Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2022:3532

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
13-07-2022
Datum publicatie
20-07-2022
Zaaknummer
C/05/387750 / HA ZA 21-230
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Auteursrecht,  algemene voorwaarden.

In opdracht gemaakte review seksspeeltjes. Wederpartij beroept zich met succes op stilzwijgende aanvaarding algemene voorwaarden van auteur waarin staat dat de auteursrechten aan de opdrachtgever worden overgedragen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/387750 / HA ZA 21-230

Vonnis van 13 juli 2022

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. C.E.S. van den Engel te Tilburg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SHOTS VIDEO B.V.,

gevestigd te Druten,

gedaagde,

advocaat mr. A. Das Gupta te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Shots Video genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 9 juni 2021

  • -

    het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 18 januari 2022.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] publiceert via diverse sociale mediakanalen, alsmede haar website [naam website] vlogs en blogs over seksspeeltjes. De blogs bestaan uit zowel geschreven tekst, als door [eiseres] vervaardigde foto’s. Daarnaast schrijft zij ook teksten in opdracht van klanten.

2.2.

Shots Video houdt zich bezig met de (online) verkoop van, onder meer, seksspeeltjes.

2.3.

In februari 2018 hebben partijen voor het eerst contact met elkaar gehad over het mogelijk verlenen van diensten door [eiseres] aan Shots Video. Op 11 februari 2018 heeft [eiseres] aan Shots Video een offerte gestuurd die betrekking had op het opstellen van teksten ten behoeve van de website van Shots Video gestuurd, waarop staat vermeld:

“Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van kracht, u treft een exemplaar van de algemene voorwaarden aan bij de offerte.”

2.4.

Deze offerte heeft niet geleid tot een opdracht aan [eiseres] .

2.5.

In april 2018 heeft Shots Video weer contact gezocht met [eiseres] . Naar aanleiding van dit contact heeft [eiseres] in mei 2018 een prijslijst aan Shots Video gestuurd voor de verschillende diensten die zij levert, waarop de volgende tekst staat weergegeven:

“Op deze en alle andere diensten zijn tevens de algemene voorwaarden van [naam website] van toepassing. Deze kunt u vinden op [www.website.nl/algemenevoorwaarden] ”

2.6.

De algemene voorwaarden die [eiseres] gebruikt, bevatten, voor zover hier relevant, de volgende bepaling:

“Opdrachtgever krijgt na algehele betaling de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Opdrachtgever is dan vrij om de inhoud naar eigen inzicht te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te wijzigen. Vóór algehele betaling is opdrachtnemer rechthebbende.”

2.7.

[eiseres] heeft in juli, september en oktober 2018 Shots Video gefactureerd voor diverse reviews.

2.8.

In februari 2020 heeft Shots Video [eiseres] gevraagd een review te maken van het product “Irrestistable Desirable” van Shots Video. De opdracht hield in dat [eiseres] een review zou plaatsen op haar website en dat zij één post zou plaatsen op haar sociale media kanalen. Bij de review zou [eiseres] een zogenaamde “affiliate link” plaatsen naar de verkooppagina van het betreffende product op het platform van Bol.com. Een affilitate link zorgt ervoor dat als een klant via die link naar de betreffende pagina op Bol.com gaat en daar vervolgens een bestelling plaatst, [eiseres] een commissie ontvangt over de verkoop.

2.9.

Uiteindelijk is deze opdracht niet doorgegaan omdat [eiseres] niet positief was over het product. Shots Video heeft [eiseres] toen gevraagd een review te maken van een ander product, de “Irresistable Kissable”.

2.10.

Eind april 2020 heeft [eiseres] op haar website [naam website] een review geplaatst van de Irresistable Kissable. De review bestond uit meerdere alinea’s tekst en vijftien foto’s van het product.

2.11.

Shots Video heeft de betreffende review en foto’s integraal, inclusief de affiliate link, op haar eigen website gepubliceerd. Daarbij is de naam van [eiseres] niet vermeld.

2.12.

Op 22 februari 2021 stuurde [eiseres] een brief aan Shots Video waarin zij stelt dat Shots Video inbreuk maakt dat haar auteursrechten. In de brief stelt zij voor dat Shots Video de review van de site verwijdert en haar een vergoeding betaalt van € 750,00.

2.13.

Hierop zegt Shots Video in een e-mail van 22 februari 2021 toe de review te verwijderen. De review wordt echter niet van de website verwijderd.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert dat de rechtbank:

I en II Shots Video gebiedt het gebruik van de betreffende review te staken, op straffe van een dwangsom;

III en IV Shots Video veroordeelt tot betaling van het bedrag van € 8.280,00 aan schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente;

V en VI Shots Video veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met de nakosten.

3.2.

[eiseres] legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Shots Video de review zonder toestemming van [eiseres] heeft openbaar gemaakt op de website van Shots Video, waarmee Shots Video inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten en het recht op naamsvermelding van [eiseres] .

4 De beoordeling

4.1.

Het primaire verweer van Shots Video komt erop neer dat zij op grond van de algemene voorwaarden van [eiseres] , rechthebbende is geworden van de auteursrechten op de review en dus geen inbreuk kan hebben gemaakt op de rechten van [eiseres] .

4.2.

[eiseres] brengt hier tegenin dat:

a. de algemene voorwaarden nooit van toepassing zijn geworden op de overeenkomst tussen partijen;

b. de gedragingen van beide partijen uitwijzen dat zij er allebei niet vanuit gingen dat het was toegestaan om content te kopiëren;

c. indien de voorwaarden wel van toepassing zouden zijn, daarvan schriftelijk is afgeweken;

d. de auteursrechten niet zijn overgedragen, nu daar een akte voor is vereist.

Ad a zijn de algemene voorwaarden van toepassing

4.3.

Het betoog van [eiseres] komt erop neer dat zij weliswaar de betreffende prijslijst heeft toegezonden maar dat op die prijslijst of de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden nooit door Shots Video is gereageerd. De offerte van februari 2018 heeft niet tot een opdracht geleid. Bovendien is er bijna twee jaar verstreken tussen het verstrekken van de prijslijst met algemene voorwaarden en de opdracht tot het maken van de review die onderwerp is van deze procedure. Er heeft volgens [eiseres] dus geen aanvaarding plaatsgevonden van de algemene voorwaarden, zodat deze geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst(en) tussen partijen.

4.4.

De rechtbank oordeelt in dit verband als volgt. Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is vereist dat deze door de wederpartij (Shots Video) zijn aanvaard. Dit kan schriftelijk of op andere wijze (artikel 6:231 sub c BW). De aanvaarding op andere wijze kan worden afgeleid uit de feitelijke gedragingen van partijen.

4.5.

De rechtbank acht in dit verband relevant dat Shots Video, nadat de algemene voorwaarden aan haar zijn toegestuurd en haar in de prijslijst is medegedeeld dat deze op de diensten van [eiseres] van toepassing zijn, meerdere malen de in de prijslijst afgenomen diensten, tegen de in de prijslijst opgenomen prijzen heeft afgenomen, zowel in 2018, als in 2020.

4.6.

Daar komt bij dat [eiseres] uitdrukkelijk op haar prijslijst heeft vermeld dat de voorwaarden “op deze en alle andere diensten” van toepassing zijn.

4.7.

Onder deze omstandigheden moeten de algemene voorwaarden van [eiseres] worden geacht van toepassing te zijn op alle diensten die zij aan Shots Video heeft geleverd omdat ze door Shots Video stilzwijgend zijn aanvaard. Het enkele feit dat er een langere periode tussen het sturen van de prijslijst en de opdracht tot het maken van de gewraakte review heeft gezeten, maakt dit niet anders. Niet duidelijk is waarom enkel tijdsverloop, zonder bijkomende omstandigheden, ertoe zou moeten leiden dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is geëindigd.

Ad b feitelijke gedragingen

4.8.

[eiseres] werpt op dat, anders dan de gewraakte review, Shots Video nooit een review van [eiseres] op haar website heeft geplaatst of de wens heeft geuit zulks te doen. Daarnaast zou Shots Video telefonisch hebben erkend dat zij fout zat en heeft zij voorafgaand aan deze procedure de algemene voorwaarden niet ingeroepen.

4.9.

Ook dit betoog kan [eiseres] niet baten. Het enkele feit dat een partij een bepaald recht niet inroept (of zich van een bepaalde bepaling in de algemene voorwaarden niet bewust is) brengt niet mee dat zij niet over dat recht kan beschikken. De rechtbank wijst er in dit verband op dat het ontbreken van kennis van de inhoud van de algemene voorwaarden niet aan de gebondenheid daarvan in de weg staat (artikel 6:232 BW).

Ad c schriftelijk afgeweken

4.10.

Dat partijen schriftelijk zouden zijn afgeweken van de algemene voorwaarden, is door [eiseres] niet nader onderbouwd. Dit blijkt niet uit de door partijen overgelegde correspondentie, waarin over auteursrechten of het recht om de review op de eigen website te plaatsen niets wordt gemeld.

4.11.

Ook de verwijzing van [eiseres] naar haar “review en blogbeleid”, waaruit volgens [eiseres] zou volgen dat het hergebruik van de content niet vrij zou staan, maakt dit niet anders. [eiseres] heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat dit beleid op enig moment onderdeel is gaan uitmaken van de overeenkomst tussen partijen.

Ad d geen akte van overdracht

4.12.

Dat de auteursrechten niet zijn overgedragen, bij gebreke van een daartoe strekkende akte, is op zich juist. Dat betekent echter niet dat [eiseres] die auteursrechten jegens Shots Video kan inroepen. Uit de betreffende bepaling van de algemene voorwaarden blijkt met zoveel woorden dat het Shots Video is toegestaan om de inhoud naar eigen inzicht te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te wijzigen. Dat de auteursrechten niet zijn geleverd, een verplichting die overigens op [eiseres] zelf rust, doet daaraan niets af.

Conclusie

4.13.

Het voorgaande brengt mee dat Shots Video zich terecht heeft beroepen op de algemene voorwaarden en dat het haar dus vrij stond de review op haar website te plaatsen. De vorderingen ten aanzien van de gestelde inbreuk moeten daarom worden afgewezen.

Naamsvermelding

4.14.

Ten aanzien van het ontbreken van de naamsvermelding, heeft Shots Video gemotiveerd betwist dat [eiseres] daardoor enige schade heeft geleden. De review zelf bevat op meerdere plaatsen reeds de naam “ [naam eiseres] ”, terwijl [eiseres] zelf haar volledige naam, “ [naam eiseres] ”, dan wel haar achternaam niet gebruikt op haar eigen website of in haar reviews.

4.15.

In het licht van deze gemotiveerde betwisting, heeft [eiseres] onvoldoende gesteld dat zij door het niet vermelden van haar naam schade heeft geleden. Voor zover de vordering tot schadevergoeding ziet op inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van Shots Video, wordt deze afgewezen.

Proceskosten

4.16.

[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Shots Video vordert de proceskosten ex artikel 1019h Rv en begroot deze op € 10.863,00.

4.17.

Deze procedure ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv gaat de rechtbank uit van de Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017. Nu het een eenvoudige inbreukkwestie betreft, beschouwt de rechtbank deze zaak als een eenvoudige bodemzaak, waarvoor de maximale vergoeding van € 8.000,00 geldt.

4.18.

De proceskosten worden derhalve als volgt begroot:

- griffierecht

€ 952,00

- salaris advocaat

€ 8.000,00

Totaal

€ 8.952,00

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten van Shots Video, welke kosten tot heden worden begroot op € 8.952,00,

5.3.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. van Heemstra en in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2022.