Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:2991

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
03-06-2020
Datum publicatie
18-06-2020
Zaaknummer
367689
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Kort geding. Auteursrecht. Verstek. Afwijzen aanhoudingsverzoek. Niet aannemelijk dat gedaagden niet in staat waren deel te nemen aan mondelinge behandeling via Skype. Voldoende tijd gehad om maatregelen te treffen om bij de mondelinge behandeling aanwezig te kunnen zijn en zich eerder tot een advocaat te wenden. Spoedeisend belang. Rechtsmacht. Toepasselijk recht. Vergoeding van de volledige proceskosten volgens de Indicatietarieven in IE-zaken. Eenvoudig kort geding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/367689 / KG ZA 20-98

Vonnis in kort geding van 3 juni 2020

in de zaak van

[eiser] ,

h.o.d.n. Enjoy Hotels,

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. J. Lubbers te Arnhem,

tegen

1. de rechtspersoon naar Duits recht

ALL-IN HOTELS GMBH,

gevestigd te Köln (50672), Duitsland,

2. [gedaagde]

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna [eiser], All-in Hotels en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding met producties

  • -

    de mondelinge behandeling, die vanwege de Corona-maatregelen heeft plaatsgevonden via

Skype.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek zal worden verleend.

2.2.

Op 27 mei 2020, een dag voor de geplande mondelinge behandeling, heeft [gedaagde] mede namens All-in Hotels zowel telefonisch als per e-mail contact opgenomen met de kort gedingadministratie met het verzoek een nieuwe datum te bepalen omdat hij zelf niet beschikt over Skype-apparatuur, het niet mogelijk is om de computer van het bedrijf daarvoor te gebruiken en omdat hij koorts heeft. Nadat de advocaat van [eiser] zijn standpunt had kenbaar gemaakt, heeft de voorzieningenrechter laten weten dat de behandeling van het kort geding op 28 mei 2020 via Skype doorgang zal vinden. Op 28 mei 2020, drie minuten voor aanvang van de mondelinge behandeling, heeft mr. S. Plas per e-mail zich als advocaat van All-in Hotels en [gedaagde] gesteld en een verzoek tot aanhouding gedaan. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter tijdens de mondelinge behandeling dit aanhoudingsverzoek met [eiser] en zijn advocaat besproken. Ook hebben [eiser] en zijn advocaat de zaak kort toegelicht.

2.3.

Op grond van de tijdens de mondelinge behandeling verkregen informatie acht de voorzieningenrechter het niet aannemelijk dat All-in Hotels en [gedaagde] niet in staat waren deel te nemen aan de mondelinge behandeling via Skype. Bovendien hebben zij meer dan voldoende tijd gehad – het oproepingsexploot is op 7 mei 2020 in persoon aan [gedaagde] uitgereikt – om maatregelen te treffen om bij de mondelinge behandeling aanwezig te kunnen zijn en om zich tot een advocaat te wenden. Dit hebben zij echter niet gedaan.

2.4.

Daarbij komt dat [eiser] tijdens de mondelinge behandeling duidelijk heeft gemaakt dat veel hotels in Duitsland hun deuren onlangs weer hebben geopend en hotels in Nederland binnenkort hun deuren weer mogen openen, zodat juist in deze periode de klanten moeten worden aangetrokken door middel van verschillende marketinguitingen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is hierin het spoedeisend belang bij de vorderingen gelegen.

2.5.

Alles overziend is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat er geen uitstel voor een nadere mondelinge behandeling op tegenspraak moet worden verleend. Het aanhoudingsverzoek zal dus worden afgewezen.

2.6.

Deze zaak heeft een internationaal karakter, omdat zowel [eiser], als All-in Hotels en [gedaagde] woonachtig respectievelijk gevestigd zijn in Duitsland. De vorderingen van [eiser] houden verband met een verbintenis uit onrechtmatige daad nu [eiser] stelt dat All-in Hotels en [gedaagde] auteursrechtelijk beschermde werken van [eiser] hebben overgenomen en/of bewerkt en zelf openbaar hebben gemaakt op (uitsluitend) een Nederlandse website, in (uitsluitend) Nederlandse, landelijke media en anderszins. Dit maakt dat het schadebrengende feit zich in Nederland voordoet, zodat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft op grond van artikel 7 lid 2 Verordening (EU) nr. 1215/2012 (Brussel I-bis) en daarom ook in kort geding een voorlopige voorziening kan worden getroffen. Nu het schadebrengende feit zich volgens [eiser] in heel Nederland, en dus ook in Arnhem, voordoet, is de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op de voet van artikel 102 Rv bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen.

2.7.

De vraag naar het op de rechtsverhouding tussen partijen toepasselijke recht dient te worden beantwoord aan de hand van Verordening (EG) nr. 864/2007 (Rome-II). Volgens artikel 8 lid 1 van deze Verordening wordt de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht (waaronder het auteursrecht) beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd. Dat land is Nederland, zodat Nederlands recht van toepassing is.

2.8.

De in de dagvaarding onder I gevorderde staking van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Enjoy Hotels en de onder III sub a gevorderde vernietiging van de bij All-in Hotels en [gedaagde] in het bezit zijnde exemplaren van de inbreukmakende advertentie, brochure en website komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom worden toegewezen zoals hierna is weergegeven.

2.9.

Voorshands geoordeeld bestaat er geen grond voor toewijzing van de in de dagvaarding onder II gevorderde rectificatie nu [eiser] ook deze vordering stoelt op een inbreuk op het auteursrecht en niet op (bijvoorbeeld) onrechtmatige concurrentie, terwijl bovendien het gestelde verwarringsgevaar bij het auteursrecht geen rol speelt. Het staat [eiser] uiteraard vrij om alle door Enjoy Hotels gecontracteerde hotels met behulp van dit vonnis van de situatie op de hoogte te brengen.

2.10.

De in de dagvaarding onder III sub b gevorderde vernietiging van exemplaren van het klantenbestand van Enjoy Hotels zal worden toegewezen nu op grond van hetgeen in de dagvaarding is gesteld en tijdens de mondelinge behandeling is besproken moet worden aangenomen dat [eiser] zich ook op het standpunt stelt dat All-in Hotels en [gedaagde] onrechtmatig gebruik maken van het klantenbestand van Enjoy Hotels waarover zij mogelijk beschikken vanwege een eerder dienstverband van [gedaagde] bij Enjoy Hotels.

2.11.

De op te leggen dwangsom zal worden bepaald op € 25.000,00 voor iedere keer dat All-in Hotels en/of [gedaagde] niet aan de in de dagvaarding onder I gevorderde staking van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Enjoy Hotels voldoen, in het bijzonder voor iedere keer dat zij toch inbreukmakende advertenties plaatsen of brochures (doen) maken of verspreiden.

De op te leggen dwangsom zal worden bepaald op € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat All-in Hotels en/of [gedaagde]:

- niet voldoen aan de in de dagvaarding onder III sub a en sub b gevorderde vernietigingen,

- auteursrechtelijk beschermde teksten van [eiser] op de website van All-in Hotels openbaar maken.

De in totaal te verbeuren dwangsommen worden gemaximeerd tot € 250.000,00.

2.12.

De gevorderde termijn van zes maanden na het wijze van dit vonnis waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt is toewijsbaar.

2.13.

All-in Hotels en [gedaagde] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [eiser] maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Op de voet van artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn vordering een gedetailleerde urenspecificatie van zijn advocaat overgelegd, waaruit blijkt dat de advocaatkosten in totaal € 21.877,34 bedragen, exclusief griffierecht, deurwaarderskosten en btw. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter staan deze kosten echter niet in redelijke en evenredige verhouding tot het onderhavige kort geding, waarin All-in Hotels en [gedaagde] geen verweer hebben gevoerd. Voor de redelijkheid en evenredigheid van de advocaatkosten zal daarom aansluiting worden gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). Dit kort geding kwalificeert als een eenvoudig kort geding waarvoor een maximum geldt van € 6.000,00. Daarnaast zijn door [eiser] deurwaarderskosten

(€ 804,21) en griffierecht (€ 304,00) voldaan, zodat de totale proceskosten uitkomen op een bedrag van € 7.108,21 exclusief btw.

2.14.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten alsmede de nakosten zijn toewijsbaar.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1.

verleent verstek tegen All-in Hotels en [gedaagde],

3.2.

veroordeelt All-in Hotels en [gedaagde] de in het lichaam van de dagvaarding omschreven inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Enjoy Hotels binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, en, meer in het bijzonder, beveelt All-in Hotels en [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden:

- iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven Advertentie, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – ieder(e) publicatie, aanbieding, plaatsen, verstrekken, (laten) drukken, verspreiden en tonen van (exemplaren van) de Inbreukmakende Advertentie, een en ander al dan niet op of buiten het internet, en

- iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven Brochure, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – ieder(e) publicatie, aanbieding, plaatsen, verstrekken, (laten) drukken, verspreiden, tonen en/of afleveren van (exemplaren van) de Inbreukmakende Brochure, alsmede het in voorraad houden van de Inbreukmakende Brochure voor één of meer van deze doeleinden, een en ander al dan niet op of buiten het internet, en

- iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven auteursrechtelijke beschermde Teksten van Enjoy Hotels, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het online (en offline) ter beschikking stellen ervan, plaatsen op de website en op print, hosten, publiceren, verspreiden, (door)linken, afdrukken en/of tentoonstellen van de Inbreukmakende Teksten, offline en online op de website van All-in Hotels, alsmede iedere andere handeling van All-in Hotels en [gedaagde] (online en offline) waardoor internetgebruikers de Inbreukmakende Teksten kunnen zien en/of op de website van All-in Hotels kunnen benaderen,

3.3.

veroordeelt All-in Hotels en [gedaagde] om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis te (doen) vernietigen, in de aanwezigheid en onder toezicht van een deurwaarder en onder de gehoudenheid binnen zeven (7) dagen na de vernietiging een proces-verbaal van de deurwaarder betreffende de vernietiging toe te sturen aan de advocaat van Enjoy Hotels ([emailadres]):

a. de bij All-in Hotels en [gedaagde] in het bezit zijnde (originele) (delen van) exemplaren

van de Advertentie, Brochure en Website, alsmede alle ontwerpen, tekeningen en andere

brondocumenten waarmee All-in Hotels en [gedaagde] de inbreuk plegen,

b. (delen van) exemplaren van het klantenbestand van Enjoy Hotels, alsmede alle persoons-

en contactgegevens van de klanten van Enjoy Hotels die All-in Hotels en [gedaagde]

hebben benaderd door middel van voornoemde (delen van) exemplaren van het

klantenbestand van Enjoy Hotels,

onder de verplichting van All-in Hotels en [gedaagde] om daarvan géén kopieën achter te houden,

3.4.

veroordeelt All-in Hotels en [gedaagde] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 25.000,00 voor iedere keer dat All-in Hotels en/of [gedaagde] niet aan de in 3.2 uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, alsmede een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat All-in Hotels en/of [gedaagde] niet aan de in 3.3 uitgesproken hoofdveroordeling voldoen en/of auteursrechtelijk beschermde teksten van [eiser] op de website van All-in Hotels openbaar maken, tot een maximum van in totaal

€ 250.000,00 is bereikt,

3.5.

bepaalt ingevolge het bepaalde in artikel 1019i Rv de termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak op zes maanden na de datum van dit vonnis,

3.6.

veroordeelt All-in Hotels en [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 7.108,21, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

3.7.

veroordeelt All-in Hotels en [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat All-in Hotels en [gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

3.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 3 juni 2020.

Coll.: MvG