Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2002:AD9344

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
01-03-2002
Datum publicatie
01-03-2002
Zaaknummer
56700 KG ZA 02-34
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

Reg.nr.: 56700 KG ZA 02-34

Datum uitspraak: 1 maart 2002

V O N N I S

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAXI NUIS B.V.,

gevestigd te Nuis, gemeente Marum, [adres],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

hierna te noemen Taxi Nuis,

procureur mr. J.A.M. Janssen,

en

[gedaagde] handelende onder de naam TAXI HAMSTRA,

gevestigd en kantoorhoudende te [adres],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

hierna te noemen Taxi Hamstra,

procureur mr. J-W.F. van Horssen.

PROCESVERLOOP

Taxi Nuis heeft Taxi Hamstra doen dagvaarden in kort geding.

De vordering strekt ertoe bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

* Taxi Hamstra te verbieden het vonnis d.d. 21 september 2001 voorzover betrekking hebbende op de periode vanaf 1 januari 2002, te executeren op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 22.500,-- per overtreding van dit verbod;

* Taxi Hamstra te veroordelen in de kosten van dit geding.

Op de voor de behandeling bepaalde dag, 12 februari 2002, is namens Taxi Nuis [B.] verschenen, vergezeld van mr. Janssen.

Namens Taxi Hamstra is [gedaagde] verschenen, vergezeld van mr. Van Horssen.

Taxi Nuis heeft conform de dagvaarding voor eis geconcludeerd, waarbij zij producties in het geding heeft gebracht.

Taxi Hamstra heeft in conventie verweer gevoerd en geconcludeerd Taxi Nuis niet-ontvankelijk te verklaren in de vordering, dan wel deze af te wijzen, met veroordeling van Taxi Nuis in de kosten van de procedure.

In reconventie heeft Taxi Hamstra voor eis geconcludeerd het door de president in kort geding gewezen vonnis d.d. 21 september 2001, reg.nr. 53492 KG ZA 01-270, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Taxi Nuis heeft in reconventie verweer gevoerd en geconcludeerd de vordering af te wijzen.

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht en pleitnotities overgelegd.

Partijen hebben tenslotte vonnis gevraagd.

De uitspraak is aanvankelijk bepaald op 28 februari 2002 en nadien op 1 maart 2002.

RECHTSOVERWEGINGEN

in conventie en reconventie:

1. Vaststaande feiten:

a. In 1999 hebben de gemeenten Zuidhorn, Marum en Grootegast het vervoer krachtens de Wet Vervoer Gehandicapten (WVG) in het kader van een Europese aanbesteding uitbesteed aan Arriva Taxicentrale Groningen BV (hierna: Arriva).

b. Voor de uitvoering van de WVG-ritten is onder meer gebruik gemaakt van Taxi Nuis en Taxi Hamstra.

c. Nadat aan Taxi Hamstra minder ritten werden toebedeeld, is Taxi Nuis bij vonnis in kort geding d.d. 21 september 2001 veroordeeld om Taxi Hamstra wederom te betrekken bij het WVG-vervoer in het Westerkwartier en daartoe Taxi Hamstra toe te delen de WVG-ritten die Taxi Nuis van Arriva of haar rechtsopvolger betreffende de gemeente Grootegast opgedragen krijgt.

Taxi Nuis is van voormeld vonnis in hoger beroep gegaan.

d. Taxi Nuis heeft, voor het geval het Gerechtshof te Leeuwarden mocht oordelen - hetgeen door Taxi Nuis wordt betwist - dat er sprake is van een overeenkomst tussen partijen op grond waarvan Taxi Nuis verplicht is tot uitbesteding van de WVG-ritten in de gemeente Grootegast aan Taxi Hamstra, die overeenkomst bij brief d.d. 27 september 2001 opgezegd per 1 januari 2002.

e. Taxi Nuis heeft tevens een bodemprocedure in versneld regime aanhangig gemaakt waarin zij heeft gevorderd voor recht te verklaren dat, mocht tussen partijen enigerlei overeenkomst (hebben) bestaan die Taxi Nuis tot uitbesteding van WVG-vervoer aan Taxi Hamstra verplicht(te), deze overeenkomst in ieder geval eindigt per 1 januari 2002 op grond van gemelde opzegging voorzover vereist d.d. 27 september 2001.

2. Standpunt van Taxi Nuis:

in conventie

2.1 Taxi Nuis heeft haar in het reeds eerder gevoerde kort geding-procedure ingenomen standpunt gehandhaafd dat tussen partijen geen sprake is van een overeenkomst op grond waarvan Taxi Nuis is verplicht tot uitbesteding van de WVG-ritten in de gemeente Grootegast aan Taxi Hamstra.

Arriva heeft met Taxi Nuis een overeenkomst gesloten waarin al het WVG-vervoer in het Westerkwartier per 1 april 2000 aan Taxi Nuis is uitbesteed. Omdat Taxi Nuis dit vervoer onmogelijk alleen kon verzorgen, is zij daarbij de medewerking gaan inroepen van onder andere Taxi Hamstra.

Toen de kwaliteit in de uitvoering door Taxi Hamstra afnam, heeft Taxi Nuis het aantal door Taxi Hamstra verzorgde ritten afgebouwd. Tengevolge daarvan heeft Taxi Hamstra Taxi Nuis betrokken in kort geding en heeft de president op 21 september 2001 bepaald dat Taxi Hamstra wederom betrokken dient te worden in het WVG-vervoer in de gemeente Grootegast. Het gevolg van voormeld vonnis is evenwel dat Taxi Hamstra op grond van die uitspraak meer vervoer heeft toebedeeld gekregen dan zij per 1 april 2000 ooit heeft gehad.

Taxi Nuis is vanaf 1 oktober 2001 uitvoering gaan geven aan voormeld vonnis.

2.2 Voorts heeft zij, voor het geval in de appèlprocedure mocht worden beslist dat er wel sprake is van een overeenkomst tussen partijen, aangevoerd dat in dat geval de contractuele verhouding tussen partijen primair gekwalificeerd te worden als een duurovereenkomst van opdracht en subsidiair als een duurovereenkomst sui generis.

In beide gevallen kan -met inachtneming van een redelijke opzegtermijn- de overeenkomst worden opgezegd en beëindigd tenzij de redelijkheid en billijkheid aan die opzegging in de weg staan. Dit laatste is niet het geval, te meer niet nu Taxi Hamstra niet financieel afhankelijk is van Taxi Nuis en het WVG-vervoer in de gemeente Grootegast.

in reconventie

2.3 Uit het voorgaande volgt dat de vordering in reconventie dient te worden afgewezen, te meer daar Taxi Nuis tot 1 januari 2002 op vrijwillige basis aan voormeld kort geding-vonnis heeft voldaan.

3. Standpunt van Taxi Hamstra:

3.1 Arriva heeft met drie taxibedrijven (Taxi Nuis, Taxi Hamstra en Taxi Birza) een overeenkomst tot het verdelen van de WVG-ritten in de gemeente Zuidhorn, Marum en Grootegast gesloten. Krachtens die overeenkomst is aan Taxi Hamstra het WVG-vervoer in de gemeente Grootegast toegewezen. De coördinatie van de ritten in voormelde gemeenten lag bij Taxi Nuis.

Omdat Taxi Nuis in de loop van 2001 in de nakoming van het verplichtingen terzake van de coördinatie tekort is geschoten, heeft de president op vordering van Taxi Hamstra op 21 september 2001 bepaald dat Taxi Nuis Taxi Hamstra wederom dient te betrekken in het WVG-vervoer in de gemeente Grootegast.

in reconventie:

3.2 Taxi Hamstra heeft destijds verzuimd te vorderen het te wijzen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Teneinde nakoming af te kunnen dwingen, dient het vonnis van 21 september 2001 alsnog uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard.

4. Beoordeling van het geschil:

in conventie:

4.1 Volgens vaste jurisprudentie kan de voorzieningenrechter in een executiegeschil de staking van de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts bevelen indien hij van oordeel is dat de executant, mede gelet op de belangen van de geëxecuteerde, misbruik maakt van zijn bevoegdheid om te executeren. Dit kan het geval zijn wanneer het te executeren vonnis op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

4.2 In casu is geen beroep gedaan op de omstandigheid dat het vonnis een feitelijke misslag bevat. Ter beoordeling van de vraag of sprake is van een juridische misslag is een heroverweging van de stellingen en weren uit het principale geding niet aan de orde. Het oordeel van de president in kort geding dat Taxi Nuis Taxi Hamstra wederom diende te betrekken bij het WVG-vervoer in het Westerkwartier en daartoe Taxi Hamstra toe te delen de WVG-ritten die Taxi Nuis van Arriva of haar rechtsopvolger betreffende de gemeente Grootegast opgedragen krijgt, is gebaseerd op daar vermelde feiten en omstandigheden waarvan vooralsnog niet is gebleken dat die deze gevolgtrekking niet kunnen rechtvaardigen. Van een juridische misslag is dan ook geen sprake.

4.3 Wat verder ook zij van de rechtsverhouding tussen Arriva en Taxi Hamstra, in de onderhavige procedure is aldus de vraag aan de orde of, indien sprake mocht zijn van een overeenkomst tussen partijen op grond waarvan Taxi Nuis aan Taxi Hamstra de WVG-ritten in de gemeente Grootegast aan Taxi Hamstra dient af te staan, deze overeenkomst door de opzegging d.d. 27 september 2001 aan de zijde van Taxi Nuis op 1 januari 2002 is beëindigd.

Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

Naar voorlopig oordeel is de opzegging door Taxi Nuis niet onrechtmatig. Een duurovereenkomst als de onderhavige -indien daarvan sprake mocht zijn- kan in beginsel te allen tijde worden beëindigd, mits een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen.

Voor wat betreft de opzegtermijn heeft Taxi Nuis aansluiting gezocht bij de overeenkomst die tussen haar en Arriva is gesloten, waarbij een termijn van drie maanden de voorzieningenrechter niet onredelijk voorkomt. Ook overigens is de voorzieningenrechter vooralsnog op grond van het in dezen over en weer aangevoerde van oordeel dat Taxi Nuis in alle redelijkheid tot opzegging van de litigieuze overeenkomst heeft kunnen komen.

Ten overvloede zij tenslotte nog het volgende opgemerkt. Uit de door Taxi Hamstra in het geding gebrachte stukken komt naar voren dat zij na 1 januari 2002 in rechtstreekse opdracht van Arriva ritten heeft verzorgd in de gemeente Grootegast, hetgeen impliceert dat Taxi Hamstra ook zonder tussenkomst van de coördinatie van Taxi Nuis de WVG-ritten in de gemeente Grootegast toegewezen krijgt. Voorzover Taxi Hamstra de mening is toegedaan dat zij toch niet althans onvoldoende WVG-ritten in de gemeente Grootegast krijgt toebedeeld die haar op grond van de door haar gepretendeerde overeenkomst met Arriva waren toegezegd dan dient zij zich dienaangaande tot Arriva te wenden.

De vordering dient al met al te worden toegewezen in voege als in het dictum vermeld.

in reconventie

5. Gelet op het hiervoor in conventie overwogene, zal de gevraagde voorziening worden geweigerd.

in conventie en in reconventie

6. Taxi Hamstra zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

BESLISSING

De voorzieningenrechter:

in conventie:

1. verbiedt Taxi Hamstra het vonnis d.d. 21 september 2001 voor zover betrekking hebbende op de periode vanaf 1 januari 2002, te executeren;

2. veroordeelt Taxi Hamstra tot betaling aan Taxi Nuis van een dwangsom groot € 22.500,-- (tweeëntwintigduizendvijfhonderd euro) voor iedere keer dat niet aan voormelde verbod wordt voldaan, met dien verstande dat maximaal € 450.000,-- (vierhonderdvijftigduizend euro) aan dwangsommen verbeurd zal kunnen worden;

3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

4. weigert de gevraagde voorziening;

in conventie en in reconventie:

5. veroordeelt Taxi Hamstra in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van Taxi Nuis begroot op € 258,18 aan verschotten eventueel vermeerderd met de niet voor verrekening vatbare omzetbelasting, en op € 1.153,36 aan salaris van de procureur;

6. verklaart voormelde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.R. Hidma, voorzieningenrechter, en door deze uitgesproken ter openbare terechtzitting van1 maart 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.

wjv