Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:2321

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
08-04-2020
Datum publicatie
14-05-2020
Zaaknummer
8253182 \ CV EXPL 20-385
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Onderwijsinstelling ontbindt onderwijsovereenkomst wegens hoog verzuim. Vordert betaling volledige opleidingskosten. Oordeel kantonrechter: annuleringsbeding in algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend. Wel vergoeding van schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 8253182 \ CV EXPL 20-385 \ 419 \ 41245

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Capabel Onderwijsgroep B.V., h.o.d.n. Capabel Onderwijs Groep, Capabel Onderwijsgroep, Essay Chiron, Vrouwenvakschool VVS, IMKO Opleidingen en Capabel Onderwijs,

gevestigd te Zwolle,

eisende partij,

gemachtigde GGN Mastering Credit B.V.,

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats gedaagde],

gedaagde partij,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna Capabel en [gedaagde] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het eerdere verloop van de procedure blijkt uit het tussenvonnis van 8 januari 2020 en de daarin genoemde processtukken.

1.2.

Op 9 maart 2020 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Verschenen is P.A.C.M. van den Broek van GGN namens Capabel. [gedaagde] is zelf niet ter zitting verschenen, noch iemand namens hem.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Capabel en [gedaagde] sluiten op 20 juli 2017 een onderwijsovereenkomst (hierna: de overeenkomst), waarbij [gedaagde] zich bij Capabel inschrijft voor het volgen van de opleiding tot sociaal-maatschappelijk dienstverlener. De looptijd van de overeenkomst is 18 maanden. De door [gedaagde] te betalen opleidingskosten bedragen in totaal € 6.079,--, bestaande uit 15 deelbetalingen aan lesgeld van € 385,-- (in totaal: € 5.775,--), een bedrag aan leermiddelen van € 219,-- en een bedrag van € 85,-- voor een online boekenpakket. [gedaagde] is in september 2017 gestart met de opleiding, die 15 maanden duurt.

2.2.

Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden mbo Capabel Onderwijs Groep (hierna: de algemene voorwaarden) van toepassing. Artikel 9.5 van de algemene voorwaarden bepaalt onder meer dat indien de opdrachtgever/student 7 weken of meer na de start van de opleiding de opleiding annuleert, hij het inschrijfgeld, 100% van het studiegeld, de volledige kosten van geleverde leermiddelen en de kosten van het geleverde online boekenpakket is verschuldigd.

2.3.

Artikel 22.2 van de algemene voorwaarden bepaalt dat, indien de student meer dan 20% van de lessen verzuimt, Capabel het recht heeft de student van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten.

2.4.

Artikel 26 van de algemene voorwaarden luidt als volgt:

“26.1. In geval van opzegging van de overeenkomst van opdracht en daarmee tevens een eventuele ontbinding van de eventueel afgesloten onderwijsovereenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijdens de student, daaronder begrepen betalingsachterstand, is de student verplicht de door Capabel Onderwijs Groep gemaakte kosten ten gevolge van deze opzegging, te vergoeden.

26.2.

De hoogte van de aan Capabel Onderwijs Groep verschuldigde kosten bedraagt in alle gevallen minimaal de annuleringskosten zoals vermeld in artikel 9.5.

26.3.

Op de kostenvergoeding worden reeds betaalde termijnen van het studiegeld in mindering gebracht.”

2.5.

Op grond van artikel 31.1 van de algemene voorwaarden eindigt de inschrijving van de student en daarmee de overeenkomst van opdracht en de onderwijsovereenkomst (onder andere) in geval van ontbinding van de onderwijsovereenkomst met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 25 en 26 en/of 30 van de algemene voorwaarden en indien de student niet heeft voldaan aan de aanwezigheidsverplichting en de verzuimprocedure volledig is doorlopen. Lid 2 van voormeld artikel bepaalt dat de wederzijdse rechten en plichten ophouden te bestaan op het moment dat de inschrijving eindigt, met dien verstande dat eventueel nog resterende betalingsverplichtingen van de student nagekomen dienen te worden.

2.6.

Op 20 februari 2018 stuurt Capabel een e-mail aan [gedaagde]. Hierin verwijst zij naar een gesprek dat zij een aantal weken daarvoor met [gedaagde] heeft gehad en geeft zij hem te kennen dat zij voornemens is de opleiding van [gedaagde] te beëindigen, omdat [gedaagde] 66% van de lessen afwezig is geweest. Bij brief van 27 maart 2018 sluit Capabel [gedaagde], onder verwijzing naar de e-mail van 20 februari 2018 en haar algemene voorwaarden, van verdere deelname aan de opleiding uit en ontbindt zij de overeenkomst.

3 De vordering en het verweer

3.1.

Capabel vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt om aan Capabel te betalen een bedrag van € 1.648,81, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening. Daarnaast vordert zij [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

Ter onderbouwing van haar vordering stelt Capabel dat [gedaagde] op basis van de overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden een bedrag van € 6.079,-- aan opleidingskosten aan haar verschuldigd is. [gedaagde] heeft echter nagelaten het volledige bedrag (dat vermeerderd met de wettelijke rente tot aan de dag van de dagvaarding en de buitengerechtelijke incassokosten € 6.385,06 bedraagt) te betalen. In mindering op de vordering strekt een bedrag van € 4.736,25, bestaande uit een deel van de opleidingskosten dat [gedaagde] reeds heeft voldaan en een gedeelte van twee lesblokken dat Capabel uit coulance in mindering heeft gebracht (omdat [gedaagde] inmiddels met een nieuwe opleiding bij Capabel is begonnen), zodat een vordering van € 1.648,81 resteert.

3.3.

[gedaagde] voert verweer. Hij is van mening dat hij niet het volledige bedrag hoeft te betalen, omdat hij na zeven maanden is weggestuurd van de opleiding. Bovendien is hij inmiddels aan een nieuwe opleiding bij Capabel begonnen, aldus [gedaagde].

4 De beoordeling

4.1.

Naar het oordeel van de kantonrechter is [gedaagde] tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. [gedaagde] heeft immers niet weersproken dat hij 66% van de lessen afwezig is geweest. Hij heeft alleen verklaard dat hij om privéredenen veel heeft moeten verzuimen, maar heeft dit verder niet toegelicht. Uit de overgelegde correspondentie blijkt dat Capabel gesprekken met [gedaagde] heeft gevoerd en afspraken met hem heeft gemaakt over zijn aanwezigheid tijdens de lessen en zijn studievoortgang. [gedaagde] heeft zich echter niet aan de afspraken gehouden en zijn verzuim is zelfs nog gestegen. Op grond van artikel 22.2 van de algemene voorwaarden had Capabel dan ook het recht hem van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten en de overeenkomst te ontbinden.

4.2.

De vraag is vervolgens welk bedrag [gedaagde] nog aan opleidingskosten aan Capabel moet betalen. Capabel beroept zich op de artikelen uit haar algemene voorwaarden. Aangezien [gedaagde] consument is, dient de kantonrechter ambtshalve te onderzoeken of het annuleringsbeding uit de algemene voorwaarden (waaruit volgt dat [gedaagde] het volledige lesgeld moet betalen) uit het oogpunt van de in Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen gegeven criteria oneerlijk is.

4.3.

Hoewel Capabel de overeenkomst met [gedaagde] voortijdig heeft opgezegd, kan zij op grond van artikel 26 jo. het annuleringsbeding van artikel 9.5 van de algemene voorwaarden betaling van het cursusgeld voor de volledige opleidingsduur vragen. Een dergelijk annuleringsbeding wordt vermoed een onredelijk bezwarend beding te zijn als bedoeld in artikel 6:237 onder i van het Burgerlijk Wetboek (BW) en mag - op straffe van het vermoeden dat het onredelijk bezwarend is - slechts strekken tot een redelijke vergoeding van door de gebruiker geleden nadeel. Als gevolg van de ontbinding door Capabel krijgt [gedaagde] niets terug voor de door hem te betalen opleidingskosten (het lesgeld) voor de resterende acht maanden van de opleiding. Hij heeft immers geen toegang meer tot de onderwijsvoorzieningen en kan zijn opleiding niet voortzetten. Bovendien heeft Capabel ingevolge artikel 31.2 van haar algemene voorwaarden, na beëindiging van de opleiding, geen verplichtingen meer richting [gedaagde]. Gelet op het voorgaande staat het in rekening brengen van het lesgeld voor de resterende duur van de opleiding naar het oordeel van de kantonrechter niet in redelijke verhouding tot het nadeel dat Capabel lijdt. Dit leidt ertoe dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waar Capabel zich op beroept [gedaagde] niet bindt en dat de vordering van Capabel voor zover die op deze bepaling is gebaseerd, niet kan worden toegewezen. Dit neemt niet weg dat [gedaagde] aan Capabel de schade moet vergoeden die Capabel lijdt doordat de overeenkomst tussen partijen vroegtijdig is beëindigd omdat [gedaagde] tekortgeschoten is in de nakoming van zijn (aanwezigheids)verplichting. Capabel vordert niet de volledige opleidingskosten van [gedaagde]. Zij heeft twee lesblokken in mindering gebracht. Dit betreft een bedrag van in totaal € 3.176,25. Gelet op het totaal aan opleidingskosten van € 6.079,-- en het feit dat [gedaagde] ongeveer de helft van de opleiding heeft kunnen volgen acht de kantonrechter dit redelijk. Ook heeft Capabel de reeds door [gedaagde] betaalde opleidingskosten in mindering gebracht. De vordering van Capabel van in hoofdsom € 1.342,75 (€ 6.079,-- minus het verrekende bedrag van in totaal € 4.736,25), zal daarom worden toegewezen. Nu [gedaagde] met de tijdige betaling hiervan in verzuim is, zal de gevorderde wettelijke rente (die tot aan de dag der dagvaarding door Capabel is berekend op € 62,35) ook worden toegewezen.

4.4.

Capabel maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden. Capabel heeft aan [gedaagde] een aanmaning gestuurd die voldoet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten van € 243,71 komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

4.5.

[gedaagde] wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] om aan Capabel te betalen een bedrag van € 1.405,10, te vermeerderen met de wettelijke rente over de hoofdsom van 1.342,75 vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

5.2.

veroordeelt [gedaagde] om aan Capabel te betalen een bedrag van € 243,71 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

5.3.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van Capabel begroot op € 103,07 aan dagvaardingskosten, € 499,-- aan griffierecht en € 360,-- aan salaris voor de gemachtigde;

5.4.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.J. Blaisse en in het openbaar uitgesproken op