Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2007:BA3456

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
20-04-2007
Datum publicatie
20-04-2007
Zaaknummer
93170 / KG ZA 07-109
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Intellectueel eigendomsrecht. Gedaagde heeft door het registreren en te koop aanbieden van de domeinnaam ‘darkraver.eu’ inbreuk gemaakt op de handelsnaam en merkrechten van dj Darkraver.

Het gebruik door gedaagde van de al sinds 1994 door Darkraver gevoerde handelsnaam als domeinnaam is in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. Hoewel de domeinnaam ouder is dan het depot van het woord- en beeldmerk van Darkraver is er toch sprake van merkinbreuk (belangenafweging).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STEVE SWEET HOLDING B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres,

procureur mr. P.E. Mazel,

advocaat mr. F.F. Blokhuis te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde,

in persoon verschenen.

Partijen zullen hierna Darkraver en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

...

2. De feiten

2.1. Darkraver is sinds 1994 actief als dj onder de naam Darkraver. Op 18 april 1995 heeft hij een eenmanszaak onder deze handelsnaam gevestigd. Darkraver geeft ook internationaal optredens en heeft diverse cd's uitgebracht.

2.2. Darkraver is licentiehouder van het woordmerk '200% THE DARKRAVER', welk woordmerk op 1 juli 1997 is ingeschreven onder nummer 0599916.

2.3. [Gedaagde] heeft op 10 juni 2006 de domeinnaam 'darkraver.eu' geregistreerd. Voorts heeft hij de domeinnaam in gebruik voor een website, waarop de tekst 'darkraver.eu has been registered voor future usage' staat. [Gedaagde] heeft de domeinnaam te koop aangeboden via www.sedo.us en verwacht er blijkens de betreffende webpagina een bedrag van Euro 1.250,-- voor te krijgen.

2.4. Darkraver heeft sinds 1 januari 2007 zijn activiteiten ondergebracht in een holding met werkmaatschappij. Op 5 februari 2007 heeft Darkraver het woordmerk 'DARKRAVER' (nr. 0816882) en het beeldmerk DARKRAVER (nr. 0816882) bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom gedeponeerd.

2.5. Darkraver heeft [gedaagde] vanaf 5 februari 2007 op diverse manieren getracht te benaderen met het verzoek de domeinnaam aan haar over te dragen. [Gedaagde] heeft tot de avond voor de behandeling van het kort geding niet gereageerd.

3. Het geschil

3.1. Darkraver vordert bij vonnis -uitvoerbaar bij voorraad-:

1. [gedaagde] te veroordelen om binnen acht dagen na dagtekening, respectievelijk na de betekening van het vonnis de domeinnaam darkraver.eu alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam Darkraver of een overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden;

2. [gedaagde] te veroordelen ingeval zij (na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordeling te voldoen, aan Darkraver een dwangsom te betalen van Euro 1.000,-- per dag, tot een maximum van Euro 50.000,--;

3. [gedaagde] te veroordelen om uiterlijk op 20 april 2007 te 24.00 uur de inbreukmakende domeinnaam te rerouten naar het internetadres van eiseres: http://www.darkraver.nl;

4. [gedaagde] te veroordelen om onmiddellijk na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie darkraver.eu op naam wordt gezet van Darkraver, een en ander conform de reglementen van Eurid in België, ondermeer door binnen twee dagen na ontvangst van de e-mail van

Eurid met daarin de unieke code waarbij [gedaagde] de gelaste overdracht kan bevestigen, aan het Register van Eurid de overdracht te bevestigen en op eerste verzoek alle daartoe door Eurid eventueel nader verlangde informatie te verstrekken;

5. [gedaagde] te veroordelen om ingeval zij (na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordelingen sub 3 en 4 te voldoen, aan Darkraver een dwangsom te betalen van Euro 1.000,-- per dag, echter tot een maximum van Euro 100.000,--;

6. te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van [gedaagde] tot het geven van de opdracht aan zijn Internet Service Provider en het Register van het Eurid tot overdracht van de domeinnaam darkraver.eu;

7. [gedaagde] te veroordelen om van alle in het kader van de hiervoor sub 4 bedoelde veroordeling te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel na ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van Darkraver te zenden, op straffe van een dwangsom van Euro 500,-- per brief/fax/e-mail per dag dat [gedaagde] daarmee in

gebreke blijft tot een maximum van Euro 5.000,--;

8. de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden te bepalen nadat deze in kort geding gegeven voorziening onherroepelijk zijn geworden;

9. [gedaagde] te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure, met inbegrip van de na het gewezen vonnis verschuldigde nakosten, begroot op Euro 131,-- zonder betekening, te vermeerderen met Euro 68,-- in het geval van betekening van het vonnis en daarbij te bepalen dat de proces- en nakosten binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis door [gedaagde] dient te zijn voldaan alsmede te bepalen dat in het geval [gedaagde] deze proces- en

nakosten met ingang van de vijftiende dag na dagtekening vonnis vermeerderd worden met de wettelijke rente.

3.2. [Gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Standpunt Darkraver

4.1. [Gedaagde] maakt inbreuk op de merkrechten van Darkraver. Voorts handelt [gedaagde] onrechtmatig door de domeinnaam, die identiek is aan de handelsnaam en merk van Darkraver, te registreren, geregistreerd te houden, te gebruiken en te koop aan te bieden. Uit de jurisprudentie blijkt dat registratie van een domeinnaam merkgebruik is (DomJur 2000-6), terwijl het te koop aanbieden van een domeinnaam als gebruik in het economisch verkeer wordt aangemerkt (DomJur 2001-109).

Ten slotte blijkt uit de jurisprudentie dat onder omstandigheden een oudere domeinnaam voor een jonger merk moet wijken (DomJur 2006-253). Tevens maakt [gedaagde] inbreuk op de handelsnaamrechten van Darkraver, althans dreigt dat te doen.

4.2. Darkraver heeft kosten moeten maken voor deze procedure waarvoor hij conform artikel 14 Handhavingsrichtlijn een vergoeding wenst.

5. Standpunt [gedaagde]

5.1. [Gedaagde] heeft een groot aantal domeinnamen bedacht voor het geval hij eventueel een bedrijf in Portugal zal beginnen. In dat kader heeft hij alvast honderd door hem verzonnen domeinnamen laten registreren. Het is de bedoeling van [gedaagde] hiervan uiteindelijk ongeveer twintig over te houden. De rest van de domeinnamen worden nu door [gedaagde] te koop aangeboden. Aanvankelijk was het de bedoeling 'darkraven' als domeinnaam te registreren, maar die naam was al geregistreerd. Toen heeft [gedaagde] besloten 'darkraver' als domeinnaam te registreren. [Gedaagde] wist op dat moment nog niet, dat Darkraver de naam van een 'gabber-dj' was. De e-mails, ingesproken boodschappen op het antwoordapparaat, de aangetekende brieven en de 'gewone' brief van de raadsman van Darkraver met het verzoek om de domeinnaam 'darkraver.eu' aan Darkraver over te dragen, hebben [gedaagde] niet bereikt. [Gedaagde] is voor iedereen op het internet gemakkelijk te vinden onder de naam 'silverdust'.

5.2. [Gedaagde] heeft op zich geen bezwaar tegen het overdragen van de door hem geregistreerde domeinnaam 'darkraver.eu' aan Darkraver, maar niet op de manier als door de raadsman is voorgesteld: [gedaagde] is niet bereid de onder 9 van het petitum gevorderde proceskosten te betalen.

6. De beoordeling

6.1. Met de aard van het gevorderde is het spoedeisend belang gegeven.

6.2. De kernvraag die in dit geschil ter beantwoording voorligt is of de registratie van de domeinnaam 'darkraver.eu' door [gedaagde] een inbreuk op het handelsnaamrecht en/of de merkrechten van Darkraver oplevert.

De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.

6.3. Handelsnaam

Vast staat dat de door [gedaagde] in 2006 geregistreerde domeinnaam 'darkraver.eu' identiek is aan de sinds 1994 gevoerde handelsnaam van Darkraver. Ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die al eerder door een ander rechtmatig wordt gevoerd. Blijkens de jurisprudentie (IER 1997, 156) levert ook het gebruik van andermans handelsnaam als domeinnaam een inbreuk als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet op. In de onderhavige procedure is dit ook het geval. Immers, nu [gedaagde] zich op het internet onder de domeinnaam 'darkraver.eu' tot het publiek wendt kan daardoor verwarring worden veroorzaakt bij personen en organisaties die in Darkraver geinteresseerd zijn en informatie over Darkraver op het internet zoeken. Dit klemt te meer nu de domeinnaam als extensie '.eu' heeft en Darkraver met zijn optredens ook internationaal actief is. Nu [gedaagde] inbreuk maakt op voornoemde handelsnaam is er sprake van onrechtmatig handelen jegens Darkraver.

6.4. Merkrechten

De door [gedaagde] in 2006 geregistreerde domeinnaam is eveneens identiek aan het woordmerk van Darkraver, als ook aan het woord in zijn beeldmerk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat [gedaagde] de bewuste domeinnaam zonder geldige reden (in het economische verkeer) gebruikt. Zo heeft [gedaagde] geen onderneming of product met een dergelijke naam en is hij -zo is ter zitting gebleken- ook niet voornemens een onderneming onder die naam te gaan voeren. Dit verklaart naar zeggen van [gedaagde] ook de reden dat hij de domeinnaam 'darkraver.eu' via internet te koop heeft aangeboden.

Daarentegen wordt Darkraver door de onderhavige domeinregistratie belemmerd in haar bedrijfsvoering, omdat zij daardoor niet in staat is haar handelsnaam en woordmerk als domeinnaam te laten registreren, althans niet met de extensie 'eu'. Ook hier geldt dat personen en organisaties na het intypen van het woordmerk van Darkraver de website van [gedaagde] te zien krijgen, waardoor verwarring kan ontstaan omdat zij in de veronderstelling verkeren dat de bewuste website van Darkraver is.

Het voorgaande betekent dat [gedaagde] door registratie van de domeinnaam 'darkraver.eu' tevens inbreuk maakt op de merkrechten van Darkraver als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder c en d Beneluxverdrag intellectuele eigendom. Dat de domeinnaam in het onderhavige geval ouder is dan het woord- en beeldmerk doet hier niet aan af. Daartoe wordt overwogen dat [gedaagde] voorafgaande aan het depot van deze merken niet daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de bewuste domeinnaam. Ook van de op de website vermelde 'future usage' door [gedaagde] is het niet gekomen. Vooralsnog is niet gebleken van een andere functie van de domeinnaam voor [gedaagde] dan de verkoop ervan via internet, terwijl anderzijds Darkraver al vanaf 1994 de handelsnaam Darkraver voert en medio 1997 -derhalve voor de domeinnaamregistratie door [gedaagde]- al het woordmerk '200% darkraver' heeft ingeschreven. Het feit dat [gedaagde] geen (daadwerkelijk) gebruik van de domeinnaam heeft gemaakt maakt evenmin uit: reeds de enkele registratie en het te koop aanbieden van de domeinnaam is gebruik in het economisch verkeer, welk gebruik inbreuk op merkrecht kan opleveren. Dat [gedaagde] ten tijde van de domeinregistratie en tot deze procedure niet bekend was met het feit dat er al een onderneming onder die naam gedreven werd komt voor zijn risico.

6.5. Gelet op hetgeen onder 6.3 en 6.4 is overwogen is er sprake van zowel een inbreuk op het handelsnaamrecht als op de merkrechten van Darkraver. [Gedaagde] heeft derhalve onrechtmatig gehandeld jegens Darkraver. Dit brengt mee dat er aanleiding is de gevraagde voorzieningen toe te wijzen, en wel op de wijze als in het dictum vermeld.

6.6. [Gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Dat [gedaagde] geen enkel verzoek tot overdracht van de domeinnaam van de zijde van Darkraver zou hebben ontvangen, waardoor het uiteindelijk tot dit kort geding is gekomen, acht de voorzieningenrechter, gezien de vele manieren waarop contact met hem is geprobeerd te leggen, niet geloofwaardig, dan wel in de risicosfeer van [gedaagde] te liggen, nu hij -zoals hij ter zitting heeft verklaard- aangetekende brieven ongeopend laat.

De voorzieningenrechter zal [gedaagde] overeenkomstig artikel 14 Handhavingsrichtlijn in de volledige kosten van deze procedure veroordelen, echter met dien verstande dat enkel de gespecificeerde proceskosten voor vergoeding in aanmerking komen. De aanvullende productie waarover in de dagvaarding wordt gesproken is niet door de rechtbank ontvangen. Dit betekent dat [gedaagde] aan salaris procureur Euro 3.002,13 dient te vergoeden.

De kosten aan de zijde van Darkraver worden begroot op:

- dagvaarding EUR 70,85

- vast recht EUR 251,00

- salaris procureur EUR 3.002,13

Totaal EUR 3.323,98

6.7. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en te maximeren op de wijze als in het dictum vermeld.

6.8. De gevorderde veroordeling in nakosten moet op grond van artikel 237 lid 4 Rv worden afgewezen.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

7.1. veroordeelt [gedaagde] om binnen acht dagen na betekening van het vonnis de domeinnaam darkraver.eu alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam Darkraver of een overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden,

7.2. veroordeelt [gedaagde] om uiterlijk acht dagen na betekening van dit vonnis te 24.00 uur de inbreukmakende domeinnaam te rerouten naar het internetadres van eiseres: http://www.darkraver.nl,

7.3. veroordeelt [gedaagde] ingeval hij na betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven te voldoen aan de veroordelingen onder 7.1 en 7.2 aan Darkraver een dwangsom te betalen van Euro 500,-- per veroordeling voor iedere dag dat hij in strijd handelt met voornoemde veroordelingen tot een maximum van Euro 10.000,--,

7.4. veroordeelt [gedaagde] om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie darkraver.eu op naam wordt gezet van Darkraver, een en ander conform de reglementen van Eurid in België, ondermeer door binnen twee dagen na ontvangst van de e-mail van Eurid met daarin de unieke code waarbij [gedaagde] de gelaste overdracht kan bevestigen, aan het Register van Eurid de overdracht te bevestigen en op eerste verzoek alle daartoe door Eurid eventueel nader verlangde informatie te verstrekken,

7.5. veroordeelt [gedaagde] om alle in het kader van de veroordeling onder 7.4 bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending, danwel na ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van Darkraver te zenden, op straffe van een dwangsom van Euro 250,-- per brief/fax/e-mail per dag dat [gedaagde] daarmee in gebreke blijft tot een maximum van Euro 5.000,--,

7.6. bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van [gedaagde] tot het geven van de opdracht aan zijn Internet Service Provider en het Register van het Eurid tot overdracht van de domeinnaam darkraver.eu,

7.7. bepaalt de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden nadat de in kort geding gegeven voorzieningen onherroepelijk zijn geworden,

7.8. veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de kosten van het geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van Darkraver begroot op Euro 321,85 aan verschotten en Euro 3.002,13 aan salaris procureur, te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het vonnis en - voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijk rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

7.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.10. bepaalt dat de onder 7.3 en 7.5 vermelde dwangsommen vatbaar zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

7.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Oostdijk en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2007.

type: emv