermissen niet is toegestaan. Voor deze schade, die wordt begroot op EUR 2.000,00 per draaidag, heeft hij KMG Asia aansprakelijk gesteld.

2.9. In meerdere edities van het Franstalige kermisvakblad ‘L’ Inter Forain’, in het Belgische vakblad ‘Media en Info’, en op www.vdw-int.com, www.intergameonline.com en www.coin-opnews.eu, zijn door VdW in het Nederlands, Frans en Engels mededelingen gedaan van soortgelijke strekking als hiervoor onder 2.6 weergegeven.

2.10. Bij brief van 4 augustus 2008 heeft [naam 3 opdrachtgever] aan KMG Asia medegedeeld, onder verwijzing naar een artikel in het kermisvakblad, de bestelling van zes pusher automaten en 80.000 speelpenningen (totaal bedrag EUR 97.223,00) te annuleren.

2.11. Bij brief van 6 augustus 2008 heeft [naam 4e opdrachtgever] aan KMG Asia medegedeeld, naar aanleiding van publicaties in de vakbladen, af te zien van de bestelling van de vier Treasure Island (pusher) kasten (totaal bedrag offerte EUR 63.427,00).

3. Het geschil

3.1. Eisers vorderen:

(a) opheffing van de op het woonhuis en de coin pushers gelegde beslagen;

(b) gedaagden te gelasten een rectificatie, in ieder geval binnen drie dagen na de datum van dit vonnis, met de teksten zoals opgenomen onder nummer 52 van de dagvaarding in de talen Nederlands, Engels en Frans, te plaatsen op haar website www.vdw-int.com, in de Kermisgids, in ‘L’Inter Forain’ en in ‘Media en Info’ en een persbericht met dezelfde tekst te versturen naar www.intergameonline.com en www.coin-opnews.eu, op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,00 voor elke dag of dagdeel dat dit wordt nagelaten;

(c) gedaagden te verbieden uitlatingen te doen over de ‘Treasure Island’-pushers voor zover deze gegrond zijn op het bestaan van pretense auteursrechten op de ‘Fun City’-coin pusher dan wel zich anderszins onnodig denigrerend uit te laten over de ‘Treasure Island’-pusher op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per overtreding per dag dat een dergelijke uitlating in on-line media verschijnt en EUR 25.000,00 per overtreding dat een dergelijke uitlating in de off-line media verschijnt;

(d) gedaagden te verbieden om beslag te leggen op ‘Treasure Island’-pushers en (on)roerende goederen in bezit c.q. eigendom van eisers gegrondvest op het bestaan van auteursrechten op ‘Fun City’ op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per goed per dag dat een dergelijk beslag zal zijn gelegd;

(e) gedaagden te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding ten bedrage van EUR 40.000,00 aan KMG Asia binnen twee weken na betekening van dit vonnis;

(f) de termijn ex art. 1019i Rv te stellen op zes maanden na de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;

(g) gedaagden op grond van 1019h Rv te veroordelen in de kosten van deze procedure te vermeerderen met de werkelijke kosten van ingeschakelde rechtsbijstand inclusief nakosten ten bedrage van in totaal EUR 37.139,83 inclusief BTW.

3.2. Eisers hebben ter onderbouwing van hun vorderingen – samengevat – het volgende gesteld. Het ingeroepen recht waarop de beslagen zijn gebasseerd bestaat niet, nu er geen relevant auteursrecht rust op de hexagonale coin pusher ‘Fun City’ van VdW/EAB. Er is geen sprake van een ‘werk’ in de zin van de Auteurswet omdat VdW/EAB de ‘Fun City’-machine zelf aan oudere machines als de ‘Circus Circus’ heeft ontleend en de stijl van de coin pushers niet beschermd is. De ‘Circus Circus’ is een hexagonale coin push-machine van het bedrijf Harry Levy die al vanaf 1987 op de Nederlandse markt is. Daarnaast is de vormgeving van de hexagonale coin pushers technisch bepaald. Aan VdW/EAB komt dus geen auteursrecht toe en derhalve is een inbreuk daarop met de ‘Treasure Island’-machine onmogelijk. Nu er van een auteursrechtinbreuk geen sprake is, is het aan het beslag ten grondslag gelegde recht ondeugdelijk en het beslag derhalve ten onrechte gelegd. Het beslag is voorts ten onrechte ten laste van [eiser sub 1] en haar vennoten gelegd, nu zij niets van doen hebben met de import en verkoop van ‘Treasure Island’-pushers en de coin pushers waarop beslag is gelegd niet aan KMG Asia, maar aan [naam opdrachtgever 5] in eigendom toebehoren. Tevens is ten aanzien van het beslag op de coin pushers sprake van verzuim van (op straffe van nietigheid) voorgeschreven vormen nu er gebreken kleven aan het beslagrekest en de beteking. Onduidelijk is immers of er conservatoir beslag ter afgifte, levering of tot verhaal is gelegd en heeft er, hoewel er sprake is van derdenbeslag, geen overbetekening plaatsgevonden. Het beslag is voorts onnodig gelegd nu een gegronde vrees voor verduistering ontbreekt. De publicaties van gedaagden in de vakbladen en op websites bevatten ongeoorloofde mededelingen, zijn nodeloos tendentieus en zeer agressief, waardoor de onrechtmatigheid (ex art. 6:162 BW) van het ‘wapperen’ met beweerde auteursrechten is gegeven. Ten gevolge van deze publicaties ondervindt KMG Asia schade bestaande uit annuleringen van orders en het uitblijven van nieuwe orders. Ter voorkoming van verdere schade dient VdW/EAB haar publicaties te rectificeren en zich van verdere publicaties in die zin te onthouden. Naast de hiervoor aangegeven schade ondervindt KMG Asia ook schade ten gevolge van het ten onrechte gelegde beslag. Deze schade bedraagt thans EUR 64.000,00 en groeit per dag met EUR 2.000,00. Gezien het voorgaande ligt veroordeling tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding in de rede. Nu art. 14 van de Europese Rechtshandhaving Richtlijn 2004/48/EG is geïmplementeerd in art. 1019h Rv, dienen de werkelijk gemaakte advocaatkosten vergoed te worden.

3.3. Gedaagden hebben als verweer – samengevat – het volgende aangevoerd. Ten tijde van de beslaglegging heeft [eiser sub 2] aan de deurwaarder medegedeeld dat hij geen bemoeienis heeft met coin pushers, hetgeen door de toenmalige advocaat van [eiser sub 2] is bevestigd. Thans blijkt [eiser sub 2] wel wetenschap omtrent de coin pushers te hebben, maar wordt gesteld dat het KMG Asia is die deze importeert en verhandelt. Daartoe worden een aantal brieven en een folder overgelegd waarbij zeer grote vraagtekens gesteld dienen te worden, en op grond waarvan niet vaststaat dat het niet de [eiser sub 1] is geweest die de coin pushers verhandelt. De beslagenen zijn daarom terecht de [eiser sub 1] en haar vennoten en dus niet KMG Asia. Derhalve kan KMG Asia niet ontvangen worden in haar vordering. De coin pusher ‘Fun City’ is door VdW/EAB ontwikkeld en gebaseerd op een ouder model van VdW/EAB. Van enige ontlening aan het ontwerp van een derde (bv. Harry Levy) is geen sprake, hetgeen ook blijkt uit het feit dat VdW/EAB door geen enkele concurrent ooit in deze is aangesproken. Het eigen en persoonlijke karakter van de Fun City is daarmee evident en komt derhalve voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De Fun City is als blauwdruk voor de Treasure Island gebruikt, waarmee inbreuk op de auteursrechtelijke bescherming is gemaakt. Voorts is de hexagonale vorm één van de elementen welke de vormgeving en het auteursrecht van de Fun City (mede) bepaalt.

Deze vorm is niet technische bepaald, omdat een pusher op iedere willekeurige wijze kan worden vormgegeven: zeshoekig, rond, langwerpig, et cetera, zonder de functionaliteit aan te passen. Nu de Fun City auteursrechtelijk is beschermd, is beslag op goede gronden gelegd en zijn de diverse publicaties van VdW/EAB niet onrechtmatig en behoeven deze derhalve niet gerectificeerd te worden. Gezien het voorgaande dienen de vorderingen tot onthouding door VdW/EAB van verdere uitlatingen over de Treasure Island en het leggen van (nieuwe) beslagen onder eisers afgewezen te worden. Voorts is VdW/EAB niet aansprakelijk voor de door eisers gestelde, maar onvoldoende onderbouwde schade, zodat voor toekenning van een voorschot geen aanleiding bestaat. De verzochte termijn ex art. 1019i Rv is uitzonderlijk lang, mede gezien de haast van eisers om VdW/EAB op een termijn van twee dagen te dagvaarden. Nu de vorderingen van eisers afgewezen dienen te worden bestaat er geen aanleiding voor veroordeling van VdW/EAB in de proceskosten, waarbij wordt opgemerkt dat in deze procedure sprake is van vorderingen tot opheffing van een beslag en dat VdW/EAB in deze procedure niet worden beticht van inbreuken op aan eisers toekomende intellectuele eigendommen, zodat toepassing van art. 1019h Rv buiten toepassing dient te blijven. Bovendien zijn de gevorderde proceskosten exorbitant en is niet gebleken van de noodzaak een deskundige te raadplegen.

4. De beoordeling

Beslag

4.1. De voorzieningenrechter stelt voorop dat aan VdW/EAB verlof is verleend tot het leggen van beslag onder [eiser sub 1] en haar vennoten op een zestal coin pushers en het woonhuis gelegen aan de [adres] te [plaatsnaam]. Aan het verzoek tot het verlenen van dit verlof is ten grondslag gelegd dat [eiser sub 1] een coin pusher op de markt brengt die een bewerking dan wel nabootsing van de coin pusher van VdW/EAB is, en dat door [eiser sub 1] derhalve een inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van VdW/EAB. Dat [eiser sub 1] handelt in ‘Treasure Island’-coin pushers heeft VdW/EAB blijkens haar verklaring ter zitting gebaseerd op geruchten uit de markt.

4.2. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat op basis van de door KMG Asia in het geding gebrachte folders en brieven en het besprokene ter zitting voldoende aannemelijk is geworden dat KMG Asia verantwoordelijk is voor de import en verkoop van ‘Treasure Island’-coin pushers. De voorzieningenrechter is tegen deze achtergrond van oordeel dat VdW/EAB op basis van haar onjuiste veronderstelling dat [eiser sub 1] zou handelen in ‘Treasure Island’-coin pushers, onder de verkeerde (rechts-)personen beslag heeft doen leggen en dat daarmee het beslag onrechtmatig is en derhalve dient te worden opgeheven. Het feit dat [eiser sub 2] bestuurder/aandeelhouder van KMG Asia is, maakt dat oordeel niet anders. Voor zover de vordering van KMG Asia ziet op opheffing van het beslag, is de voorzieningenrechter van oordeel dat zij daarin niet-ontvankelijk is nu aan VdW/EAB geen verlof is verleend onder KMG Asia beslag te leggen en VdW/EAB onder KMG Asia evenmin beslag heeft gelegd. KMG Asia is om die reden geen belanghebbende bij het beslag.

Overige vorderingen

4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat [eiser sub 1] en haar vennoten gezien het feit dat niet zij, maar KMG Asia de importeur en verhandelaar van de ‘Treasure Island’-coin pusher is, geen belang hebben bij de overige vorderingen, zodat zij ter zake deze vorderingen niet-ontvankelijk zullen worden verklaard.

Rectificatie publicaties

4.4. De voorzieningenrechter stelt ten aanzien van de diverse publicaties van VdW/EAB vast dat zij daarin melding maken van de auteursrechtelijke bescherming van de ‘Fun City’-coin pusher, waarop een inbreuk wordt gemaakt door het op de markt brengen van Chinese kopieën. Hoewel KMG Asia en de ‘Treasure Island’-coin pusher niet met name worden genoemd, is de voorzieningenrechter er van overtuigd geraakt dat de markt voor deze machines dermate klein en overzichtelijk is dat het duidelijk is dat de publicaties de ‘Treasure Island’-machines van KMG Asia op het oog hebben. Deze publicaties zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter als onrechtmatig aan te merken indien blijkt dat er op de ‘Fun City’-coin pusher geen auteursrechtelijke bescherming rust.

4.5. Voor het ontstaan van een auteursrecht is vereist dat het werk ‘een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt’. Wil een werk de bescherming van het auteursrecht genieten, dan moet ten minste sprake zijn van een zekere mate van creativiteit in die zin dat de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes heeft gemaakt die subjectief bepaald zijn, met andere woorden, keuzes die berusten op de eigen persoonlijke smaak of voorkeur van de maker en niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard.

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat bedrijven als Cromptons Leisure Machines en Harry Levy sinds de jaren ’80 hexagonale coin pushers maken en op de markt brengen. Door KMG Asia zijn van de coin pusher ‘Circus Circus’ van Harry Levy en van de coin pusher ‘Rock ’n Roll’ van Crompton Leisure Machines foto’s overgelegd.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de ‘Fun City’-coin pusher van VdW/EAB qua vorm, stijlkenmerken en functionaliteit sterk lijkt op en in het verlengde ligt van de coin pushers van Cromptons Leisure Machines en Harry Levy. Tegen deze achtergrond is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat niet is gebleken van een eigen oorspronkelijk karakter van de ‘Fun City’-coin pusher, dat, zoals hiervoor reeds is aangegeven, vereist is voor het ontstaan van een auteursrecht.

4.7. Nu niet is gebleken dat de ‘Fun City’-coin pusher van VdW/EAB auteursrechtelijk wordt beschermd heeft VdW/EAB door hiervan in de publicaties wél melding te maken en aan te geven dat daarop door het op de markt brengen van Chinese kopieën inbreuk wordt gemaakt en het duidelijk is dat de publicaties zien op de ‘Treasure Island’-machines van KMG Asia, jegens KMG Asia onrechtmatig gehandeld. De voorzieningenrechter zal de vordering tot het plaatsen van rectificaties in alle media, in het Nederlands, Engels en in het Frans, waarin VdW/EAB voornoemde uitlatingen heeft gedaan dan ook toewijzen.

De te publiceren Nederlandse tekst stelt de voorzieningenrechter vast op:

‘In de afgelopen periode heeft VdW/EAB juridische actie ondernomen met betrekking tot de inkoop en verkoop van pushers die in onze visie een kopie zijn van de Fun City pusher. Het is gebleken dat wij ons op incorrecte vooronderstellingen hebben gebaseerd. Het staat KMG Asia B.V. vrij pushers onder de naam Treasure Island te importeren en te verhandelen. Wij bieden onze excuses aan voor de verwarring die eventueel mocht zijn ontstaan’. Voor een correcte vertaling van deze tekst in het Engels en het Frans dient VdW/EAB zorg te dragen.

4.8. De voorzieningenrechter is van oordeel dat voornoemde rectificaties op de websites waarop VdW/EAB hun publicaties hebben geplaatst binnen drie dagen nadat dit vonnis is betekend dienen te worden geplaatst en dat publicatie van de rectificaties in de vakbladen waarin VdW/EAB hun publicaties hebben geplaatst bij de eerstvolgende verschijningsdatum van die vakbladen dient plaats te vinden. Aan het voorgaande zal een dwangsom worden verbonden van EUR 1.000,00 per dag dat hieraan geen gevolg wordt gegeven met een maximum van EUR 50.000,00.

Uitlatingsverbod en verbod tot beslaglegging

4.9. De voorzieningenrechter ziet gezien het voorgaande voorts aanleiding VdW/EAB te verbieden uitlatingen te doen over de ‘Treasure Island’-coin pusher voor zover deze gegrond zijn op het bestaan van auteursrechten op de ‘Fun City’-coin pusher. Hieraan zal een dwangsom worden verbonden van EUR 5.000,00 per overtreding per dag dat een dergelijke uitlating in on-line media verschijnt en van EUR 15.000,00 per overtreding dat een dergelijke uitlating in de off-line media verschijnt, met een maximum van totaal EUR 100.000,00. Voorts geeft voorgaande aanleiding VdW/EAB te verbieden om beslag te leggen op ‘Treasure Island’-coin pushers en (on)roerende goederen in bezit c.q. eigendom van KMG Asia indien dit beslag is gegrondvest op het bestaan van auteursrechten op de ‘Fun City’-coin pusher. Hieraan zal een dwangsom worden verbonden van EUR 10.000,00 per goed per dag dat een dergelijk beslag zal zijn gelegd, met een maximum van EUR 100.000,00.

Schadevergoeding

4.10. De voorzieningenrechter zal de vordering VdW/EAB te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding vanwege door KMG Asia ten gevolge van de onrechtmatige uitlatingen van VdW/EAB geleden schade afwijzen, omdat KMG Asia de gestelde schade onvoldoende heeft onderbouwd. Uit de stukken zou kunnen blijken dat er sprake is van omzetderving, maar dit betekent nog niet dat en zo ja, hoeveel, schade er is geleden. Van de schade van [naam opdrachtgever 5], waarvoor KMG Asia aansprakelijk kan worden gesteld, is de voorzieningenrechter voorshands niet gebleken nu het beslag van meet af aan geen doel heeft getroffen en bovendien KMG Asia op geen enkele wijze bij het beslag betrokken is geweest.

Termijn ex art. 1019i Rv

4.11. De voorzieningenrechter acht het redelijk de termijn als bedoeld in art. 1019i Rv op één maand te stellen.

Proceskostenvergoeding

4.12. VdW/EAB zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De voorzieningenrechter zal ten aanzien van het salaris van de procureur aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden Indicatietarieven en deze vaststellen op EUR 6.000,00. De voorzieningenrechter komt tot dit oordeel omdat tegen de gespecificeerde proceskosten verweer is gevoerd en de gevorderde proceskosten op geen enkele wijze door de aard en de complexiteit van het geschil worden gerechtvaardigd. De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de gevorderde deskundigenkosten niet voor vergoeding in aanmerking komen nu van de noodzaak tot het inschakelen van deze deskundige niet is gebleken. De kosten aan de zijde van KMG Asia worden gezien het voorgaande begroot op:

- dagvaarding EUR 85,44

- vast recht 248,00

- salaris procureur 6.000,00

Totaal EUR 6.333,44

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. verklaart KMG Asia in haar vordering tot opheffing van het door VdW/EAB gelegde beslag niet-ontvankelijk,

5.2. heft op het door VdW/EAB ten laste van [eiser sub 1], [eiser sub 2] en [eiser sub 3] gelegde beslag op de woning gelegen aan de [adres] te [plaatsnaam] en de onder [een derde] berustende vier ‘Treasure Island’-coin pushers,

5.3. verklaart [eiser sub 1], [eiser sub 2] en [eiser sub 3] voor het overige niet-ontvankelijk,

5.4. gelast VdW/EAB binnen drie dagen na betekening van dit vonnis in het Nederlands, Engels en Frans een rectificatie te plaatsen op haar website www.vdw-int.com en een persbericht met dezelfde tekst te versturen naar www.intergameonline.com en www.coin-opnews.eu,

5.5. gelast VdW/EAB op de eerstvolgende verschijningsdatum in het Nederlands, Engels en Frans in de vakbladen ‘De Kermisgids’, ‘L’ Inter Forain’ en de ‘Media en Info’ een rectificatie te plaatsen,

5.6. stelt de bij de onder 5.4 en 5.5 gelaste rectificaties te publiceren tekst vast op:

‘In de afgelopen periode heeft VdW/EAB juridische actie ondernomen met betrekking tot de inkoop en verkoop van pushers die in onze visie een kopie zijn van de Fun City pusher. Het is gebleken dat wij ons op incorrecte vooronderstellingen hebben gebaseerd. Het staat KMG Asia B.V. vrij pushers onder de naam Treasure Island te importeren en te verhandelen. Wij bieden onze excuses aan voor de verwarring die eventueel mocht zijn ontstaan’,

5.7. bepaalt dat VdW/EAB dient zorg te dragen voor een correcte vertaling in het Engels en het Frans van de onder 5.6 vermelde Nederlandse tekst en deze bij de onder 5.4 en 5.5 gelaste rectificaties te hanteren,

5.8. bepaalt dat VdW/EAB voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.4 en 5.5 gelaste, aan KMG Asia een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,00, tot een maximum van EUR 50.000,00,

5.9. verbiedt VdW/EAB uitlatingen te doen over de ‘Treasure Island’-coin pusher van KMG Asia voor zover deze gegrond zijn op het bestaan van auteursrechten op de ‘Fun City’-coin pusher,

5.10. bepaalt dat VdW/EAB indien zij in strijd handelt met het onder 5.9 bepaalde, aan KMG Asia een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00 per overtreding per dag indien de uitlating in on-line media verschijnt en EUR 15.000 per overtreding indien de uitlating in off-line media verschijnt, tot een maximum van totaal EUR 100.000,00,

5.11. verbiedt VdW/EAB beslag te (doen) leggen op ‘Treasure Island’-coin pushers en (on)roerende goederen in het bezit c.q. eigendom van KMG Asia indien dit beslag is gegrondvest op het bestaan van auteursrechten op ‘Fun City’-coin pushers,

5.12. bepaalt dat VdW/EAB indien dat zij in strijd handelt met het onder 5.11 bepaalde, aan KMG Asia een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,00 voor ieder goed per dag, tot een maximum van EUR 100.000,00,

5.13. stelt de in art. 1019i Rv bedoelde termijn vast op één maand,

5.14. veroordeelt VdW/EAB in de proceskosten, aan de zijde van KMG Asia tot op heden begroot op EUR 6.333,44,

5.15. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.16. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.J.H. Hofstee en in het openbaar uitgesproken op 27 augustus 2008.?