Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:5810

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
02-11-2020
Datum publicatie
02-11-2020
Zaaknummer
05/288510-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De militaire kamer veroordeelt een militair voor het verspreiden van kinderporno in de vorm van een ‘sticker’ via WhatsApp, tot een werkstraf van 36 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één week.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/288510-19

Datum uitspraak : 2 november 2020

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige militaire kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1997 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] , [woonplaats] ,

raadsman: mr. M.P.K. Ruperti, advocaat te Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 19 oktober 2020.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 juli 2019 tot en met

11 juli 2019 te Willemstad, althans op Curaçao, meermalen, althans eenmaal telkens

een afbeelding, te weten een foto (een zogenaamde sticker) en/of een gegevensdrager te weten een mobiele telefoon (Apple IPhone 8+), bevattende een afbeelding,

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid door het verzenden van berichten via WhatsApp en/of in een WhatsApp-groep, aangeboden door het plaatsen in WhatsApp en/of WhatsApp-groep, openlijk tentoongesteld, verworven, in bezit gehad welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (afbeelding/foto 1 met filename [nummer 1] op pag. 1 t/m 3 aanvullend proces-verbaal d.d. 25 augustus 2020) en/of [nummer 2] pag. 1 + 4 aanvullende proces-verbaal d.d. 25 augustus 2020).

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

 het aanvullend proces-verbaal d.d. 14 augustus 2020;

 het (aanvullende) proces-verbaal bevindingen onderzoek mobiele telefoon d.d. 5 november 2019, tweede pagina;

 het (aanvullende) proces-verbaal beschrijving kp d.d. 23 augustus 2019.

 de verklaring van verdachte afgelegd op de zitting d.d. 19 oktober 2020.

De militaire kamer merkt hierbij nog op dat de in de tenlastelegging genoemde afbeelding niet is terug te vinden in een aanvullend proces-verbaal van 25 augustus 2020, maar wel in het aanvullende proces-verbaal van 14 augustus 2020. De militaire kamer gaat er dan ook vanuit dat de ten laste gelegde dag een kennelijke schrijffout betreft en zal deze datum verbeteren in de bewezenverklaring. Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad, aangezien duidelijk is om welke afbeelding het gaat.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de militaire kamer is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 juli 2019 tot en met

11 juli 2019 te Willemstad, althans op Curaçao, meermalen, althans eenmaal telkens

een afbeelding, te weten een foto (een zogenaamde sticker) en/of een gegevensdrager te weten een mobiele telefoon (Apple IPhone 8+), bevattende een afbeelding,

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid door het verzenden van berichten via WhatsApp en/of in een WhatsApp-groep, aangeboden door het plaatsen in WhatsApp en/of WhatsApp-groep, openlijk tentoongesteld, verworven, in bezit gehad welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (afbeelding/foto 1 met filename [nummer 1] op pag. 1 t/m 3 aanvullend proces-verbaal d.d. 14 augustus 2020) en/of [nummer 2] pag. 1 + 4 aanvullende proces-verbaal d.d. 14 augustus 2020).

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

een afbeelding/gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen.

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Ten aanzien van het beslag heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat de Playstation met toebehoren, de Playstation spellen en de (film)dvd’s teruggegeven kunnen worden aan de rechthebbende. De iPhone 8+ dient onttrokken te worden aan het verkeer, nu het feit daarmee is begaan.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht een deels voorwaardelijke werkstraf op te leggen. Daartoe heeft de verdediging aangevoerd dat rekening dient te worden gehouden met het volgende. Verdachte is jong. Hij heeft de afbeelding gedeeld in een beperkte kring, niet bestaande uit een pedofielennetwerk. Voorts is verdachte een hardwerkende militair, hetgeen bevestigd wordt in de brief die zijn commandant heeft geschreven. De verdediging verzoekt de militaire kamer de mogelijke gevolgen van de op te leggen straf voor de verklaring van geen bezwaar in het oog te houden. Daarnaast beschikt verdachte over blanco justitiële documentatie en dient rekening te worden gehouden met het tijdsverloop. Verdachte heeft spijt en hij zal deelnemen aan een project bij Defensie, dat als doel heeft militairen bewust te maken van de consequenties van het verspreiden van dergelijke afbeeldingen. Ten aanzien van het beslag heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van de militaire kamer.

Beoordeling door de militaire kamer

De militaire kamer heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op het uittreksel justitiële documentatie van 22 september 2020.

De militaire kamer heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft door middel van de verspreiding van de kinderpornografische afbeelding de vraag naar kinderporno mede in stand gehouden en daarmee ook de daaraan ten grondslag liggende uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van seksueel misbruik nog lange tijd nadelige psychische gevolgen daarvan ondervinden, veelal de rest van hun leven. De militaire kamer neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij heeft nagelaten zijn verantwoordelijkheid te nemen bij de voorkoming van verdere verspreiding. Verdachte had de afbeelding, nadat hij deze zelf via WhatsApp had ontvangen, onmiddellijk moeten verwijderen. Verdachte heeft echter de afbeelding in een WhatsApp-groep verspreid. Verdachte heeft van een deel van de ontvangers uit de Whatsapp-groep reacties van afkeuring ontvangen, desondanks heeft verdachte de afbeelding op 11 juli 2019 wederom via WhatsApp aan een derde verzonden. Op geen enkele wijze blijkt dat verdachte de reikwijdte van zijn handelen heeft onderkend. Verdachte heeft immers na de verspreiding van de afbeelding geen macht over het handelen van de ontvanger. Verdachte heeft met zijn handelen de verdere verspreiding van de afbeelding gefaciliteerd, wat des te kwalijker is nu het slachtoffer herkenbaar in beeld is. De militaire kamer is van oordeel dat verdachte ontoelaatbaar en onacceptabel heeft gehandeld. Dat sprake lijkt te zijn van veranderende sociale normen met betrekking tot het verspreiden van erotische dan wel seksueel getinte afbeeldingen onder jongvolwassenen, doet hier niet aan af.

De militaire kamer houdt in strafverminderende zin rekening met de jonge leeftijd van verdachte, zijn blanco justitiële documentatie, de positieve brief van zijn commandant en het tijdsverloop van bijna anderhalf jaar. Daarnaast is geen sprake van een vastgesteld recidiverisico. De militaire kamer acht het positief dat verdachte mee zal werken aan de bewustwording van militairen met betrekking tot de consequenties van verspreiding van onder meer kinderpornografische afbeeldingen.

De militaire kamer acht een werkstraf voor de duur van 36 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één week met een proeftijd van 2 jaren, passend en geboden.

In beslag genomen goederen

Het na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp, met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan, dient te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het

algemeen belang en de wet.

 een zwarte iPhone 8+.

Nu zich geen strafvorderlijk belang daartegen verzet, zal de teruggave worden gelast van de na te melden voorwerpen aan de rechthebbende;

 • -

  een witte Playstation 4 met een rode controller en drie snoeren;

 • -

  vier bijbehorende spellen ( [naam 1] , [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] );

 • -

  drie filmdvd’s ( [naam 5] , [naam 6] , [naam 7] );

 • -

  drie gekopieerde dvd’s ( [naam 8] , [naam 9] en [naam 10] ).

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 36d en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De militaire kamer:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot:

 een werkstraf gedurende 36 (zesendertig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 18 (achttien) dagen;

 een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) week;

 bepaalt, dat deze gevangenisstraf, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarde voor het einde van de proeftijd die op twee jaren wordt bepaald;

 de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde daarvan niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

 beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten: een zwarte iPhone 8+;

 gelast de teruggave van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen aan de rechthebbende, te weten:

 een witte Playstation 4 met een rode controller en drie snoeren;

 vier bijbehorende spellen ( [naam 1] , [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] );

 drie filmdvd’s ( [naam 5] , [naam 6] , [naam 7] );

 drie gekopieerde dvd’s ( [naam 8] , [naam 9] en [naam 10] ).

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.H. Pennings (voorzitter), mr. Y. van Wezel, rechter en kolonel mr. M. Hoedeman, militair lid, in tegenwoordigheid van mr. H. Hadžić, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de militaire kamer op 2 november 2020.

De griffier is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door [verbalisant] van de Koninklijke Marechaussee, Landelijk Tactisch Commando, Brigade Caribisch Gebied, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer BAVP10/19-000036, gesloten op 28 augustus 2019 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.