Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2022:5010

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
24-08-2022
Datum publicatie
24-08-2022
Zaaknummer
22-4081
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening. Evenementenvergunning Appelpop. Belangenafweging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: ARN 22/4081


uitspraak van de voorzieningenrechter van 24 augustus 2022

in de zaak tussen


[verzoeker] , uit [woonplaats] , verzoeker

(gemachtigde: mr. J. Rutteman),

en

de burgemeester van de gemeente Tiel (burgemeester)

(gemachtigde: mr. B. Bollen).

Als derde-partij neemt aan de zaak deel: [derde-partij], uit [woonplaats] (vergunninghouder).

Inleiding

In deze uitspraak beslist de voorzieningenrechter op het verzoek om een voorlopige voorziening van verzoeker tegen de evenementenvergunning van 9 augustus 2022 die is verleend voor het evenement Appelpop dat plaatsvindt op 9 en 10 september 2022 aan de Waalkade in Tiel.

Verzoeker woont aan de [locatie] in [woonplaats] , in de directe nabijheid van het terrein waar Appelpop zal plaatsvinden. Hij heeft tegen de vergunning bezwaar gemaakt.

De burgemeester heeft op het verzoek gereageerd met een verweerschrift.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek op 22 augustus 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: verzoeker, de gemachtigde van verzoeker, O. Braspenning namens de burgemeester en de gemachtigde van de burgemeester en namens vergunninghouder [derde-partij].

Totstandkoming van het besluit

1. Appelpop is een jaarlijks terugkerend muziekfestival in Tiel. De burgemeester heeft voor het evenement een vergunning verleend op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2021 (APV) en het evenementenbeleid dat is opgenomen in de Evenementennota Tiel 2016 (de nota) .

Beoordeling door de voorzieningenrechter

2. De voorzieningenrechter wijst het verzoek af. Hierna legt de voorzieningenrechter uit hoe hij tot dit oordeel komt en welke gevolgen dit oordeel heeft. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

Bescherming Natura-2000 gebieden

3. Verzoeker voert aan dat het evenement plaatsvindt in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied. Naar de gevolgen van het evenement voor dit gebied is op geen enkele wijze onderzoek verricht. Het standpunt van de burgemeester dat sprake is van een activiteit die reeds plaatsvond voordat het gebied was aangewezen als Natura 2000-gebied en daarom niet behoefde te worden beoordeeld als nieuw project, is volgens verzoeker niet juist. Indien een activiteit steeds opnieuw wordt vergund, moet deze worden beoordeeld als project in de zin van de Habitatrichtlijn, zeker indien wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van de in het verleden vergunde activiteit.

3.1.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de Wnb of daarmee verweven belangen niet als weigeringsgrond in artikel 1:8 of artikel 2:25 van de APV zijn opgenomen. De in artikel 1:8, eerste lid, aanhef en onder d, van de APV opgenomen weigeringsgrond ‘de bescherming van het milieu’ heeft een beperkte reikwijdte. Het milieubegrip in de APV ziet op bescherming van de leefomgeving.

Daarnaast geldt, zoals deze rechtbank eerder heeft overwogen, voor de bescherming van dier- en vogelsoorten en natuurgebieden de Wet natuurbescherming exclusief.1 De burgemeester mag de evenementenvergunning dus niet weigeren omdat die in strijd zou zijn met de Wet natuurbescherming. Het betoog van verzoeker slaagt niet.

Geluidhinder

4. Verzoeker voert aan dat zijn woning op 20 meter afstand van het evenemententerrein en een van de drie podia ligt, wat met zich meebrengt dat hij tot de omwonenden behoort die een mate van geluidsoverlast ondervinden die door de burgemeester zelf wordt gekwalificeerd als onduldbaar. Uit de verleende vergunning of de nota blijkt dat bij voorgaande edities van het evenement geen geluidsmetingen zijn verricht, zodat de burgemeester niet weet welke concrete belasting op de gevel van zijn woning optreedt en evenmin welke ontwikkeling deze belasting doormaakt. Ook is op geen enkele andere wijze onderzocht welke geluidsbelasting plaatsvindt.

Verder voert verzoeker aan dat geen sprake is van een voortzetting van een evenement dat al plaatsvond, omdat Appelpop sinds 1992 en ook nog in de afgelopen jaren na 2014 aanzienlijk is gegroeid in aantallen bezoekers en aantal podia. Het is dus beslist geen evenement dat in deze omvang en belasting reeds eerder plaatsvond. Ook van de ontwikkeling van het evenement ontbreken geluidsmetingen. De stelling van de burgemeester dat het hier gaat om een bestaande toestand en daarom een aanvaardbare situatie is, is niet aannemelijk en ook niet door middel van concreet onderzoek onderbouwd, aldus verzoeker.

Verzoeker voert verder aan dat blijkens de vergunning meteen na het einde van het evenement op 10 september 2022 kan worden begonnen met het afbreken van de podia en andere aanwezige voorzieningen. Dit betekent dat in de nacht eveneens lawaaiige activiteiten zullen plaatsvinden en de onder het kopje ‘Geluid’ voorgeschreven normen voor de nacht niet kunnen worden gehaald. Ten minste dienen deze voorschriften te worden aangevuld met handhaafbare voorschriften ten aanzien van de werkzaamheden die redelijkerwijs wel kunnen worden uitgevoerd in de nacht van 10 op 11 september zonder in de nacht tot overschrijding van de normen te komen.

4.1.

De burgemeester stelt zich op het standpunt dat met de belangen van omwonenden rekening is gehouden door middel van het systeem van de hinderscore in de nota. Verder worden aan de hand van de ervaringen van het jaarlijks terugkerende evenement en met name de bevindingen tijdens de eerdere edities van Appelpop in overleg met de organisator afspraken gemaakt ten aanzien van het geluid. In de voorschriften bij de vergunning zijn voorschriften opgenomen over de richting van de geluidsboxen en geluidswaarden in de periode 00.00 – 07.00 uur. De burgemeester heeft gekeken naar de overlastmeldingen van de afgelopen jaren. Daaruit blijkt dat er één klacht is geweest over het geluid afkomstig uit de buurt van verzoeker. Er is, conform de nota, dan ook geen aanleiding geweest om aan Appelpop nadere geluidsvoorschriften op te leggen, aldus de burgemeester.

Wel is er bepaald dat door de omgevingsdienst rivierenland tijdens het evenement metingen verricht worden, die in de evaluatie – maar ook tijdens de overleggen gedurende het evenement – besproken worden. Indien er klachten zijn, die door metingen geobjectiveerd kunnen worden, biedt de vergunning in de voorschriften de mogelijkheid aan de burgemeester om aanwijzingen te geven waaraan de vergunninghouder zich zal moeten houden. Die bevoegdheden zijn gegeven aan de politie, brandweer, GHOR, Avri-toezicht en functionarissen onder artikel 2 van de algemene voorschriften. Verder heeft de burgemeester zich op de zitting op het standpunt gesteld dat, de mededeling in de vergunning dat vergunninghouder moet voorkomen dat bezoekers gehoorschade oplopen en de verwijzing naar het Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek als een voorschrift moet worden gezien. De vergunning zelf biedt derhalve de mogelijkheid om in te kunnen grijpen indien er sprake is van geluidsoverlast, aldus de burgemeester.

4.2.

Vergunninghouder heeft toegelicht dat zij naar aanleiding van de zienswijze met verzoeker in gesprek wilde gaan om de bezwaren te bespreken en afspraken te maken. Op de zitting is gebleken dat de communicatie hierover voor verzoeker onduidelijk was en dat dit gesprek niet heeft plaatsgevonden.

Vergunninghouder heeft desondanks meerdere maatregelen getroffen om de overlast die verzoeker stelt te ervaren te beperken. Zo zal er een geluidscherm worden geplaatst aan de zijde van de woning van verzoeker waar op ongeveer 20 meter afstand een podium komt te staan. De geluidssystemen bij dit podium worden van de woning van verzoeker af opgesteld en zo ingesteld dat het geluid enkel wordt gericht op het publiek en niet naar andere kanten. Ook zal anders dan in 2019 er geen politiepost worden geplaatst op het Zinderplein naast de woning van verzoeker. Op dit plein zal nu enkel een EHBO-post staan.

Ook heeft vergunninghouder toegezegd de afbouw in de nacht na het evenement niet te starten nabij de woning van verzoeker. Op die manier wordt volgens vergunninghouder voldaan aan de geluidsnormen die in de nacht gelden op de gevel van verzoeker.

Tot slot heeft vergunninghouder toegezegd om, naast de geluidsmetingen die door de omgevingsdienst zullen worden uitgevoerd, zelf ook geluidsmetingen te doen en deze verder uit te breiden dan voorgaande jaren om ook een beeld te krijgen van de geluidwaarden onder meer bij de woning van verzoeker en in de nacht.

4.3.

De nota bepaalt voor grote evenementen zoals Appelpop het volgende.

“Evenementen categorie B en C

Hinderscore

Gebleken is dat het erg lastig is om geluidsnormen voor belastende evenementen op te leggen. Dit komt omdat een geluidsproductie van 70 dB al als onduldbare hinder wordt gekwalificeerd, terwijl het niet mogelijk is in de nabijheid van woningen een popconcert, circus, e.d. te organiseren die minder dan 70 dB geluid produceert. Wanneer de 70 dB grens gehanteerd zou worden, komt dit feitelijk neer op een weigering van de vergunning.

Om deze reden is er voor gekozen om evenementen categorie B en C niet aan een geluidsnorm te binden.

Om toch tot een objectiveerbare norm te komen die zowel recht doet aan het belang van omwonenden en de belangen van organisatoren en bezoekers is niet gekozen voor een systeem volgens geluidsnormering, maar overlastbeperking met behulp van een hinderscore.

Dit betekent dat omwonenden geconfronteerd kunnen worden met ernstige - en bij vlagen zelfs onduldbare - geluidshinder, doch dat het aantal van dergelijke evenementen aan een strikt maximum wordt verbonden.

De hinderscore wordt als volgt berekend:

Omschrijving

Voorbeeld

Score

Kleine evenementen

straat-/buurtfeest, braderie

1

Belastend evenement van beperkte omvang

braderie met versterkte muziek, liveoptreden in b.v. buitengebied

5

Belastend evenement

kermis, liveoptreden op Plein, Appelpop, Fruitcorso

10”

4.3.1.

In de evenementenvergunning is onder meer het volgende over geluidsoverlast opgenomen.

“Mededelingen

Graag breng ik nog het volgende onder uw aandacht.

Geluidsoverlast

Voorheen werden aan de ontheffing ex artikel 4.1.5 van de APV 2006 voorschriften verbonden om de geluidhinder voor de leefomgeving zoveel mogelijk te beperken. Sinds 2007 is in het evenementenbeleid bepaald dat in de vergunning voor belastende evenementen voorlopig geen maximum geluidsvoorwaarde meer wordt opgenomen. Wanneer daar aanleiding voor is zullen in de komende jaren geluidsmetingen worden verricht.

Als blijkt dat de geluidsoverlast en daardoor het aantal klachten toeneemt, kan alsnog worden overwogen om een maximum op te leggen. Verder is het mogelijk om voor een bepaald evenement dat klachten oplevert het jaar daarop de evenementenvergunning te weigeren. Het is daarom voor u van belang dat u het geluidsniveau beperkt. Ook moet voorkomen worden dat bezoekers van het

muziekevenement gehoorschade oplopen. Voor de maatregelen die u kunt nemen verwijs ik u naar het Voortgangsrapportage 2019 Derde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek (versie maart 2020).”

[…]

“Voorschriften

Aan de evenementenvergunning Appelpop 2022 zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemeen

1. De in de vergunningaanvraag genoemde contactpersonen moeten gedurende het evenement alsook tijdens de aan- en afloop daarvan permanent bereikbaar zijn op het opgegeven telefoonnummer. De contactpersonen moeten goed aanspreekbaar zijn en zij moeten bij incidenten aan de hulpverleningsdiensten direct kort en bondig de situatie uitleggen.

2. Alle bevelen of nadere aanwijzingen van de politie, brandweer en GHOR, AVRI toezicht en handhaving en andere functionarissen met betrekking tot de openbare orde, (verkeers)veiligheid en volksgezondheid of van gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd of nagekomen.”

4.4.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen geldt als uitgangspunt dat naar objectieve gronden niet valt vast te stellen wanneer een omwonende ten gevolge van een evenement onduldbare geluidshinder ondervindt. Het oordeel of geluidshinder onaanvaardbaar is, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de burgemeester aan de belangen die zijn gediend met de activiteit die dat geluid veroorzaakt, redelijkerwijs doorslaggevend gewicht heeft kunnen toekennen.2

4.5.

De burgemeester moet bij het afgeven van een evenementenvergunning rekening houden met de bij dat besluit betrokken belangen, dus ook de belangen van omwonenden zoals verzoeker.3 De burgemeester heeft dit nu enkel gedaan door te verwijzen naar de nota en het daarin opgenomen systeem van de hinderscore.

4.5.1.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de procedure van een voorlopige voorziening niet de plaats is voor een diepgaand onderzoek naar de juridische houdbaarheid van een dergelijk systeem. Wat daar ook van zij, de burgemeester had naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet enkel kunnen volstaan met een verwijzing naar dat beleid. In het besluit ontbreekt een concrete belangenafweging in dit geval. Dit betreft naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een (motiverings-)gebrek.

4.5.2.

Bovendien volgt de voorzieningenrechter de burgemeester niet in zijn standpunt dat er geluidsnormen voor overdag zijn gesteld middels de mededeling dat vergunninghouder moet voorkomen dat bezoekers gehoorschade oplopen. Dat vergunninghouder heeft toegezegd zich te houden aan het Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek en de daarin gestelde 103 dB(A) betekent niet dat dit in het besluit als een voorschrift kan worden gelezen. Daarbij komt dat het convenant zich richt op het voorkomen van gehoorschade bij bezoekers van een evenement en niet is opgesteld in het kader van geluidsoverlast voor omwonenden.4

Dit betekent dat er voor overdag geen enkel concreet voorschrift is gesteld wat betreft het geluid. Dit betekent dat ook onduidelijk is wanneer wat betreft het geluid sprake is van een situatie waarin aan vergunninghouder aanwijzingen zullen worden gegeven, zoals bedoeld in de algemene voorschriften. Dit is in strijd met de rechtszekerheid voor zowel vergunninghouder als verzoeker. Ook op dit punt bevat het besluit dus naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een (motiverings-)gebrek.

Belangenafweging

5. De burgemeester zal in de bezwarenprocedure een volledige heroverweging moeten maken met aandacht voor de naar voorlopig oordeel geconstateerde gebreken. Daarbij zal de beslissing op het bezwaar naar alle waarschijnlijkheid niet worden genomen voor 9 september 2022. De voorzieningenrechter ziet zich daarom voor de vraag gesteld of er een voorlopige voorziening moet worden getroffen. Deze vraag beantwoordt hij aan de hand van een belangenafweging.

Aan de ene kant is er het belang van verzoeker bij de schorsing van het besluit. Hij ondervindt gedurende de twee dagen van het evenement en bij de op- en afbouw van het evenement behoorlijke geluidsoverlast. Op de zitting heeft verzoeker echter toegelicht dat hij met het verzoekschrift niet wil bereiken dat Appelpop niet door kan gaan, tegen de podia 1 en 2 heeft hij zelfs geen bezwaren, omdat de geluidsoverlast van die podia voor hem te doen is. Het probleem zit voor verzoeker met name in podium 3 dat op 20 meter afstand van zijn woning staat en de overlast van het op- en afbouwen van het terrein in de nacht.

Aan de andere kant is er het belang van vergunninghouder om Appelpop te laten doorgaan. Vergunninghouder heeft laten weten dat een schorsing van de evenementenvergunning zal leiden tot een verlies van ruim 1 miljoen euro en daarmee tot een faillissement van vergunninghouder. Vergunninghouder is inmiddels namelijk verplichtingen met leveranciers aangegaan. Bovendien heeft vergunninghouder meerdere maatregelen getroffen om de geluidshinder voor verzoeker te beperken (zie onder 4.2) en zal tijdens het evenement veelvuldig overleg zijn tussen vergunninghouder en (vertegenwoordigers van) de burgemeester aan de hand van geluidmetingen die worden verricht. Ook het algemene belang van het evenement voor de naar verwachting 100.000 bezoekers weegt de voorzieningenrechter mee.

5.1.

Al deze belangen afwegende is de voorzieningenrechter van oordeel dat de belangen van vergunninghouder zwaarder wegen en Appelpop mag doorgaan.

5.2.

De voorzieningenrechter benadrukt het belang voor partijen om met elkaar in gesprek te gaan. Op de zitting is duidelijk geworden dat alle partijen daarvoor open staan. Zo kan verzoeker, zoals vergunninghouder heeft aangeboden, voorafgaand aan het evenement afspraken maken over de periode van plaatsing van het geluidscherm.

Conclusie en gevolgen

6. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af. Dit betekent dat Appelpop 2022 door mag gaan.

7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. G.H.W. Bodt, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. M.I. Tuk, griffier.

De uitspraak is uitgesproken in het openbaar op

De griffier is verhinderd

deze uitspraak te ondertekenen.

griffier

voorzieningenrechter

Een afschrift van deze uitspraak is verzonden aan partijen op:

Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep of verzet open.

1 Rb. Gelderland 19 december 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5941.

2 ABRvS 11 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1245 en ABRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1566.

3 Artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

4 Vergelijk ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2346, onder 4.4.