Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2008:BC2790

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
25-01-2008
Datum publicatie
28-01-2008
Zaaknummer
98981/KG ZA 07-7432
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

In onderhavige aanbestedingszaak komen een tweetal vragen aan de orde:

1. Voldoet de inschrijving van het architectenbureau aan de door de gemeente gestelde eisen?

2. Voldoet de door de gemeente gevolgde aanbestedingsprocedure aan het transparantiebeginsel?

Wetsverwijzingen
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2008/6
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 98981 / KG ZA 07-432

Vonnis in kort geding van 25 januari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEAM 4 ARCHITECTEN B.V.,

gevestigd te Groningen,

eiseres,

procureur mr. P.E. Mazel,

advocaat mr. Th. Dankert te Groningen,

tegen

de publieke rechtspersoon

GEMEENTE HAREN,

gevestigd te Haren,

gedaagde,

procureur mr. T.S. Plas,

advocaat mr. Ph.R.B. Houtzager te Zeist.

Partijen zullen hierna Team 4 en de Gemeente Haren genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding en producties van Team 4,

- de productie van de Gemeente Haren,

- de mondelinge behandeling,

- de pleitnota van Team 4,

- de pleitnota van de Gemeente Haren.

1.2. Ten slotte is vonnis gevraagd.

2. De feiten

2.1. De Gemeente Haren is een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gestart, betreffende een architectenselectie ten behoeve van het ontwerp van de nieuwbouw van het gemeentehuis te Haren.

2.2. De Gemeente Haren is een aanbestedende dienst in de zin van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna: Bao), zodat op de aanbesteding het Bao van toepassing is. De gevolgde aanbestedingsprocedure wordt beheerst door richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 (hierna: de richtlijn). De richtlijn is door middel van Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en het Bao in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd.

2.3. Alle belangstellende architecten konden zich op basis van de door de de Gemeente Haren toegestuurde Selectieleidraad uiterlijk 16 november 2007 om 15:00 uur aanmelden voor deelname.

2.4. In paragraaf 1.2 van voornoemde Selectieleidraad staat vermeld omtrent het doel van het document:

“Het selectiedocument heeft betrekking op de selectiefase en geeft globaal inzicht in de inschrijvingsfase. De inschrijvingsfase wordt verder uitgewerkt in het aanbestedingsdocument.

Het doel van het selectiedocument is aan potentiële gegadigden informatie te verstrekken over de aard van de opdracht, de wijze van selecteren en het verdere verloopt van de aanbestedingsprocedure. Het selectiedocument bevat de criteria waaraan gegadigden dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een uitnodiging tot het doen van een inschrijving en het houden van een presentatie.

In dit selectiedocument is vastgelegd welke informatie de gegadigde voor de beoordeling van zijn geschiktheid bij aanmelding dient te overleggen.”

2.5. Omtrent onjuistheden en vormvereisten is in de paragraven 1.6 en 1.9 het volgende opgenomen in de Selectieleidraad:

“1.6. Dit selectiedocument is met zorg samengesteld. Mochten er desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden worden geconstateerd, dan dienen gegadigden de aanbestedende dienst hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, uiterlijk op de datum van de ‘Inlichtingenronde gegadigden’, zoals opgenomen in paragraaf 3.4 van dit document. Na de datum van de ‘inlichtingenronde gegadigden’ vervalt het recht van de gegadigden om jegens de aanbesteder een beroep te doen op de tegenstrijdigheden en/of onjuistheden.

1.9. De aanbesteder houdt zich het recht voor de door gegadigden ingediende documenten, die niet voldoen aan de in dit selectiedocument voorgeschreven procedureregels of die onvolledig of onjuist zijn, niet in behandeling te nemen.”

Blijkens het document is het gunningcriterium: ‘economisch meest voordelige aanbieding.’

2.6. In paragraaf 3.7 is omschreven hoe de selectiefase zal verlopen:

“In de selectiefase wordt een voorselectie gemaakt van mogelijke aanbieders. Het aantal gegadigden dat tot inschrijving zal worden uitgenodigd zal, zoals aangegeven in de tekst van de aanbestedingsadvertentie, beperkt worden tot vijf gegadigden.

De procedure van voorselectie wordt onderverdeeld in de volgende stappen:

- Stap 1: informatieronde

- Stap 2: aanmelding tot deelname

- Stap 3: beoordeling op eisen

- Stap 4: beoordeling op wensen

- Stap 5: voorselectie

Stap 1: Informatieronde

Gedurende zowel de selectiefase als de gunningsfase wordt een schriftelijke informatieronde (ook wel inlichtingronde genoemd) gehouden. De informatieronde in de selectiefase is bedoeld voor eventuele vragen die betrekking hebben op de selectieleidraad.

De selectiecommissie zal alle binnengekomen vragen anonimiseren en beantwoorden. Zowel geanonimiseerde vragen als antwoorden zullen aan alle geregistreerde gegadigden worden verzonden en dienen te worden beschouwd als integraal onderdeel van de selectieleidraad c.q. offerteaanvraag.

(…)”

2.7. In paragraaf 3.8 van de Selectieleidraad is de gunningsfase onderverdeeld in een aantal stappen. Paragraaf 3.8.7 beschrijft Stap 7: verificatie, afstemming en contractvorming:

“Ongeacht het gekozen gunningscriterium kan (en in de meeste gevallen zal)aan de eerste geselecteerde gegadigde aanvullende informatie worden gevraagd. Dit heeft betrekking op nog na te leveren bewijsdocumenten, referenties, boekhouding et cetera. (…)”

2.8. In hoofdstuk 4 van de Selectieleidraad is in de ‘Instructie voor aanmelding voorselectie’ beschreven:

“De aanmelding om deel te nemen aan de selectie dient te bestaan uit de volgende onderdelen:

- begeleidend schrijven voorzien van naw-gegevens contactpersoon

- conformiteitenlijst (bijlage 2)

- wenseninventarisatielijst (bijlage 4)

- eigen verklaring (bijlage 5)

(…)

4.1 Conformiteitenlijst

Voor wat betreft de gestelde eisen (zie bijlage 1) dient u de conformiteitenlijst (zie bijlage 2) volledig in te vullen. Hierin dient u per in de lijst van eisen opgenomen eis, onder vermelding van de eisaanduiding (bijvoorbeeld t-e-1, c-e-2), te bevestigen dat u zonder voorbehoud aan die eis voldoet. Waar een verklaring wordt gevraagd, kan in dit stadium worden volstaan met invulling van ‘ja’, tenzij in bijlage 2 expliciet wordt vermeld deze stukken toe te voegen. Degenen die worden geselecteerd en wensen te worden uitgenodigd tot het ontvangen van een offerteaanvraag, zal verzocht worden rechtsgeldig getekende verklaringen op briefpapier van de gegadigde te overleggen, alvorens zij een offerteaanvraag ontvangen. Waar dat dienstig is, bijvoorbeeld indien de eis luidt: ‘uw inschrijving bevat…’, vermeldt u waar in uw inschrijving nader toelichting gevonden kan worden. Het mag daarbij uitsluitend gaan om nadere toelichting, zonder dat op welke wijze dan ook de bevestiging dat u zich conformeert aan de betrokken eis wordt afgezwakt, c.q. van voorwaarden wordt voorzien. Voor het maken van opmerkingen of het doen van suggesties voor alternatieven is uitsluitend gelegenheid tijdens de informatieronde. Indien niet onvoorwaardelijk wordt ingestemd met alle eisen, wordt uw inschrijving terzijde gelegd.

(…)

4.3 Eigen verklaring

De eigen verklaring (bijlage 5) dient volledig ingevuld en ondertekend te worden toegevoegd.”

2.9. Bijlage 1 van de Selectieleidraad bevat de volgende inleiding:

“U wordt verzocht ten aanzien van elk van de onderstaande eisen te verklaren dat u eraan voldoet. U dient daarvoor in de, als bijlage 2 bij deze selectieleidraad gevoegde (of een daaraan conforme), conformiteitenlijst achter elke eis in de kolom ‘akkoord’ ja in te vullen. Waar een verklaring wordt gevraagd, bijvoorbeeld ‘U verklaart dat…’, kan in dit stadium eveneens worden volstaan met invulling van ‘ja’. Degenen die worden geselecteerd en die wensen te worden uitgenodigd tot het ontvangen van een offerteaanvraag, zullen verzocht worden rechtsgeldig getekende verklaringen op briefpapier van de gegadigde te overleggen, alvorens zij een offerteaanvraag ontvangen.

Waar nadere informatie gevraagd wordt, bijvoorbeeld indien de eis luidt: ‘uw inchrijving bevat…’, geeft u deze informatie en/of vermeldt u waar in uw aanmelding nadere toelichting gevonden kan worden.

(…)

JURIDISCH

(…)

j-e-5 Uw aanmelding bevat:

- opgave van de rechtsvorm en vestigingsplaats van uw onderneming

- opgave van de naam (namen) en functie van degenen die uw onderneming bij het beoogde contract rechtsgeldig zal/zullen vertegenwoordigen.

j-e-6 Uw aanmelding bevat een opgave van juridische bindingen (met percentage van het belang) en samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen (waaronder eventueel dochter- en moederbedrijven) en de aard hiervan.

(…)

j-e-13 U verklaart dat uw bedrijf volgens de eisen van de wetgeving van de lidstaat waar het is gevestigd, in het handelsregister is ingeschreven.

j-e-14 U verklaart dat uw bedrijf is ingeschreven in het Nationaal Beroepsregister (betreft de vestigingsplaats van het in het land geldende Beroepsregister. Voor Nederland is dat het Architectenregister).

(…)

BEDRIJFSPROFIEL

b-e-1 U overlegt een lijst met het opleidingsniveau en de specifieke aanvullende beroepsopleidingen van alle medewerkers. Daarnaast dienen de curricula Vitae van de bij het project te betrekken medewerkers te worden weergegeven.

b-e-2 De organisatie beschikt over parate kennis van DuBo, Arbo, kwaliteitszorgsystemen en projectmatig werken.

b-e-3 U overlegt een opgave van drie complexe soortgelijke utilitaire referentieprojecten met publieksvoorzieningen.

b-e-4 U verstrekt de namen van contactpersonen bij de referenties als genoemd onder b-e-3, met telefoonnummer, en verklaart dat de gemeente Haren gemachtigd is deze referenties te raadplegen en over de uitvoering van de genoemde projecten.

b-e-5 U overlegt een opgave waaruit blijkt dat u voldoet aan een minimumomzet per jaar van EUR 750.000,- in 2004, 2005 en 2006 (exclusief BTW). Indien de opgave over 2006 nog niet gereed is kan voor dat jaar worden volstaan met een accountantsverklaring. Een opgave betreft omzetcijfers. Van de vijf voorgeselecteerde partijen zullen jaarstukken worden gevraagd.

b-e-6 U overlegt een verklaring dat u zult toelaten dat de financiële gegevens van de onderneming bij een voorgenomen gunning door een onafhankelijke accountant ten behoeve van de gemeente Haren kunnen worden gecontroleerd.

b-e-7 U overlegt een verklaring waaruit blijkt dat de capaciteit en continuïteit van de te leveren diensten gewaarborgd zijn.

b-e-8 U overlegt een verklaring waaruit blijkt dat met betrekking tot de te leveren dienst het leidinggevend en verantwoordelijk personeel, danwel het architectenbureau dat namens de hoofdarchitect belast is met het werk op en buiten de bouwlocatie, de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

b-e-9 U overlegt een verklaring waaruit blijkt dat de besteksuitwerking plaatsvindt conform de STABU-systematiek (meest recente versie).

b-e10 U overlegt een verklaring waaruit blijkt dat u zich conformeert met het uitwerken van het project in Computer Aided Design (CAD, extentie .dwg). De uitwisseling vindt plaats middels cd-rom, tekeningen en e-mail.

b-e-11 U overlegt een verklaring waaruit blijkt dat u bereid bent mee te werken aan 3D-visualisaties en het beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van 3D-visualisaties.

2.10. Bijlage 2 is -voor zover van belang- als volgt vormgegeven:

JURIDISCHE EISEN

eis akkoord?

Bevestig met ‘ja’ opgave van de gevraagde informatie

(…)

(…) (…)

j-e-5 (voeg opgave van de rechtsvorm en vestigingsplaats van uw onderneming en opgave van de naam (namen) en functie van degenen die uw onderneming bij het beoogde contract rechtsgeldig zal/zullen vertegenwoordigen bij)

j-e-6 ( voeg opgave juridische bindingen en samenwerkingsverbanden bij)

(…)

(…) (…)

j-e-13

j-e-14

(…)

(…) (…)

EISEN BEDRIJFSPROFIEL

eis

akkoord?

bevestig met ‘ja’

opgave van de gevraagde informatie

b-e-1

(voeg kopieën bij)

b-e-2

(voeg bewijzen bij)

b-e-3

(voeg opgave bij)

b-e-4

(voeg lijst met gegevens bij)

b-e-5

(voeg lijst met gegevens bij)

b-e-6

(voeg verklaring bij)

b-e-7

(voeg verklaring bij)

b-e-8

(voeg verklaring bij)

b-e-9

(voeg verklaring bij)

b-e-10

(voeg verklaring bij)

b-e-11

(voeg verklaring bij)

b-e-12

(voeg verklaring bij)

2.11. Op 16 november 2007 heeft Team 4 zich tijdig aangemeld voor deelname.

3. Het geschil

3.1. Team 4 vordert primair -samengevat- de Gemeente Haren:

- te bevelen de aanmelding van eiseres in de procedure toe te laten, door eiseres in de gelegenheid te stellen de bewuste documenten c.q. verklaringen alsnog te overleggen en de aanmelding ter beoordeling aan de selectiecriteria in behandeling te nemen;

- te verbieden de thans geselecteerde architecten(bureaus) uit te nodigen tot het doen van een inschrijving;

- te veroordelen in de kosten van dit geding.

Team 4 vordert subsidiair -samengevat- de Gemeente Haren:

- te bevelen de aanbesteding af te breken.

3.2. De Gemeente Haren voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling van het primair gevorderde

4.1. Team 4 stelt zich primair op het standpunt dat zij zich heeft aangemeld conform de eisen die voor aanmelding in de Selectieleidraad zijn vermeld.

Team 4 heeft, na het lezen van de inleiding bij Bijlage 1, geconcludeerd dat in dit stadium van aanmelding volstaan kan worden met het invullen van ‘ja’ in de conformiteitenlijst van Bijlage 2 en dat in dit stadium slechts ten aanzien van de juridische eisen j-e-5 en j-e-6 documenten overgelegd dienen te worden. Nu de formulering van deze twee eisen begint -in de beschrijving bij Bijlage 1- met de woorden ‘Uw aanmelding bevat’, heeft Team 4 hieruit begrepen dat deze documenten bij de aanvraag gevoegd dienen te worden. Team 4 heeft uit paragraaf 3.8.7 van de Selectieleidraad begrepen dat overige documenten en verklaringen bij haar opgevraagd zouden worden indien zij tot de geselecteerde architecten zou behoren. Voornoemde handelswijze komt overeen met de selectiefase ten aanzien van een aanbesteding van het Drents Museum welke Team 4 met succes heeft doorlopen. De gehanteerde Selectieleidraad was in beide procedures nagenoeg hetzelfde.

Subsidiair stelt Team 4 dat de de Gemeente Haren haar in de gelegenheid had moeten stellen de documenten alsnog over te leggen nu er sprake is van een eenvoudig te herstellen gebrek. Tevens is er geen sprake van concurrentievervalsing wanneer Team 4 alsnog de gelegenheid tot aanvulling krijgt en is het volledig indienen van een aanmelding, blijkens paragraaf 1.9 van de Selectieleidraad, geen knock-out criterium. Overigens had de de Gemeente Haren veel gegevens zelfstandig kunnen vergaren door in het Handelsregister en het Architectenregister na te gaan of Team 4 in de desbetreffende registers staat ingeschreven.

4.2. De de Gemeente Haren stelt het volgende. Aan alle belangstellende architectenbureaus heeft de de Gemeente Haren de gelegenheid gegeven tot vragen stellen in de inlichtingenronde. In paragraaf 3.7 en hoofdstuk 4 van de Selectieleidraad staat duidelijk beschreven hoe de aanmelding dient te geschieden. Uit Bijlage 1 en 2 blijkt dat de verklaringen en documenten onder j-e-5 tot en met j-e-6 alsmede die onder b-e-1 tot en met b-e11 bij aanmelding overgelegd dienen te worden.

Nu bijna alle gevraagde verklaringen en documenten ontbraken waarvan duidelijk is vermeld dat deze overgelegd dienden te worden heeft de Gemeente Haren geconcludeerd dat Team 4 zich niet op de juiste wijze heeft aangemeld en haar uitgesloten van de procedure.

Overigens is de door Team 4 overgelegde Eigen Verklaring ongeldig welke omissie onherstelbaar is.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Het feit dat een andere aanbesteding, waarbij de procedure voor inschrijving nagenoeg hetzelfde is -zoals de procedure die is gevolgd bij de aanbesteding van het Drents Museum- is niet van belang voor de beoordeling van de vraag of de door de Gemeente Haren gevolgde aanmeldingsprocedure voldoende duidelijk is. Ook al is het zo dat de Selectieleidraden nagenoeg overeenstemmen, dit ontslaat Team 4 niet van de verplichting de inhoud van de Selectieleidraad tot zich te nemen en zich conform die Selectieleidraad aan te melden. Gelet op het voorgaande kan niet gesteld worden dat de de Gemeente Haren vertrouwen bij Team 4 heeft gewekt dat het niet nodig was nadere documenten in te dienen.

Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat de instructie die wordt gegeven in paragraaf 4.1 van de Selectieleidraad niet gelijk is aan de instructie bij Bijlage 1. Van de inschrijver mag worden verwacht dat hij de gehele Selectieleidraad kritisch leest en dat hij bij onduidelijkheid vragen stelt. Juist nu de twee instructies niet met elkaar overeenstemmen had Team 4 dit bij de de Gemeente Haren dienen te melden. De mogelijkheid tot het stellen van vragen omtrent onduidelijkheden in de Selectieleidraad is door de de Gemeente Haren expliciet gegeven in paragraaf 3.7. Nu Team 4 hiervan geen gebruik heeft gemaakt heeft zij het risico genomen dat haar inschrijving niet zou voldoen aan de gestelde eisen.

Ten aanzien van de subsidiaire stelling van Team 4 is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van een eenvoudig te herstellen gebrek, nu Team 4 12 van de 14 vereiste documenten dan wel verklaringen niet heeft bijgevoegd. Alhoewel paragraaf 1.9 van de Selectieleidraad de de Gemeente Haren niet verplicht Team 4 uit te sluiten van inschrijving is zij wel gerechtigd deze conclusie te verbinden aan een onvolledige aanmelding. Overigens ligt het niet op de weg van de de Gemeente Haren om zelf de gevraagde informatie te vergaren door bijvoorbeeld in registers te bezien of Team 4 is ingeschreven. Immers, wanneer zij dit in het geval van Team 4 zou doen , dan zou dit ten aanzien van de andere gegadigden die zelf de documenten bijvoegen een ongelijke situatie veroorzaken. Aan de vraag of de Eigen Verklaring die door Team 4 is overgelegd al dan niet geldig is, komt de voorzieningenrechter gelet op het voorgaande niet meer toe.

Voorts dient de vraag te worden beantwoord of het gevolg van de beslissing van de Gemeente Haren van de omissie -uitsluiten van inschrijving- aan de zijde van Team 4 proportioneel is.

De voorzieningenrechter overweegt dat het gaat om een omvangrijke omissie nu Team 4 op veel punten tekort is geschoten in het verstrekken van de vereiste informatie. Van de Gemeente Haren kan derhalve niet worden verlangd dat zij toestaat een dergelijke omissie te herstellen.

Gelet op het bovenstaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de Gemeente Haren gerechtvaardigd heeft kunnen constateren dat Team 4 niet heeft voldaan aan de gestelde eisen voor inschrijving.

5. De beoordeling van het subsidiair gevorderde

5.1. De voorzieningenrechter zal eerst ingaan op de door de Gemeente Haren aangevoerde stelling dat Team 4 geen belang heeft bij het subsidiair gevorderde nu Team 4 niet is toegelaten tot de volgende stap in de aanbestedingsprocedure.

Het mogelijke gevolg van toewijzing van de vordering is dat de aanbestedingsprocedure wordt afgebroken en deze opnieuw dient aan te vangen. Team 4 zal dan een nieuwe kans krijgen om zich op correcte wijze aan te melden en heeft derhalve belang bij haar vordering.

5.2. Voorts wordt door Team 4 en de de Gemeente Haren een beroep gedaan op het arrest “Succhi di Frutta” van het Hof van Justitie EG, zaak C-496/99. In dit arrest stelt het Hof van Justitie EG zich onder meer op het volgende standpunt:

“(…)

110. Het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers beoogt de ontwikkeling van een gezonde en daadwerkelijke mededinging tussen de aan een overheidsopdracht deelnemende ondernemingen te bevorderen en vereist dat alle inschrijvers bij het opstellen van het in hun offertes gedane voorstel dezelfde kansen krijgen. Het betekent derhalve dat voor deze offertes voor alle mededingers dezelfde voorwaarden moeten gelden.

111. Het beginsel van doorzichtigheid, dat er het corollarium van vormt, heeft in essentie ten doel te waarborgen dat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen. Het impliceert dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in het aanbestedingsbericht of in het bestek worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat, enerzijds, alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en, anderzijds, de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijn.

(…)”

De voorzieningenrechter overweegt in lijn met het voorgaande als volgt.

Team 4 stelt dat de in de Selectieleidraad beschreven procedure niet voldoende duidelijk is, althans, dat niet is geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze. De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook al zou het door Team 4 gestelde juist zijn, de Gemeente Haren juist om achteraf discussie te voorkomen aan alle gegadigden de mogelijkheid heeft geboden tot het stellen van vragen in de inlichtingenfase. Nu Team 4 geen enkele vraag heeft gesteld is de voorzieningenrechter van oordeel dat zij zich niet naderhand kan beroepen op de vermeende onduidelijkheid van de Selectieleidraad.

Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat het ondoenlijk zou zijn in een aanbestedingsprocedure als de onderhavige van aanbestedende diensten te verwachten dat zij een 100 % objectieve procedure waarborgen. Op voorhand is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet is aangetoond dat de mate van subjectiviteit dermate groot is dat sprake is van favoritisme en willekeur.

De voorzieningenrechter is -gelet op het voorgaande- voorshands van oordeel dat procedure zoals die door de Gemeente Haren is gevolgd voldoet aan het transparantiebeginsel.

De voorzieningenrechter komt derhalve niet toe aan de behandeling van de overige weren die zijn te herleiden tot strijdigheid met het transparantiebeginsel en de criteria favoritisme en willekeur.

5.3. Op grond van artikel 44 lid 3 Bao dient de aanbestedende dienst de gestelde minimumeisen te vermelden in de aankondiging van de overheidsopdracht. Team 4 stelt dat de de Gemeente Haren hieraan niet heeft voldaan door in de aankondiging enkel te verwijzen naar de Selectieleidraad.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de aankondiging blijkt dat tegelijk met de aankondiging de Selectieleidraad voor geïnteresseerden beschikbaar en opvraagbaar was. Door in de aankondiging te verwijzen naar de Selectieleidraad waren de minimumeisen derhalve tijdig en voldoende concreet kenbaar voor geïnteresseerden zodat niet kan worden gesproken van strijd met (de strekking van) artikel 44, derde lid Bao.

5.4. Gelet op het bovenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vordering van Team 4 dient te worden afgewezen.

5.5. Team 4 zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Gemeente Haren worden begroot op:

- vast recht EUR 251,00

- overige kosten 0,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.067,00

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt Team 4 in de proceskosten, aan de zijde van de Gemeente Haren tot op heden begroot op EUR 1.067,00,

6.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.B.M. Keurentjes en in het openbaar uitgesproken op 25 januari 2008.?