Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:6209

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
23-11-2020
Datum publicatie
18-12-2020
Zaaknummer
05.077484.19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Deelname criminele drugsorganisatie. 30 maanden gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/077484-19

Datum uitspraak : 23 november 2020

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag 1] 1954 te [geboorteplaats 1] , wonende te [adres 1] .

Raadsman: mr. H.G. Koopman, advocaat te Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen

van 4 juni 2020, 1 oktober 2020, 26 oktober 2020 en 9 november 2020.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode tussen 1 mei 2018 tot en met 31 juli 2018, in Vlissingen en/of in Rotterdam, althans in Nederland en/of in Colombia en/of in Willemstad, althans in Curaçao, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland, al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet, heeft gebracht ongeveer:

- 70 kilogram cocaïne (Zaaksdossier ‘ [naam schip 2] ’),

in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij in of omstreeks de periode tussen 1 mei 2018 tot en met 31 juli 2018 in Vlissingen en/of in Rotterdam, althans in Nederland en/of in Colombia en/of in Willemstad, althans in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het, al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet, binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van

- 70 kilogram cocaïne (Zaaksdossier ‘ [naam schip 2] ’),

in elk geval (telkens) een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne, een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen, een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededaders,

- afspraken gemaakt en/of bemiddeld met betrekking tot de transporten van voornoemde verdovende middelen,

- afspraken gemaakt over de hoeveelheid te vesturen verdovende middelen,

voornoemde middelen besteld, gekocht en/of betaald,

- aan personen verzocht en/of gevraagd en/of opdracht gegeven om voornoemde middelen van het schip/de schepen af te halen,

- gegeven over de (beste) plaats om voornoemde middelen te verstoppen,

voornoemde middelen verstopt,

- Informatie over voornoemde middelen gedeeld via versleutelde berichten en/of apparaten,

- investeerders voor de transporten van voornoemde middelen gezocht en/of benaderd,

- informatie gedeeld over de vindplaats van voornoemde middelen,

- geld aan investeerders terugbetaald en/of

- Plannen gemaakt, besproken en/of gedeeld over het, al dan niet met gebruik van geweld, in handen krijgen en/of terug krijgen van voornoemde middelen;

3.

hij in of omstreeks de periode tussen 1 januari 2018 tot en met 8 februari 2019, in Vlissingen, Ede, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam en/of Den Haag , althans in Nederland en/of in Guayaquil en/of in Puerto Bolivar en/of in Quito althans in Ecuador en/of in Santa Marta en/of Bogota, althans in Colombia en/of in Paita, althans in Peru en/of in Willemstad, althans in Curaçao en/of in Puerto Rico,

heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit

- hem, verdachte,

- [medeverdachte 1] ,

- [medeverdachte 2] ,

- [medeverdachte 3] ,

- [medeverdachte 4] ,

- [medeverdachte 5] ,

- [medeverdachte 6] ,

- [medeverdachte 7] en/of

- [medeverdachte 8] ,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

- opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder A van de Opiumwet gegeven verbod, en/of

- een feit als bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voorbereiden of bevorderen door te trachten een ander te bewegen om dat feit te plegen, mede te plegen of uit te lokken, en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, en/of door te trachten zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit te verschaffen, en/of door voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden te hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit en/of

- bedreiging,

- gijzeling en/of

- mishandeling;

2a. Geldigheid van de dagvaarding

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding partieel nietig moet worden verklaard. Daartoe heeft de verdediging aangevoerd dat in de tenlastelegging het onjuiste standpunt is ingenomen dat Curaçao en/of Willemstad niet vallen onder Nederland, waardoor deze onbegrijpelijk is voor zover zij betrekking heeft op voorbereidingshandelingen betreffende buiten het gebied van Nederland brengen. Voorts wordt bij de genoemde middelen meerdere malen in meervoud gesproken, zodat er wel geknipt en geplakt zal zijn uit andere tenlasteleggingen.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank verwerpt dit verweer. Naar het oordeel van de rechtbank kan er bij verdachte, gelet op de inhoud van het strafdossier en de tekst van de tenlastelegging, geen twijfel bestaan over welke specifieke gedragingen hem worden verweten. De door de verdediging opgeworpen kwestie komt enkel aan de orde bij de vraag welke onderdelen van de tenlastelegging bewezen kunnen worden en kan niet tot nietigheid leiden.

Ook de omstandigheid dat er wellicht delen van de tenlastelegging ‘geknipt en geplakt’ zouden zijn vanuit andere tenlasteleggingen waardoor het over meer transporten lijkt te gaan, terwijl verdachte slechts betrokkenheid bij één transport wordt verweten, leidt niet tot nietigheid.

Ook hier heeft verdachte, net als alle andere procesdeelnemers en zoals blijkt uit het verloop van de terechtzittingen, de tenlastelegging in samenhang met het dossier voldoende begrepen en aldus goed geweten waartegen hij zich moest verdedigen.

De rechtbank is van oordeel dat de dagvaarding voldoet aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering en dus geldig is.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Aanleiding onderzoek

Door de Dienst Regionale Recherche van de politie eenheid Oost-Nederland werd in 2011 een strafrechtelijk financieel onderzoek FIORINO gestart onder leiding van het Arrondissementsparket Oost-Nederland. Het betrof een onderzoek naar grootschalige internationale en professionele kweek van hennep(stekken) en de verkoop van hennep. De feiten zouden zijn gepleegd in de periode 2004 tot 14 oktober 2014.

Onderdeel van dit onderzoek was een afpersing die verband zou houden met het verlies van een grote partij hasj van Pakistan naar Canada die in september 2010 door de Canadese autoriteiten in beslag werd genomen. Hiervoor zou het slachtoffer van de afpersing verantwoordelijk zijn gehouden door onder andere [naam 1] .

Uit dit onderzoek kwamen aanwijzingen naar voren dat er sprake zou zijn van een crimineel samenwerkingsverband van een groep betrokkenen die al tientallen jaren actief zouden zijn in het hoogste segment van de criminaliteit waarbij zowel nationaal als internationaal wordt geopereerd.

Dit crimineel samenwerkingsverband (waarin ook [naam 1] een grote rol zou hebben) zou zich bezig houden met de im- en export van hard- en softdrugs en witwassen middels underground banking.

Naar aanleiding van die aanwijzingen in combinatie met beschikbare informatie uit Nederlandse politiesystemen, werd door de Dienst regionale Recherche van de politie eenheid Oost-Nederland een onderzoek naar deze betrokkenen gestart onder de naam GRANT.

Dit onderzoek richtte zich op verdachte en onder meer medeverdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 9] .

Het standpunt van de officier van justitie

Het openbaar ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat in het einddossier uitvoering verantwoording is afgelegd over de start van het onderzoek en de inzet van (alle) bijzondere opsporingsbevoegdheden. Op basis van de onderzoeksbevindingen zijn keuzes gemaakt in de opsporing en vervolging. Er is geen sprake van enige vormfout, dus resultaten kunnen worden gebruikt voor het bewijs.

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten 2 en 3 en heeft verzocht verdachte vrij te spreken van feit 1.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat het eerst ingezette opsporingsmiddel onrechtmatig is ingezet en dat daarmee ook alle daaropvolgende toegepaste opsporingsmiddelen en de vruchten daarvan onrechtmatig zijn ingezet/verkregen. Ingevolge artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) moeten de resultaten van het onderzoek van het bewijs worden uitgesloten.

De verdediging bepleit vrijspraak voor alle feiten. Daartoe is – samengevat – aangevoerd dat in het dossier geen redengevende bewijsmiddelen zitten voor betrokkenheid van verdachte bij het transport [naam schip 2] (feit 1 en 2).

Met betrekking tot feit 3 is aangevoerd dat aan verdachte slechts één gronddelict voor dit feit is ten laste gelegd en dat ontmoetingen met criminele contacten niet redengevend zijn voor deelname aan het crimineel samenwerkingsverband.

Beoordeling door de rechtbank

Vormverzuimen

Gelet op de Schutznorm kan een eventuele onrechtmatige inzet van opsporingsmiddelen tegen [naam 1] en/of [medeverdachte 1] , niet leiden tot bewijsuitsluiting ten aanzien van [verdachte] . [verdachte] wordt namelijk niet in zijn belangen getroffen door de inzet van opsporingsmiddelen op [naam 1] dan wel [medeverdachte 1] .
Ten overvloede merkt de rechtbank op dat met de rechtmatige overdracht van de onderzoeksresultaten ten aanzien van [naam 1] , het onderzoek (eerst op [medeverdachte 1] en later) op verdachte rechtmatig is gestart en dat de overige opsporingsmiddelen naar het oordeel van de rechtbank ook rechtmatig zijn ingezet.
Het verweer van de verdediging wordt verworpen.

OVC gesprekken

De rechtbank overweegt dat behoedzaam moet worden omgegaan met de interpretatie en bewijswaarde van de OVC-gesprekken waarin versluierd taalgebruik wordt gebruikt. Deze voorzichtigheid brengt mee dat verslagen van de gesprekken alleen voor het bewijs zullen worden gebruikt wanneer de inhoud en het onderling verband daarvan en het verband met andere te bezigen bewijsmiddelen daartoe voldoende basis bieden. Meer in het bijzonder zal de rechtbank nagaan of de gesprekken, gezien hun inhoud, chronologie en kring van deelnemers aan die gesprekken in een betekenisvolle samenhang kunnen worden geplaatst. Verder overweegt de rechtbank dat de verdediging in de gelegenheid is gesteld alle opnames te beluisteren en eventueel te betwisten. Dat laatste hebben verdachte en de verdediging niet gedaan.

Identificatie verdachten

In het onderzoek Grant kwamen door het opnemen van vertrouwelijke communicatie, de interceptie van telecommunicatiemiddelen en door middel van observatie verschillende personen in beeld als potentiële verdachten. Onder meer zijn gesprekken afgeluisterd die werden gevoerd in een [merknaam voertuig 1] met kenteken [nummer 1] en een [merknaam voertuig 2] met kenteken [nummer 2] . Uit de bewijsmiddelen hieronder blijkt dat dit voornamelijk gesprekken tussen de verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] waren. Soms waren anderen bij de gesprekken aanwezig. Veel van de later in beeld gekomen verdachten werden aangeduid met een bijnaam. Door de recherche zijn op basis van de navolgende aanwijzingen deze personen “veredeld”, dat wil zeggen dat is vastgesteld wie het betreft. Ten aanzien van de verdachten in onderzoek Grant vond die veredeling als volgt plaats.

[medeverdachte 1]

is op 24 april 2017 herkend als de bestuurder van een grijze [merknaam voertuig 1] met kenteken [nummer 1] , op naam van zijn zoon [naam 2] . Hij had die dag een ontmoeting met [naam 1] . Een verbalisant herkende [medeverdachte 1] van een politiefoto.

[medeverdachte 6] / [medeverdachte 6] :

Uit tapgesprekken en OVC-gesprekken valt op te maken dat [medeverdachte 6] ook [medeverdachte 6] wordt genoemd:

Op 11 augustus 2017 vindt er een tapgesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [naam 3] met de

volgende inhoud:

[medeverdachte 1] (sh) belt uit met [naam 3] (sh)

[medeverdachte 1] zegt dat hij straks langskomt.

[medeverdachte 1] vraagt of [medeverdachte 6] nog heeft gebeld.

[naam 3] vraagt, [medeverdachte 6] of [medeverdachte 6] (fon)

[medeverdachte 1] zegt, Ja die! die is ook [medeverdachte 6] !2

OVC-gesprek Sessie 160718-121303

01:11 gesprek over bedrijfsnamen

[medeverdachte 6] vertelt over de namen van zijn bedrijven: [bedrijfsnaam 1] (FON), [bedrijfsnaam 2] (FON), [bedrijfsnaam 3] (FON)

[medeverdachte 6] zegt dat zijn naam [medeverdachte 6] , [bedrijfsnaam 1] is.

Sessie: 070219-224839

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] zitten in de auto.

Auto is rijdende.

Radio staat aan.

00:00 min.

[medeverdachte 6] over zijn schulden, dat hij schulden heeft. Dat hij nu deze schulden allang had kunnen afbetalen en dat als hij nu faillissement aanvraagt dat hij dan 7 jaar niets meer kan doen. [medeverdachte 1] geeft aan dat zij geen geluk hebben gehad dat ze constant pech hebben gehad, dat ze meerdere malen met hoop voortgeschreden zijn en het niet gelukt is. [medeverdachte 6] vertelt dat als hij faillissement zou aanvragen dat hij dan geen inkomsten meer zou hebben, als hij dat zou doen dan zou men onderzoek doen naar hem, [medeverdachte 6] en dat alles naar boven zou komen en dat hij al zijn huizen kwijt zou raken. [medeverdachte 6] zegt dat men hem nu bij zijn ballen heeft en dat hij zich niet kan bewegen.3

Verder is door een verbalisant de stem van de persoon die in verschillende gesprekken wordt aangeduid als [medeverdachte 6] vergeleken met de stem uit een gesprek van 1 februari 2019 (sessie 010219-120233) waarin [medeverdachte 6] aan zijn gesprekpartner uitlegt dat hij in het echt [medeverdachte 6] heet. Op basis hiervan zijn stemherkenningen gedaan met als resultaat dat de stem van de persoon die wordt aangeduid als [medeverdachte 6] honderd procent overeenkomt met de stem van degene die zich in het gesprek van 1 februari 2019 [medeverdachte 6] noemt.4

Tot slot hebben zowel [naam 4] 5 als [naam 5]6 verklaard dat [medeverdachte 6] wordt genoemd.

[medeverdachte 4]

Uit uitgewerkte tapgesprekken is gebleken dat [medeverdachte 1] veelvuldig contact heeft met

telefoonnummer [nummer 3] op naam van [naam 6] , geboren [geboortedatum] en ingeschreven aan de [adres 2] . Uit onderzoek is gebleken dat ene [medeverdachte 4] gebruik maakt van dit telefoonnummer.

In een gesprek tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] op 04 mei 2018 in de [merknaam voertuig 1] met kenteken [nummer 1] , vraagt [medeverdachte 6] aan [medeverdachte 1] of dat het huis van [medeverdachte 4] is. Waarop [medeverdachte 1] antwoord dat dit zou kunnen.

Aan de hand van de plaatsbepalingsgegevens bleek dat de auto op de volgende plekken reed ten tijde van het gesprek:

13.05.26 uur: Erasmusplein Den Haag

13.06.16 uur: Melis Stokellaan 318 Den Haag

13.07.03 uur: Veluweplein Den Haag

13.07.55 uur: De la Reyweg 520 Den Haag.

Uit politiesystemen blijkt voorts dat [naam 7] melding heeft gemaakt dat ze last had van haar ex [medeverdachte 4] . Zij gaf aan dat [medeverdachte 4] ruim 7 jaar in de gevangenis heeft gezeten voor moord. Nu zou [medeverdachte 4] haar blijven bellen met telefoonnummers [nummer 3] .

De beëdigd Turkse tolken, die de opgenomen (tele)communicatiegesprekken en de OVC-gesprekken hebben uitgeluisterd, herkenden de stem van de gebruiker van het telecommunicatienummer 31613442428 als dezelfde persoon die [medeverdachte 4] werd genoemd in het OVC-gesprek met sessienummer 090918-225548 (gesprek met [medeverdachte 6] ) en de overige OVC-gesprekken waaraan hij deelnam.7

[medeverdachte 3]

Op 25 april 2018 heeft er een observatie plaatsgevonden van [medeverdachte 1] . Tijdens deze observatie is waargenomen dat [medeverdachte 1] een ontmoeting had met meerdere personen. Zichtbaar voor het observatieteam was dat [medeverdachte 1] onder andere onder andere contact had met een man in Café [naam café] aan de [adres 3] .

Tijdens de observatie is waargenomen dat deze onbekende man na de ontmoeting in een grijze [merknaam voertuig 3] met kenteken [nummer 4] stapte en vervolgens wegreed. Van deze observatie zijn foto’s gemaakt. De auto bleek op naam te staan van [medeverdachte 3] , geboren op [geboortedag 2] 1970. Van [medeverdachte 3] waren foto’s beschikbaar in het politiesysteem. Vergelijking van de foto’s van de observatie met de foto’s uit het politiesysteem en een foto van [medeverdachte 3] identiteitskaart leidde tot de conclusie dat de man inderdaad [medeverdachte 3] was.8

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] spreken meerdere malen over [medeverdachte 3] . In OVC-gesprek sessie 130318-191940 zegt [medeverdachte 6] dat [medeverdachte 3] een zoon van 20 jaar heeft. In sessie 280318-192937 zegt [medeverdachte 6] dat [medeverdachte 3] in 1970 geboren is. Die gegevens kloppen met de leeftijd van [medeverdachte 3] en zijn zoon.

[medeverdachte 2] / [medeverdachte 2]

Op 10 oktober 2018 vond een OVC-gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] , met onder andere de volgende inhoud:

Sessie 101018-073027

[medeverdachte 1] maakt een opmerking ‘‘vervolgens om 13.30 uur Akersloot”.

Sessie 101018-091027

Vervolgens stelt [medeverdachte 1] voor om ergens iets te gaan eten en daarvoor naar Den Haag te gaan. [medeverdachte 6] vraagt of zij dan [medeverdachte 2] niet zullen ontmoeten. [medeverdachte 6] stelt voor om naar Amsterdam te gaan omdat zij maar twee uur de tijd hebben omdat zij dan in Akersloot moeten zijn.

01:30: Strekking onduidelijk. In het gesprekken vallen de termen “ [medeverdachte 2] ”, “10, 20 stuks”,

“Akersloot”, “de baas heeft gezegd ‘elke week 100 stuks’.".

Sessie 101018-093527

04:57: [medeverdachte 6] : De auto van [medeverdachte 2] is precies zo., precies zoals die zwarte auto.

Sessie 101018-144027

01:20: [medeverdachte 6] merkt op dat [medeverdachte 2] 50 jaar oud is.9

Uit de bakengegevens van de [merknaam voertuig 2] voorzien van kenteken [nummer 2] bleek dat het voertuig op woensdag 10 oktober 2018 tussen 13:29 uur en 14:26 uur stil heeft gestaan op de [adres 4] te Akersloot. Omdat op dat adres Hotel [naam hotel 1] is gevestigd, zijn er camerabeelden van het [naam hotel 1] hotel uitgekeken om te zien met wie [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] een afspraak hadden.

Op de beelden is te zien dat zij een gesprek hadden met een onbekende man. Na het gesprek verliet de man de parkeerplaats in een grijze [merknaam voertuig 4] met kenteken [nummer 5] .

De tenaamgestelde van dit voertuig op 24 juli 2018 bleek te zijn: [medeverdachte 2] , geboren [geboortedag 3] 1967 te [geboorteplaats 2] .10

Op 15 november 2018 vinden er een OVC gesprek plaats en uit dit gesprek blijkt dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] weer een afspraak hebben met [medeverdachte 2] .

Sessie 151118-101656

00:24 - Engels (Hebben een afspraak met [medeverdachte 2] ; omdat [medeverdachte 2] niet te veel mensen wil zien vragen ze [naam 11] uit te stappen en op hun te wachten).

00:50 [naam 11] verlaat kennelijk de auto. Auto rijdt verder.

Sessie 151118-102156 t/m 151118-110156

Geen gesprekken. Auto staat stil.

Sessie 151118-110656

04:45 Portieren gaan open. [medeverdachte 6] aka [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] stappen. [medeverdachte 6] zegt “Zie je wat voor een auto! [nummer 5] (fon.). Hij rijdt altijd luxe auto’s!”.

Kenteken [nummer 5]

Uit het systeem Basis Voorziening Informatie Integrale Bevragingen (BVI-IB) blijkt dat het kenteken [nummer 5] een personenauto van het merk [merknaam voertuig 4] , grijs van kleur is.

Dit voertuig is op 24 juli 2018 te 10:11 uur op naam gezet van [medeverdachte 2] . Het voertuig heeft tot en met 7 augustus 2018 te 16:06 uur op naam gestaan van [medeverdachte 2] en is vervolgens op naam gezet van [bedrijfsnaam 4] . Op dezelfde dag om 16:11 uur is het voertuig vervolgens op naam gezet van het bedrijf [bedrijfsnaam 5] .

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat [bedrijfsnaam 5] op 24 juli 2018 bij de KvK is ingeschreven. Het bedrijf is opgericht op 20 juli 2018 door [medeverdachte 2] , geboren [geboortedag 3] 1967 te [geboorteplaats 2] , die enig aandeelhouder en bestuurder blijkt te zijn.11

Gelet op het vorenstaande concludeert de rechtbank dat met “ [medeverdachte 2] ” Thomas [medeverdachte 2] wordt bedoeld.

[verdachte] / [verdachte]

Op 1 juni 2018 vindt een OVC-gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] in de [merknaam voertuig 1] :

[medeverdachte 6] Oom gaan we naar de woning van [verdachte] ?

Engels: [medeverdachte 1] Ik hoop datje goed nieuws hebt vriend?

[medeverdachte 6] : [verdachte] ?

[medeverdachte 1] : Ja.

Uit bakengegevens van de [merknaam voertuig 1] blijkt dat ze naar de [adres 6] in Amsterdam rijden. In die straat woont Willem [verdachte] .

Op 31 juli vindt een OVC gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] :

Sessie 310718-185025

00:05 - 00:15 Engels

[medeverdachte 6] zegt toe morgen een fonkelnieuwe “encro” te kopen; een voor [medeverdachte 5] en een voor de

baas.

00:22 - 00:40 Turks: ( [medeverdachte 6] : [verdachte] zal wel Encro regelen voor de baas of niet?)

Onder de [merknaam voertuig 5] van [verdachte] is een baken geplaatst. Dat baken is meerdere malen gesignaleerd op de [adres 5] in Amsterdam, waaronder op 31 juli 2018.

Daar is [naam winkel] gevestigd, gespecialiseerd in onder andere encrypted telefoons (Encro).

Op 1 augustus 2018 zegt [medeverdachte 6] in een OVC-gesprek nu eerst samen met [naam 10] naar [verdachte] (fonetisch) te gaan.

(OVC-Sessie 010818-113844)

Uit bakengegevens van de [merknaam voertuig 2] die wordt gebruikt door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] en de [merknaam voertuig 5] die wordt gebruikt door [verdachte] blijkt dat beide voertuigen op 1 augustus 2018 rond hetzelfde tijdstip in Hoofddorp zijn geweest. Dezelfde dag zegt [medeverdachte 6] tegen [medeverdachte 5] in een OVC-gesprek:

:’’...(04:00)..Mijn vriend,...elke keer dat jij gevlogen hebt, he?!.„Deze

“encro”,...Poetsen.....Wissen, ...wissen,...wissen!!.„Alles!!... Oke?!! ...Foto’s ,

berichten,...weggooien!!... Want ik ga zeer goed beveiligd op stap!

(OVC sessie 010818-154125).12

Ter terechtzitting heeft [verdachte] verklaard dat hij encrypted telefoons heeft geleverd.13

Uit het vorenstaande concludeert de rechtbank dat met [verdachte] wordt bedoeld.

Het verweer van de verdediging dat [verdachte] niet [verdachte] is, vindt weerlegging door hetgeen hierboven is gezegd.

[medeverdachte 8] / [medeverdachte 8]

Uit observaties is gebleken dat op 28 juni 2018 [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] een ontmoeting hadden met een man die reed in een [merknaam voertuig 4] met kenteken [nummer 6] . [medeverdachte 1] rijdt na die ontmoeting met de man weg in de [merknaam voertuig 4] .

Op 29 juni 2018 vindt het volgende OVC-gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] (sessie 290618-103846):

[medeverdachte 6] vertelt dat er gisteren een ongeluk was waardoor de weg afgezet was. [medeverdachte 6] vertelt hoe zij toen moesten rijden.

[medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 8] ook verkeerd had gereden door de ring Amsterdam te nemen. Het kostte ons een uur uit die ring te komen, voegt [medeverdachte 1] eraan toe.

[medeverdachte 6] zegt dat hij op de radio had gehoord, toen hij het geld ging sturen, dat er 16 km file was. [medeverdachte 6] zegt dat hij uiteindelijk om halfzeven vanuit Hoofddorp was vertrokken.

Op 9 september 2018 vindt het volgende uitgaande OVC-gesprek plaats van [medeverdachte 1] :

[medeverdachte 1] vraagt NNM toch even [medeverdachte 8] te bellen en samen met [medeverdachte 8] naar het [bedrijfsnaam 6] in

Scheveningen te komen. NNM zegt dat anders zowel [medeverdachte 1] als ook hijzelf [medeverdachte 8] een bericht moeten sturen. [medeverdachte 1] zal dat doen.

Bij [medeverdachte 1] op de achtergrond zegt een derde persoon dat hij [medeverdachte 8] wel het adres zal sturen.

[medeverdachte 1] vraagt NNM om samen met [medeverdachte 8] snel te komen.

Van de ontmoeting bij [bedrijfsnaam 6] Scheveningen die dag zijn camerabeelden gevorderd, waarop dezelfde man staat die op 29 maart 2018 een ontmoeting had met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] .

Bij een controle op 13 maart 2019 van de [merknaam voertuig 4] met kenteken [nummer 6] bleek de bestuurder [medeverdachte 8] te zijn, geboren op 6 september 1976 te ’s-Gravenhage. Van foto’s van het toen overgelegde rijbewijs herkennen verbalisanten de persoon die op 28 juni 2018 en 9 september 2018 ontmoetingen had met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] .14

Uit het vorenstaande concludeert de rechtbank dat met [medeverdachte 8] wordt bedoeld.

[naam 11] / [naam 11]

Uit opgenomen vertrouwelijke communicatie (OVC) uit de auto van [medeverdachte 1] bleek dat er vaak een Engels sprekende man in de auto bij [medeverdachte 1] aanwezig was. Deze Engelsman werd door [medeverdachte 1] genoemd. Wanneer deze man niet in de auto aanwezig was dan had [medeverdachte 1] het meestal over [naam 11] , wanneer ze over hem ( [naam 11] ) spraken.15

Op 17 mei 2018 is bij een verkeerscontrole [naam 11] aangetroffen in een auto samen met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] .16

Op 25 augustus wordt een gesprek opgenomen tussen [medeverdachte 1] en “ [naam 11] ”. [naam 11] zegt in dat gesprek:

[naam 11] : Zie, [ntv] wil deze te pakken krijgen/hebben, dit zijn mijn initialen, [naam 11] , [naam 11] , de naam van de goederen hebben dezelfde naam als ik ...17

Uit het vorenstaande concludeert de rechtbank dat [naam 11] is.

[medeverdachte 7]

Uit diverse mutaties in het politiesysteem BVH blijkt dat [medeverdachte 7] in Pernis woont. [medeverdachte 7] heeft op 28 december 2017 daar tegenover de politie verklaard dat hij actief is in de drugswereld. Zijn hobby vissen kwam ter sprake en [medeverdachte 7] liet op zijn telefoon foto’s zien van zijn boot, speciaal ingericht om te vissen.

Tijdens een observatie-inzet op 27 juni 2018 is in Rotterdam een ontmoeting waargenomen tussen [medeverdachte 3] en onder meer een man die vertrok op een scooter met kenteken [nummer 7] . Op die dag vond met deze scooter een aanrijding plaats. De bestuurder was [medeverdachte 7] . Het signalement van [medeverdachte 7] kwam overeen met de man die dezelfde dag in Rotterdam de ontmoeting met [medeverdachte 3] had.

Uit opgenomen vertrouwelijke communicatie onder [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] blijkt dat zij regelmatig spreken over een persoon die zij zowel (in het Nederlands) ‘ [medeverdachte 7] ’ (of in het Turks: [medeverdachte 7] ), ‘ [medeverdachte 7] ' en ‘ [medeverdachte 7] ’ noemen. Deze persoon is, blijkens diverse tap- en OVC-gesprekken, een contact van [medeverdachte 3] .

Dat met zowel ‘ [medeverdachte 7] ’ als ‘ [medeverdachte 7] ’ dezelfde persoon wordt bedoeld blijkt uit op 7 juli 2018 opgenomen vertrouwelijke communicatie onder [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] . Hierin wordt gesproken over het verdelen van winst (geciteerd):

[medeverdachte 6] geeft aan dat zij er wel wat aan kunnen overhouden als zij samen met de [medeverdachte 7]

( [medeverdachte 7] ) (deze wordt in dezelfde zin ook [medeverdachte 7] (man uit Konya) genoemd). Daarbij

zouden ze samen 30% moeten pakken waarvan 23% voor [medeverdachte 7] en 7% voor [medeverdachte 6] en

[medeverdachte 1] is (Sessie 040718-175030).

Een OVC-gesprek van 4 februari (sessie 040219-175415) duidt er op dat [medeverdachte 7] en [medeverdachte 7] dezelfde persoon zijn:

[medeverdachte 6] : We zijn hier eerder geweest, we hebben er toch met de neef van [medeverdachte 7] gezeten..

[medeverdachte 3] : ..ntv..

[medeverdachte 6] : ..ntv.. Die jongen is gek hoor! Als ik had geweten wat voor een klootzak hij was, had

ik niets met hem te maken willen hebben!

[medeverdachte 1] : Wie bedoel je joh?

[medeverdachte 6] : Die [medeverdachte 7] .. Hij is gek!

Andere aanwijzingen:

- [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 7] ( [medeverdachte 7] ) heeft gezegd, kom maar naar Pernis (Sessie 070718-103158).

- [medeverdachte 6] : Alles afstemmen. Daarop zei ik die ehh.. uithalers... [medeverdachte 3] zegt toch ‘Hem is 25

duizend lira (lees euro) gegeven., morgen moet er nog eens 25 duizend worden gegeven.

[medeverdachte 1] : Ja.. [medeverdachte 6] : Aan die ehh.. aan [medeverdachte 7] . Vervolgens dinges.. [medeverdachte 7] zou gezegd

hebben ‘Laat hun dat/die 10 maar brengen ..ntv.. gegarandeerd/zeker in de ..ntv.. doen..’

(Sessie 290618-183715)

- [medeverdachte 6] : Heb je aan [medeverdachte 3] gevraagd over wanneer [medeverdachte 7] ..ntv.. ? Het wordt

waarschijnlijk maandag toch? [medeverdachte 1] : Ja, maandag (Sessie 250518-184408).

- [medeverdachte 1] : Ja, die [medeverdachte 7] is er. Hij is ons mannetje; een toffe gozer. [medeverdachte 6] : Ja die [medeverdachte 7] is

een toffe gozer maar hij kan soms ook een klootzak/achterbaks zijn, ja hoe zal ik zeggen

ehhh... [medeverdachte 3] : Hij kan soms arrogant zijn. [medeverdachte 1] : .. .ntv... ja hij kan soms inderdaad arrogant

zijn. [medeverdachte 3] : Ja arrogant ehh. [medeverdachte 1] : Dat is beetje link... klopt, hij kan soms arrogant zijn.

[medeverdachte 3] : Ja. Maar ik zorg ervoor dat hij weer zacht wordt haha. Wat moet ik anders, ik zing

dan een toontje lager. [medeverdachte 1] : Joh als ik zou willen... [medeverdachte 3] : Ik zeg dan tegen hem van, “doe

je geen zaken met oom?" hij zegt, “ik doe geen zaken met oom”. Ik zeg dan, “als je geen

zaken met oom wil doen doe dan met mij... Dit wordt mijn eerste opening na jaren...”

(Sessie 050418-145101).18

Conclusie: [medeverdachte 7] is een contact van [medeverdachte 3] . Zijn hobby is vissen. Hij woont in Pernis. Hij is actief in de drugswereld. ‘ [medeverdachte 7] ’ is een contact van [medeverdachte 3] . [medeverdachte 7] en [medeverdachte 7] ( [medeverdachte 7] ) zijn dezelfde persoon. [medeverdachte 7] ( [medeverdachte 7] ) laat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] naar Pernis komen.

Uit het vorenstaande concludeert de rechtbank dat [medeverdachte 7] zowel [medeverdachte 7] ( [medeverdachte 7] ) als [medeverdachte 7] wordt genoemd. De omstandigheid dat, hoewel uitvoerig is geobserveerd, niemand anders in beeld is gekomen die ‘ [medeverdachte 7] ’ zou kunnen zijn draagt bij aan de overtuiging op dit punt.

[medeverdachte 5]

Uit onderzoek van de opgenomen vertrouwelijke communicatie (OVC) uit de [merknaam voertuig 1] (t/m 11-07- 2018) en de [merknaam voertuig 2] (vanaf 13-07-2018) bleek dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] vanaf 6 juli 2018 tot en met 02 augustus 2018 dagelijks in het gezelschap waren van een Spaanstalige man. Deze Spaanstalige man werd door hun [medeverdachte 5] genoemd.

Uit een gesprek van 2 augustus 2018 tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] (Sessie 020818-200831)

[medeverdachte 1] : hij vond zijn naam wel mooi: [medeverdachte 5] .

[medeverdachte 6] : wat was zijn achternaam?

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 5] (FON)

(…)

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 5] (fon) ehh

[medeverdachte 6] : [medeverdachte 5] .. [medeverdachte 5] (fon)

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 5] ehh hij is (ook) 4M.. [medeverdachte 5] .

[medeverdachte 6] : 4M, ja het past heel mooi, toch? Precies voor hem gemaakt/bedacht!

Uit opgenomen communicatie bleek dat [medeverdachte 5] op 2 augustus 2008 via Schiphol zou terugreizen naar Ecuador. Bij controle van het paspoort van de man bleek het te gaan om [medeverdachte 5] , geboren op [geboortedag 4] 1979 te [geboorteplaats 3] (Peru).19

De rechtbank concludeert uit het vorenstaande dat [medeverdachte 5] de persoon is die [medeverdachte 5] , [medeverdachte 5] en 4M wordt genoemd.

[naam schip 2]

Vastgesteld kan worden dat de cocaïne van Curaçao naar Colombia is vervoerd en daar in beslag is genomen. Dat betekent dat er geen sprake is van in- of uitvoer van cocaïne in of uit Nederland, want Curaçao valt niet onder Nederland in de zin als hier bedoeld. Daarom moet vrijspraak ten aanzien van de import dan wel de export van 69 kilogram cocaïne voor feit 1 volgen.

De rechtbank kan op grond van de OVC gesprekken ten aanzien van de [naam schip 2] vaststellen dat [verdachte] wetenschap had van het transport van 69 kilogram cocaïne van Curaçao naar Nederland en dat hij twee a drie ‘stuks’ zou krijgen. Dat [verdachte] vooraf al geïnvesteerd had voor dit transport dan wel dat hij anderszins een bijdrage zou hebben geleverd aan de voorbereidingshandelingen bij dit transport, is niet gebleken. Vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs op dit punt kan hij niet worden aangemerkt als medepleger. [verdachte] zal daarom worden vrijgesproken ten aanzien van zowel de import als de voorbereidingshandelingen van de 69 kilogram cocaïne die in de [naam schip 2] werden getransporteerd en onderschept in Colombia.

Criminele organisatie (feit 3)

Bewijsmiddelen

De telefoons met nummers 07, 008, 036, 053, 067, 068 en 079 zijn crypto encrochat telefoons. Deze telefoons zijn blijkens de beslagcode aangetroffen op de locaties B, D, E en F.20 Dit betreft de locaties:

- B is [adres 7] Ede (verblijfplaats [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] ),

- D is [adres 8] Rotterdam (verblijfplaats [medeverdachte 3] ),

- E is [adres 9] Den Haag (verblijfplaats [medeverdachte 4] ),

- F is [adres 10] Schagen (verblijfplaats [medeverdachte 2] ).21

Transporten

De rechtbank gebruikt de volgende OVC-gesprekken voor het bewijs. Uit de aard, samenhang en onderwerp van die gesprekken concludeert de rechtbank dat deze gesprekken betrekking hebben op het drugstransport met de [naam schip 2].

Gesprek op 5 april 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ):

[medeverdachte 3] : [medeverdachte 7] zei dat hij het al had gekregen, ik weet niet of het waar is.

[medeverdachte 1] : Ik heb ze wel... ik nam toch die dinges telefoon mee? daar staan ze in.

(..) [medeverdachte 3] : Ik zei, “Er zouden drie bakken zijn”, toen zei hij, “zijn er drie stuks?”. Hij wist het eigenlijk wel/niet, hahaha22 (…)

[medeverdachte 3] : Wij gaan de overkant (fon) [“karsi”] toch live (fon) [‘canli’] zien. Voordat die ons ‘is’ [werk] laat vertrekken... “Luister eens, doe eens Facetime ehh? Laten we kijken of die man daar aan het werk is of niet. Doe eens Facetime aan! Kijken wat die doet!”, snap je?

[medeverdachte 1] : Ja.. die van mij is niet via een tussenpersoon; ik doe zaken rechtstreeks met de eigenaar, ik doe geen zaken met tussenpersonen.(…)

(..) [medeverdachte 3] : Ik zei laatst tegen deze mensen, “die kant is geheel in onze handen”

[medeverdachte 1] : Ja die kant geheel...

[medeverdachte 3] : Colombia, Peru.

[medeverdachte 1] : Costa [merknaam 2] , Peru, overal is voor ons23

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 3] bespraken dat ‘die kant’, volgens [medeverdachte 3] Colombia en Peru, geheel in hun handen is. Ook spraken ze over drie stuks en dat ze hun werk zelf gaan zien aan de overkant.

Gesprek op 7 mei 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] . Ik zeg tegen [medeverdachte 3] “Het is beter als jij het eruit haalt”.24

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] wil dat [medeverdachte 3] het eruit haalt.

Gesprek op 5 juni 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : De tassen in de verhuisdozen doen en zo proberen

[medeverdachte 6] : Wie zegt dat?

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 3] . Je hebt toch verhuisdozen, zodat het een beetje gecamoufleerd wordt.

[medeverdachte 6] : Het kan wel gecamoufleerd worden, dat kan ook maar als men de container opent,25

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken dat de tassen gecamoufleerd moesten worden door dozen en dat de dozen in een container zaten.

Gesprek op 13 juni 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] : Maar heeft hij dat 'is' [werk] ..ntv.. als hij het in dit schip doet, gaat dit eerst naar Curaçao en dan pas naar Santa Marta. Dat betekent dat hij het heeft gemist. Oom?

[medeverdachte 1] : Dat zou kunnen ..ntv..

[medeverdachte 6] : Is die [naam 12] soms een dwaas of zo? (…)

[medeverdachte 1] : De container ligt in de haven, zegt hij.

[medeverdachte 6] : Heeft hij erin gedaan?

[medeverdachte 1] : Ehh dinges... niets erin gedaan... het zou volgeladen de haven binnenkomen en hij zou het daar erin doen.26

Gesprek op 13 juni 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : 'Vandaag gaan we zwanger maken'. Moet ik dit naar [medeverdachte 3] doorsturen?27

Gesprek op 13 juni 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : ‘De man van douane is zijn familie’. Hij zou familie zijn van [naam 12] . (…)

[medeverdachte 6] : Tussen ons.. ..hij zegt zelf, ik heb een vriend, ik kan daar zetten, de man van douane is zijn familie,28

De rechtbank leidt uit deze gesprekken af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] te horen kregen dat de container op 13 juni 2018 in de haven lag en [naam 12] “het” (de rechtbank neemt aan: de cocaïne) erin zou doen in de haven. [naam 12] kon het erin doen omdat de man van de douane familie van hem is. [medeverdachte 1] liet aan [medeverdachte 3] weten dat ze ‘zwanger gaan maken’, de rechtbank begrijpt dat als: de cocaïne in de container gingen doen. Verder leidt de rechtbank af dat het gaat om een schip dat vertrok vanuit Curaçao naar Santa Marta (Colombia), wat overeenkomt met de [naam schip 2] .

Gesprek op 15 juni 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : [naam 12] zegt dat het tussen de sofa ligt. (…)

[medeverdachte 6] : Tja, ik weet het niet. Over het algemeen is het een bank. Bank in het Duits...

[medeverdachte 1] : “Wanneer de deur geopend wordt ligt er een bed, gelijk achter dat bed ligt het', zegt hij... “er is een matras”, zegt hij... “eindelijk hebben we het gedaan”, zegt hij. “Als je dingen, als ze de bak openmaken zie je dat grote bed, matras, grote matras, achter de matras zit er een sofa”.

[medeverdachte 6] : Sofa, ja hier, een bank.

[medeverdachte 1] : “ligt tussen de sofa’s"

[medeverdachte 6] : Hoeveel dozen zijn het oom? 2 stuks? 3 stuks?

[medeverdachte 1] : 3 stuks... één., waarschijnlijk., twee, drie. En dit is het bed hel... de matras.

[medeverdachte 6] : Hmm

[medeverdachte 1] : Het lijkt ook een beetje op verhuizing van huisraad, weet je!29

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken dat drie stuks/dozen tussen de sofa/bank zaten, gelijk achter een matras. Het lijkt op de verhuizing van huisraad volgens [medeverdachte 1] . Dit komt overeen met wat is aangetroffen door de douane in Nederland, in de container zijn verhuisdozen, een matras en een bank aangetroffen. De cocaïne is in Colombia aangetroffen in drie tassen/koffers;

Gesprek op 15 juni 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] : Die man zal sowieso 10 st... Je snapt er niets van he!...Van die 69 stuks neemt die man zelf 10 stuks, die [medeverdachte 7]

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 7] ?

[medeverdachte 6] : Ja., dan blijft er 59 over. Over die 59 (stuks) wordt er 23 procent afgerekend.

[medeverdachte 1] leest een Nederlands bericht voor: “geld... jullie hebben 120 duizend ..ntv..”

[medeverdachte 6] : [Nederlands] “..ntv.. alleen eruit halen... ik haal eruit., hij ..ntv..”

[medeverdachte 1] leest een bericht voor in het Nederlands: “Wij wachten al te lang”30

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken hoe de ‘69 stuks’ verdeeld moesten worden, zij zelf en [medeverdachte 3] zouden een deel krijgen en [medeverdachte 7] zou tien stuks krijgen. Uit de gegevens van de Colombiaanse autoriteiten blijkt dat de cocaïne in 69 pakketten zat.

Gesprek op 23 juni 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] : Gisteren is hij/het eruit/vertrokken. Eerst heeft [medeverdachte 3] het naar mij gestuurd.

Ik heb het naar [naam 13] (fon) gestuurd en [naam 13] heeft het naar mij gestuurd, tegelijkertijd. De tabel ehh...

[medeverdachte 1] : Heb je tegen [medeverdachte 3] gezegd dat het eruit/vertrokken is?31

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken dat het schip die dag ervoor vertrokken is. De [naam schip 2] is op 23 juni 2018 vertrokken), in verband met het tijdsverschil was dat in Nederland op 22 juni 2018. Ook moest [medeverdachte 3] op de hoogte worden gebracht dat het schip vertrokken was.

Gesprek op 29 juni 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : kennelijk hebben ze ehh, het zou toch vorige week vertrekken, ze zeiden (de hele tijd), “het zal vertrekken...het zal vertrekken... het zal vertrekken”

(...) [medeverdachte 6] : Alles afstemmen. Daarop zei ik die ehh.. uithalers... [medeverdachte 3] zegt toch ‘Hem is 25 duizend lira (lees euro) gegeven., morgen moet er nog eens 25 duizend worden gegeven.32 (…)

[medeverdachte 1] : laten we eerst een goed gesprek voren met [medeverdachte 7] ..ntv.. geld geven..ntv.. inschrijven ..ntv.. 25 procent ..ntv.. “pak … haal ons ‘is’ [werk] eruit en geef het”

[medeverdachte 6] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : Hij heeft borg betaald, als er geen borg was betaald ..ntv..33 (…)

[medeverdachte 1] : Wat [medeverdachte 7] betreft... ntv... als er geen geld wordt gegeven dan zal de bestelling (fon) als ongeldig worden beschouwd, laat ik je zeggen. Dat ga ik tegen hem zeggen.

(..) [medeverdachte 6] . Dan moetje dat bespreken voordat [naam schip 1] eruit wordt gehaaid., als er onenigheid ontstaat dan zal hij [naam schip 1] niet eruit halen.

[medeverdachte 1] : ..ntv.. is er toch? Die gaat [naam schip 1] eruit halen.

[medeverdachte 6] : Ja maar kan [medeverdachte 2] het wel zeker doen?

[medeverdachte 1] : Dinges, [medeverdachte 8] gaat toch naar hem toe om te praten; [medeverdachte 8] zal hem aan de tafel brengen.(…)

(..) [medeverdachte 6] zegt “Ik zei tegen [medeverdachte 3] van, hij zei toch zelf, hij zal 69 duizend geven en

dat zal bij jou liggen”.34

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat een week na het vertrek van het schip [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] spraken over uithalen. Zij bespraken ook dat ze tegen [medeverdachte 7] zouden gaan zeggen dat, als de bestelling niet betaald werd, de bestelling ongeldig zou zijn. Ook zou [medeverdachte 8] met [medeverdachte 2] gaan praten over uithalen.

Gesprek op 4 juli 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] vindt dat in deze klus hemzelf, [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [naam 11] bij elkaar minstens 10 a 12 stuks hoort toe te komen omdat zij hun best hebben gedaan. Dan zouden ze samen 2 a 3 honderdduizend verdienen. (…)

Sessie 040718-175030 (UTC+0)

[medeverdachte 6] zegt “ als je er geen 10 stuks kunt krijgen.. 2 stuks [medeverdachte 3] , 2 a 3 stuks ik, 2 a 3 stuks [naam 11] , 2 a 3 stuks [verdachte] en ook nog voor jou minstens 5, 6 a 7 stuks., waar ben je mee bezig.. Met deze Antillianen is het altijd hetzelfde liedje.. (…)

[medeverdachte 1] : Joh als hij 69 stuks (…)

[medeverdachte 1] : Hoeveel stuks is 23% daarvan?

[medeverdachte 6] : Dat zijn er 13.

[medeverdachte 1] : 13 stuks.. Dan moet je 13 stuks geven!35(…)

(…) Voortzetting gesprek over de 69 stuks:

[medeverdachte 1] : Die [medeverdachte 7] kan ook niet meer zeggen van ‘ik haal het er niet uit’ ofzo. Hij heeft een borgsom/voorschot gepakt toch!

[medeverdachte 6] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : Wat?

[medeverdachte 6] : 69 ..nt..36

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken hoe de 69 stuks verdeeld zouden worden. [medeverdachte 6] vond dat hen minstens 10 a 12 stuks toekomen, waarmee zij samen 200.000 tot 300.000 duizend zouden verdienen. [medeverdachte 3] krijgt twee stuks, [verdachte] krijgt drie stuks. [medeverdachte 7] heeft een borgsom gekregen en kan er daarom niet meer van afzien om het (de rechtbank begrijpt de cocaïne) eruit te halen.

Gesprek op 8 juli 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

Die man [medeverdachte 7] heeft gezegd dat hij eerst die van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] eruit zal halen en daarna van andere mensen die voorrang hadden (…)37

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 7] eerst het deel van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] eruit zou halen.

Gesprek op 17 juli 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : wacht aan de zijde van het schip, wanneer het schip geopend wordt .. .. [stilte]

[medeverdachte 6] : [medeverdachte 7] ( [medeverdachte 7] ) heeft ook een douanier anders … ..ntv..ntv.. hij had toch gezegd van geldhond werd gebracht.. dit en dat.. (…)

[medeverdachte 6] : Ik ben benieuwd, was …ntv.. de boot [naam schip 2] ?

[medeverdachte 1] : [naam schip 2] ..ntv.. komt morgen pas/al aan.38

Uit dit gesprek blijkt ondubbelzinnig dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] spraken over de [naam schip 2] en dat [medeverdachte 7] een douanier ‘heeft’, dat wil zeggen dat hij naar de rechtbank aanneemt gebruik maakte van een medewerker van de douane.

Gesprek op 19 juli 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] citeert iemand die kennelijk heeft gezegd hoe honden gingen snuiven en hoe er “No cocaïne!” werd geroepen.39

De rechtbank constateert dat [medeverdachte 6] op dezelfde dag dat door de Douane in Rotterdam de container werd onderzocht met behulp van drugshonden en er geen cocaïne meer in de container werd aangetroffen, zei dat de drugshonden gingen snuiven en dat er werd geroepen “No cocaïne!”.

Gesprek op 19 juli 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] : Ik heb het niet begrepen, heeft het schip nou wel of niet aangedockt?

[medeverdachte 1] : Binnen 6 uur na de aankomst moet het in dinges... eeh het is om drie (fon) uur aangekomen en als het om negen uur gaat aandocken... kennelijk ..ntv.. werkt het.

[medeverdachte 6] : Werkt hij/het nu?

[medeverdachte 1] : Dat zou kunnen... we weten het dus niet. Hij geeft geen informatie.

[medeverdachte 6] : Wie geeft geen informatie? [medeverdachte 7] ( [medeverdachte 7] )?

[medeverdachte 1] : Ja, wie anders! Hij geeft wel (informatie) maar niet dinges., hij trekt die neef van [naam 13] voor boven iedereen (…)

[medeverdachte 1] : Of zal hij er ook wat in hebben gedaan zoals jij aangeeft maar ik denk het niet... Maar als het Harcteam er is ..[stilte]., maar ik denk... als het Harcteam er zou zijn... dat Harcteam he! Die kan de container direct uit de boot halen en aan dinges zetten.

[medeverdachte 6] : Ja, zouden ze dat doen?

[medeverdachte 1] : Ja dat doen ze. Ze kunnen zelfs op de boot naar binnen gaan.

[medeverdachte 6] : Ze komen ..ntv.. ze zitten dan ergens achteraan.

[medeverdachte 1] : Ze kunnen zelfs op de boot naar binnen gaan.

[medeverdachte 6] : Ja, ze kunnen naar binnen. (…)

[medeverdachte 6] zegt dat Harcteam een apart team is binnen de douane maar dat het qua bevoegdheden hoger is dan de douane.

[medeverdachte 1] : Die [medeverdachte 7] ( [medeverdachte 7] ) is ook heel sluw, weet je!40

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat op 19 juli 2018 het kennelijk nog onduidelijk was voor [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] of het schip al was aangedokt en al werd gelost. Ze hebben het dan ook over het HARC team en het feit dat dat team de container van de boot/het schip kon halen. De rechtbank constateert dat het HARC team de cocaïne daadwerkelijk heeft onderschept in Colombia. Ook werd [medeverdachte 7] weer genoemd, hij is volgens [medeverdachte 1] ‘heel sluw’.

Gesprek op 19 juli 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] : ..ntv.. [medeverdachte 3] wandelt (daar) dagelijks maar wandelt hij vandaag niet maakt geen foto’s? ..ntv.. je hebt ook niets aan die [medeverdachte 3] he!

[medeverdachte 1] : Als ik [medeverdachte 3] was zou ik een paar foto's gaan maken. Wat kan er gebeuren?

[medeverdachte 6] : Tegenover ..ntv.. heel helder ..ntv.. ja (hij) kan van een afstand zien of ze het aan het legen zijn en of de kranen al werken. Laten wij anders daar even gaan rondtoeren. Joh, laat maar, jij moet niet meegaan... laat mij met [medeverdachte 3] daar even gaan rondtoeren. Waarom doet hij zoveel dinges ..ntv.. vanuit Pernis kan je alles heel helder zien, alles. Waar hij vorige keer ging, tegenover de kade (fon). daar bedoel ik het niet, daar is wel gevaarlijk. Als je daar wil gaan om echt te vissen dan kan je wel gaan. Dan is het niet erg, maar voor ..ntv..41

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] wilden dat [medeverdachte 3] ging kijken of ze het schip al aan het legen waren. Dit zou goed te zien zijn vanuit Pernis. [medeverdachte 6] wilde eventueel samen met [medeverdachte 3] gaan kijken.

De rechtbank gebruikt de volgende OVC-gesprekken voor het bewijs. Uit de aard, samenhang en onderwerp van die gesprekken concludeert de rechtbank dat deze gesprekken betrekking hebben een drugstransport dat plaatsvond met een schip genaamd [naam schip 3].

Gesprek op 24 augustus 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [naam 11] ( [naam 11] )

[naam 11] : Hij kan wel zeggen dat hij het een miljoen procent zeker kan doen..., het is allemaal onzin [ntv] is een fucking leugenaar ..

[medeverdachte 6] : Wie?

[naam 11] : [medeverdachte 2] ..,die heeft wel 30 leugens verteld .. hij heeft wel 50 keer gelogen .. de hele weg door de fucking .. [ntv] nu vertrokken en proberen de spullen mee te krijgen , [ntv] moet/moeten proberen.

(…)

[medeverdachte 6] : Zal ik dat van [medeverdachte 2] even lezen.. Is het [merknaam 1] ? Heb je hem dat geschreven?

[medeverdachte 1] : Ja.

[medeverdachte 6] : Wat raar!

[medeverdachte 1] : Dat merk (fon.) heeft [medeverdachte 2] ons gegeven/verteld joh! Maar hij weet niet of het is aangekomen

en wat voor schip het is en zo.

[medeverdachte 6] : Laat mij even kijken..

[medeverdachte 1] : Schip en zo ..ntv.. Die doos ..ntv.. Hij zegt ‘Ik ken die merk'

(…)

[medeverdachte 6] : Hij zei dat het maar 103 pallets zijn en als [medeverdachte 2] slechte mensen heeft..., en als ze zien dat dit op straat is.... is dat erg slecht... Je moet tegen [medeverdachte 2] zeggen dat hij het merk niet moet noemen, alleen [ntv], als hij het merk kent.

[naam 11] : Het zijn allemaal tekenen dat ze de spullen gaan stelen, man.

[medeverdachte 6] ; Met dit.. voor [medeverdachte 2] .., het is nu op straat..

[naam 11] : Dit is wat ze gaan doen, man, iedereen gaat ..[wordt onderbroken]

[medeverdachte 6] : Maar weetje ..., wanneer meer dan één groep dit weet, dan kun je nooit iemand d schuld geven. En de Albanees ... die is erg slim ..., die zal tegen de jongens zeggen dat er al anderen bij hem zijn geweest die hetzelfde zeiden. En dan zegt hij, later, dat hij het niet weet maar dat ze het misschien zelf hebben gestolen en dat hij het niet weet, dat veel mensen het wisten.

[naam 11] ;Ja, dat bedoel ik. Uiteindelijk wordt het gestolen, dat gaat ermee gebeuren.

[medeverdachte 6] : Ja

[naam 11] ; Het wordt weer gestolen, we worden weer bestolen., zoals is gedaan .. We hebben spullen in een ding, maar geen fucking ding.

[medeverdachte 6] : Je moet zeggen dat [medeverdachte 2] wel heeft geholpen ... geholpen .. ons... ze hebben controle in de loods waar de pallets staan ...

[naam 11] : Kunnen we op de werkvloer komen ...

[medeverdachte 6] ; ..[ntv] .. [medeverdachte 2] wat heb je, hij heeft gezegd dat hij beveiliging heeft, de mobiele scan .. alles [ntv].., dan moet je zeggen: “oke, dan moet je alle pallets ophalen ..[ntv]” en als hij dan ja zegt, dan moet je zeggen : Oké, ik heb een klus voor je, kom aan tafel, face-to-face’.42

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat een schip verwacht wordt met 103 pallets. Het merk is [merknaam 1] . Dat is doorgegeven door [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] heeft geholpen. [medeverdachte 6] en [naam 11] vermoeden dat hun lading wordt gestolen.

Gesprek op 25 augustus 2015 tussen [naam 11] ( [naam 11] ) en [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] )

[naam 11] legt aan [medeverdachte 1] uit hoe [naam 14] en de zijnen [de ‘ratten’] aan het geld zijn gekomen waarmee ze nu hierin investeren.

(…)

[medeverdachte 1] heeft met iemand afgesproken in de [naam bar] [fon], [naam 11] gaat parkeren en zal daar lopend naartoe komen.

Hij zal de naam van het schip even opschrijven en dan even kijken op ‘MarineTraffic. com’ naar de naam van het schip. [medeverdachte 1] zegt dat hij ook even een screen foto moet maken.

[naam 11] : .. ja , zeg het maar ...[alsof hij iets opschrijft]

[medeverdachte 1] : [naam schip 3] [fon]43

Gesprek op 25 augustus 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [naam 11] ( [naam 11] )

[medeverdachte 1] : Allemaal C-trade

[naam 11] : C-trade, man, het is allemaal C-trade, al die schepen, ze hebben een grote vloot.

[naam 11] : Het is net [ntv]

[medeverdachte 1] : C-trade

[naam 11] : En het gebeurt vandaag. Wanneer het naar Engeland komt, dan krijgt het zijn fucking . . ., dan gaat het naar zijn bestemming, na Engeland, he?

[medeverdachte 1] : Ja

[naam 11] : Het is maar een dag werk om het bij ons te krijgen

[medeverdachte 1] : Ja, maar het is hier.., ook vandaag ..[ntv]

[naam 11] : Het gaat zeker naar Holland, ze moeten verdomme zeggen waar het is, toch?

[medeverdachte 1] : Ja

[naam 11] : We hebben de mensen nodig die in het noorden zitten

[medeverdachte 1] : Komt in Holland, he?

[naam 11] : Komt in Holland terecht... Vlissingen ...[ntv] weet het, hij zegt via [medeverdachte 2] , hij zegt dat het

naar hun [ntv] gaat..

[medeverdachte 1] : Waar is dat?

[naam 11] : Garage

[medeverdachte 1] : Garage ?

[naam 11] : [ntv]

[medeverdachte 1] : Het schip is nu in de Caribische zee

[naam 11] : Ja, [ntv]

[medeverdachte 1] : Het schip is nu in de Caribische zee.44

(…)

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 2] zei, [merknaam 1] [fon] , ze hebben een barcode

[naam 11] : Wat?

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 2] zei vandaag dat [merknaam 1] [wordt onderbroken]

[naam 11] : Ze hebben geen barcodes, hij weet dat ze geen barcodes hebben, maar hij zei dat hij die nog wel kan krijgen

[medeverdachte 1] : Ja, [ntv] markeren [ntv] hij zei dat er een markering op de pallets moet staan.

[naam 11] : Zie, [ntv] wil deze te pakken krijgen/hebben, dit zijn mijn initialen, [naam 11] , [naam 11] , de naam van de goederen hebben dezelfde naam als ik ...

[medeverdachte 1] : [merknaam 1] , [merknaam 1] komt met barcodes, ze moeten alleen de pallets markeren.45

De rechtbank leidt hieruit af dat het betreffende schip van rederij [naam rederij] is en de naam “ [naam schip 3] ” heeft. Het schip ging naar Engeland en dan naar Nederland. [medeverdachte 2] heeft Vlissingen gezegd, maar [medeverdachte 1] en [naam 11] weten dat niet zeker. Er zijn geen barcodes, [medeverdachte 2] weet dat en zegt dat de pallets een markering hebben.

Gesprek op 1 september 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] )

[medeverdachte 6] : 10 pallets., van de 103 pallets, op 10 pallets staat VTR 138 geschreven, van

die 10 pallets waar VTR 138 staat is één pallet gemarkeerd.

(…)

[medeverdachte 6] : Je verdiept je teveel in details, als je dat zo aan tafel vertelt dan zullen de mensen onzeker worden., alsof ze een heel moeilijk werk gaan doen., alsof het een speld in een hooiberg is.. Het is zo op 10 pallets is een stempel aanwezig met VTR, een pallet is een pallet.. ..ntv.. dozen zijn dan één. Het is getapet, Een pallet is een geheel.

[medeverdachte 1] : Op elk pallet 48 dozen ..ntv..

[medeverdachte 6] : Dat is niet belangrijk..

[medeverdachte 1] : Niet op elk pallet hebben ze 48 dozen gestempeld misschien hebben ze op elk pallet maar een paar dozen met VTR gestempeld., dat moeten we uitleggen..ntv..

[medeverdachte 6] : Dat heb ik tegen je gezegd.. ..ntv..

[medeverdachte 1] : ..De persoon kan op pallet kijken als er op een pallet geen VTR is, oke daar zit niets op., dan gaat hij naar de volgende pallet kijken en als daar een paar VTR op staat., dat moeten we goed uitleggen aan hem.

[medeverdachte 6] : Als er op één pallet een stempel is aan de voor of achterzijde of aan de rechter of linker zijde dan is dat een van de 10 pallets.. Eén van de 10 pallets is gemarkeerd.

[medeverdachte 1] : Eén of twee kan., hoeveel dozen..

[medeverdachte 6] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : Hoeveel lagen heeft elk pallet., dat weten we ook niet., elk pallet..46

[medeverdachte 6] : Oke oom zeg dat maar tegen hun dan zullen zij zeggen dan willen wij 5 procent meer., alsof ..ntv.. Oom denk erover na 48 dozen, als je alle 48 dozen gestempeld hebt dan valt dat toch op in de loods, ze hebben het heel mooi gedaan, bijvoorbeeld een rechts., twee rechts en twee links., zo hebben ze het gestempeld, vermoedelijk is er aan de voorzijde helemaal niets (geen stempels)., of eentje of helemaal niet, het valt helemaal niet op..47

[medeverdachte 6] : ..ntv.. ..ntv.. hoe het ook is, ik heb vertrouwen in [medeverdachte 2] .

Ze spreken om als nog te kijken wanneer het er is.. [medeverdachte 1] zegt dat ze morgen kunnen kijken omdat het morgen daar is.

[medeverdachte 6] stelt voor om morgenavond te gaan kijken of maandag ochtend te gaan kijken.

[medeverdachte 6] zegt we moeten kijken misschien dat hij een haven niet aandoet maar na Hamburg komt het hierheen.

Gesproken over waarom het schip via Hamburg vaart. Via Hamburg naar England en dan hiernaar toe, vanuit hier gaat het non stop terug dan gaat het in 16 of 17 dagen terug.48

[medeverdachte 1] : Maandag komen [merknaam 1] mensen, maandag ..ntv.. ntv.. ..ntv.. als het op de 2de in Dover is... als het op de 2de van de maand in Dover is en dan moet het nog naar Hamburg .. 1 dag .. en dan hiernaar toe ook een dag dan zal het op de 5de van de maand, 6 de van de maand hier zijn.

[medeverdachte 6] : Je kunt er niet op aan, het kan ook een dag eerder komen.49

De rechtbank leidt hieruit het volgende af.

Op tien pallets is een stempel op de dozen aanwezig met VTR. De stempels zijn onopvallend gezet. Het schip gaat via Dover naar Hamburg en zal rond 6 september 2018 in Nederland komen.

Naar aanleiding van de informatie verkregen uit de OVC-gesprekken is op 7 september 2018 in Vlissingen de lading van het schip [naam schip 3] gecontroleerd door de douane en de politie. In dozen op één pallet trof men daarbij in dozen met [merknaam 1] bananen pakketten omwikkeld met tape aan. Een indicatieve narcotest gaf een positieve reactie op cocaïne.

In totaal werden 350 pakketten aangetroffen. Uiteindelijk trof men in de lading 95 pallets aan met [merknaam 1] -bananen, de pallet met drugs meegerekend. Uit het opgevraagde manifest van de [naam schip 3] stond vermeld dat er 96 pallets waren. Dit betekent dat één pallet was verdwenen voordat men over was gegaan tot het controleren. Alle dozen op een pallet waren voorzien van stempels. Er waren drie soorten stempels, waaronder een stempel ‘VTR-138’.50

De rechtbank leidt daar uit af dat [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] , gezien hun gesprek op 1 september 2018, op de hoogte waren van de stempel op de dozen met drugs.

Gesprek op 8 september 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] )

[medeverdachte 1] : Laat ik hem vragen, “..ntv.. daar binnen doosjes aangeven " [hele zin fonetisch]

[medeverdachte 6] : [medeverdachte 2] ? “Maar kan hij ehh, heeft hij de sleutels van alle depots (loods)?., bijna drie vier depots... en hoe zit

het met ..ntv.."

(…)

[medeverdachte 1] : ik denk dat het wel gepakt is ..ntv..

[medeverdachte 6] : Zal ik je zeggen wat er gebeurd is: er is een tip binnengekomen, toen kwam het Harcteam, 350 stuks ..ntv.. ze hebben 350 stuks gevonden en meegenomen ..ntv.. een paar pallets... hebben ze daarvoor gescand en toen ze die 350 hebben gevonden ..ntv.. dit zal lang voor die van ons gevonden zijn [hele zin fonetisch]

[medeverdachte 1] : hoe bedoel je met, ‘lang van te voren’?

[medeverdachte 6] : Want deze moest in de ochtend al gevonden zijn want het stond gelijk in de krant, die van ons was nog aan het lossen om twee uur. Ze hebben gevonden wat ze wilden hebben en zijn toen vertrokken. Dat is wat ik denk...

Maar het mannetje van [medeverdachte 2] ... er is een mannetje binnen ..ntv..51

De rechtbank leidt hier uit af dat de 350 pakketten niet van [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] en consorten waren. De pakketten waarop zij zaten te wachten zijn niet gevonden en liggen wellicht ‘binnen’. [medeverdachte 2] heeft misschien sleutels van de depots. [medeverdachte 2] heeft een ‘mannetje binnen’.

Het gesprek gaat verder:

[medeverdachte 1] : [leest een bericht voor] “Hij kan niet in ..ntv.. gaan”

[medeverdachte 6] : wat zegt hij?

[medeverdachte 1] : “Kan niet binnen in de ..ntv.. gaan”, zegt hij... [medeverdachte 8] zegt dat.

[medeverdachte 6] : Waarom?

[medeverdachte 1] : “geen bevoegdheid daar”, “hij kan op de kade, op de ..ntv.. zelf en op ..ntv... haven kan hij ..ntv..”

De rechtbank leidt hier uit af dat [medeverdachte 8] een taak had met betrekking tot het transport maar niet bij de lading kan komen omdat hij geen bevoegdheid heeft het terrein of het schip te betreden.

Gesprek op 8 september 2018 tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] )

[medeverdachte 6] : Ten eerste, het is naar een verkeerde plek gegaan maar er blijkt dat daar een bekende van ons te zijn, toch?

Daarvoor mogen we in onze handen knijpen. Ten tweede, ze kwamen scannen en zo, ook daarbij moeten we in onze handen knijpen dat die van hun... Laten we zeggen dat die van ons 103... Stel dat ik de tekening verkeerd heb gelezen... gelukkig hebben ze het gelijk gevonden. Als er sprake is van een tip dan zegt die tip “daar komt honderd procent 350 binnen”. Ze weten dus niets van deze 100 af. Anders hadden ze hier..52

De rechtbank leidt hier uit af dat de 100 die voor de organisatie van [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] was, kennelijk niet is gevonden.

Gesprek op 9 september 2018 tussen [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] )

[medeverdachte 4] : (…)Joh hij kan ons 'WERK' niet afpakken [medeverdachte 6] ! (…)
: Er is 350 gekomen van hun zijde maar die is gepakt.

[medeverdachte 4] : Ja oké...

[medeverdachte 6] : En zoals ik het begrijp wordt die 350 aan de andere door deze Koerd erin gedaan. Dat wil zeggen dat hij dat regelt samen deze lui hier. Begrijp je?

[medeverdachte 4] : Ja oké.

[medeverdachte 6] : En nu ehh.. Hij heeft zijn werk hier niet goed gedaan en er is getipt. Hij hier zegt weliswaar 'Nee ik stuur veilig/gegarandeerd zonder dat er getipt wordt en dergelijke', maar hij heeft het toch niet veilig gestuurd.. ..ntv... En zij hier., men heeft informatie gegeven aan hier en zij hier hebben meteen die pallet geopend en zij hebben die 350 aangetroffen..

[medeverdachte 4] : Ja..

[medeverdachte 6] : Ze hebben speciaal een scanner gebracht!

[medeverdachte 4] : Ja

[medeverdachte 6] : En nadat ze die 350 hadden gevonden zijn ze er niet meer..

[medeverdachte 4] : ..ntv..

[medeverdachte 6] : ja er niet meer mee verdergegaan., met die anderen.. Ze hebben dus die 350 gepakt en zijn weggegaan.. Ze hebben er nog een paar bekeken. Maar die van ons zat helemaal aan het einde en daar hebben ze niet naar gekeken.

[medeverdachte 4] : Oké.

[medeverdachte 6] : En die is naar de loods gegaan. En hij hier weet alles. En hij hier wil nu die pallet pakken, begrijp je. En jij zegt nu "Tja die 350 stuks zijn gepakt.. Ik ehh.. dinges". Hij zou tegen deze vriend/persoon hebben gezegd "Ik ga beslag leggen op die 100 stuks".. Hij zou dat soort dingen hebben beweerd, begrijp je.

[medeverdachte 4] : Hoe kan hij nou beslag leggen op die van ons!?

[medeverdachte 6] : en hij heeft deze lui hier klappen gegeven en gezegd "Niemand mag op mijn lijn

erin doen!" en zo.

[medeverdachte 4] : Maar eigenlijk zit de fout bij deze lui hier! Hebben ze het erin gedaan zonder 'zijn' [ [naam 15] ] medeweten?

[medeverdachte 6] : Wat?

[medeverdachte 4] : Hebben ze het erin gedaan zonder 'zijn' medeweten?

[medeverdachte 6] : Nee joh zij zitten samen in die 350. Deze 200 stuks hebben wij erin gedaan!

Ook zij weten daar niets van!

[medeverdachte 4] : O! Dus zij., niemand weet ervan!?

[medeverdachte 6] : Nee nee inderdaad. Het zou eigenlijk hierheen komen maar het is toch per ongeluk daarheen gegaan!

[medeverdachte 4] : Ja. Die van ons.. Ja nee is nu duidelijk. Hij heeft nu de controle in handen en wil dat er beslag wordt gelegd op die 100.. Hoe wil die klootzak dat gaan doen dan?

[medeverdachte 6] : Hij zegt un weer "nee ehh...".

[medeverdachte 4] : Hij is aan het terugkrabbelen/draaien

[medeverdachte 6] : Hij is inderdaad aan het terugkrabbelen/draaien zo van "Nee ik..".

[medeverdachte 4] : Klopt., hij kan ons onmogelijk iets afpakken! Ik zweer je ik bind ze allemaal vast hier en ..ntv..

Hij zal wel hier zijn., in Den Haag53

De rechtbank leidt hier uit af dat de personen van wie de 350 pakketten zijn gevonden (waaronder “ [naam 15] ”) dreigen beslag te leggen op de 100 pakketten van de groep [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] .

Het gesprek gaat verder:

[medeverdachte 4] : Ja. [medeverdachte 7] (de man uit Konya) ..ntv.. Als [naam 16] hem niet ophaalt, dan ga ik ook hem ophalen.. Ook hij is ..ntv.. mij. Als [naam 16] hem niets kan maken., als [naam 16] niets kan doen zal ik ook hem laten ophalen.

[medeverdachte 6] : Dat zeg je nou wel maar heb je betrouwbare/degelijke mannen dan?

[medeverdachte 4] : Ja joh zeker.. Wat denk je.

[medeverdachte 4] vertelt [medeverdachte 6] dat hij jongens om zich heen heeft die hij kan vertrouwen. [medeverdachte 6] zou die ook een keer hebben gezien in het centrum. [medeverdachte 6] vraagt of die wel zo sterk zijn dan. [medeverdachte 4] bevestigt dat en zegt dat die uit hetzelfde dorp komen als hij. Die jongens zouden aan incasso en zo doen.54

De rechtbank leidt hieruit af dat [medeverdachte 6] en [medeverdachte 4] met de gedachte spelen om incasso in te zetten in het conflict met degenen die de 100 pakketten opeisen.

Gesprek op 10 september 2018 tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ).

[medeverdachte 6] : En ik ga morgen nog iets tegen hem zeggen., ik zal zeggen "Mijn beste man, naar welk bedrijf gaat., als het dus ..ntv.. welk vrachtwagen gaat het brengen, naar welk bedrijf gaat het. Geef mij snel het adres. Ik zal de jongens daarheen laten komen.

Die gaan ook het bedrijf in en halen die pallet daar op! Als het nodig is zullen ze ook wel gewapend gaan. Zij zullen die gewapend ophalen en komen. Met wie denk je dat je spelletjes aan het spelen bent!? Kijk de jongens zullen daarheen gaan., als je dan spelletjes gaat spelen, dan loop het heel slecht voor je af! Ik bedoel echt heel slecht!

Dan moet je hiervandaan vertrekken. Dan delf je je eigen graf! Doe jezelf dat niet aan. Geef het op transport en parkeer het. Maar je intentie is om het te stelen.. Je zou sowieso al gezegd hebben van 'ik ga er beslag op leggen en dergelijke'.. Maar dit 'Werk' is niet van je vriend he! Dit 'werk' is van ons!"55

De rechtbank leidt hier uit af dat [medeverdachte 6] wil gaan dreigen tegen hun concurrenten om het ‘werk’ van zijn groep niet op te eisen of te stelen.

Gesprek op 13 september 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ).

[medeverdachte 6] : Joh dit kan niet zo! We blijven zitten ..ntv.. zo kan er niets opgelost worden, laat ik je zeggen!

[medeverdachte 1] : Pff

[medeverdachte 6] : Als wij die pooier niet meenemen zullen we dat 'werk' kwijtraken, laat ik je zeggen!

[stilte]

[medeverdachte 6] : Ik zeg/ik zal zeggen, " [medeverdachte 4] , breng maar een wapen zodat we daar een inval kunnen gaan doen", "Ja, wacht maar af, ja wacht maar af!"

[medeverdachte 1] : Joh waar is die [medeverdachte 4] dan?

[medeverdachte 6] : Laat hem mij een wapen geven en laat mij daar de hele dag gaan zitten in het cafe/theehuis. In [naam cafe 1] . Zal hij niet opduiken?

De rechtbank leidt hier uit af dat de 100 pakketten nog steeds niet terecht zijn, de groep bang is het “werk” kwijt te raken en dat men desnoods gewapend een inval wil doen. [medeverdachte 4] zou dan het wapen moeten leveren.

Gesprek op 19 oktober 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] praten verder over [naam 17] en de Surinamers. [medeverdachte 6] zegt “Die 100 van ons dat gepakt is., dat gestolen is he., eigenlijk is het de verantwoordelijkheid van hun hier.. Vanwege hun fout zouden we nog de man gaan neerschieten ook.. ..ntv.. het is hun verantwoordelijkheid! Eigenlijk horen zij achter [naam 15] aan te gaan en niet wij!”. 56

De rechtbank leidt hier uit af dat de lading van 100 pakketten of kilo bedoeld was voor de groep van [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] maar is gestolen door een ander of anderen. Dat de schuldige zou moeten worden neergeschoten maar dat men de verantwoordelijkheid daarvoor bij anderen neerlegt die dan maar achter “ [naam 15] ” aan moeten gaan.

De rechtbank gebruikt de volgende OVC-gesprekken voor het bewijs. Uit de aard, samenhang en onderwerp van die gesprekken concludeert de rechtbank dat deze gesprekken betrekking hebben op het drugstransport met de [naam schip 4].

Gesprekken tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 9 januari 2019:

Vervolgens praten [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] over een partij die volgens [medeverdachte 6] in tassen op een pallet is verstopt en dat de pallet weer op zijn beurt met andere pallets in een container zit.

[medeverdachte 6] zegt “Maar misschien zit het meteen in de eerste rij. Als ze het geld ervoor geven, dan halen we het er wel uit!”57

[medeverdachte 6] zegt iets onduidelijks over mannen die het ook eruit zouden kunnen halen door het schip op te gaan. Het zou gaan om 60 stuks. [medeverdachte 6] zegt “Zeg maar ’Can you give me some more info.. I don’t need containernumber or palletnumber.. only how is., how they send’.[Vertaling: kun je me wat meer info geven ...ik hoef niet het containernummer of het palletnummer te hebben......alleen maar hoe [het] is ...hoe ze het versturen] dus hoe ze het gestuurd hebben weetje. ..ntv.. Niet dat het weer anders blijkt te zijn nadat wij met de man hebben gesproken.”

[medeverdachte 6] zegt “ze hebben het op het schip gezet”.58

Er zijn meerdere keren trommelgeluiden

[medeverdachte 6] : “ Ik moet alleen weten hoe de [ntv] is ... is het tassen en pallets ... is het de eerste rij, is het de tweede rij....”

[medeverdachte 1] : Zal ik hem naar de naam van het schip vragen?

[medeverdachte 6] : Ja59

Trommelgeluid

[medeverdachte 1] : In the boxes.. [Vertaling: in de dozen..]

[medeverdachte 6] : [Engels] Dozen... heel goed!60

[medeverdachte 1] : Kunnen wij die 60 stuks er uithalen? 50%.

[medeverdachte 6] : Hebben jullie tegen hem hier gezegd dat men daarvoor 50% zal vragen.

[medeverdachte 1] : Nee. Het is risicovol.. Stel hij gaat en pakt het eruit en gaat weg.. Stel dat hij tegen ons komt zeggen ‘er was niets voor jullie!’.. Wat kun je er dan van zeggen!?

Maar nu zal zijn eigen vriend een barcode.. Alles moet er zijn., de barcode en zo moet er zijn..61

[medeverdachte 6] zegt dat [medeverdachte 1] anders aan [naam 18] moet vragen of ze iets kunnen doen met de [naam rederij] line naar [bedrijfsnaam 7] of [bedrijfsnaam 8] .62

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] kennelijk berichten verstuurden met een derde persoon, want uit het tromgeroffel blijkt dat er berichten binnenkomen en uit het feit dat zij Engels spreken blijkt ook dat zij met iemand anders aan het communiceren zijn. Ze wilden van dit contact weten waar de 60 stuks verstopt zaten, dit bleek in dozen in pallets zijn. Ook hoorden zij op 9 januari 2019 dat ‘het’ (de rechtbank begrijpt de cocaïne) in het schip zat.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 11 januari 2019:

[medeverdachte 6] : Maar hij zegt wel ‘Jullie moeten inschrijven., als jullie niet in schrijven dan..’

[medeverdachte 1] : Hij zegt ‘ik zal 400 stuks in doen!’ Hij zegt ‘Als deze lui hier 100 stuks erin doen, dan kunnen we er misschien wel meer in doen., ik kan er ook 1000 in doen., als zij hier 100 stuks doen

[medeverdachte 6] : Deze lui?

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 5] .

[medeverdachte 6] : Weet je wat hij eigenlijk zegt?

[medeverdachte 1] : Nou?

[medeverdachte 6] : Hij zegt “Als jullie deze 60 eruit weten te halen. Laten we dan een pallet met 400 stuks vullen en sturen vanuit Santa. Zoals jullie het willen., welke merk, welke ..ntv.. welke ehh.. zoals jullie het willen hebben’. De man zegt toch aan de telefoon dat ie meteen zal sturen, wij hoeven niet in te schrijven, begrijp je.63

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken hoeveel stuks er gestuurd zouden worden. En als het eruit halen van 60 stuks lukt, dat [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ) de volgende keer meer stuks zou sturen.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 12 januari 2019:

[medeverdachte 6] : Als je bij 6 dozen 10 kilo eruit haalt., en er 5 a 6 kilo bananen bij doet van de pallets daar., er staan daar toch een heleboel pallets.. Pak van elk eentje en doe het er boven op., weet je., als je van elk een ..ntv.. pakt dan zal die paar kilo helemaal niet opvallen.

[medeverdachte 1] : Joh wat kan het voor kwaad als je er een lege neerzet.

[medeverdachte 6] : Ik geef maar een voorbeeld.. Zij werken daar in die loods toch., als ik daar zou werken en dat ligt daar en in die loods zit geen camera.. Ik zou dat in 5 minuten doen.. Echt maar 5 minuten, begrijp je. Zeg dat het met uithalen, in tassen doen en die bananen er weer bovenop doen in totaal 10 minuten is! Zij doen het niet in hun eentje., als het een team is.. 2 a 3 mensen., binnen 5 a 10 minuten hup hup hup.. Misschien gaat de man eerst de bananen klaarleggen.. 60 kilo bananen klaarleggen, begrijp je., daar vanaf een andere dinges..

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 6] hij zal geen bananen of wat dan ook erop leggen joh! Wat nou bananen man!

[medeverdachte 6] : Oom jij hebt een rare gedachtegang hoor! Leg er maar niets op., haal het omver en ga maar weg, dat kan, begrijp je. Maar ik probeer te bereiken dat de lijn niet stuk gaat., dat alles netjes wordt gedaan., dat er geen klachten komen. Misschien zal de man die 60 stuks eruit halen en daarna de pallets laten omvallen en het als schade registreren. Hij zal dus wel wat verzinnen., is geen probleem.64

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken op welke wijze het uithalen zou gaan, en of er 60 kilogram bananen ter vervanging moest komen of dat er een pallet zou worden omgegooid zodat er schade geregistreerd kon worden. Zij bespraken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de lijn niet stuk gaat, hetgeen de rechtbank begrijpt als: niet ontdekt zou worden en dus in gebruik kan blijven voor volgende transporten.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 12 januari 2019:

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] spreken uit dat hopelijk van deze 60 stuks 5 a 6 stuks voor hen zal zijn. [medeverdachte 6] zegt “En de verkoop moet hij voor 24 a 25 doen.. 24. Of niet? Want (de prijs) is nu 27. Er is voor 27 a 28 goed ‘werk’ te krijgen. Er is ook wel voor 28,5 te krijgen maar.. Als we van 27 uitgaan dan verdienen wij er 3 duizend aan.. Welnu 60 keer... nee niet 60.. 30 keer 3 is 180 duizend lira, begrijp je. ..ntv.. We zullen het geld ervan meteen geven. Dat mannetje van [medeverdachte 4] wil het toch hebben., elke week..”.65

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken hoeveel stuks ze zelf zouden houden en hoeveel ze zouden kunnen verdienen. Ze zeggen ook dat het mannetje van [medeverdachte 4] het wel wil hebben.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 13 januari 2019:

[medeverdachte 6] : Het schip van [naam rederij] dat van Santa Marta komt, komt niet uit Machala. .. dus het kan niet hetzelfde zijn.

[medeverdachte 6] : Wat probeert jij nu te zeggen?

[medeverdachte 1] : Wat ik nu, ehh... maar goed... op de 21ste komt de boot. Vanuit Santa Marta.

[medeverdachte 6] : Ja

[medeverdachte 1] : 60 stuks goederen/spullen zitten erin.66

Uit dit gesprek blijkt voor de rechtbank ondubbelzinnig dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] spraken over de [naam schip 4] , want zij bespraken dat het schip van [naam rederij] van Santa Marta afkomstig was en op de 21ste zou arriveren, en ze zeiden dat er 60 stuks in zouden zitten. De [naam schip 4] is onderdeel van [naam rederij] rederij, is vanuit Santa Marta vertrokken en is aangekomen in Vlissingen op 21 januari 2019. In een met de [naam schip 4] vervoerde pallet zijn 60 pakketten cocaïne aangetroffen.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 17 januari 2019:

[medeverdachte 6] : Moet mensen inplannen, dus je moet ze informeren, zij zijn allemaal ..ntv..

[medeverdachte 1] : Het merk ... wat is het merk

[medeverdachte 6] : [merknaam 2]

[medeverdachte 1] : Ja het is [merknaam 2]67

De rechtbank constateert dat [medeverdachte 6] zei dat hij mensen moet inplannen en moet informeren en hierbij [merknaam 2] noemt. De cocaïne is tussen bananen verstopt en deze bananen waren afkomstig van de plantage genaamd [merknaam 2] .

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 20 januari 2019:

[medeverdachte 6] : Ja maar kijk, die ambtenaar heeft ook gezegd van, Rotterdam ..ntv..

[medeverdachte 1] : Naar [bedrijfsnaam 8] ...

[medeverdachte 6] : hij zei ..ntv.. maar ik zei tegen hem ehh hoe heet die jongen bij [naam 18] ook alweer?

[medeverdachte 1] : ..ntv..

[medeverdachte 6] : Met bril (fon)......ntv.. ik heb dus tegen hem gezegd ..ntv.. snap je? En ik wist niet dat hij een ambtenaar was ..ntv.. “het schip zal komen toch” .. [naam schip 4] (fon)... Ik zei van, “komt het ook naar [bedrijfsnaam 8] ?”. Hij keek ..ntv.. ..ntv.. “waar komt het vandaan? Uit Costa Rica of Cartegena... dit zal je beter weten... je hebt je mannetjes......ntv.. ..ntv.." ..ntv.. ..ntv.. [naam rederij] is een nieuwe lijn ..ntv.. snap je? Ze hebben gezien van “wij hebben die lijn verkeerd gepland, laten we [naam schip 1] liggen, laten we Hamburg liggen, laten we ..ntv..” want, heb je opgelet oom, [naam schip 4] , weetje voor wanneer het is? Voor de 21ste! Kijk dan voor wanneer die weer ..ntv.. op de 7de zal het weer in Santa (fon).. zijn. ..ntv..

[medeverdachte 1] : ..ntv..

[medeverdachte 6] : ..ntv.. Hamburg ..ntv.. zij hebben het eruit gehaald., kijk oom, het zal op de 21ste hier zijn, op de 22ste in Rotterdam, en op de 7de zal het weer in Santa (fon) zijn ..ntv.. ze werken met 6 schepen. ..ntv.. zo verdienen ze meer geld.68

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 6] navraag heeft gedaan over de [naam schip 4] en vervolgens aan [medeverdachte 1] vertelde dat het een nieuwe lijn betreft en dat de [naam schip 4] de 21ste aan zou komen. De rechtbank constateert dat de [naam schip 4] inderdaad een nieuwe lijn betrof en voor het eerst naar Vlissingen ging.

Op 20 januari 2019 tussen 12:10 uur en 14:30 uur vind er een ontmoeting plaats tussen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] en een aantal onbekend gebleven mannen in de [naam cafe 2]69.

Gesprekken tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 20 januari 2019 om 14:51 uur:

[medeverdachte 1] : [naam 19] ...ntv.. “echt waar?”.. Joh, ik hoop dat zij dit wel eruit kunnen halen. Welnu... dinges ehh.. hij heeft een ..ntv.. containernummer in handen., dat is heel erg belangrijk (…)

[medeverdachte 1] : Welnu., de man heeft toch een containernummer., hij zal tegen zijn mannen zeggen ‘jij, jij en jij gaan deze lossen'.70

[medeverdachte 1] : [naam 19] zal het eruit halen en het bij ons inleveren.71

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [naam 19] de cocaïne – “het” – eruit zou halen en bij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] zou inleveren.

Gesprekken tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 21 januari 2019:

[medeverdachte 6] : Wat kunnen ze nu doen.. Alles klaar gemaakt, misschien dat ze helemaal niet het depot in gaan maar direct naar het rijpingshuis gaan., want vandaar met een chauffeur naar Vlissingen en in Vlissingen in een depot doen...ntv.. ..ntv.. we geloven het niet. Misschien direct met de containers ... “Jij moet jou man in het rijpingshuis op de hoogte stellen met het baknummer, misschien gaan die bakken dan „misschien gaan ze direct naar het rijpingshuis’. Dat kan he?

[medeverdachte 1] : Ja.

[medeverdachte 6] : Misschien gaan die bakken direct naar rijpingshuis ...ntv..

[medeverdachte 1] : het kan zijn dat ze direct door de weg naar rijpingshuis gaan’.

[medeverdachte 6] : Daarom kan je je man nu op de hoogte stellen.72 (…)

[medeverdachte 6] : : Zeg tegen hem 'Kun je voor mij proberen uitvinden wat de boot in Verbruggen doet, dat is een bulk terminal'.

[medeverdachte 1] : Hij zegt 'vandaar gaan ze via de weg’.73 (…)

[medeverdachte 6] over 80 containers die binnen komen en hij vraagt zich af hoe men dan de pallets er af haalt.74 [medeverdachte 1] : Wat zegt [naam 19] nu? [naam 19] zegt dat die nu daar zijn gelost.. ..ntv.. Waar zijn ze vanuit daar naartoe gegaan!?(…)

[medeverdachte 1] : Weten de mannen daar niet of het wel of niet naar [bedrijfsnaam 9] is gekomen ..ntv.. Volgens mij moet het op papier geschreven staan van ‘dit en dit is aangekomen'.75

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] zich afvroegen waarom het schip naar de Verbruggen terminal ging, omdat dat een bulk terminal is. De Verbruggen terminal wordt inderdaad meestal voor bulk gebruikt, maar de [naam schip 4] is daarheen gegaan omdat deze te diep lag voor de andere terminal. [medeverdachte 6] wist ook dat er 80 containers gelost zouden worden. En zij probeerden te volgen waar de containers naartoe gingen nadat deze waren gelost en of het al was aangekomen bij [bedrijfsnaam 9] , het overslagbedrijf waar de containers naartoe zijn gebracht.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 28 januari 2019:

[medeverdachte 6] : Reperij.„hij zei “Ik heb mannetjes in Moerdijk”

[medeverdachte 1] : Joh bij Moerdijk ook [medeverdachte 3] .. hij zegt toch van “Ik heb mijn mannetjes”76 (…)

[medeverdachte 1] : Het broertje van die [naam 20] werkt bij Moerdijk. (…)

Verderop zegt [medeverdachte 6] , “uiteindelijk is het de chauffeur die het naar [supermarkt] brengt”77

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ) op 29 januari 2019 omstreeks 13:23 uur:

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 3] (…)

[medeverdachte 1] : Je moet even kijken wie er in Moerdijk aan het werk zijn. (…)

[medeverdachte 3] : Moerdijk ..ntv..

[medeverdachte 1] : Ja..

[medeverdachte 3] : [naam 21] , en een vriend...ntv.. woont in Dordrecht. Is een werknemer., werkt daar.

[medeverdachte 1] : Werkt daar. (…)

[medeverdachte 3] : Beter, te vertrouwen, zal het sneller eruit halen.78

De rechtbank leidt uit deze gesprekken af dat [medeverdachte 3] kennelijk ‘mannetjes’ had bij het rijpingsbedrijf. [medeverdachte 3] kreeg de opdracht om uit te zoeken wie er in Moerdijk werkten. [medeverdachte 3] zei te weten wie beter te vertrouwen zijn en het er sneller uit zouden halen. Ook wisten zij dat ‘het’ naar de [supermarkt] gebracht zou worden. De rechtbank stelt vast dat de cocaïne inderdaad is aangetroffen bij het distributiecentrum van de [supermarkt] .

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 29 januari 2019 vamaf 16:49 uur:

[medeverdachte 1] : Joh, het zou getipt zijn (…)

[medeverdachte 6] : Wat zegt hij/wat wordt er gezegd?

[medeverdachte 1] : “De recherche stelde een onderzoek in na informatie over een criminele groepering die in een distributiecentrum zouden gebruiken om cocaïne te smokkelen...". “Na informatie”, iemand heeft dus ‘informatie’ gegeven.

[medeverdachte 1] : Kennelijk is het getipt, laat ik je dat zeggen. Dit kan van [naam 18] zijn.79

Sessie 290119-181310

[medeverdachte 1] : Hij zegt ‘er is informatie binnengekomen’.. Ik begrijp dat niet., als het zo is dat er informatie is binnengekomen, dan was het er in Vlissingen kennelijk.80 (…)

[medeverdachte 1] : Even tussen ons.. [medeverdachte 2] zegt ‘Hoe kan dat nou., die persoon bij hem..’ Hij zegt ‘ [naam 18] werkt samen met een (politie)ambtenaar/de politie.. Die persoon bij [naam 18] werkt samen met een politie)ambtenaar/de politie.. Hoe kan het nou dat zij hem aanhouden en met twee weken weer vrijlaten..81 (…)

[medeverdachte 6] praat hierin over het krantenbericht met betrekking tot een gepakte partij en vertelt hoe hij

denkt dat het gepakt kan zijn. [medeverdachte 6] beweert dat de barcode via whatsapp is doorgegeven. [medeverdachte 6] verdenkt dat soort app's ervan meteen de politie te waarschuwen informatie zoals barcodes en dergelijke wordt doorgegeven. (…) [medeverdachte 6] merkt verder op dat er staat aangegeven dat de recherche informatie heeft gekregen.. Volgens [medeverdachte 6] betekent dat de recherche dan of iemand heeft afgeluisterd of informatie hebben binnengekregen van programma’s/app’s.82 (…)

[medeverdachte 1] komt terug op de vraag waar die informatie over de bananen kan zijn gelekt en vraagt zich af waar die gegevens zijn geprint en merkt op dat de informatie via Whatsapp kan zijn verkregen. [medeverdachte 6] zegt dat nu iedereen elkaar probeert te beschuldigen maar dat het ook best kan dat er een kleine fout is gemaakt en het daarom is gepakt. [medeverdachte 6] merkt op dat men immers een foto heeft gemaakt van de bananen doos met het merk en barcode erop.83

De rechtbank stelt vast dat dit gesprek plaatsvond kort nadat de cocaïne is aangetroffen. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken dat er getipt is, mogelijk door [naam 18] . Ze speculeerden erover wat de oorzaak kan zijn geweest van het onderscheppen van de cocaïne door de politie. Het maken van een foto van de bananendoos, met het merk en de barcode zou de oorzaak kunnen zijn.

Gesprek tussen [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en Nn man op 1 februari 2019:

NNm: Hoe is het met alles? Wat hebben ze gedaan met de 60 [zestig]?

[medeverdachte 6] : Nee, die zijn we kwijtgeraakt. Ja, wij hebben hetzelfde gezegd, what the fuck is dit.., mijn oom zei het ook, hoe kun je met deze mensen werken. (…) Maar dit, … kijk dit hebben ze er in Colombia in gedaan.., (…) [naam 22] zei: “nee, ik vertrouw jou, jij moet het doen”. Ik zei: “we houden niet van tweede.., van last minute klusjes, maar voor jou gaan we het proberen”, hebben we gezegd. En toen kwam het, het kwam naar Vlissingen en daar is een interne controle, en toen hebben ze alle finca apart gezet, weet je wel, bij de barcode.., aan het eind heb je de finca. (…) Nee, niet aan het eind, aan het begin. De eerste drie cijfers zijn van de finca en de mensen daar zeiden dat het voor interne controle was voor Vlissingen, deze ..ntv.., maar later zei hij dat het erdoor was, dat het oké was, maar er was wel interne controle, geloof me, de politie wist er al van, misschien hadden ze er GPS in geplaatst. Maar weet je wat er is gebeurd, het ging via de rijpingskamer en vandaar, toen het wegging, naar de laatste stap waar we het eruit halen, he, die dag, daar hebben ze het gepakt, toen het op de vrachtwagen werd geladen hebben ze het gepakt.84

De rechtbank stelt vast dat [medeverdachte 6] op 1 februari 2019 sprak met een onbekend gebleven man over ‘de 60’ en zei “die zijn we kwijtgeraakt”. Hij vertelde verder dat in Vlissingen alles van de finca (de rechtbank begrijpt: plantage) apart is gezet en er een controle is geweest maar dat het toch door is gegaan. Hij heeft gezegd dat het op de dag dat zij het eruit zouden halen, is gepakt toen het op de vrachtwagen werd geladen. Dit komt overeen met de werkelijke gebeurtenissen, namelijk dat er eerst een controle in Vlissingen heeft plaatsgevonden waarbij niets is aangetroffen en dat cocaïne pas later daadwerkelijk is aangetroffen nadat het per vrachtwagen was getransporteerd naar het distributiebedrijf van de [supermarkt] .

De rechtbank gebruikt de volgende OVC-gesprekken voor het bewijs. Uit de aard, samenhang en onderwerp van die gesprekken concludeert de rechtbank dat deze gesprekken betrekking hebben op het drugs transport met de [naam schip 5] .

Gesprek op 14 januari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] : Wat zegt [medeverdachte 5] ?

[medeverdachte 1] : Hij zegt dat hij die dinges zal doen .. dat schip [naam schip 5] doen en daarna ..85

Gesprek op 17 januari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 5] zegt 'vandaag of morgen zal ik het in de [naam schip 5] doen'.

..ntv..

[medeverdachte 1] : Hij zei 'ik zal het in de [naam schip 5] doen.. Hij zegt ' [naam schip 6] komt niet naar Rotterdam'. Die dinges zegt doe het in [naam schip 6] .. ehhh [medeverdachte 3] hij had het zo gezegd..

[medeverdachte 6] : Hadden wij het zo tegen [medeverdachte 3] gezegd?

[medeverdachte 1] : Ja86

Gesprekken op 18 januari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : Hopelijk zal [naam 18] het eruit halen.....ntv.. eruit halen ..ntv.. dat dit lukt en we dit jaar een klus klaren..87 (…)

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 5] zegt "Ik heb het erin gedaan", "het is oke" zegt hij.

00:22 min.

[medeverdachte 1] : (Spaans) "Hij praat al..." "Hallo vriend, goedemiddag. Alles is...(ntv)" [Turks] hij zegt "alles is klaar". 'Elli (fon) ( in het Turks 50)/Vijftig finish' zegt hij (Spaans fon: "El is finished" = Hij is klaar.) (Spaans) "Kun je het naar mij opsturen?" "Oké, ik stuur het naar je op." [Turks] zal ik sturen. Heeft hij het soms gestuurd? Heb jij die dinges?

00:49 min. (Spaans) "Jij kunt...(ntv) hier. Oké, met [naam schip 5] (fon)."88

De rechtbank leidt uit deze gesprekken af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] spraken over een schip met de naam [naam schip 5] en dat [medeverdachte 5] (volgens de politie [medeverdachte 5] ) daar op 17 of 18 januari 2019 iets in zou doen. [medeverdachte 3] had gezegd dat het in de [naam schip 6] moet, maar die komt volgens [medeverdachte 5] niet naar Rotterdam. [medeverdachte 5] heeft vijftig in de [naam schip 5] gedaan en ze hopen dat [naam 18] het eruit kan halen.

Gesprek op 19 januari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : De dinges zou gisteren vertrokken zijn.. Het zou gisteren vanuit Puerto Bolivar vertrokken zijn.89

Gesprek op 20 januari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en een onbekend gebleven man:

NN man: Maar eigenlijk is er een team nodig.

[medeverdachte 1] : Ons 'werk' is rond... het komt eraan he! Het komt eraan; het is onderweg!

NN man: Onderweg?

[medeverdachte 1] : Ja zeker!

NN man: Tegen mij zeiden ze dat zij op de 22ste erin zouden doen.

[medeverdachte 1] : Nee hoor!

[medeverdachte 6] : Nee hoor!

[medeverdachte 1] : Nee hoor, het zal op de 8ste hier zijn!

NN man: Ha?

[medeverdachte 1] : Het zal op de 8ste hier zijn!

NN man: Kijk eens aan!

[medeverdachte 6] : Het is gisteren vertrokken!

NN man: Waarom hebben ze het niet verteld?

[medeverdachte 6] : Gisteren maar!

[medeverdachte 1] : Het is gisteren maar vertrokken. Het is vertrokken maar het duurt nog lang.

NN man: Het wordt geen probleem oom. Ik zal gelijk mannetje/mannetjes regelen die naar binnen zal/zullen gaan.90

De rechtbank constateert dat de [naam schip 5] op 15 januari 2019 vertrokken is uit Bolivar (Ecuador). Uit de gesprekken leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] kort na 15 januari 2019 erover spraken dat hun ‘werk’ onderweg is en dat het kennelijk is vertrokken vanuit Bolivar. [medeverdachte 1] zei dat het er op de achtste zal zijn, hetgeen gezien de lange afstand die het schip moet overbruggen redelijk overeenkomt met de werkelijke aankomst in Rotterdam op 6 februari 2019. Een onbekend gebleven man zou mannen gaan regelen die in het schip konden gaan.

Gesprek op 27 januari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 5] heeft alle foto's zo gestuurd.

[medeverdachte 6] : Ons mannetje heeft veel geschreven, "Hallo vriend, hoe laat en waar ..ntv.. vandaag komt". Wat moet ik nu antwoorden? (…)

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 5] heeft op deze manier erin gedaan. Let op de weg., let op de weg., ik weet niet hoe hij erin heeft gedaan... Hij heeft het hierin gedaan.

[medeverdachte 6] : ..ntv.. Ik begrijp er niets van.

[medeverdachte 1] : Hij heeft het er zo in gedaan. Moet je eigenlijk zo hiernaar kijken, of moet je zo kijken? Hij gaat zo een video sturen zegt ie., wij zullen [naam 23] ( [naam 23] ) meesturen. Laat [naam 23] (mee)gaan, weetje? Dan kan [naam 23] dit uitleggen.

[medeverdachte 6] : Maar als [naam 23] (mee)gaat dan zal dat twee stuks goederen/spullen betekenen.

[medeverdachte 1] : De tegenpartij moet dan hem geven... ze krijgen 12 stuks, laat hen dan twee stuks aan hem geven. Ja toch?

[medeverdachte 6] : ..ntv..?

[medeverdachte 1] : De tegenpartij... de uithalers!91

Gesprekken op 28 januari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : ..ntv.. Ze plaatsen de pallets toch., hij heeft kennelijk de achterzijde tegen de wand aangezet [medeverdachte 1] : Hij heeft half werk geleverd joh! Hij heeft het ook op deze wijze geplaatst/erin gedaan. ..ntv..

[medeverdachte 6] : ..ntv.. van dichtbij genomen....ntv..

[medeverdachte 1] : Hij zou het op deze wijze ..ntv..

[medeverdachte 1] : Hij heeft het hierin gedaan., waar dat ook moge zijn.

[medeverdachte 6] : Hij zal het wel vertellen op het moment hij (hier) is gekomen. Laat ik je dat zeggen.

[medeverdachte 1] : Hij heeft het kennelijk onder deze gelegd.

[medeverdachte 1] : Heeft hij foto's/afbeeldingen gestuurd via Signal?92

[medeverdachte 1] : Hij haalt het er dus niet uit?

[medeverdachte 6] : Jawel hij haalt het er wel uit. Hij zal het zelfs in zijn eentje eruit gaan halen.

[medeverdachte 1] : Als [naam 23] ( [naam 23] ) ..ntv.. laat hem het er maar uithalen dan! Samen met

iemand van ..ntv..

[medeverdachte 6] : Tja we zullen zeggen van 'Jullie deel is 12 stuks., dus 10 stuks voor jullie. Want

2 stuks gaat naar deze man'..93

De rechtbank leidt uit deze gesprekken af dat [medeverdachte 5] (volgens de politie [medeverdachte 5] ) foto’s en een video stuurde naar [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] waaruit op te maken valt waar hetgeen is dat hij erin heeft gedaan. [medeverdachte 1] gaf aan dat [naam 23] mee zou moeten gaan om het uit te leggen, maar dat zou wel twee stuks kosten. [medeverdachte 1] zei dat de uithalers die twee stuks dan moeten geven. Even later spraken ze erover dat [naam 23] het er zelf uit zal halen.

Gesprekken op 31 januari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : Waar heeft hij volgens jou de spullen in gedaan?

[medeverdachte 6] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : kijk hij heeft het hierin gedaan.. Deze hier ..ntv..

[medeverdachte 6] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : Zal ik dit hier aan ..ntv.. laten zien?

[medeverdachte 6] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : ..ntv.. afdeling/compartiment west (fon). Tweede verdieping W/B (fon.)..ntv.. ..ntv.. linkerzijde.94 (…)

[medeverdachte 6] : nee niet twee keer.. 5 delen., hij heeft het door 5 gedeeld..

[medeverdachte 1] : Heeft hij het op 5 verschillende plekken gelegd?

[medeverdachte 6] : Nee! 5 ..ntv.. bestaat dus uit 5 stuks/pakketten. Het bestaat dus niet uit een stuk/pakket.. ..ntv..

[medeverdachte 1] : Hij laat de dinges zien.. Hij zal het wel hierin hebben gedaan joh.. O dat aan de

zijkant.. O ja! Hij heeft het zowel hierin als ook hierin gedaan..95 (…)

[medeverdachte 1] : deze pallets staat achter deze pallets hier. ..ntv..

[medeverdachte 6] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : ..ntv.. B.. Je komt toch van het plafond naar beneden naar B.. ..ntv.. Als hij het daar heeft gezet/gelegd, dan is het erg makkelijk!96 (…)

[medeverdachte 1] : Zou die [naam 23] ( [naam 23] ) het in zijn eentje uithalen of zou hij dinges doen..

[medeverdachte 6] : Nee hij heeft mannetjes..

[medeverdachte 1] : ja hij heeft mannetjes he?

[medeverdachte 6] : Maar als zij een professioneel iemand hebben die dit losmaakt en het 'goed' eruit haalt en het weer netjes vastmaakt, dan is dat beter. Dan zou hij het daar breken/stukmaken. Als je het netjes doet kan de man nogmaals erin doen..

[medeverdachte 1] : Nee weetje wat ze zullen doen., één van hen zal het losmaken en eruit halen en de ander zal het vastmaken.

02:18

[medeverdachte 1] : Volgens mij hoefje er alleen maar twee houten (planken) eraf te halen, laat ik je dat zeggen. Twee drie stuks., je haalt er af en gaat het weer direct terug vastspijkeren.

02:45

[medeverdachte 1] : Welnu de scheepsbemanning., hopelijk gaan zij niet naar binnen stelen ze het.97

De rechtbank leidt uit deze gesprekken af dat zij ( [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] ) kennelijk op de hoogte zijn van de verstopplek van de cocaïne. Zij spraken er namelijk over dat het erin is gedaan op de tweede verdieping (B) aan de linkerzijde (de bakboordzijde). Later zeggen ze dat het van B naar beneden is. Dit komt overeen met de wijze waarop de verbalisant die pakketten cocaïne heeft aangetroffen, namelijk bij ruim 2, dek B met de trap naar beneden naar ruim C, aan de bakboorboord zijde. Ook spraken [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] over het losmaken van houten planken en het weer vastspijkeren hiervan en de pakketten cocaïne zijn in een houten bekisting aangetroffen.

Verder spraken zij er weer over dat [naam 23] het samen met anderen eruit gaat halen en dat zij dit professioneel moeten doen, zodat deze verstopplek nogmaals gebruikt kan worden.

Gesprek op 3 februari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ):

[medeverdachte 3] heeft het over het aantrekken van nieuwe werknemers.

[medeverdachte 1] : ...dat zal niet netjes zijn... Ik had het al geregeld maar ons mannetje is opgepakt.

[medeverdachte 6] : Ja maar ik begrijp het niet, is die boot al gekomen?

[medeverdachte 1] : Nee, nog niet gekomen ..ntv.. het komt naar Vlissingen.

[medeverdachte 6] : Vandaag is de 3de.

[medeverdachte 1] : Ja (…)

[medeverdachte 1] : Joh als zij willen doen ..ntv.. voor 25 procent. Niets aan te doen. Is nog beter. Laat die jongen het vinden; hij is er mee bezig.

[medeverdachte 3] : ..ntv.. om de nieuwe werknemers daar aan te trekken.

[medeverdachte 1] : Joh als deze mensen het deze keer op deze manier eruit halen dan kunnen we de volgende keer gelijk / door Taki (fon) laten doen ..ntv..

[medeverdachte 3] : Ze zullen nog meer werknemers aantrekken en vervolgens ..ntv..

[medeverdachte 6] : Maar wie is hier te vertrouwen... ehh laat iemand naar de video te kijken.

[medeverdachte 1] : Ja maar welke video?

[medeverdachte 6] : [medeverdachte 6] of wie dan ook die verstand heeft van dit werk. Ik heb er (in ieder geval) geen verstand van.

[medeverdachte 1] : Alleen de observant gaat kijken.

[medeverdachte 3] : Jij moet ehh...

[medeverdachte 6] : Wat is er nodig? Een Schroefdraaier of dit en dat?

[medeverdachte 1] : Joh er is zo'n hamer nodig die een spijker kan lostrekken.

[medeverdachte 6] : Oom dat zeg jij wel... misschien is het ook wel zo maar misschien ook weer niet he! Snap je? Mensen die hier verstand van hebben zullen exact weten wat er voor nodig is. Want ze mogen het niet gebroken/stukilogramemaakt achterlaten. Ik bedoel eh...

[medeverdachte 1] : Joh met die hamer moet de spijker opnieuw ingeslagen worden. (…)

[medeverdachte 6] : Oke.. hij moet daarna wel weer zodanig vastmaken dat het niet opvalt. (…)

[medeverdachte 1] : De observant moet meenemen.

[medeverdachte 3] : Ja. Als er zoiets zich voordoet gelijk ..ntv..

[medeverdachte 1] : Ja

[medeverdachte 3] : ..ntv..

[medeverdachte 6] : Hoeveel geld? 10 a 15 duizend ..ntv..

[medeverdachte 1] : Joh 10 duizend is wel genoeg. Joh als jij daar 1 of 2 duizend dollar geeft dan houden zij wel hun mond.

[medeverdachte 3] : Juist.98

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 3] spraken over het schip dat naar Vlissingen kwam en dat zij nieuwe medewerkers moesten aantrekken omdat er kennelijk iemand is opgepakt. Zij spraken er verder over dat ze iemand moesten zoeken die te vertrouwen is en verstand van heeft van dat werk omdat het niet kapot achtergelaten kan worden. Verder valt uit het gesprek af te leiden dat er een hamer gebruikt zou kunnen worden en dat er een observant mee moest. Voor het geval dat er zich iets voordoet, zou er tienduizend doller meegenomen moeten worden. Want één- of tweeduizend dollar moet genoeg zijn om ervoor te zorgen dat er dan niet gepraat wordt.

Gesprekken op 6 februari 2019 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) vanaf 10:22 uur:

[medeverdachte 1] : Hoe hebben ze twee personen... niet te geloven, hoe hebben ze twee personen kunnen zien?

[medeverdachte 6] : Zijn er twee personen naar binnen gegaan?99(…)

Hele sessie door meerdere keren tromgeroffel te horen.

[medeverdachte 1] : 'Hoeveel mannen heeft de Albaniër gestuurd?'... 'Twee mannen'.

[medeverdachte 6] : ..ntv.. er stonden ook geloof ik mensen buiten op de uitkijk.

[medeverdachte 1] : De naam van die plek is [naam plek] hoor

[medeverdachte 6] : [naam plek] ?100 (…)

[medeverdachte 6] : Hebben ze die man dan geen geld of zo aangeboden?

[medeverdachte 1] : ..ntv.. of is het iemand van het schip zelf? Zij zijn waarschijnlijk nog niet op de boot gegaan, laat ik je dat zeggen.

[medeverdachte 6] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : De beveiliger van binnen ..ntv..

[medeverdachte 6] : Ik denk dat hij een willekeurige werknemer was.

[medeverdachte 1] : Dat zou kunnen

[medeverdachte 6] : De beveiliger kan aangifte doen... of neemt hij geld aan of doet hij een aangifte.101 (…)

[medeverdachte 6] : Zeg alvast tegen hem dat er veel controle is op die boot en dat zij straks nog een keer gaan proberen, dat zij al een keer naar binnen zijn gegaan maar dat zij het niet eruit konden halen. ..ntv.. kon niet eruit halen... de boot ..ntv..

[medeverdachte 1] : De dinges waar dat 'spul/goed' inzit is wit. (…)

[medeverdachte 6] : ..ntv.. die ..ntv.. daar waar je via de trap naar beneden loopt, op die muur zitten er twee vlekken ..ntv.. als je dat ziet dan is het de juiste route...

[medeverdachte 1] : ..ntv..

[medeverdachte 6] : ..ntv.. ga naar de foto's, dan laat ik je de vlekken zien.. Kijk! Zie je die twee vlekken? Ga nog een paar foto's terug/vooruit ..ntv.. dit is de plek die naar beneden gaat ..ntv.. Zie je de vlekken? De man heeft zelf met de verf zo gedingest zodat ze het konden herkennen.

[medeverdachte 1] : Ik heb niet gezien ..ntv..

[medeverdachte 6] : Nee, wat we als laatst naar [medeverdachte 3] hebben geschreven .102 (…)

[medeverdachte 1] : Ze zijn waarschijnlijk met de auto niet naar binnen kunnen gaan.

[medeverdachte 6] : ..ntv.. de mannen zijn op de boot gegaan ..ntv..

[medeverdachte 1] : Dat zou ook kunnen maar... (…)

[medeverdachte 1] : drie (fon) mensen waren aan het werk, ik ben naar beneden gegaan ..ntv.. ik ben naar de 4B (fon) beneden gegaan en weer eruit gegaan... 'wat zijn jullie aan het doen? Wie zijn jullie' heeft een chef daar gevraagd. Maar wie is die chef? Een chef van het schip of van de afdeling?103 (…)

[medeverdachte 6] : In hoeveel verdiepingen is het ingedeeld daar bij jou?

[medeverdachte 1] : Hier ehh

[medeverdachte 6] : 4?

[medeverdachte 1] : 1, 2, 3, 4... A, B, C, D ..ntv.. vloeren. De 1de verdieping A, de 2de verdieping B, de derde verdieping C en de 4de verdieping D.

[medeverdachte 6] : Die man heeft het waarschijnlijk verkeerd aangegeven.

[medeverdachte 1] : Vloer...

[medeverdachte 6] : Oom, luister... die man heeft precies tegenovergestelde aangegeven. Wat zei hij eigenlijk? Bodega 2, vloer B... toch?

[medeverdachte 1] : ja

[medeverdachte 6] : Piso B... maar eigenlijk is het "bodega B", "piso 2"... kijk even naar hier. Wij hebben ook enigszins ervaring met de bouw. Snap je? Hij doet 1, 2,3,4 zo... terwijl 1,2,3,4 niet zo maar zo moet en de A,B,C,D juist zo moet. Snap je? Kijk je zal het zien, bodega B, piso 2. Hij heeft precies andersom gedaan. (…)

[medeverdachte 6] : Oom, het is verkeerd ..ntv.. hier is er geen sprake van 1de, 2de, 3de, 4de verdieping. Hier heb je de verdieping A, verdieping B, verdieping C en de verdieping D. Dus geen 1,2,3,4, maar ABCD.104 (…)

[medeverdachte 1] : De tweede verdieping B vloer. Hij heeft de plattegrond wel heel mooi getekend.

[medeverdachte 6] : Hij heeft inderdaad mooi getekend alleen die ehh zou [medeverdachte 5] misschien verkeerd ..ntv..

[medeverdachte 1] : ..ntv..

[medeverdachte 6] : ..ntv.. ik zal straks even googelen om de kijken wat de verdieping en dinge betekent.

[medeverdachte 1] : Verdieping ehh

[medeverdachte 6] : Maar uiteindelijk is niet belangrijk... het is op de tweede verdieping op de boot.105

De rechtbank constateert dat deze gesprekken zijn gevoerd op dezelfde dag dat [medeverdachte 9] en een andere man op de [naam schip 5] zijn geweest, terwijl zij daar niet hoorden te zijn en onder ander het breekijzer hebben achtergelaten.

Getuige [naam getuige] heeft verklaard dat hij de mannen tussen 9 en 10 uur in de ochtend heeft gezien.

De rechtbank leidt uit deze gesprekken af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] al rond 10.25 uur wisten dat de twee mannen gezien zijn op het schip. [medeverdachte 6] was op de hoogte van de indeling, want [medeverdachte 5] (volgens de politie [medeverdachte 5] ) heeft een plattegrond getekend. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] probeerden te ontcijferen waar de mannen zijn geweest en zijn overlopen. Dit is kennelijk van belang om te weten, omdat ze wilden proberen om anderen te sturen om de cocaïne – het – alsnog eruit te halen. Verder vragen zij zich af waarom er niet is geprobeerd om de werknemer die de mannen zag om te kopen.

Het gesprek gaat verder. Vervolgens stapt er een onbekend gebleven man in de auto waarmee [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) verder praten:

NNman: Hee.., die [naam 24] [fonetisch ] is daar naartoe gegaan.,, [naam 24] [fon] zei tegen me: "Ik ga alleen maar naar binnen, omdat ik niet wil dat ze denken dat ik bang ben " (…)

NNman: .. hij zei dat de man zei: "wat doe je/doen jullie hier, waarom ben je/zijn jullie hier, wat doe je/doen jullie hier".

[medeverdachte 6] :Ja.

[medeverdachte 1] : Maar wat zei hij ...is hij één keer gegaan, twee keer gegaan...

NNman: Hij zei één a twee keer... één keer nadat ze naar binnen waren gegaan.... [wordt onderbroken]

[medeverdachte 1] : In het schip?

NNman; Nee niet in het schip ... , ze zijn de haven in gegaan , één keer ..

[medeverdachte 1] : De haven ..., ja

NNman: Daarna zijn ze naar buiten gegaan . De tweede keer zijn ze naar binnen gegaan en zijn ze het schip op gegaan. Toen ze naar het schip zijn gegaan, zijn ze naar 4 [vier] ... 4B [vier B] gegaan. (…)

NNman: ...[ntv] zie je, ...om binnen te komen , het is één ..., maar...uuh .. maar eenmaal binnen, kun je binnendoor ook lopen ...naar twee, drie ...

[medeverdachte 1] : Ja, ja.

NNman: Snap je?

[medeverdachte 1] : Ja, ja.

NNman: Maar deze man die daar werkte ...[ntv] .. [ntv] zei : "Wat doe je/doen jullie hier " . Maar zelfs als ze naar binnen waren gegaan en het materiaal hadden gepakt, hoe waren ze dan met het materiaal naar buiten gegaan., ik begrijp dat niet."106 (…)

[medeverdachte 6] : Maar ik heb die foto gestuurd, mijn vriend, een hele goede foto, wanneer ze die foto niet kunnen lezen ...

NNman: De man zei [ntv] ..[ntv]

[medeverdachte 6] : Wie zei dat? [naam 24] ?

NNman: Ik! ik heb één man van jou/hier nodig..

[medeverdachte 6] : Waarom?

NNman: [ntv] ..[ntv]

[medeverdachte 1] : ..[ntv] morgen, hoe gaat men in de nacht de uuuh, uuuh trap..

NNman: Daar hoef jij je geen zorgen over te maken.

[medeverdachte 1] : ..ntv..

NNman: Daar hoef jij je geen zorgen over te maken.

[medeverdachte 1] : Hoe ga je naar binnen!?

NNman: Dat is geen probleem

[medeverdachte 6] : Hoe ga je overdag naar binnen dan!?

NNman: ..[ntv] .. [naam 24] [fon] ... Geen probleem., met een touw. (…)

[medeverdachte 1] : Heeft hij hem gisterenavond opgehaald?

[medeverdachte 6] : Ja., zeg tegen hem, je hebt toch de Albanees opgehaald., je hebt toch 'het oog' opgehaald.. Het is dezelfde plek., we zijn naar de dezelfde plek gekomen. (…)

[medeverdachte 6] : Wie gaat [naam 24] oppikken.., [medeverdachte 3] [fon] toch?

NNman: He?

[medeverdachte 6] : [medeverdachte 3] toch, [medeverdachte 3] gaat hem toch oppikken?

NNman: Ja.

[geluid/geroffel alsof er een berichtje binnenkomt]

[medeverdachte 1] : Hij komt je ophalen ... Hij zegt 'ik kom hem ophalen bij jou huis'(…)107

Uit dit gesprek leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] samen met de onbekende man regelden dat de volgende dag nogmaals geprobeerd zou worden om naar binnen te gaan. In deze context werd ook benoemd dat [medeverdachte 3] [naam 24] op zou halen. [naam 24] is degene die de onbekende man informeerde over hetgeen heeft plaatsgevonden tijdens de mislukte uithaalpoging.

Op 6 februari 2019 omstreeks 19.28 uur zitten [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) in de auto en spreken met iemand buiten de auto:

[medeverdachte 6] : Laatste keer! Ik zal nooit meer ..ntv.. aan dit soort zaken deelnemen.. Dit is gekloot. Maar ik wist van te voren al dat het zo zou aflopen., want zijn tig keer geweest.. En dit wat nog wel het beste., dit was het beste.. Hier was het meest rustige!

Oké [medeverdachte 3] abi.. We zien elkaar nog! Jij ook bedankt. Die jongens hebben voor niets

..ntv.. Het zijn hele aardige jongens. Ze zijn allemaal respectvol.. Jammer voor ze!

[medeverdachte 1] : Joh dat van de Albanees is ook onzin, laat ik je dat zeggen. Op deze wijze kun je toch geen 'werk' eruit halen!

[medeverdachte 6] : Die jongens zijn allemaal gedeprimeerd omdat zij geen geld hebben. Er was toch die zwarte jongen., die bij mij zat., dus niet degene die later erbij kwam.

[medeverdachte 1] : ja..

[medeverdachte 6] : Die wil koste wat kost naar binnen! Waarom!? Omdat hij een kind heeft gekregen, er zijn geen spullen thuis., zijn vrouw maakt daar problemen van.. Dus zijn gezin gaat stuk.. Dus., jammer! Ik zei "Het is maar goed dat jullie zelf niets is overkomen. Als het mogelijk was geweest hadden jullie het er wel uitgehaald!'. "Natuurlijk", zei hij.

[medeverdachte 1] : Ook al zouden ze het nu eruit halen., ze zullen het niet meer aan ons vertellen..

[medeverdachte 6] : Hoezo?

[medeverdachte 1] : [zucht].. ..ntv..

[medeverdachte 6] : Schrijf jij [medeverdachte 5] maar "Dit komt terug ".

[medeverdachte 1] : Geef me die telefoon aan ..ntv..

[medeverdachte 6] : Ze hebben het er niet uit kunnen halen' moet je zeggen. 'Er is veel controle'... je had geschreven dat er veel controle is toch?108

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 3] kennelijk bij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] was, omdat [medeverdachte 6] afscheid nam van iemand buiten de auto die hij ‘ [medeverdachte 3] ’ noemde. Zij spraken met elkaar erover dat het mis is gegaan (‘dit is gekloot’). Nadat ze afscheid hebben genomen van [medeverdachte 3] , bespraken [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] dat de jongens het er koste wat kost uit wilde halen omdat zij geld nodig hadden. Een van de jongens heeft kennelijk een donkere huidskleur, dit komt overeen met het uiterlijk van de mannen zoals dat beschreven is door getuige [naam getuige] .

Ook zei [medeverdachte 6] dat zij [medeverdachte 5] moesten schrijven dat het (de cocaïne) er niet uit is gehaald. Kennelijk weten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] op dat moment nog niet dat de cocaïne al door de douane is ontdekt.

Het gesprek gaat later die avond verder:

[medeverdachte 6] : Ik heb het van te voren al gezegd., ik begrijp niet hoe ze het doen ..ntv.. Dit soort klusjes zijn heel risicovol.. Wij hebben met de containers al moeite..

[medeverdachte 1] : Niet iedereen kan het eruit gaan halen.. Die van hun is echt link.. Er loopt daar politie rond.. Hij zei vandaag nog tegen mij datje bij binnenkomst een handtekening moet zetten en je ID-kaart moet tonen. Je kan er niet zomaar naar binnen! (…)

[medeverdachte 1] : ..ntv.. weet je wie mij erin heeft laten tuinen? Je hebt toch die flikker die 'het werk' van ..ntv.. eruit heeft gehaald. Dat hij dat werk eruit haalde ..ntv.. Dat heeft mij vertrouwen gegeven. Anders zou ik niet mee zijn gaan in dit soort zaken.. Ja oké vroeger deed ik dat wel, maar vroeger was ..ntv.. makkelijk ..ntv.. Toen was het makkelijk. Maar nu zijn er camera's en dergelijke..

[medeverdachte 6] : Oom je kan niet eens de straat in.. Wat ik niet begrijp., kijk wij zijn die dag samen met [medeverdachte 3] er geweest... Ik ben er paranoia van geworden zo van ’Waarom zijn we hier langs gereden., en wel met twee auto's achter elkaar'. Maar jullie lopen telkens de draak met mij te steken..

[medeverdachte 1] : Nee niemand steekt de draak met jou..

[medeverdachte 6] : Maar jullie zeggen het..

[medeverdachte 1] : Niemand ..ntv..

[medeverdachte 6] : Maar., begrijp het niet verkeerd maar die mensen begrijpen het niet., jullie begrijpen het gewoon niet! Daar staat in koeienletters 'camera' aangegeven.. Iedereen zegt het jullie., het wordt op TV gezegd, [naam 25] ( [naam 25] ) zegt het, die en die zeggen het.. Als jullie dat niet serieus nemen, dan is het onontkoombaar dat jullie gepakt

worden! Zij he..

[medeverdachte 1] : ..ntv.. haven ..ntv... Maar dit is op het haventerrein en dat is nog linker!

Dat een camera mij op de weg opneemt stelt niets voor maar het havengebied.. ..ntv.. [praten door elkaar].. ..ntv.. Ze hebben overal een mannetje neergezet en houden het ook in de gaten via de camera's ..ntv.. weet de plek.

[medeverdachte 6] : Zij zitten nu te wachten.. De politie weet heel goed dat 'zij' nog een keer zullen komen.. Dat weten ze heel goed. Zij zitten nu ergens op afstand in een pand of in een auto en observeren, laat ik je dat zeggen. Er zijn maar één of twee trappen/loopbruggen die naar het schip voeren., verder niet, begrijp je. Ze hoeven die trap/loopbrug in de gaten te houden., of beter gezegd ze zetten de camera of die apparaat die zij hebben op die trap/loopbrug.109

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 6] het een risicovolle klus vond omdat het moeilijk is om het daar eruit te halen. Verder leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 6] dit vond omdat hij met [medeverdachte 3] op het haventerrein is geweest en dat zij toen zagen dat er overal camera’s hingen. Verder speculeerden zij erover dat de politie waarschijnlijk aan het observeren is omdat zij weten dat ze het nogmaals zullen proberen om het uit het schip te halen.

Het gesprek gaat verder:

[medeverdachte 1] : ..ntv.. Volgens mij zal het schip vannacht vertrekken. Er is geen tijd, laten we niets zeggen en laat het maar teruggaan.

[medeverdachte 6] : In de haven staat de politie te wachten om te kijken wie er op dit schip komt. Het schip wordt nu volgetankt en wordt met twee sleepboten, een ervoor en een erachter.. Het schip zal dus meteen weer vertrekken. En dit soort dinges zijn te vaak gebeurd.. Kijk Kamikaze kan één of twee keer voorkomen, maar omdat het wel 20 a 30 keer is voorgevallen komt de politie elke keer weer., elk schip dat vanuit Ecuador of Colombia komt, staat men daar te wachten.

[medeverdachte 1] : Tja de politie.. Maar van dit schip wordt gezegd dat het op de 8ste is., dat het op de 8ste zal vertrekken. Dat begrijp ik niet., hoe het kan dat het dan nu meteen vertrekt? Kennelijk is het zo dat als het klaar is, vertrekt het gewoon.110 (…)

[medeverdachte 1] : [lees kennelijk een bericht in het Turks voor]: Op welk schip zit het., dan zal ik meteen ..ntv.. en het regelen.

[medeverdachte 6] : heb/heeft je/hij het verteld?

[medeverdachte 1] : ..ntv.. Ik heb de naam van het schip niet verteld. (…)

[medeverdachte 1] : Er zijn er twee.. Volgens mij moeten we het niet zeggen. Laat het schip maar teruggaan.. Ook hij., ook ..ntv.. kan deze klus niet klaren.

[medeverdachte 6] : Ik wil nooit meer dit soort klussen doen.. Want het kost mij tijd, het levert geen cent op.. Het kost gewoon heel veel tijd.111

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] later op de dag ook nog op de hoogte worden gehouden van hetgeen op of rondom de [naam schip 5] gaande is. Kennelijk hebben zij nog iemand die voor hen observeert wat er gebeurt. Zij weten dat het schip weer gaat vertrekken en besluiten daarom om het schip (de rechtbank begrijpt: in hun beleving met de cocaïne) terug te laten gaan, omdat de klus niet meer geklaard kan worden.

[medeverdachte 6] zegt verder nog dat deze klussen te veel tijd kosten en niets opleveren.

Rollen

Gesprek tussen [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en NN man op 6 januari 2019:

[medeverdachte 6] : Nee, kijk, deze mensen die het eruit halen die stelen, weet je, het zijn dieven, professionele dieven. Als ze goed “eten” dan is het goed, als je 10 procent doet, dan zeggen ze “ja” en dan stelen ze alles. Snap je, daarom doe ik graag “company to company”, mijn bedrijf en niemand kan het stelen, ik ben de baas, klaar. Snap je, ik heb de controle.112

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 6] in een gesprek met [medeverdachte 1] overwoog dat de uithalers voldoende betaald moesten worden, omdat zij anders alles stelen. Verder zei [medeverdachte 6] dat hij de baas is en sprak over ‘zijn bedrijf’.

Ten aanzien van [medeverdachte 3]

Gesprek op 5 april 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ):

[medeverdachte 3] : ...ntv... maar ik wist niet wie hij was. Ik dacht dat hij Kamikaze (fon.) was ...ntv... Ik kan hen alleen binden/aantrekken als ik geld heb.

[medeverdachte 1] :. .ntv...

[medeverdachte 6] : Even wachten!

[medeverdachte 3] : Ik heb de nummers van de werknemers van daar he.

[medeverdachte 1] : Hmm

[medeverdachte 3] : Familielid van mij heeft de nummers van die werknemers.

[medeverdachte 1] : Hmm

[medeverdachte 3] : ...ntv... mijn familielid. Die werkt nog steeds daar. Breng de chef van [naam 26] (fon) [indien ‘ [naam 26] ’ bedoeld, dan betekent dat bananenhandelaar] zeiden we.

[medeverdachte 1] : Hmm

[medeverdachte 3] : Ik zeg dan tegen hem, “joh, ga maar voor hen werken", maar hij zegt, “ik wil niet voor dat geld daar werken"

[medeverdachte 1] : Hmm

[medeverdachte 3] : Snap je?

[medeverdachte 3] : Wat moet ik dan doen, wat moet ik zeggen om die familielid van mij (alsnog) daar te laatsen? Laat ik hem dan zeggen, “laat ik jou per maand 1000 lira geven”, dat hij dus van mij nog eens 1000 lira krijgt... (…)

[medeverdachte 3] : Ja toch? Wat vind je ervan? Hij zal dus daar moeten gaan werken, hij kent de mensen van het kantoor, hij kent iedereen. Iedereen zal onder onze controle zijn.113

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 3] mensen aan hen ( [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 3] ) moest binden. Hij zou ook geld aan een familielid geven, om er zo voor te zorgen de werknemers van een bananenhandelaar onder hun (de rechtbank begrijpt [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 3] ) controle zouden staan.

Gesprek op 8 juni 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ):

[medeverdachte 6] : [medeverdachte 3] ...ntv..

[medeverdachte 3] : Ik zal rondgaan maar daarvoor heb ik ook tijd nodig..

[medeverdachte 1] : tijd nodig., als die [medeverdachte 7] iets gedaan heeft., [bedrijfsnaam 7] (fon) gedaan heeft we kunnen dan wel

iets doen of niet dan?

[medeverdachte 3] : Als die ‘ [bedrijfsnaam 7] ’ (fon) gedaan heeft die kunnen we eruit halen..

[medeverdachte 1] : Die kunnen we eruit halen of niet dan.

[medeverdachte 3] : Ja..114

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 3] betrokken was bij het uithalen en dat hij tijd nodig had om dat te regelen.

Ten aanzien van [medeverdachte 7]

Gesprek op 4 mei 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 6] zegt dat [medeverdachte 7] misschien de volgende keer 25 procent zal vragen als de volgende keer om

andere aantallen gaat.115

Gesprek op 3 juli 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ):

[medeverdachte 1] : “Momenteel zijn er veel problemen in [naam schip 1] . ..ntv.. Over een week zal het beter.. nog veiliger/zekerder zijn. Tja wat kunnen we eraan doen.. Zo is het nu eenmaal. ..ntv.. heb ik zonet

telefonisch gesproken. Deze [naam schip 7] heb jullie ..ntv.. gegeven.”.. Joh is dit schip genaamd [naam schip 7]

soms van hemzelf, dat ie het aan ons geeft!?

[medeverdachte 6] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : ..ntv.. (…) Ik heb [medeverdachte 7] zonet telefonisch gesproken. Hij gaf de [naam schip 7] aan jullie. Die andere twee schepen zal ie voor anderen laden. Hij heeft de aanbetalingen/borgsommen al ontvangen/gekregen.

- Op de [naam schip 7] zou mijn mannetje gaan laden maar dat hebben we geannuleerd omdat er een

probleem was. Hij zei ‘Laad jij maar in op het eerstvolgende schip na de [naam schip 7] ’.

Jij schijft ‘Als jullie in deze kunnen laden, doe dat dan maar’, [hij zegt] Niemand kan daarin laden!

..ntv.. mag het zelf proberen! Op de eerstvolgende boot is er ‘werk/klus’ geladen.. Vanuit Curaçao.. En er zit ‘werk/klus’ op de [naam schip 8] die eerst volgende is ..ntv..”. Wat zegt hij eigenlijk? Zal (hij) de

eerstvolgende na de [naam schip 8] laden?

[medeverdachte 6] : (Ja), de eerstvolgende na de [naam schip 8] !116

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 7] bepaalde wie op welk moment welk schip kon gebruiken. Hij ontving daarvoor ook aanbetalingen.

Ten aanzien van [medeverdachte 4]

Gesprek op 19 september 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] ):

[medeverdachte 1] : ...ntv.. laten zitten en in de volgende doen., maar wel achter elkaar! Laat maar eerst die ene komen.. Hopelijk..

[medeverdachte 4] : Hij zal wel inschrijven oom..

[medeverdachte 1] : Ja..

[medeverdachte 4] : voor hoeveel precies zal hij inschrijven..

[medeverdachte 1] : Tja hoeveel hij maar wil.. Hij mag het zelf weten., jij mag bepalen,., hij mag het bepalen.

[medeverdachte 4] : ..ntv.. 50.. zij zijn vrij veel/hoog ..ntv..

[medeverdachte 1] : Wil [naam 17] c.s. inschrijven?

[medeverdachte 4] : ..ntv..

[medeverdachte 1] : O hij schrijft voor hun in.. Tja reken het uit., reken maar af met hun en pak je geld. Want er is een Engelse groep., die willen ook inschrijven weet je.

[medeverdachte 6] : Hij hier heeft 8 duizend gezegd tegen hen.

[medeverdachte 1] : Hoeveel duizend heb je tegen hen gezegd?

[medeverdachte 4] : Wie? Ik?

[medeverdachte 1] : ja.

[medeverdachte 4] : Minstens 7,5.

[medeverdachte 6] : Tja dat is ook normaal... voor het vliegtuig., [lacht]..

[medeverdachte 1] : Daar heb je goed aan gezegd..

[medeverdachte 4] : Voor minder kan het toch niet..

[medeverdachte 1] : We hebben die [medeverdachte 5] en ook die andere groep.. En we naderen langzamerhand het eindpunt.

[medeverdachte 6] : [medeverdachte 4] zal ook voor het water 7,5 vragen/bieden

[medeverdachte 4] : ..minstens 7,5. Het zou ook 8 kunnen worden., afhankelijk van de markt ..[ [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] lachen].. Maar dat is

ook zo.

[medeverdachte 1] : ja dat is ook zo.

[medeverdachte 6] : Ja nee je hebt 1000 a 1500 te veel gezegd, maar daar heb je goed aan gedaan.

[medeverdachte 4] : Dat mag ook wel., voor die 1500 doen we heel veel moeite..117

Gesprek op 9 november 2018 tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] ):

[medeverdachte 6] : Jij weet hoe je geld moet tellen toch?

[medeverdachte 4] : Tuurlijk weet ik dat.. Als je wilt kan ik tellen en anders niet. Dan zet ik het er zo neer! Heb je gezien hoe het verpakt is?

[medeverdachte 6] : Nee. ..ntv.. geld ..ntv.. Kun je wel naar huis gaan?

[medeverdachte 4] : Waarom niet!? Mijn vrouw was naar haar werk, als ze terug is zal ze thuis zijn., ze is naar haar werk., ze is nu aan het werken. Wat maakt het uit als zij niet naar haar werk is., ik doe de deur gewoon dicht.

[medeverdachte 6] : Hij zei “ [medeverdachte 6] jij bent erg ..ntv.. Ik voel dat. En je oom heeft sowieso een grote naam.. Wij hebben een goed gevoel bij jullie”.

[medeverdachte 4] : Voor hoeveel heeft hij zich ingeschreven?

[medeverdachte 6] : 10 stuks.118

Uit deze gesprekken leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 4] betrokken was bij het regelen van investeerders en daarbij een zekere vrijheid kreeg om prijsafspraken te maken. [medeverdachte 4] telde ook het geld en moest voor het geld naar huis gaan.

In de woning aan [adres 9] te Den Haag is op 19 maart 2019 onder [medeverdachte 4] € 10.000,- contant geld in beslag genomen.119 Ook zijn in die woning een vuurwapen120 en 7.575,15 gram cocaïne121 aangetroffen.

Ten aanzien van [medeverdachte 2]

De telefoon met beslagcode F.01.04.003 is in beslag genomen op 9 april 2019 in de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres 10] te Schagen.122 Er is een wachtwoord aangetroffen en hiermee is toegang verkregen tot de telefoon. Op de telefoon zijn afbeeldingen en thumbnail bestanden (een verkleinde weergave van een afbeelding) aangetroffen.123 Op de afbeeldingen en thumbnail bestanden was het volgende te zien:

- pallets bananendozen en bloemendozen;

- afbeeldingen van pakketten die overeenkomen met de wijze waarop verdovende middelen worden verpakt;124

- een bill of lading van de [naam schip 2] ;125

- een chatgesprek waarin gesproken wordt over de [naam schip 4] ;126

- een chatgesprek over [naam rederij] de douane in Vlissingen, inhoudende:

 • -

  “Als [naam rederij] goed word geholpen in flushing kan het zomaar betekenen dat ze heel de lijn wegtrekken ofzo maar lichtpunt aan het eind van de tunnel vlissingen kan het douanetechnisch niet zo heel goed regelen allemaal dus ik hou die kans op nihil

 • -

  Ja klopt vlissingen is niet groot genoeg ervoor.”

- een chatgesprek over het scannen van containers met contact ‘ [bedrijfsnaam 8] ’, inhoudende:

 • -

  “Juist, inzage van kantoor wat evt. naar scan/unit 5 moet gaan 4 dgn vooraf. Positie van waar ie staat in de stek. Complete losbrief/lyst van alle landen en stophaltes die daar moeten lossen by [bedrijfsnaam 7] . En deksels merk dozen krygen wy...

 • -

  Dat is top. En als hij voor scan staat? Wat dan

 • -

  Van [naam 27] weet ik. Als hij door scan delta moet

 • -

  Als naar scan moet van [naam 27] dan is over en uit, maar zy kunnen laten zien welke het minst wordt ge scand. Recentlyk.. En swz word er maar 5 % van alle cotsiners vie delta gescand naar Optie....”127

Zes afbeeldingen van bananendozen die op deze telefoon zijn aangetroffen, zijn ook op de telefoon met goedcode F.01.01.002 aangetroffen.128

De rechtbank leidt uit het aantreffen van deze afbeeldingen op de telefoon van [medeverdachte 2] af dat hij wetenschap had van de drugstransporten en hierover communiceerde via de encrypted telefoon. De chatgesprekken over de douane en het scannen van containers ondersteunen hetgeen uit de OVC-gesprekken is gebleken, namelijk dat [medeverdachte 2] contacten had binnen de havens van Vlissingen en Rotterdam.

Ten aanzien van [verdachte]

Uit onderzoek is gebleken dat [verdachte] in de periode van november 2017 tot oktober 2018 vermoedelijk regelmatig ontmoetingen heeft gehad met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] .129

[verdachte] heeft verklaard dat hij ontmoetingen had met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] . Hij heeft verder verklaard dat hij encrypted telefoons aan [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] leverde.130

OVC gesprek tussen [verdachte] (W) en een N man op 29 juni 2018 in hotel [naam hotel 2] te Delft131:

W: [naam 12] is ook bezig, die (fon: Zeebrug) die zit er waarschijnlijk op nou, dat zit nou op 71 ntv. Er was

geen handel. Dus wat hebben ze nou gedaan? Hebben ze gewoon de hele inboedel gekocht.132 (…)

W: Alleen het probleem daar was is dat ze geen containers vol hebben om terug te sturen , te weinig.

N: Ja.

W: dus ze doen daar maar ntv ze wilden eerst oud ijzer doen maarja, je kan ook niet een bak doen.

Moet je 20 30 bakken doen.

W: dus ze hebben nou hebben ze huisraad.133

Uit dit gesprek leidt de rechtbank af dat [verdachte] wetenschap had van het drugstransport met de [naam schip 2] .

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 5] op 31 juli 2018:

[medeverdachte 6] : Snap je?

[medeverdachte 5] : Ja.

[medeverdachte 6] : Als we geld hebben kopen we morgen een nieuwe Encro, één voor de baas en één voor jou, dat is beter.

[medeverdachte 6] : [verdachte] zal wel Encro regelen voor de baas of niet? Heb je al geschreven oom.

[medeverdachte 1] : ..[mompelt]..(…)

[medeverdachte 6] zegt dat [medeverdachte 5] elke keer dat hij vliegt de Encro moet opschonen, en alles moet wissen, foto’s, berichten. Hij zegt dat de Encro heel veilig is, maar als men een kabel gebruikt kan men informatie vinden . Hij legt uit hoe dat werkt en zegt dat dit alleen zo is wanneer je vliegt.134

Uit dit gesprek leidt de rechtbank af dat [verdachte] encrypted telefoons heeft geleverd aan [medeverdachte 5] en ‘de baas’.

Ten aanzien van [medeverdachte 8]

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en NN-man op 1 november 2017:

[medeverdachte 1] zegt zelf ook wel een paar duizend heeft en dat ze het morgen wel kunnen betalen. (...)

NNM vraagt of het een optie is dat iemand anders stuurt om het geld bij [medeverdachte 1] op te halen.

[medeverdachte 1] zegt dat NNM anders samen met [medeverdachte 8] of [naam 28] zelf komt om het geld op te halen.135

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 13 maart 2018:

[medeverdachte 6] : Dat moet 3000 zijn. [medeverdachte 8] heeft die man ..ntv.. Die man van ..ntv.. Hij zou ons

toch 15.000 komen brengen..

[medeverdachte 1] : Ja.

[medeverdachte 6] : 15.000 schrijft hij zelf..ntv.. Is het normaal 89.000 euro? Ja toch? Dan had je van

[medeverdachte 8] 50 a 60 duizend euro moeten pakken en op het moment die man zou betalen dan

had [medeverdachte 8] dat geld moeten pakken..136

De rechtbank leidt uit deze gesprekken af dat [medeverdachte 8] betrokken was bij het regelen (ophalen en ‘pakken’) van (grote) geldbedragen.

Uit observaties is gebleken dat op 15 maart 2018 en 28 juni 2018 (op twee locaties) [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] een ontmoeting hadden met een man die reed in een [merknaam voertuig 4] met kenteken [nummer 6] . [medeverdachte 1] rijdt na de ontmoeting op 28 juni 2018 met de man weg in de [merknaam voertuig 4] .137

De rechtbank heeft reeds vastgesteld dat [medeverdachte 8] , [medeverdachte 8] is en dat [medeverdachte 8] de bestuurder van de [merknaam voertuig 4] met kenteken [nummer 6] is. De rechtbank leidt daarom af uit de voorgaande observaties dat [medeverdachte 8] degene was die ontmoetingen had [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] .

Uit een observatie is gebleken dat op 3 juli 2018 te Hoofddorp [medeverdachte 1] een ontmoeting had met contact 73. Contact 73 zei tegen [medeverdachte 1] “hallo baas”, waarna hij aan tafel plaatsnam.138 Contact 73 is [medeverdachte 8] .139

De rechtbank leidt hieruit af dat [medeverdachte 8] [medeverdachte 1] ‘baas’ noemde en op 3 juli 2018 een ontmoeting met hem had.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 4 mei 2018:

[medeverdachte 1] : Het werk / de klus van [naam 12] ., voor mij.. 5 stuks heeft [medeverdachte 8] ingeschreven en 5 stuks zal ik

pakken.140

[medeverdachte 1] zegt dat hij tegen 'hem' (derde) heeft gezegd wanneer er iets misloopt dat zij er toch voor

moeten betalen. [medeverdachte 1] zegt dat hij ook tegen [medeverdachte 8] heeft gezegd, “als het opgepakt wordt dan ben ie ie

geld kwijt”141

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) op 4 mei 2018:

[medeverdachte 1] : Mijn aandeel samen met [medeverdachte 8] is toch 10 stuks. ..ntv.142

De rechtbank leidt uit deze gesprekken af dat [medeverdachte 8] meedeelde in de opbrengst, want zij deelden samen tien stuks. Ook is tegen [medeverdachte 8] gezegd dat hij zijn investering kwijt zou zijn als het gepakt werd.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en een NN-man op 5 augustus 2018:

[medeverdachte 6] : Die [medeverdachte 8] , die heeft zijn doos (box) binnen (inside).

[medeverdachte 1] : Wie, de [medeverdachte 8] (fon.)?

[medeverdachte 6] : Ja!

NN: Dus hij heeft hem?

[medeverdachte 6] : Ja, hij heeft ze.

NN: O, luister, ik moetje nog vertellen, nu je me dit vertelt, [naam 29] , ik ken een Koerd die in Amsterdam woont, die een paar bootladingen ... via [naam 30] ... ntv. Luister, ik wil je aan hem voorstellen, ja? Want ik heb op dat antwoord zitten wachten, want we hebben met [medeverdachte 8] gesproken over de [naam schip 9] , het heet [naam 31] , toen zei hij dat als dat binnenkomt, hij de [naam 31] via dezelfde lijn kan krijgen. Als je aan de [naam 31] kan komen wil de Koerd twee ton ervan kopen. Want je kunt twee ton verdienen aan elke. Hij woont in Amsterdam. Ik zei tegen [naam 30] : Wacht tot ik [naam 29] heb gesproken, want ik laat het aan [naam 29] zien, of het OK is.

[medeverdachte 1] : En dat krijg je allemaal via China?

NN: Ja. Die [naam 31] , die moet je hebben. Als je aan [naam 31] kan komen, heb ik hier een Koerd die twee ton wil hebben, tegen contante betaling. Heel groot. Je kent hem, je moet hem kennen, [naam 29] . Het is een Koerd. Of hij kent jou wel. Hij heeft baar geld hier, dus het kan direct in contanten. Dat is veel geld, maat, als je eraan kunt komen.

[medeverdachte 1] : Een andere vraag is - die [naam 32] groep, wanneer sturen die een schip?

NN: He?

[medeverdachte 1] : Die [naam 32] groep. Investeren die, of wat?

NN: Nou, dat zal ik ze zo vragen, maar ik weet bijna zeker dat diegene in Londen het geld

zal investeren. Zijn andere partner. Maar ik spreek hem zo.

[medeverdachte 1] : Die man is goed, he. Zijn naam is [naam 33] (fon.). Ik kende hem wel. Hij is grappig.

NN: Het punt is - laten we het regelen. Wij hebben geld, we kunnen lenen, en als groep kunnen we wat geld bij elkaar leggen voor een boot, en dan komt dit voortdurend binnen.143

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] met een NN man bespraken hoe zij samen met [medeverdachte 8] konden investeerden in een nieuwe lijn ‘de [naam 31] ’. [medeverdachte 8] zou ‘de [naam 31] ’ lijn kunnen regelen en als dat lukte was er ook al een afnemer, namelijk ‘ de Koerd ’.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en [medeverdachte 4] op 19 september 2018:

[medeverdachte 1] : Dan doen we dinges.. Met het geld dat van hen overblijft zullen ik, jij., wij drieën

dus en ook voor [medeverdachte 8] zullen we wat doen., dan zijn we met 4 personen. We zullen

ook [medeverdachte 8] mee moeten rekenen. We moeten wel! Als wij zo’n werk doen, dan zal

[medeverdachte 8] wat verwachten., laat ik je dat zeggen.

[medeverdachte 6] : Ja en we hebben ook veel aan [medeverdachte 8] , begrijp je. De man is niet een nietsnut.

[medeverdachte 4] : „ntv..

[medeverdachte 6] : [medeverdachte 8] behoort ook tot onze groep.

[medeverdachte 1] : Of we er nou 15 of 20 stuks extra erop kunnen doen., we zullen dat door vieren

delen. Begrijp je?

[medeverdachte 6] : „ntv..

[medeverdachte 4] : Is goed oom „ntv..

[medeverdachte 1] : Daar kan je veel geld aan overhouden.144

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 4] bespraken hoeveel ze moeten investeren en hoeveel geld zij er samen met [medeverdachte 8] aan over zouden kunnen houden. [medeverdachte 8] behoorde ook tot de groep en was nuttig voor hen.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 4] op 23 september 2018:

[medeverdachte 4] : Oom ik heb geschreven.. [medeverdachte 8] had namelijk een Encro (opmerking verbalisant:

telefoon met encryptie) voor mij gekocht.145

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 8] een encrypted telefoon voor [medeverdachte 4] heeft gekocht.

Gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 6] ( [medeverdachte 6] ) en een NN-man op 18 december 2018:

[medeverdachte 1] : Ik heb een afspraak, [medeverdachte 8] komt ook naar [naam cafe 2] .146

De rechtbank leidt uit dit gesprek af dat [medeverdachte 8] een afspraak heeft met [medeverdachte 1] op of omstreeks 18 december 2018.

Juridisch kader

Van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr is sprake als is voldaan aan het vereiste van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, dat tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Er is niet vereist dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Gezagsverhoudingen (hiërarchie), rolverdeling, regels en een onder een gemeenschappelijke naam of gemeenschappelijk optreden tegenover derden zijn ook niet vereist. Niettemin kunnen gemeenschappelijke regels, het voeren van overleg, gezamenlijke besluitvoering, een taakverdeling, een bepaalde hiërarchie en/of geledingen c.q. handhaving van die hiërarchie door middel van geweld of dreiging met geweld wel sterke aanwijzingen opleveren voor het bestaan van een dergelijk samenwerkingsverband.

Van deelname is sprake als de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het genoemde oogmerk. Voor strafbare deelname is voldoende dat de betrokkene in zijn algemeenheid, in de zin van voorwaardelijk opzet, weet dat er een organisatie bestaat en dat die organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Niet is vereist dat een betrokkene enige vorm van opzet heeft gehad op concrete door de criminele organisatie beoogde misdrijven, zolang de betrokkene maar weet dat de organisatie het begaan van misdrijven beoogt. Evenmin is vereist dat de betrokkene daadwerkelijk heeft deelgenomen aan (alle) gepleegde misdrijven, noch dat hij heeft samengewerkt of bekend moet zijn geweest met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie.

Overwegingen

Criminele organisatie

Op grond van de bewijsmiddelen kan in de eerste plaats worden vastgesteld dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] zich gedurende een jaar op aanzienlijke schaal bezig hielden met de (voorbereiding van de) invoer van 70 kilogram cocaïne (zaaksdossier ‘ [naam schip 2] ’), 100 kilogram cocaïne (zaaksdossier ‘ [naam schip 3] ’), 59,89 kilogram cocaïne (zaaksdossier ‘ [naam schip 4] ’) en 50,07 kilogram cocaïne (zaaksdossier ‘ [naam schip 5] ’).

Uit de bewijsmiddelen volgt voorts dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] in die periode vrijwel dagelijks intensief bezig waren met de invoer, door te overleggen met elkaar en anderen. Zij regelden dat de cocaïne in de schepen werd geladen, bespraken hoe de cocaïne verborgen moest worden, gaven door waar de cocaïne verstopt zat en regelden de uithalers. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] bespraken ook hoeveel stuks de anderen kregen, hoeveel stuks de uithalers betaald moesten krijgen en hoeveel zij zelf aan de verschillende transporten zouden verdienen.

Uit de gesprekken op 11 en 12 januari 2019 die gaan over de 60 kilogram in de [naam schip 4] blijkt dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] georganiseerd te werk gingen. Zij bespraken dat zij de lijn zouden kunnen uitbreiden, als het lukte om de 60 kilogram eruit te halen. Zij bespraken ook hoe zij ervoor zouden kunnen zorgen dat het niet opviel dat er 60 kilogram bananen ontbrak op de pallet, zodat de lijn niet ontdekt zou worden. Ook ten aanzien van de [naam schip 5] spraken zij erover dat het uithalen professioneel moest gebeuren, zodat ze het nogmaals op dezelfde wijze zouden kunnen doen. Verder spraken [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 3] over het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt hieruit dat het samenwerkingsverband tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] erop gericht was om voort te blijven bestaan en dus een bepaalde bestendigheid had. Ook blijkt hieruit dat zij beide een leidinggevende rol hadden. Dit wordt ook bevestigd door [medeverdachte 6] zelf, want in een gesprek op 6 januari 2019 zei hij dat hij de baas is en sprak hij over ‘zijn’ bedrijf.

Uit het gesprek op 1 februari 2019 blijkt verder dat zij de [naam schip 4] geen grote klus vonden, [medeverdachte 6] sprak namelijk over een ‘klusje’. En uit het gesprek op 6 februari 2019, nadat het uithalen van de cocaïne uit de [naam schip 5] was mislukt, zei [medeverdachte 6] dat het heel veel tijd kost, maar niets oplevert. Dit ondersteunt het feit dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] heel veel tijd hebben besteed aan het organiseren van de drugstransporten, wat ook blijkt uit de hoeveelheid gesprekken die zij hierover voerden met elkaar en met anderen.

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] hadden de beschikking over encrypted telefoons en uit de OVC-gesprekken blijkt dat zij communiceerden in versluierde taal. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] maakten ook veelvuldig gebruik van auto’s die niet op hun eigen naam stonden.147 Deze kenmerken wijzen eveneens op het bestaan van een criminele organisatie.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van het voorgaande, het bestaan van een samenwerkingsverband van voldoende structuur en duurzaamheid als bedoeld in artikel 140 Sr wettig en overtuigend is bewezen en dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] als leiders deelnamen aan die organisatie. Uit het voorgaande vloeit eveneens voort dat deze organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten (het voorbereiden van) de invoer van cocaïne.

Het is algemeen bekend dat bedreigingen (met wapens) en geweld gepaard gaan met deze vormen van drugscriminaliteit. Bij [medeverdachte 4] , die deelnemer is van de organisatie, is ook daadwerkelijk een wapen aangetroffen en met hem bespraken [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] dat wapens zouden kunnen worden gebruikt bij het terughalen van (de verdwenen) 100 kilogram cocaïne. De rechtbank is daarom van oordeel dat deze organisatie ook tot oogmerk had het plegen van bedreiging en zware mishandeling.

Deelnemers

Naast [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] hebben [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 2] en [verdachte] deelgenomen aan de criminele organisatie. Dit blijkt uit het volgende.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [medeverdachte 3] medepleger is van meerdere transporten. [medeverdachte 3] was regelmatig te horen in de auto van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] en hij werd op de hoogte gehouden van de voortgang van de transporten. Hij regelde nieuwe medewerkers en werd ingezet voor diverse klussen, zoals het ophalen van personen en het bekijken van de uithaallocaties. Ook kreeg hij een deel van de opbrengst en heeft hij [medeverdachte 7] voorgesteld aan [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] .

[medeverdachte 3] had naar het oordeel van de rechtbank een belangrijke rol, omdat hij zich bezig hield met het regelen van het uithalen van de cocaïne en werd ingeschakeld voor diverse klussen.

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 3] behoorde tot de organisatie en met zijn handelen een aandeel had in de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Het is daarmee wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 3] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.

[medeverdachte 4] was betrokken bij het regelen van investeerders en kreeg daarbij de vrijheid om prijsafspraken te maken. [medeverdachte 4] sprak ook over ‘ons’ werk, hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat [medeverdachte 4] behoorde tot de organisatie. [medeverdachte 4] regelde de incasso van de 100 kilogram cocaïne die was gestolen. Hij heeft gedreigd geweld te gebruiken (hij sprak over het vastbinden van mensen), regelde jongens die hij zei te kunnen vertrouwen voor de incassoklus en hij zou het wapen kunnen leveren die bij de inval gebruikt zou kunnen worden. In zijn woning is ook daadwerkelijk een vuurwapen aangetroffen.

[medeverdachte 4] heeft kennelijk ook toegang tot (een deel van) het geld, hij moest namelijk het geld tellen en had contant geld in zijn woning. Naast het geld en het vuurwapen was hij ook in het bezit van 7.575,15 gram drugs (cocaïne) en twee encrypted telefoons.

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 4] behoorde tot de organisatie en met zijn handelen een aandeel had in de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Het is daarmee wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 4] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.

[medeverdachte 7] heeft bij het transport met de [naam schip 2] een rol gehad bij het uithalen van de cocaïne, hield [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] op de hoogte van de aankomst van het schip in Rotterdam en had een douanier in handen. [medeverdachte 7] kreeg ook 10 stuks. Hij is daarmee medepleger van dit transport.

[medeverdachte 7] bepaalde ook wie welk voor de drugstransporten kon gebruiken en hij ontving daartoe aanbetalingen. In mei 2018 spraken [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] erover dat [medeverdachte 7] de volgende keer misschien 25% zal vragen. Hieruit blijkt dat [medeverdachte 7] ook zaken deed met anderen, maar ook dat er sprake was van een duurzame samenwerking met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] .

[medeverdachte 7] had dus een aandeel in het verwezenlijken van het oogmerk van de criminele organisatie en maakte er onderdeel van uit door de duurzame samenwerking. Het is daarmee wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 7] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.

[medeverdachte 2] gaf voor het transport van 100 kilogram cocaïne in de [naam schip 3] de details voor de aankomst in Nederland en het uithalen. Hij heeft aan [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] doorgegeven dat hij de beveiliging (de mobiele scan) in handen had en een mannetje had bij de depots. Hij heeft kennelijk regelmatig contact gehad met hen, heeft ook een connectie met [medeverdachte 8] en is de regisseur van wat er in Nederland moest gebeuren. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] hebben ook vertrouwen in [medeverdachte 2] .

[medeverdachte 2] was ook in het bezit van een encrypted telefoon. Op deze telefoon zijn afbeeldingen aangetroffen die de rechtbank in verband brengt met de handel in cocaïne en afbeeldingen die ook zijn aangetroffen op de telefoon met goednummer F.01.01.002, de telefoon van [medeverdachte 1] . Dit bevestigt dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] communiceerden over dekladingen.

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 2] behoorde tot de organisatie en met zijn handelen een aandeel had in de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Het is daarmee wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 2] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.

[medeverdachte 8] was betrokken bij het investeren in een nieuwe lijn en hij had kennelijk de contacten om dat te kunnen regelen. Hij was ook betrokken bij geldoverdrachten in november 2017 en december 2018. Ook heeft hij [medeverdachte 4] voorzien van een encrypted telefoon. Uit een gesprek op 29 juni 2018 blijkt ook dat [medeverdachte 8] met [medeverdachte 2] zou gaan praten over de [naam schip 2] . [medeverdachte 8] deelde in de opbrengst en er werd met hem rekening gehouden bij de berekening van opbrengst van een ander transport. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] rekenden hem tot de groep. Zij hebben ook geregeld ontmoetingen met hem gehad.

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 8] behoorde tot de organisatie en met zijn handelen een aandeel had in de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Het is daarmee wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 8] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.

Uit de OVC-gesprekken blijkt dat [medeverdachte 5] regelde dat de cocaïne in de schepen werd geladen. Hij had op regelmatige basis contact met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] en gaf de verstopplek van de cocaïne door. [medeverdachte 5] kreeg ook een encrypted telefoon waarmee hij kon communiceren en [medeverdachte 6] legde aan hem uit hoe hij daarmee om moest gaan; hij instrueerde hem om telkens als hij zou gaan vliegen alles te wissen.

De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 5] behoorde tot de organisatie en met zijn handelen een aandeel had in de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Het is daarmee wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 5] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.

Conclusie [verdachte]

heeft wetenschap gehad van het transport van 69 kilogram cocaïne met de [naam schip 2] . Uit de OVC-gesprekken blijkt ook dat hij zou delen in de opbrengst van het transport met de [naam schip 2] althans dat hij afnemer was van een deel van dat transport (twee of drie stuks). Hij was dus op de hoogte van het oogmerk van de organisatie, te weten de invoer van cocaïne, en hij deelde in de opbrengst.

[verdachte] heeft in de periode geregeld ontmoetingen gehad met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] en hij voorzag het samenwerkingsverband van encrypted communicatiemiddelen. Door de encrypted communicatiemiddelen te leveren kon er versleuteld gecommuniceerd worden en daarmee bood hij ondersteuning aan de gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van dat oogmerk. Dat hij deelde in de opbrengst en vele ontmoetingen had met de leiders van het transport, maakt naar het oordeel van de rechtbank bovendien dat kan worden aangenomen dat hij ook behoorde tot het samenwerkingsverband.

De rechtbank acht daarmee wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij in of omstreeks de periode tussen 1 januari 2018 tot en met 8 februari 2019, in Vlissingen, Ede, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam en/of Den Haag , althans in Nederland, en/of in Guayaquil en/of in Puerto Bolivar en/of in Quito althans in Ecuador en/of in Santa Marta en/of Bogota, althans in Colombia en/of in Paita, althans in Peru en/of in Willemstad, althans in het buitenland Curaçao en/of in Puerto Rico,

heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit

- hem, verdachte,

- [medeverdachte 1] ,

- [medeverdachte 2] ,

- [medeverdachte 3] ,

- [medeverdachte 4] ,

- [medeverdachte 5] ,

- [medeverdachte 6] ,

- [medeverdachte 7] en/of

- [medeverdachte 8] ,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

- opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder A van de Opiumwet gegeven verbod, en/of

- een feit als bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voorbereiden of bevorderen door te trachten een ander te bewegen om dat feit te plegen, mede te plegen of uit te lokken, en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, en/of door te trachten zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit te verschaffen, en/of door voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden te hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit en/of

- bedreiging,

- gijzeling en/of

- zware mishandeling.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

ten aanzien van feit 3:

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

Daarnaast heeft het openbaar ministerie opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis gevorderd.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht in geval van bewezenverklaring rekening te houden met de geringe rol van verdachte, de omstandigheid dat door de organisatie geen geweld is gebruikt en met artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op het uittreksel justitiële documentatie, gedateerd 24 augustus 2020;

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan lidmaatschap van een crimineel samenwerkingsverband dat als oogmerk had zoveel mogelijk cocaïne het land binnen te brengen. Het betrof dusdanig grote hoeveelheden per transport dat deze bestemd moeten zijn geweest voor verder verspreiding en grootschalige handel. Verdachte leverde de encrypted telefoons zonder welke de drugstransporten niet mogelijk waren geweest.

De georganiseerde en grootschalige handel in cocaïne heeft een bijzonder ontwrichtende invloed op de samenleving. Er gaat veel geld in om, waardoor de financiële belangen van daders vaak groot zijn. Om die belangen te beschermen wordt (extreem) geweld niet geschuwd. Vrijwel alle liquidaties die in het criminele circuit worden gepleegd, zijn direct of indirect het gevolg van conflicten in de onderwereld met betrekking tot deze drugshandel. Hoewel zich dit in de zaak van verdachte niet heeft voorgedaan, is door de groep waartoe verdachte behoort wel degelijk het dreigen met geweld en zelfs het neerschieten van rivalen in de handel besproken. Daarnaast gaat er van de georganiseerde drugshandel in toenemende mate een ondermijnend en corrumperend effect uit. Boven- en onderwereld raken steeds meer met elkaar vermengd. Niet alleen worden grote sommen crimineel geld geïnvesteerd in legale activiteiten maar worden ook medewerkers van bijvoorbeeld op zichzelf bonafide bedrijven en zelfs van opsporingsinstanties omgekocht en ingezet voor de handel in drugs. Ook in deze zaak zijn er sterke aanwijzingen dat werknemers van havenbedrijven en zelfs van de douane hebben meegewerkt aan het doorlaten en uithalen van cocaïne die voor de criminele groepering van verdachte en zijn medeverdachte bestemd was. Deze vormen van corruptie tasten het onderlinge vertrouwen binnen de samenleving in hoge mate aan en ondermijnen daarmee simpelweg onze democratische rechtsstaat. Verder geldt dat een aanzienlijk deel van vermogensdelicten zoals winkeldiefstallen en woninginbraken terug te leiden tot de behoefte aan drugs bij armlastige gebruikers. Het is naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet meer dan terecht dat er voor de georganiseerde handel in cocaïne lange, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen worden opgelegd. Enerzijds dient dit als vergelding voor de ontwrichting waar verdachte (in)direct aan heeft bijgedragen. Anderzijds heeft het opleggen van zware straffen tot doel om anderen ervan te weerhouden zich met de georganiseerde drugscriminaliteit in te laten.

Uit verdachtes justitiële documentatie blijkt dat verdachte reeds vele malen is veroordeeld ter zake van Opiumwetdelicten, ook tot jarenlange gevangenisstraf. Die straffen hebben hem er niet van weerhouden zich opnieuw bezig te houden met invoer van harddrugs.

De rechtbank acht gelet op de ernst van de feiten en de vele recidive een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden passend en geboden. De straf is lager dan de eis van het openbaar ministerie omdat de rechtbank een feit minder bewezen acht.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting rekening gehouden met artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Ten aanzien van de geschorste voorlopige hechtenis

Uit de bewezenverklaring en de veroordeling tot een gevangenisstraf van 30 maanden volgt dat de rechtbank nog immer de grondslag aanwezig acht voor de voorlopige hechtenis voor de in het vonnis van heden bewezenverklaarde feiten. Dit was ook ten tijde van het (laatste) bevel tot schorsing het geval. Een afweging van de belangen van de maatschappij tegenover die van verdachte leidde er toen echter toe dat de voorlopige hechtenis moest worden geschorst. In die beslissing speelde impliciet (ten onrechte niet opgenomen in de schriftelijke beslissing) dat, mede door de corona-crisis, de datum van inhoudelijke behandeling ongewis was. Die situatie is nu niet langer aan de orde. De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden en de verdachte is bij vonnis van heden schuldig bevonden aan een ernstig strafbaar feit. Een hernieuwde afweging van de belangen van de maatschappij en verdachte leidt tot de conclusie dat de belangen van de maatschappij bij de detentie van verdachte nu zwaarder moeten wegen dan de belangen van verdachte en dat aan de schorsing van de voorlopige hechtenis daarom een einde moet komen.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 63 en 140 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten;

 verklaart bewezen dat verdachte de overige tenlastegelegde feiten, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

heft op het bevel schorsing van de voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.C.P. Goossens (voorzitter), mr. D.R. Sonneveldt en mr. J.M. Graat, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.T.P.M. van Aarssen en mr. M. Langstraat, griffiers, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 23 november 2020.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door ONGO042 en OGNO043 van de politie Oost-Nederland, Dienst Regionale Recherche, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL 20180724.0952, ONRAA15020 GRANT, gesloten op 3 september 2019 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Proces-verbaal van bevindingen, p.811

3 Proces-verbaal van bevindingen, p.812

4 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1423-1433.

5 Proces-verbaal van verhoor [naam 4] , p. 2382

6 Proces-verbaal van verhoor [naam 5] , p. 2388

7 Proces-verbaal van bevindingen, p. 994-997.

8 Proces-verbaal van bevindingen, p. 802-804l

9 Proces-verbaal van bevindingen p. 706-707

10 Proces-verbaal van bevindingen p. 712

11 Proces-verbaal van bevindingen p. 713-714

12 Proces-verbaal van bevindingen, p. 604 e.v.

13 Verklaring verdachte ter terechtzitting van 4 juni 2020

14 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1078 e.v.

15 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1698

16 Proces-verbaal van bevindingen, p. 818-822

17 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1700

18 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1182 e.v.

19 Proces-verbaal van bevindingen, p. 858 e.v.

20 Het proces-verbaal onderzoek gegevensdragers, p. 728.

21 Het proces-verbaal, p. 63.

22 OVC 050418-144001, p. 1274.

23 OVC 050418-145101, p. 1277.

24 OVC sessie 070518-130604, p. 1303.

25 OVC sessie 050618-180544, p. 366.

26 OVC sessie 130618-090627, p. 367.

27 OVC sessie 130618-115544, p. 367.

28 OVC sessie 130618-185943, p. 368.

29 OVC sessie 150611-103534, p. 368.

30 OVC sessie 150618-171748, p. 369.

31 OVC sessie 160618-193906, p. 1352.

32 OVC sessie 290618-125817, p. 1326.

33 OVC sessie 290618-184215, p. 1327.

34 OVC sessie 290618-190215 en 290618-190715, p. 1328.

35 OVC sessie 040718-174530 en 040718-175030, p. 1331.

36 OVC sessie 040718-181030, p. 1332.

37 OVC sessie 080718-154847, p. 8646.

38 OVC sessie 170718-154345 en 170718-185836, p. 8648.

39 OVC sessie 190718-120955, p. 371.

40 OVC sessie 190718-121236, p. 371.

41 OVC sessie 190718-121736, p. 372.

42 OVC sessie 240818-160206, p. 1402-1403.

43 OVC-sessie 250818-213706, p. 437

44 OVC sessie 250818-213706, p. 1403.

45 OVC sessie 250818-214706

46 OVC sessie 010918-123359, p. 444-445

47 OVC sessie 010918-123859, p. 445

48 OVC sessie 010918-131859, p. 445

49 OVC sessie 010918-210359, p. 445

50 Proces-verbaal van bevindingen controle [naam schip 3] , p. 723 e.v.

51 OVC sessie 080918-121359, p. 447

52 OVC sessie 080918-124359, p. 448

53 OVC sessie 080918-225548, p. 451.

54 OVC sessie 090918-230048, p. 452-453

55 OVC sessie 100918-001548 pag. 455

56 OVC sessie 191018-125148

57 OVC sessie 090119-100815, p. 228.

58 OVC sessie 090119-101815, p. 228.

59 OVC sessie 090119-102315, p. 228.

60 OVC sessie 090119-102315, p. 229.

61 OVC sessie 090119-144529, p. 229.

62 OVC sessie 090119-174231, p. 230.

63 OVC sessie 110119-223415, p. 230.

64 OVC sessie 120119-143536, p. 231.

65 OVC sessie 120119-174247, p. 231.

66 OVC sessie 130119-160754, p. 232.

67 OVC sessie 170119-174232, p. 235.

68 OVC sessie 200119-103937, p. 236.

69 Het proces-verbaal van bevindingen camerabeelden [naam cafe 2] , p. 830.

70 OVC sessie 200119-145140, p. 236.

71 OVC sessie 200119-145640, p. 236.

72 OVC sessie 210119-132626, p. 237

73 OVC sessie 210119-134241, p. 237

74 OVC sessie 210119-134741, p. 238

75 OVC sessie 210119-193515, p. 239.

76 OVC sessie 280119-201017, p. 240.

77 OVC sessie 280119-201141, p. 240.

78 OVC sessie 290119-132351, p. 242.

79 OVC sessie 290119-164904, p. 242.

80 OVC sessie 290119-181310, p. 242.

81 OVC sessie 290119-181310, p. 243.

82 OVC sessie 290119-185830, p. 243.

83 OVC sessie 290119-190330, p. 243.

84 OVC sessie 010219-110733, p. 244.

85 OVC-sessie 140119-161651, p. 300.

86 OVC-sessie 170119-173544, p. 301.

87 OVC-sessie 180119-130636, p. 301.

88 OVC-sessie 180119-130931, p. 301.

89 OVC-sessie 190119-181458, p. 302.

90 OVC-sessie 200119-144724, p. 302 en 303.

91 OVC-sessie 270119-192648, p. 304 en 305.

92 OVC-sessie 280119-145143, p. 305.

93 OVC-sessie 310119-124305, p. 307.

94 OVC-sessie 310119-124805, p. 307.

95 OVC-sessie 280119-155709, p. 305.

96 OVC-sessie 310119-125305, p. 307 en 308.

97 OVC-sessie 310119-131305, p. 308.

98 OVC-sessie 030219-150325, p. 308 en 309.

99 OVC-sessie 060219-102235, p. 309.

100 OVC-sessie 060219-102736, p. 309 en 310.

101 OVC-sessie 060219-103236, p. 310.

102 OVC-sessie 060219-110236, p. 310.

103 OVC-sessie 060219-111736 , p. 311.

104 OVC-sessie 060219-112236, p. 311 en 312.

105 OVC-sessie 060219-112736, p. 312.

106 OVC-sessie 060219-112736, p. 312 en 313.

107 OVC-sessie 060219-113236, p. 313 en 314.

108 OVC-sessie 060219-192820, p. 315 en 316.

109 OVC-sessie 060219-200320, p. 316 en 317.

110 OVC-sessie 060219-202320, p. 317.

111 OVC-sessie 060219-202820, p. 317 en 318.

112 OVC sessie 060119-192537, p. 227.

113 OVC sessie 050418-144101, p. 1274.

114 OVC sessie 080618-150929, p. 1310.

115 OVC sessie 040518-161104 , p. 1330.

116 OVC sessie 030718-210246, p. 1330.

117 OVC sessie 190918-161527. p. 114 en 115.

118 OVC sessie 091118-162156. p. 532.

119 De kennisgeving van inbeslagneming, p. 3481.

120 Het proces-verbaal onderzoek wapen, p. 1353 en 1354; de kennisgeving van inbeslagneming, p. 3471.

121 Het proces-verbaal onderzoek verdovende middelen 1360-1373; de NFI rapporten, p. 1380-1384; de kennisgeving van inbeslagneming, p. 3460 – 3463.

122 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1480.

123 Het proces-verbaal onderzoek gegevensdragers, p. 729.

124 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1482.

125 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1489

126 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1488.

127 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1483.

128 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1490.

129 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1610-1615.

130 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 4 juni 2020.

131 Uitwerking gesprek [naam hotel 2] Delft, p. 586.

132 Uitwerking gesprek [naam hotel 2] Delft, p. 593.

133 Uitwerking gesprek [naam hotel 2] Delft, p. 597.

134 OVC sessie 310718-185025, p. 140 en 141.

135 OVC sessienummer 1081, datum 01-11-2017, p. 1101.

136 OVC sessie 130318-025418, p. 1101.

137 Het proces-verbaal van bevindingen herkenning [medeverdachte 8] , p. 1078 en 1079.

138 Het proces-verbaal van observatie dinsdag 3 juli 2018, p. 2134.

139 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1900.

140 OVC sessie 040518-160604, p. 1302.

141 OVC sessie 040518-161104, p. 1302.

142 OVC sessie 090518-180848, p. 1102.

143 OVC sessie 050818-162224, p. 1104.

144 OVC sessie 190918-161027, p. 1106.

145 OVC sessie van 23 september 2018, p. 1107.

146 OVC sessie 060818-193006,, p. 1107.

147 Het proces-verbaal, p. 68 tot en met 71.