Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2000:AA9548

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
19-12-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
49153/HA RK 00-355
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De civiele rechter is niet bevoegd om te oordelen over verzoekschrift ex art. 227 Rv terzake van benoeming van een deskundige in bezwaarprocedure inzake arbeidsongeschiktheidsschatting.

Verzoeker heeft verzocht te bevelen dat een voorlopig deskundigenonderzoek zal plaatsvinden met benoeming van deskundige X, met bepaling van de termijn waarbinnen ter griffie een schriftelijk ondertekend bericht moet worden ingeleverd en met bepaling van de uiterste dag waarop een afschrift van dit verzoekschrift en van de daarop te geven beschikking aan verweerder moet doen toekomen.

De Rechtbank overweegt het volgende. Het verzoek van verzoekster berust op het bepaalde in art. 227 Rv. Zij heeft het verzoekschrift (onder meer) ingediend teneinde bewijs te kunnen verkrijgen in het kader van de bezwaarschriftprocedure en in het kader van een mogelijk aanhangig te maken beroepsprocedure bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht.

Ingevolge art. 228, eerste lid, Rv, wordt het verzoek gedaan aan de rechter bij wie het geding aanhangig is of, indien het niet aanhangig is, bij de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn daarvan kennis te nemen. Deze rechter beoordeelt summierlijk of hij bevoegd is naar het onderwerp van het geschil.

Gelet op het voorgaande en gelet op hetgeen is bepaald in art. 49 Wet op de rechterlijke organisatie - de civiele kamer van de rechtbank is bevoegd om te oordelen over burgerlijke zaken - moet worden geoordeeld dat de civiele rechter niet bevoegd is om te oordelen over het onderhavige verzoekschrift. Immers, het onderwerp waarover de deskundige advies zou moeten uitbrengen behoort exclusief tot de bevoegdheid van de bestuursrechter: de vaststelling van de arbeidsbeperkingen van verzoekster in het kader van de - mogelijk - voor haar negatieve beslissing van verweerder op haar bezwaar tegen de beslissing van 27 september 2000.

Landelijk instituut sociale verzekeringen, verweerder.

mr. A.H.J. Lennaerts

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN

SECTOR CIVIEL RECHT

ENKELVOUDIGE KAMER

Reg.nr. 49153/HA RK 00-355

B E S C H I K K I N G

in de zaak van:

A,

wonende te B aan de […]14a,

verzoekster,

procureur mr. R. van Asperen,

en

HET LANDELIJK INSTITUUT SOCIALE VERZEKERINGEN,

gevestigd te Heerenveen aan de Trambaan 5,

verweerder.

PROCESVERLOOP

Op 13 november 2000 is ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift van verzoekster van 10 november 2000 ingekomen waarin zij verzoekt te bevelen dat een voorlopig deskundigenonderzoek zal plaatsvinden met benoeming van deskundige D.J. Schakel (Peizerweg 68-6 te Groningen), met bepaling van de termijn waarbinnen ter griffie een schriftelijk ondertekend bericht moet worden ingeleverd en met bepaling van de uiterste dag waarop zij een afschrift van dit verzoekschrift en van de daarop te geven beschikking aan verweerder moet doen toekomen.

De rechtbank heeft de zaak behandeld ter terechtzitting van 15 december 2000. Ter zitting is mr. Van Asperen, voornoemd, verschenen en namens verweerder is P. Wielinga verschenen.

RECHTSOVERWEGINGEN

1. Namens verweerder heeft GUO Uitvoeringsinstelling B.V. verzoekster een beslissing gedateerd 27 september 2000 afgegeven waarbij haar een uitkering ingevolge de WAO is geweigerd. Aangezien zij zich niet met deze beslissing kan verenigen, heeft verzoekster een bezwaarschriftprocedure aanhangig gemaakt. Daarin zal zij aanvoeren dat zij zowel op medische als arbeidskundige gronden volledig arbeidsongeschikt is.

2. Volgens verzoekster geeft de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep aanleiding te veronderstellen dat in de bezwaarschriftprocedure een deskundigenrapport dient te worden overgelegd teneinde bovengenoemd standpunt te onderbouwen. Gelet hierop wordt de rechtbank verzocht om te bevelen een deskundigenbericht te gelasten. Een ander argument daarvoor is gelegen in het feit dat de door de rechtbank in te schakelen deskundige onafhankelijk is, hetgeen van de door verweerder (eventueel) in te schakelen deskundige niet kan worden gezegd. Dat de kosten ter zake van het inschakelen van een deskundige voor eigen rekening van verzoekster komen, ook al wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard, is een reden temeer om het verzoek toe te wijzen.

Aangezien de mogelijke beroepsprocedure bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, aanhangig gemaakt zal worden, heeft verzoekster het onderhavige verzoekschrift bij de rechtbank Groningen ingediend.

3. Verweerder heeft onder meer betoogd dat het zelf een deskundige zal inschakelen zo daartoe gronden zijn en dat een door hem in te schakelen deskundige onafhankelijk is. Daarnaast heeft hij aangevoerd dat de kosten van een door verzoekster zelf ingeschakelde deskundige vergoed zullen worden indien het bezwaar gegrond verklaard wordt. Verweerder acht gelet hierop geen termen aanwezig voor het bevelen van een voorlopig deskundigenonderzoek.

4. De rechtbank overweegt het volgende. Het verzoek van verzoekster berust op het bepaalde in artikel 227 Rv. Zij heeft het verzoekschrift (onder meer) ingediend teneinde bewijs te kunnen verkrijgen in het kader van de bezwaarschriftprocedure en in het kader van een mogelijk aanhangig te maken beroepsprocedure bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht.

Ingevolge artikel 228, eerste lid, Rv, wordt het verzoek gedaan aan de rechter bij wie het geding aanhangig is of, indien het niet aanhangig is, bij de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn daarvan kennis te nemen. Deze rechter beoordeelt summierlijk of hij bevoegd is naar het onderwerp van het geschil.

Gelet op het voorgaande en gelet op hetgeen is bepaald in artikel 49 Wet op de rechterlijke organisatie - de civiele kamer van de rechtbank is bevoegd om te oordelen over burgerlijke zaken - moet worden geoordeeld dat de civiele rechter niet bevoegd is om te oordelen over het onderhavige verzoekschrift. Immers, het onderwerp waarover de deskundige advies zou moeten uitbrengen behoort exclusief tot de bevoegdheid van de bestuursrechter: de vaststelling van de arbeidsbeperkingen van verzoekster in het kader van de - mogelijk - voor haar negatieve beslissing van verweerder op haar bezwaar tegen de beslissing van 27 september 2000.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart zich onbevoegd.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.J. Lennaerts, rechter, op 19 december 2000, in tegenwoordigheid van de griffier.

Verzonden op 19 december 2000

jw-v