Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2021:6919

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
16-11-2021
Datum publicatie
28-12-2021
Zaaknummer
9484629 \ VV EXPL 21-118
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

overtreding concurrentiebeding; gedeeltelijke schorsing concurrentiebeding (artikel 7:653 lid 3 onder b BW)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2022-0021
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 9484629 \ VV EXPL 21-118 \ 498 \ 636

uitspraak van 16 november 2021

vonnis in kort geding

in de zaak van

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eisende partij

gemachtigde mr. L.E. Benner

tegen

de besloten vennootschap Newdoor Benelux B.V.

gevestigd te Boven-Leeuwen

gedaagde partij

gemachtigde mr. H.C.J. Coumou

Partijen worden hierna [eiser] en Newdoor genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 oktober 2021 met producties;

- de brief van de gemachtigde van Newdoor van 24 oktober 2021 met producties;

- de mondelinge behandeling van 25 oktober 2021 mede inhoudende de pleitaantekeningen van de gemachtigde van Newdoor;

- de aanhouding in verband met schikkingsonderhandelingen;

- de brief van de gemachtigde van [eiser] van 1 november 2021 met het verzoek om toch vonnis te wijzen;

- de brief van de gemachtigde van Newdoor van 1 november 2021 dat zij zich hieraan refereert.

2 De feiten

2.1.

[eiser] , geboren op [datum] 1975 (nu 45 jaar oud) is per [datum] 2019 bij Newdoor in dienst getreden in de functie van Monteur op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Per [datum] 2021 vervult hij de functie van Hoofdmonteur.

2.2.

Newdoor is een bedrijf gespecialiseerd in het adviseren over, het in- en verkopen van en het monteren (en onderhouden) van industriële snelloopdeurendeuren. Meer specifiek is zij gespecialiseerd in het adviseren, engineeren en installeren van snelloopdeuren van de merken Dynaco en Metaflex.

2.3.

In artikel 14 van de arbeidsovereenkomst staat het volgende:

Artikel 14: concurrentie- en relatiebeding

14.1

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever

verboden om gedurende een tijdvak van één jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst in Nederland, als zelfstandig ondernemer, als werknemer in dienst van derden of anderszins, direct of indirect, om niet of tegen betaling, zaken of diensten gelijk aan of vergelijkbaar met die waarop de onderneming van de werkgever zich toelegt, te leveren of op welke wijze dan ook werkgever te beconcurreren.

14.2

Voorts is het de werknemer verboden voornoemde zaken of diensten te leveren aan diegenen die op enig tijdstip gedurende de laatste drie jaren onmiddellijk voorafgaande aan de datum van beeindiging van de arbeidsovereenkomst dergelijke zaken of diensten van de werkgever betrokken dan wel om gedurende het genoemde tijdvak op enigerlei wijze betrokken te zijn bij, of op welke wijze dan ook belang te hebben bij de levering van zulke zaken of diensten aan derden.

14.3

Bij overtreding van de in de voorgaande leden van dit artikel vervatte verboden verbeurt de werknemer aan de werkgever een dadelijk en ineens zonder sommate of ingebrekestelling opeisbare boete van EUR 5.000 (zegge vijfduizend euro) per overtreding en EUR 500 (zegge vijfhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat de werkgever gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van de werkgever om schadevergoeding te vorderen, indien en voorzover de schade het bedrag van de boeten overtreft. Deze boete is rechtstreeks verschuldigd aan de werkgever en strekt deze tot voordeel. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 750 leden 3 en 5 BW.

2.4.

Bij e-mail van 18 augustus 2021 heeft [eiser] aan [general manager] (general manager bij Newdoor, hierna: [general manager] ) kenbaar gemaakt dat hij per 1 oktober 2021 in dienst wilde treden bij Alsta Nassau B.V. als Assistent Service Field Manager en dat dit naar zijn mening niet onder het concurrentiebeding zou vallen. Hij heeft verder geschreven dat hij zich zal houden aan geheimhoudings- en relatiebeding.

2.5.

Bij e-mail van 20 augustus 2021 heeft [general manager] geantwoord dat zij Alsta Nassau als een directe concurrent van Newdoor beschouwt en dat Newdoor [eiser] daarom volledig zal houden aan het concurrentiebeding.

2.6.

Vervolgens is tussen partijen en later hun gemachtigden gecorrespondeerd over een eventueel andere invulling van de functie van [eiser] bij Newdoor, om [eiser] bij Newdoor in dienst te (kunnen) houden. Daarover zijn partijen het niet eens geworden.

2.7.

In het functieprofiel van de functie van Assistent Service Field Manager bij Alsta Nassau staat (onder meer) het volgende:

1. Organisatie / Communicatie

• De Assistent Service Field Manager valt onder de verantwoordelijkheid van de

Service Field Manager.

• Rapporteert dagelijks/wekelijks mondeling/schrifteljjk/digitaal aan de Operations

Manager.

• Onderhoudt intensief contact met alle monteurs en subcontractors

• (…)

• (…)

• Is bevoegd tot het geven van werkopdrachten aan monteurs.

• Geeft gevraagd en ongevraagd advies t.b.v. verbetering van de processen

(…)

.

2. Doel van de functie - impact

• Verhoging van kwalitatieve en technische kennis van de monteurs

• Stimuleren van direte vervanging bij de monteurs. First Time Right.

• Ondersteuning van de monteurs bij de uitvoering van hun werkzaamheden met als

doel de service- en klanttevredenheid te verhogen.

• (…)

• (….)

• Het gedocumenteerd begeleiden en opleiden van nieuwe monteurs.

• Het reduceren van bijna ongevallen en ongevallen tot 0

3. Verantwoordelijkheden

• Stimuleert, coacht en begeleidt monteurs bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

• Beoordeelt kwaliteit van servicewerkzaamheden en voert indien nodig hierin corrigerende maatregelen uit.

• Bezoekt wekelijks monteurs op locaties in het land

• Draagt mee aan het naleven van de processen, veiligheid en kwaliteit.

• Neemt corrigerende maatregelen en/of preventieve maatregelen in overleg met de

Service Field Manager.

• Is vraagbaak op technisch gebied voor de monteurs.

• Verantwoordelijk voor het oplossen en de afwikkeling van technische

vraagstukken/klachten conform het klachtenprotocol en de procedures, zo nodig in

overleg met de verantwoordelijke Account Manager of Service Field Manager.

• Is verantwoordelijk voor het melden van niet naar behoren afgewikkelde klachten,

onafgemaakte werkzaamheden en onveilige werksituaties.

• Is verantwoordelijk voor het verhogen van de technische en kwalitatieve kennis van

de monteurs

4. Service Sales

• Is mede verantwoordelijk voor het actief signaleren en inventariseren van Change

Before It Breaks volgens de CBIB richtlijnen.

• Is pro-actief betrokken bij advies op het gebied van techniek, kwaliteit en veiligheid.

• Geeft gevraagd technisch advies aan accountmanagers

5. Techniek

• Ondersteunt monteurs bij technische vraagstukken (zowel telefonisch als op locatie)

• Controleert met regelmaat uitgevoerde werkzaamheden van de

monteurs/onderaannemers en legt dit vast.

• Overlegd en/of adviseert Service Field Manager over het uitvoeren van

werkzaamheden op basis van fulfilment en adviseert dit als een dynamisch proces.

6. Veiligheid

(…)

7. Key Performance Indicators (KPI)

(…)

3 De vordering en het verweer

3.1.

[eiser] vordert, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

- primairNewdoor te veroordelen te gehengen en te gedogen dat [eiser] in de periode van 12

maanden aansluitend aan het einde van zijn arbeidsovereenkomst met Newdoor werkzaamheden verricht voor Alsta Nassau en in dienst treedt van Alsta Nassau in de functie van Assistent Service Field Manager zonder dat hij boetes zal verbeuren;

- subsidiair:

het in artikel 14 lid 1 van de arbeidsovereenkomst tussen [eiser] en Newdoor opgenomen concurrentiebeding in zijn geheel te schorsen;

- meer subsidiair:

het in artikel 14 lid 1 van de arbeidsovereenkomst tussen [eiser] en Newdoor opgenomen

concurrentiebeding gedeeltelijk te schorsen, in die mate dat [eiser] in de periode van 12

maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst met Newdoor vrijstaat in dienst te treden bij Alsta Nassau in de functie van Assistent Service Field Manager;

- nog meer subsidair:

het in artikel 14 lid 1 van de arbeidsovereenkomst tussen [eiser] en Newdoor opgenomen

concurrentiebeding gedeeltelijk te schorsen, in die mate dat het [eiser] vrijstaat om in de

periode van 12 maanden aansluitend aan het einde van de arbeidsovereenkomst in dienst te treden bij Alsta Nassau in de functie van Assistent Service Field Manager, en in zoverre dat het [eiser] in de eerste 12 maanden van het dienstverband alleen niet is toegestaan werkzaamheden te verrichten die gerelateerd zijn aan de verkoop, installatie, levering of

onderhoud van snelloopdeuren van het merk Dynaco;

- nog meer subsidair:

Newdoor te veroordelen tot betaling van een voorschot op de vergoeding ex artikel 7:653 lid 5 BW ter hoogte van € 66.176,37 bruto;

- in alle gevallen:

Newdoor te veroordelen in de kosten van deze procedure, het bedrag aan salaris van de

gemachtigde daaronder begrepen, alsmede de nakosten, alsmede dat Newdoor de wettelijke rente over deze kosten verschuldigd is als zij de proceskosten aan de zijde van [eiser] niet binnen 14 dagen na dagtekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan [eiser] heeft voldaan.

3.2.

[eiser] stelt, samengevat, primair dat de indiensttreding bij Alsta Nassau niet onder het toepassingsbereik van het concurrentiebeding valt. Newdoor en Alsta Nassau zijn volgens hem geen concurrerende bedrijven omdat Alsta Nassau, in tegenstelling tot Newdoor, voornamelijk in eigen fabriek geproduceerde overheaddeuren, branddeuren en garagedeuren verkoopt en zich voornamelijk richt op de service en het onderhoud (ten aanzien) van deze deuren. Alsta Nassau verkoopt wel eens een Dynaco snelloopdeur, maar besteedt in dat geval de montage daarvan uit aan een derde. Bovendien zal hij in de hem aangeboden functie bij Alsta Nassau andere werkzaamheden verrichten, zodat van concurrerende werkzaamheden geen sprake zal zijn, aldus [eiser] .

Subsidiair stelt [eiser] dat het concurrentiebeding zou moeten worden geschorst, gezien de zwaarwegende belangen die hij daarbij heeft. In verhouding tot de te beschermen belangen van Newdoor wordt [eiser] door het concurrentiebeding onbillijk benadeeld. [eiser] voert daartoe aan dat hij de kennis en ervaring met de Dynaco deuren al had opgedaan bij zijn eerder werkgever, Beetech, en niet bij Newdoor. Newdoor heeft ook niet in het verkrijgen of uitbreiden van zijn kennis of ervaring geïnvesteerd. Zijn privésituatie, te weten de zorg voor een kind met multidisciplinaire problematiek/vereiste zorg, maakt dat hij er op vooruit gaat als hij de kantoorbaan bij Alsta Nassau kan aanvaarden, waarin hij ook deels vanuit huis kan werken en niet langer als monteur bij Newdoor veel hoeft te reizen. Mocht het concurrentiebeding niet worden geschorst stelt [eiser] ten slotte dat het concurrentiebeding hem in belangrijke mate belemmert en dat Newdoor hem om die reden een vergoeding zou moeten betalen.

3.3.

Newdoor voert gemotiveerd verweer. [eiser] heeft volgens haar geen belang bij zijn vorderingen omdat zijn arbeidsovereenkomst met Newdoor niet is geëindigd en er geen sprake is van een overeenkomst tussen [eiser] en Alsta Nassau. [eiser] heeft daarom ook geen spoedeisend belang bij zijn vorderingen. Er is sprake van een geldig concurrentiebeding en Alsta Nassau is een directe concurrent, zodat zij vreest voor haar bedrijfsdebiet. Zij concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.4.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1.

Zowel het belang van de vordering als de spoedeisendheid daarvan vloeien voldoende voort uit de stelling van [eiser] , te weten dat hij een concreet aanbod heeft om met ingang van 1 oktober 2021 bij Alsta Nassau in dienst te treden en dat dat aanbod niet onbeperkt blijft gelden. Dat hij dat aanbod nog niet heeft aanvaard doet aan het spoedeisend belang, anders dan namens Newdoor is bepleit, niet af. Het is ook niet ongebruikelijk dat werknemers juist voorafgaand aan een mogelijke overstap naar een nieuwe werkgever een oordeel van de rechter willen over de geldigheid of reikwijdte van een concurrentiebeding teneinde problemen te voorkomen. [eiser] is derhalve in zijn vordering ontvankelijk.

Schending concurrentiebeding

4.2.

Tussen partijen is in geschil of [eiser] het in artikel 14.1 van de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding schendt als hij bij Newdoor in dienst treedt in de hem aangeboden functie en, zo ja, of er reden is dat beding geheel of gedeeltelijk te schorsen.

4.3.

Anders dan door [eiser] gesteld zijn Newdoor en Alsta Nassau concurrerende bedrijven. Ook Alsta Nassau ‘doet’ in snelloopdeuren, ook van het merk Dynaco. Newdoor en Alsta Nassau zijn twee van de slechts drie Dynaco dealers in Nederland. De enkele omstandigheid dat de omzet in Dynaco snelloopdeuren slechts een ondergeschikt percentage van de omzet van Alsta Nassau uitmaakt doet aan het gegeven dat Newdoor en Alsta Nassau concurrenten van elkaar zijn niet af. In zoverre is, als [eiser] in dienst treedt van Alsta Nassau in de functie van Assistent Service Field Manager, sprake van het gaan verrichten van werkzaamheden in dienst van derden in zaken of diensten vergelijkbaar aan die van Newdoor en derhalve van overtreding van artikel 14.1 van de arbeidsovereenkomst.

Schorsing, toetsingskader

4.4.

Nu indiensttreding bij Alsta Nassau in de beoogde functie leidt tot overtreding van het concurrentiebeding, moet beoordeeld worden of er reden is dat beding geheel of gedeeltelijk te schorsen. Schorsing, geheel of gedeeltelijk, bij wijze van voorlopige voorziening kan alleen als het aannemelijk is dat de bodemrechter een verzoek tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding zal toewijzen. Het komt dan aan op beantwoording van de vraag of in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever de werknemer door het concurrentiebeding onredelijk wordt benadeeld in de zin van artikel 7:653 lid 3 onder b BW. Gelet op het voorlopige karakter van de kort gedingprocedure past geen uitgebreid onderzoek naar de feiten en is er geen plaats voor nadere bewijsvoering. De kantonrechter baseert de beslissing daarom op feiten die erkend of onweersproken zijn of die voorshands aannemelijk zijn geworden.

Schorsing, belang Newdoor

4.5.

Newdoor voert aan dat zij groot belang heeft bij bescherming van haar bedrijfsdebiet. De jarenlange ervaring van [eiser] met de Dynaco snelloopdeuren en zijn kennis van de elkaar overlappende klantenkring zullen onontkoombaar leiden tot overstap van klanten naar Alsta Nassau. [eiser] heeft de door hem gestelde belangen onvoldoende onderbouwd. Dat bij Alsta Nassau in de functie van Assistent Service Field Manager sprake zal van een positieverbetering, meer flexibele werktijden en minder reistijd blijkt in elk geval niet uit het overgelegde functieprofiel, aldus Newdoor. Bovendien heeft Newdoor [eiser] ook de kans geboden tot flexibeler werken en een positieverbetering. Al met al is het volgens haar in dit kort geding onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter het concurrentie-/relatiebeding geheel of gedeeltelijk zal vernietigen.

Schorsing, belang [eiser]

4.6.

Het belang van [eiser] is, zo heeft hij gesteld, gelegen in het volgende. Eén van zijn zoons gaat om medische redenen naar het speciaal onderwijs, kan niet de hele week door school en kinderopvang worden opgevangen en moet na school nog naar extra behandelingen (bijvoorbeeld fysiotherapie en logopedie). Zijn vrouw werkt in de zorg en moet weekend- en/of nachtdiensten draaien. Het is voor hem daarom belangrijk om flexibeler te kunnen werken zodat hij thuis kan bijspringen waar nodig. Bij Newdoor proberen ze op dat gebied wel met hem mee te denken, maar in de praktijk is hij vaak als monteur bij klanten en kan hij niet makkelijk weg en moet hij ook wel eens op zaterdag werken. Bij Alsta Nassau krijgt hij de kans om op kantoor (dichter bij huis) en deels thuis te werken, heeft hij minder reistijd en kunnen zijn werktijden flexibeler worden ingedeeld en hoeft hij niet op zaterdag te werken.

Daarnaast betekent de hem aangeboden functie voor hem een positieverbetering. Bij Newdoor is hij begonnen als enige monteur en heeft hij al zijn vanuit Beetech opgedane kennis van Dynaco deuren ingebracht. Omdat er daarna enkele andere monteurs zijn aangenomen is hij hoofdmonteur geworden. Bij Alsta Nassau krijgt hij meer aansturende taken en verantwoordelijkheden, het betreft een functie op hbo niveau, meer richting management. Alsta Nassau is veel groter, heeft 70 monteurs in dienst en hij heeft daar meer doorgroeimogelijkheden dan bij Newdoor. Ten slotte stelt hij dat hij door zijn specialisme in deuren voor industrieel gebruik niet gemakkelijk in een andere sector werkzaam kan zijn.

Schorsing, de belangenafweging

4.7.

[eiser] was bij Newdoor werkzaam als monteur van (voornamelijk) Dynaco snelloopdeuren. De kennis en ervaring die hij met betrekking tot die deuren heeft opgedaan had hij al verworven voordat hij bij Newdoor in dienst trad. Newdoor heeft onbetwist gelaten de stelling van [eiser] dat zij niet middels scholing of anderszins heeft bijgedragen in het vergroten van zijn kennis met betrekking tot genoemde snelloopdeuren. Het enkel vergroten van kennis en ervaring (vaardigheden) door de feitelijk functievervulling levert in het algemeen geen te rechtvaardigen belang op om indiensttreding bij een concurrent tegen te houden. [eiser] heeft weliswaar onbetwist veel kennis en ervaring met die deuren maar gesteld noch gebleken is dat hij over specifiek concurrentiegevoelige informatie beschikt. Dat neemt niet weg dat hij, zoals Newdoor heeft gesteld, als monteur bekend is met de klantenkring van Newdoor en als goed monteur ongetwijfeld graag bij de klanten van Newdoor wordt gezien. Voortzetting van die contacten vanuit een baan bij Alsta Nassau kan, zoals door Newdoor is gesteld, mogelijk leiden tot klanten die overstappen. Newdoor heeft, onderbouwd met het functieprofiel, gesteld dat van klantenbezoek in de functie bij Alsta Nassau sprake zal zijn. [eiser] heeft gesteld dat daarvan niet of slechts incidenteel sprake zal zijn, maar hij zonder meer bereid is bij bestaande klanten van Newdoor weg te blijven en in zoverre een relatiebeding zonder meer te accepteren. Uit het functieprofiel blijkt dat [eiser] bij Alsta Nassau niet als monteur aan de slag zal zijn maar in een functie waarin hij monteurs opleidt en begeleidt en, kort gezegd, de kwaliteit vergroot en bewaakt. Overwegend een kantoorbaan. Daarmee heeft Newdoor onvoldoende belang bij onverkorte handhaving van het concurrentiebeding in geval van indiensttreding door [eiser] in de door hem beoogde functie bij Alsta Nassau, afgezet tegen het belang van [eiser] bij indiensttreding.

4.8.

De belangen van [eiser] en Newdoor tegen elkaar afwegende wordt voorshands aannemelijk geacht dat de bodemrechter het beding op grond van artikel 7:653 lid 3 onder b BW gedeeltelijk zal vernietigen, in die zin dat [eiser] bij Alsta Nassau in dienst kan treden in de functie van Assistent Service Field Manager mits hij, kort gezegd, wegblijft bij klanten van Newdoor waar hij werkzaamheden heeft verricht. Het concurrentiebeding wordt dan ook met ingang van 1 januari 2022 in die zin geschorst dat het geen werking heeft voor zover [eiser] in die functie in dienst treedt onder de voorwaarde dat [eiser] gedurende het eerste jaar na het einde van zijn dienstverband met Newdoor geen werkzaamheden bij klanten van Newdoor zal verrichten, voor zover het klanten betreft waar hij gedurende het laatste jaar van zijn dienstverband met Newdoor werkzaamheden heeft verricht.

Proceskosten

4.9.

Newdoor zal als de (overwegend) in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Het gevorderde nasalaris en de wettelijke rente over de proceskosten zijn toewijsbaar als hieronder vermeld.

5 De beslissing

De kantonrechter,

rechtdoende als voorzieningenrechter

5.1.

schorst het tussen partijen in artikel 14.1 van de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentiebeding met ingang van 1 januari 2022 in die zin dat dit geen werking heeft voor zover [eiser] in dienst treedt bij Alsta Nassau in de functie van Assistent Service Field Manager, behoudens voor zover hij in weerwil van de daarbij behorende functiebeschrijving gedurende het eerste jaar na het einde van zijn dienstverband met Newdoor (toch) werkzaamheden bij klanten van Newdoor zal verrichten, zulks voor zover het klanten betreft waar [eiser] gedurende het laatste jaar van zijn dienstverband met Newdoor feitelijke werkzaamheden heeft verricht;

5.2.

veroordeelt Newdoor in de kosten van de procedure, aan de zijde van [eiser] begroot op € 125,09 wegens het uitbrengen van de dagvaarding, € 85,00 aan griffierecht, € 747,00 aan salaris gemachtigde en € 124,00 aan nasalaris, te voldoen binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.3.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. E.W. de Groot en in het openbaar uitgesproken op 16 november 2021.