Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2000:AA8434

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
23-11-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
48929/kg ZA 00-416
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

VONNIS KORT GEDING

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN

DE PRESIDENT IN KORT GEDING

Reg.nr.: 48929 / KG ZA 00-416

V O N N I S

in de zaak van:

de vereniging SLACHTOFFERHULP NEDERLAND,

gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,

eiseres,

procureur mr. H.E.M. Hulleman,

advocaat mr. W.M. Adriaanse te Amsterdam,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BURO VERKEERSSLACHTOFFERHULP WALTER B.V.,

gevestigd te Vries en kantoorhoudende te[postcode, adres],

gedaagde,

procureur mr. V.J.M. Verlinden-Masson.

PROCESVERLOOP

Eiseres heeft gedaagde doen dagvaarden in kort geding.

De vordering strekt ertoe bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

a. gedaagde te gebieden om binnen een week na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis ieder gebruik van het merk SLACHTOFFERHULP en de handelsnaam SLACHTOFFERHULP alsmede het gebruik en/of de registratie van enig daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van f 5.000,-- (zegge:vijfduizend gulden), voor elke dag of gedeelte daarvan dat gedaagde met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

b. gedaagde te gebieden om binnen een week na betekening van het in dezen te wijzen vonnis al datgene te doen dat nodig is om de internet domeinnamen slachtofferhulp.com, slachtofferhulp.net en slachtofferhulp.org op de daartoe geëigende wijze aan eiseres, of aan enig andere door eiseres tijdig aan de wijzen (rechts)persoon over te dragen, op straffe van een dwangsom van f 5.000,-- (zegge: vijfduizend gulden) voor elke dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

c. gedaagde te gebieden om de internetadressen www.slachtofferhulp.com, www.slachtofferhulp.net en www.slachtofferhulp.org binnen 24 uur te "re-routen" (om te leiden) naar het internetadres van eiseres, www.slachtofferhulp.nl, of naar enig ander door eiseres te noemen internetadres -zo dat een gebruiker die het adres www.slachtofferhulp.com, www.slachtofferhulp.net dan wel www.slachtofferhulp.org in zijn browser intoetst, terecht komt op het adres www.slachtofferhulp.nl respectievelijk op enig ander door eiseres te nomen internetadres- op straffe van een dwangsom van f 5.000,-- (zegge:vijfduizend gulden) voor elke dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

d. gedaagde te gebieden om van alle in verband met de hiervoor onder B. bedoelde veroordeling te voeren correspondentie, e-mailberichten daaronder begrepen, binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan een afschrift te doen toekomen aan de advocaat van eiseres (dirk.visser@stibbe.nl.) op straffe van een dwangsom van f 1.000,-- (zegge: éénduizend gulden) per e-mail, brief of telefax, per dag of gedeelte daarvan dat de desbetreffende gedaagde daarmee in gebreke blijft;

e. gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure;

f. eiseres een termijn in de zin van artikel 50 lid 6 TRIPs Verdrag te gunnen van 12 maanden waarbinnen een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt, alsmede te bepalen dat deze termijn in zal gaan nadat het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen een daartoe nopende uitspraak heeft gedaan op de vragen gesteld door de Hoge Raad op 5 maart 1999 inzake Schering/Groeneveld (Route 66).

Op de voor de behandeling bepaalde dag, 9 november 2000, is eiseres verschenen, vertegenwoordigd door [naam medewerkster], juridisch medewerkster bij eiseres, en vergezeld van mr. Adriaanse.

Gedaagde is eveneens verschenen, vertegenwoordigd door haar directeur [naam directeur] en vergezeld van

mr. Verlinden-Masson.

Eiseres heeft conform de dagvaarding voor eis geconcludeerd, waarbij zij producties in het geding heeft gebracht.

Gedaagde heeft verweer gevoerd tegen de vordering en geconcludeerd eiseres daarin niet-ontvankelijk in de vordering te verklaren, dan wel deze af te wijzen, met veroordeling van eiseres in de kosten van de procedure.

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht en pleitnotities overgelegd.

Partijen hebben ten slotte vonnis gevraagd.

De uitspraak is aanvankelijk bepaald op 16 november 2000 en nadien aangehouden tot 23 november 2000.

RECHTSOVERWEGINGEN

Vaststaande feiten:

1. In dit kort geding wordt van het volgende uitgegaan:

a. Eiseres is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Zij is een non-profit organisatie.

b. Gedaagde legt zich toe op het ten behoeve van verkeersslachtoffers en/of anderen doen van schuldvraagonderzoek en het verhalen of beperken van materiële en immateriële schade als gevolg van een (verkeers)ongeval.

Zij werkt op commerciële basis.

c. Eiseres is rechthebbende van het Benelux woordmerk Buro Slachtofferhulp (nummer 0548701 van 31 maart 1994) voor diensten in de klasse 42 (diensten en opvang, zowel emotioneel, praktisch als juridisch aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken) en het Benelux woord/beeldmerk SLACHTOFFERHULP NEDERLAND (nummer 0594537 van 4 juni 1996), eveneens voor diensten in de klasse 42.

d. Eiseres voert sedert 1997 als domeinnaam slachtofferhulp.nl.

e. Gedaagde heeft begin 2000 de domeinnamen slachtofferhulp.com, slachtofferhulp.org en slachtofferhulp.net geregistreerd.

Beoordeling van het geschil:

2. Eiseres stelt dat gedaagde met het gebruik van de hiervoor genoemde domeinnamen inbreuk maakt op de aan eiseres toekomende merk- en handelsnaamrechten en voorts onrechtmatig jegens eiseres handelt door de indruk te wekken dat de via deze domeinnamen verstrekte informatie van eiseres afkomstig is. Voorts stelt eiseres dat er sprake is van onrechtmatig handelen jegens haar nu gedaagde met haar domeinnaamregistratie het haar onmogelijk maakt om deze namen zelf als domeinnamen te laten registreren.

3. Gedaagde heeft de gevraagde voorzieningen gemotiveerd betwist.

4.4. Aan de orde is de vraag of de aanduiding Slachtofferhulp, welke aanduiding gedaagde als domeinnaam gebruikt teneinde toegang tot haar site te verschaffen, een teken is dat in de zin van artikel 13 onder A lid 1 sub b dan wel d BMW overeenstemt met de door eiseres gedeponeerde merken Buro Slachtofferhulp en Slachtofferhulp Nederland. Dit zou het geval kunnen zijn indien aan het teken Slachtofferhulp -een woord dat deel uitmaakt van het door eiseres verkregen merk- een zodanig onderscheidend vermogen kan worden toegekend dat gebruik daarvan door gedaagde een associatie oproept met het merk van eiseres dan wel wanneer mocht blijken dat gedaagde het teken zonder geldige reden gebruikt.

5. Naar het voorlopig oordeel van de president is in casu geen sprake van onderscheidend vermogen van (een deel van) de door eiseres gedeponeerde woordmerken.

Daarbij wordt vooropgesteld dat de woorden welke deel uitmaken van het door eiseres gedeponeerde woordmerk -buro, Nederland en slachtofferhulp- louter beschrijvende termen zijn, waarbij het woord slachtofferhulp slechts opgevat kan worden als een omschrijving van een activiteit zoals deze omschrijving ook een plaats heeft gekregen in de bedrijfsnaam van gedaagde (verkeersslachtofferhulp).

Dit leidt tot het voorlopig oordeel dat het woord slachtofferhulp (volgens de dikke Van Dale: hulp aan iemand die door de gevolgen van bepaalde handelingen of gebeurtenissen zwaar wordt getroffen) niet geschikt is om de activiteiten van de merkhouder, eiseres, te onderscheiden van soortgelijke activiteiten.

Het door eiseres gestelde jarenlange gebruik maakt dat oordeel niet anders, te meer nu de activiteiten van eiseres gedurende die jaren bekendheid hebben verworven onder de aanduiding Buro Slachtofferhulp.

Nu, gezien de activiteiten van haar onderneming, het belang van gedaagde bij het gebruik van het woord slachtofferhulp, voldoende aannemelijk is gemaakt en bovendien het woord slachtofferhulp als aanduiding van de activiteiten als hierboven genoemd, geen synoniem kent, is van gebruik maken zonder geldige reden geen sprake.

Op grond van het vorenoverwogene is de president voorshands van oordeel dat van enig merkinbreuk niet is gebleken.

6. In het kader van de bescherming op grond van de Handelsnaamwet, waarop eiseres zich beroept, is van belang dat ook namen van natuurlijke personen en rechtspersonen, die geen onderneming drijven in de zin van de Handelswet, in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek een aanvullende bescherming genieten tegen verwarringwekkende nabootsing waarbij beslissend is of het gebruik van een overeenstemmende naam tot verwarring zal leiden.

Ook van het leveren van inbreuk op artikel 5 van de Handelsnaamwet is voorshands niet gebleken nu

-zoals hiervoor onder rechtsoverweging 5. overwogenen- de aanduiding slachtofferhulp moet worden gezien als een algemeen gebruikelijke aanduiding met een beschrijvend karakter voor het aanbieden van hulp aan slachtoffers en het zich op deze manier aan het publiek presenteren niet kan worden beschouwd als nabootsing die een aan gedaagde te wijten verwarring kan wekken.

7. Een en ander leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd.

8. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

BESLISSING

De president:

weigert de gevraagde voorziening;

veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ¦ 400,-- aan verschotten en op ¦ 1.550,-- aan salaris van de procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Duitemeijer, president, en door deze uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 november 2000, in tegenwoordigheid van de griffier.