Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:2903

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
10-06-2020
Datum publicatie
17-06-2020
Zaaknummer
367073
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Deurwaarder vordert bepaling van dag waarop hij een databestand executoriaal mag verkopen. Voorzieningenrechter wijst dit af omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat eigendom van databestand bij beslagdebiteuren berust.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rolnummer: C/05/367073 / KZ ZA 20-36

Vonnis in kort geding van 10 juni 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NUEVO COMIENZO B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: de heer I. Damming,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PIOVRA ENTERPRISES B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

niet verschenen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DATA CENTER NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

niet verschenen,

3. mr. K.J. Willemse, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van

[gedaagde sub 3] ,

wonende te Haarlem,

gedaagde,

niet verschenen,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MONKEYWISE B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

niet verschenen,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPARK MARKETING GROUP B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

vertegenwoordigd door de heer C. Vermeulen,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PERFECTDATA B.V.

gevestigd te IJsselstein,

gedaagde,

vertegenwoordigd door de heer J.W. Soede.

Eiseres zal hierna “Nuevo Comienzo” worden genoemd.

Gedaagde sub I zal hierna “Piovra” worden genoemd.

Gedaagde sub II zal hierna “Data Center Nederland” worden genoemd.

Gedaagde sub III zal hierna “[gedaagde sub 3]” worden genoemd.

Gedaagde sub IV zal hierna “Monkeywise” worden genoemd.

Gedaagde sub V zal hierna “Spark Marketing” worden genoemd.

Gedaagde sub VI zal hierna “Perfectdata” worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het inleidend processtuk van Nuevo Comienzo, ingekomen op 2 maart 2020,

 • -

  de beslissing van de voorzieningenrechter d.d. 2 maart 2020, waarin (voor zover thans van belang) is bepaald dat Nuevo Comienzo gedaagden eerst per exploot moet oproepen voor een mondelinge behandeling.

Vervolgens heeft Nuevo Comienzo gedaagden per exploot opgeroepen voor een mondelinge behandeling d.d. 24 maart 2020. Vanwege de maatregelen ten gevolge van het coronavirus heeft deze mondelinge behandeling geen doorgang gevonden.

Nadien heeft de voorzieningenrechter een mondelinge behandeling via Skype-videoverbinding bepaald d.d. 27 mei 2020. Nuevo Comienzo heeft gedaagden per exploot daarvoor opgeroepen.

Ten behoeve van de mondelinge behandeling zijn door partijen de volgende stukken overgelegd:

 • -

  de e-mail van Spark Marketing d.d. 26 mei 2020 inclusief bijlagen

 • -

  de e-mail van Spark Marketing d.d. 26 mei 2020 inclusief een toelichting van [gedaagde sub 3].

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard verstekvonnis van de rechtbank Rotterdam van 18 september 2019 zijn Piovra, Data Center Nederland en [gedaagde sub 3] hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een hoofdsom ten bedrage van € 131.333,33 te vermeerderen met rente en kosten aan Nuevo Comienzo.

2.2.

Bij exploot van 4 oktober 2019 heeft Nuevo Comienzo het verstekvonnis aan Piovra, Data Center Nederland en [gedaagde sub 3] betekend en hen bevolen om binnen twee dagen over te gaan tot betaling.

2.3.

Aan dit bevel heeft Piovra, noch Data Center Nederland noch [gedaagde sub 3] gevolg gegeven.

2.4.

Bij exploot van 28 januari 2020 heeft Nuevo Comienzo ten laste van Piovra, Data Center Nederland en [gedaagde sub 3] executoriaal derdenbeslag gelegd op een databestand onder Perfectdata (hierna: “het databestand”).

2.5.

Nuevo Comienzo heeft Piovra, Data Center Nederland en [gedaagde sub 3] per exploot van 31 januari 2020 aangezegd dat de executoriale verkoop van het databestand zou plaatsvinden op 2 maart 2020.

2.6.

[gedaagde sub 3] heeft Nuevo Comienzo per brief van 3 februari 2020, voor zover relevant, bericht:

“(…) Het in het exploot vermelde bestand (…) was op d.d. 28 januari 2020 geen eigendom van Piovra Enterprises B.V., Data Center Nederland B.V. of ondergetekende. (…)

Het executoriale beslag, gelegd bij Perfectdata heeft dan ook geen doel getroffen.

Tijdens uw bezoek aan Perfectdata van 28 januari 2020 is er kennelijk een bestand aangetroffen, waarvan Perfectdata – ten onrechte – heeft verklaard dat deze eigendom is/was van Data Center Nederland. Het bestand dat u hebt aangetroffen is (en was op 28 januari jongstleden) geen eigendom van Piovra Enterprises B.V., Data Center Nederland B.V. of ondergetekende (…) en had tevens verwijderd moeten zijn. (…)”

2.7.

Namens Nuevo Comienzo heeft haar gerechtsdeurwaarder daarop, voor zover relevant, gereageerd per brief aan [gedaagde sub 3] van 10 februari 2020:

“(…) U stelt dat u geen eigenaar bent van het beslagen bestand. Hiertoe verzoeken wij u dit gestelde aan ons aan te tonen en te bewijzen. (…)”

2.8.

[gedaagde sub 3] heeft Nuevo Comienzo namens zichzelf, Piovra en Data Center Nederland per brief van 14 februari 2020, voor zover relevant, bericht:

“(…) U hebt verzocht aan te tonen dat Data Center Nederland B.V. op de datum van uw derdenbeslag geen eigenaar was van de vermelde bestanden. In de bijlage treft u de overeenkomst (gedateerd d.d. 31 december 2018), waaruit volgt dat Data Center Nederland B.V. al geruime tijd geen eigenaar is van enige database of –bestand.

Inmiddels heeft Monkeywise B.V., de eigenaar van de databases sinds 1 januari 2019, het eigendom, inclusief alle bijbehorende rechten, verkocht aan een andere, niet aan ondergetekende gelieerde, onderneming, per 1 januari 2020. (…)”

De brief bevat als bijlage een koopovereenkomst (hierna: “de koopovereenkomst”) tussen Data Center Nederland en Monkeywise d.d. 31 december 2018. [gedaagde sub 3] heeft de koopovereenkomst namens zowel Data Center Nederland als Monkeywise ondertekend in zijn hoedanigheid van directeur. De koopovereenkomst luidt, voor zover relevant:

“(…) Monkeywise B.V. (…) hierna te noemen: “ Koper ”,

en

(…) Data Center Nederland B.V. (…) hierna te noemen: “ Verkoper ”:

(…)

Artikel 1 – Transactie

Koper neemt per 1 januari 2019 het eigendom van de alle databases van verkoper over. (…)

Artikel 4 – Kopieën van data

Met de verkoop van alle databases van Verkoper , zijn alle kopieën die bij derden staan van rechtswege eigendom van Koper.

(…)

Op datum van dagtekening zijn er (delen van) databases van Verkoper aanwezig op de gegevensdragers bij de volgende partijen:

(…)

- Perfectdata (…)”

2.9.

Spark Marketing heeft zich tegenover Nuevo Comienzo per brief aan de gerechtsdeurwaarder van 28 februari 2020 (onder meer) op het standpunt gesteld dat zij eigenaar is van het databestand. Spark Marketing heeft Nuevo Comienzo gesommeerd om het beslag op het databestand op te heffen. Aan de brief van Spark Marketing aan Nuevo Comienzo zijn twee bijlagen gehecht, namelijk (1) een communique en (2) een overname overeenkomst. Het communique is een brief aan afnemers van het databestand waarin staat dat Spark Marketing de database heeft overgenomen van Monkeywise. In de overname overeenkomst, die van 30 december 2019 dateert, staat kort gezegd hetzelfde.

2.10.

Namens Nuevo Comienzo heeft de gerechtsdeurwaarder zich per e-mail van

29 februari 2020 aan [gedaagde sub 3] op het standpunt gesteld dat [gedaagde sub 3] door de koopovereenkomst te sluiten schuldeisers heeft benadeeld. In zijn e-mail doet Nuevo Comienzo een beroep op buitengerechtelijke vernietiging van de koopovereenkomst.

3 Het geschil

3.1.

Nuevo Comienzo vordert dat de voorzieningenrechter bepaalt dat de verkoop

– ondanks de van de zijde van de schuldenaren en Spark Marketing opgeworpen stellingen – doorgang kan vinden op een nader te bepalen moment, en dit met bepaling dat de verkoop ook doorgang kan vinden indien de AVG op de inhoud van het databestand van toepassing is of zou blijken te zijn.

3.2.

Ter onderbouwing van haar vordering stelt Nuevo Comienzo het volgende. Ten onrechte stellen gedaagden dat de eigendom van het databestand bij Spark Marketing ligt. De eigendom van het databestand berust bij Piovra, Data Center Nederland en/of [gedaagde sub 3]. Nuevo Comienzo moet in staat worden gesteld om het databestand te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen.

3.3.

Spark Marketing voert als volgt verweer. Piovra, Data Center Nederland noch [gedaagde sub 3] is eigenaar van het databestand. De eigendom van het databestand berust thans bij Spark Marketing. Dit maakt een executoriale verkoop van het databestand onrechtmatig. Spark Marketing concludeert tot afwijzing van de vordering van Nuevo Comienzo.

3.4.

Perfectdata voert als volgt verweer. Per abuis bevond zich nog een kopie van het databestand op haar server nadat de eigendom was overgedragen. Op die kopie is beslag gelegd.

3.5.

Spark Marketing heeft in haar reactie per e-mail van 26 mei 2020 ook een aantal tegenvorderingen ingesteld. Deze tegenvorderingen strekken kort gezegd tot een verbod voor Nuevo Comienzo om het databestand te verkopen. Opgemerkt wordt dat het instellen van een tegenvordering slechts is voorbehouden aan een partij die bij advocaat is verschenen. Dit volg uit artikel 7.1 van het landelijk procesreglement voor kort gedingen. Spark Marketing is niet bij advocaat in dit kort geding verschenen. De tegenvorderingen van Spark Marketing zullen om die reden niet, althans niet inhoudelijk worden behandeld.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Ter beantwoording ligt voor de vraag of de gerechtsdeurwaarder het databestand executoriaal namens Nuevo Comienzo mag verkopen.

toetsingskader

4.2.

Op grond van artikel 438 lid 4 Rv kan de gerechtsdeurwaarder die met tenuitvoerlegging is belast zich tot de voorzieningenrechter wenden indien hij op een bezwaar stuit dat een onverwijlde voorziening nodig maakt. Namens Nuevo Comienzo heeft de gerechtsdeurwaarder zich tot de voorzieningenrechter gewend omdat gedaagden zich voorafgaand aan de executoriale verkoop van het databestand op het standpunten hebben gesteld dat de eigendom van het databestand bij Spark Marketing berust.

4.3.

Nuevo Comienzo stelt dat zij in staat moet worden gesteld om het databestand executoriaal te verkopen. Volgens Nuevo Comienzo berust de eigendom van het databestand bij Data Center Nederland. Ter onderbouwing heeft Nuevo Comienzo onder meer aangevoerd dat [gedaagde sub 3] zijn schuldeisers heeft benadeeld door het databestand namens Data Center Nederland te verkopen aan Monkeywise. Nuevo Comienzo stelt dat zij de koopovereenkomst, waarmee [gedaagde sub 3] het databestand verkocht heeft, om die reden buitengerechtelijk heeft vernietigd. Verder betwist Nuevo Comienzo het bestaan en de juistheid van koopovereenkomst. Volgens Nuevo Comienzo heeft [gedaagde sub 3] – die de koopovereenkomst namens zowel koper als verkoper heeft ondertekend – de koopovereenkomst geantedateerd. [gedaagde sub 3] is onbetrouwbaar en is er slechts op uit om het verhaal door zijn schuldeisers te frustreren, aldus Nuevo Comienzo.

4.4.

Spark Marketing heeft daarentegen aangevoerd dat de eigendom van het databestand bij haar berust. Ter onderbouwing heeft Spark Marketing onder meer verwezen naar de koopovereenkomst waarmee zij het databestand van Monkeywise heeft gekocht. Volgens Spark Marketing is deze koopovereenkomst rechtsgeldig gesloten. Spark Marketing heeft erop gewezen dat zij het databestand commercieel exploiteert en haar klanten daarvoor laat betalen. Verder betwist Spark Marketing uitdrukkelijk dat [gedaagde sub 3] het verhaal door Nuevo Comienzo probeert te frustreren. Volgens Spark Marketing heeft Nuevo Comienzo de koopovereenkomst tussen Data Center Nederland en Monkeywise dan ook onterecht vernietigd.

4.5.

Overwogen wordt dat binnen de beperkte kaders van dit kort geding slechts een voorlopig oordeel zal worden gegeven. Er zal enkel aan de hand van de overgelegde stukken en hetgeen overigens naar voren is gebracht worden beoordeeld of op voorhand aannemelijk is dat de eigendom (al dan niet) bij één van de beslagdebiteuren berust (namelijk Piovra, Data Center Nederland of [gedaagde sub 3]). Voor nadere bewijslevering is daarbij geen plaats. Daarvoor zijn partijen aangewezen op de bodemprocedure.

eigendom databestand

4.6.

Geoordeeld wordt dat in dit kort geding onvoldoende aannemelijk is geworden dat de eigendom van het databestand bij Piovra, Data Center Nederland of [gedaagde sub 3] berust. Eerder is aannemelijk dat de eigendom bij Spark Marketing berust. Er zijn immers twee koopovereenkomsten overgelegd: een waarbij Data Center Nederland de eigendom heeft overgedragen aan Monkeywise, en nog een waarbij Monkeywise de eigendom weer heeft overgedragen aan Spark Marketing. Het enkele feit dat [gedaagde sub 3] de koopovereenkomst tussen Data Center Nederland en Monkeywise namens zowel koper als verkoper heeft ondertekend maakt nog niet aannemelijk dat hij daarmee zijn schuldeisers heeft benadeeld. Nuevo Comienzo heeft onvoldoende onderbouwd waarom de koopovereenkomst tussen Data Center Nederland en Monkeywise vernietigbaar is. Het feit dat gedeeltes van beide koopovereenkomsten onleesbaar zijn gemaakt kan niet tot het oordeel leiden dat van een rechtsgeldige eigendomsoverdracht geen sprake is. Bovendien heeft Spark Marketing aangevoerd dat zij het databestand op dit moment commercieel exploiteert. Ook heeft Spark Marketing aangevoerd dat zij de afnemers van het databestand al geruime tijd geleden per brief heeft geïnformeerd dat zij eigenaar van het databestand is. Verder hebben zowel Spark Marketing als Perfectdata aangevoerd dat het databestand zich slechts abusievelijk onder Perfectdata bevond; volgens hen had dit eigenlijk van de servers van Perfectdata verwijderd moeten zijn. Al deze stellingen heeft Nuevo Comienzo niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken. De vordering van Nuevo Comienzo zal daarom worden afgewezen.

proceskosten

4.7.

Nuevo Comienzo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van zowel Spark Marketing als Perfectdata worden begroot op:

- griffierecht € 304,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Nuevo Comienzo in de proceskosten, aan de zijde van Spark Marketing tot op heden begroot op € 304,00,

5.3.

veroordeelt Nuevo Comienzo in de proceskosten, aan de zijde van Perfectdata tot op heden begroot op € 304,00,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.A. Bierbooms en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2020.

eh/pb