Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:1493

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
05-03-2020
Datum publicatie
13-03-2020
Zaaknummer
C/05/362385 / KG ZA 19-490
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Inbreuk auteursrecht? Aangenomen wordt dat de Cube Elite een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het is een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van art. 10 Aw. Gedaagde maakt hierop inbreuk(13 Aw)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/362385 / KG ZA 19-490

Vonnis in kort geding van 4 februari 2020

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLIDAY INVESTMENTS B.V., tevens h.o.d.n. DROOMPARKEN,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Beekbergen, gemeente Apeldoorn,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOMNIUM RECREATIE B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn,

eiseressen,

advocaat mr. J. Becker te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht

LACET NIEDERRHEIN GMBH,

gevestigd te Straelen, Duitsland,

gedaagde,

advocaat mr. Y.J.P. Janssen te Venlo.

Partijen zullen hierna Droomparken c.s. en Lacet genoemd worden. Droomparken c.s. worden hierna afzonderlijk aangeduid met Droomparken c.s. en Somnium.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de akte overlegging producties van de zijde van Droomparken c.s. van 2 januari 2020 met bijgevoegd producties 1 tot en met 30

 • -

  de akte overlegging aanvullende producties van de zijde van Droomparken c.s. van 15 januari 2020 met bijgevoegd producties 31 tot en met 34

 • -

  de brief van de zijde van Droomparken c.s. van 17 januari 2020 houdende vermeerdering van eis

 • -

  de brief van de zijde van Lacet van 17 januari 2020 met bijgevoegd producties a tot en met h

 • -

  het kostenoverzicht ex artikel 1019h Rv van de zijde van Lacet van 20 januari 2020

 • -

  de mondelinge behandeling van 21 januari 2020

 • -

  de pleitnota van de zijde van Droomparken c.s.

 • -

  de pleitnota van de zijde van Lacet.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Droomparken exploiteert sinds 2003 vakantieparken in Nederland en verhuurt op haar vakantieparken diverse recreatiewoningen. Somnium houdt zich bezig met de koop en verkoop van recreatiewoningen die zijn of worden geplaatst op de vakantieparken van Droomparken.

2.2.

In 2012 heeft Somnium de recreatiewoning genaamd Cube Elite op de markt gebracht. Zij heeft de Cube Elite laten ontwerpen door Architektenburo MTB (hierna te noemen: MTB). De eerste ontwerptekening dateert van 19 maart 2012. Via onder meer haar website biedt Somnium de Cube Elite te koop aan. De koopprijs van de Cube Elite bedraagt € 199.500,00. Droomparken is licentienemer van Somnium en verhuurt de Cube Elite op haar vakantieparken.

2.3.

Bij akte van 17 december 2019 heeft MTB de auteursrechten op de Cube Elite en de bestaande vorderingen en aanspraken op derden die al bestonden ten tijde van de ondertekening van de akte ter zake inbreuken op deze auteursrechten aan Somnium overgedragen.

2.4.

Een van de gevels van de Cube Elite ziet er als volgt uit:

2.5.

Lacet exploiteert een onderneming in het produceren en verkopen van vakantiewoningen. Lacet heeft op enig moment de recreatiewoning genaamd Lacet Bixx op de markt gebracht en zij biedt de Lacet Bixx (onder meer) via haar website te koop aan voor een prijs van € 165.200,00. Een van de gevels van de Lacet Bixx ziet er als volgt uit:

2.6.

Nadat Droomparken c.s. hebben geconstateerd dat Lacet de Lacet Bixx via haar website verkoopt, heeft de advocaat van Droomparken c.s. Lacet bij brief van 30 april 2019 medegedeeld dat Lacet met haar Lacet Bixx inbreuk maakt op de auteursrechten op de Cube Elite en onrechtmatig handelt jegens Droomparken c.s. en haar kortgezegd gesommeerd om de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de Lacet Bixx, zoals onder meer door het vervaardigen, te koop of te huur aan bieden, promoten ter beschikking stellen en/of aanbieden van de Lacet Bixx, te staken. Droomparken c.s. heeft de genoemde sommatie bij brief van 16 mei 2019 herhaald.

2.7.

In reactie daarop heeft de advocaat van Lacet bij brief van 21 mei 2019 aan Droomparken c.s. betwist dat sprake is van inbreuk makend dan wel onrechtmatig handelen. Zij heeft vervolgens niet aan de sommaties van Droomparken c.s. voldaan.

3 Het geschil

3.1.

Droomparken c.s. vordert na vermeerdering van eis bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 • -

  i) Lacet te veroordelen om zich uiterlijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Droomparken c.s. ter zake de Cube Elite, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het direct of indirect (laten en/of doen) vervaardigen, het te koop of te huur aanbieden, het promoten, ter beschikking stellen en/of (online en/of offline) aanbieden van de Lacet Bixx, en/of door het verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Lacet Bixx, en iedere andere recreatiewoning(en) met een aan de Cube Elite overeenstemmende totaalindruk, primair in de landen van de Europese Unie, subsidiair in Nederland;

 • -

  ii) Lacet te veroordelen om zich binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Droomparken c.s., direct of indirect, waaronder mede wordt verstaan het (in de toekomst) exploiteren van onrechtmatige en/of ongeoorloofde (slaafse) nabootsingen van de Cube Elite, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het vervaardigen, het te koop of te huur aanbieden, het promoten, ter beschikking stellen en/of (online en/of offline) aanbieden van de Lacet Bixx, en Lacet voorts te veroordelen zich te onthouden van ieder ander onrechtmatig handelen jegens Droomparken c.s.;

 • -

  iii) Lacet te veroordelen om op haar kosten uiterlijk binnen 30 dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaten van Droomparken c.s. een schriftelijke verklaring toe te zenden, vergezeld van alle relevante documentatie, gegevens en bewijsstukken (waaronder facturen en andere gegevens en bewijsstukken van Lacet) waarin door Lacet opgave wordt gedaan van:

 1. het totaal aantal ‘Lacet Bixx’ woningen dat Lacet heeft (doen) vervaardigen en door Lacet is verkocht, direct of indirect via eventuele wederverkopers, telkens met opgave van aantallen per transactie, met vermelding van de in rekening gebrachte verkoopprijzen en met vermelding van de (particuliere en professionele) afnemer(s), een en ander onder overlegging van facturen, orderbevestigingen, en andere deugdelijke bewijsstukken;

 2. het totaal aantal ‘Lacet Bixx’ woningen dat door Lacet of door haar producenten of wederverkopers voor haar in voorraad wordt gehouden met vermelding van de bewaarder(s), transporteur(s) en opslagplaats(en) en gesplitst met opgave van aantallen per opslagplaats, en de volledige adresgegevens van de opslagplaats(en) waar deze zich bevinden, een en ander onder overlegging van inkooporders, bewaargevingopdrachten, transportopdrachten, facturen en andere deugdelijke bewijsstukken;

 3. het totale bedrag van de als gevolg van de verkoop van de ‘Lacet Bixx’ woningen genoten bruto- en nettowinst (nettowinst berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs en directe kosten, met een deugdelijke specificatie van de verschillende in mindering gebrachte directe kostenposten en de exacte wijze waarop de winst is berekend), een en ander onder overlegging van facturen en andere deugdelijke bewijsstukken, telkens per Lacet Bixx;

 4. e volledige naam en adresgegevens, telefoon- en faxnummers en web- en e-mailadressen van alle bij de ‘Lacet Bixx’ woningen betrokken (professionele) afnemers, waaronder ook producenten, leveranciers, transporteurs, bewaarders en andere derden, zoals hiervoor onder a t/m c genoemd; welke verklaring door een onafhankelijke registeraccountant, niet zijnde de (voormalig) huisaccountant van Lacet, op basis van zelfstandig door die accountant verricht onderzoek, wordt gecertificeerd, dan wel, indien de registeraccountant door zijn gedragsregels weerhouden wordt van het verbinden van conclusies aan de opgave, een andere verklaring, zoals een rapport van feitelijke bevindingen van die registeraccountant, betreffende voornoemde onder (iii) onder a t/m d;

( iv) Lacet te veroordelen om uiterlijk binnen 2 weken na betekening van dit vonnis aan de zakelijke afnemers en andere derden, zoals hiervoor bedoeld in vordering sub (iii) (d) hiervoor, die de ‘Lacet Bixx’ woning(en) hebben gekocht en/of geleverd gekregen, of bij Lacet hebben besteld, per aangetekende post met bericht van ontvangst een ondertekende brief te verzenden afgedrukt op het gebruikelijke briefpapier van Lacet, waarvan de inhoud ook gelijktijdig per e-mail wordt gestuurd, in welke brief en e-mail zonder enig begeleidend commentaar in welke vorm dan ook, uitsluitend duidelijk leesbaar de navolgende tekst in een normaal lettertype en normale lettergrootte is opgenomen:

“BELANGRIJKE MEDEDELING

Op [invullen datum] is hebben wij de ‘Lacet Bixx’ vakantiewoning aan u verkocht of aangeboden.

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft op [datum invoegen] bepaald dat wij met het gebruik van de Lacet Bixx inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van Droomparken en Somnium Recreatie ter zake van de recreatiewoning Cube Elite van Droomparken en Somnium Recreatie, alsook dat wij jegens Droomparken en Somnium Recreatie onrechtmatig hebben gehandeld.

Wij hebben geen toestemming om de ‘Lacet Bixx’ op enigerlei wijze aan te bieden, te verkopen of anderszins te exploiteren.

Vanaf heden is op rechterlijk bevel de ons aanbod met betrekking tot de ‘Lacet Bixx’ van onze website verwijderd en is het Lacet verboden de ‘Lacet Bixx’ aan te bieden of te verkopen.

Wij wijzen erop dat u ook rechtstreeks kan worden aangesproken wegens het (commerciële en/of professionele) gebruik van de Lacet Bixx.

Met vriendelijke groet,

Lacet GmbH

De directie”

of een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen tekst, en gelijktijdig aan de advocaten van eiseressen kopieën van al deze brieven en e-mails toe te zenden, zulks per brief en per e-mail, tezamen met de lijst van adressen en namen van geadresseerden aan wie deze brieven en e-mails zijn verstuurd, een en ander telkens per geadresseerde per brief, en per e-mail;

( v) Lacet te veroordelen om binnen 5 werkdagen na betekening van dit gedurende 4 aaneengesloten weken de volgende mededeling te plaatsen op de homepage van haar website(s) in een duidelijk en leesbaar lettertype, zonder enige toevoegingen en/of opmerkingen daarbij te plaatsen, op zodanige wijze dat het doel en de strekking van de rectificatie worden gewaarborgd:

“BELANGRIJKE MEDEDELING

Op deze website hebben wij de ‘Lacet Bixx’ aan u verkocht of aangeboden.

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft op [datum invoegen] bepaald dat wij met het gebruik van de Lacet Bixx inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van Droomparken en Somnium Recreatie ter zake van de recreatiewoning Cube Elite, alsook dat wij jegens Droomparken en Somnium Recreatie onrechtmatig hebben gehandeld.

Wij hebben geen toestemming om de ‘Lacet Bixx’ op enigerlei wijze aan te bieden, te verkopen of anderszins te exploiteren.

Vanaf heden is op rechterlijk bevel de ons aanbod met betrekking tot de ‘Lacet Bixx’ van onze website verwijderd en is het Lacet verboden de ‘Lacet Bixx’ aan te bieden of te verkopen.

Wij wijzen erop dat u ook rechtstreeks kan worden aangesproken wegens auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen door het (commerciële en/of professionele) gebruik van de Lacet Bixx.

Met vriendelijke groet,

Lacet GmbH

De directie”

waarbij voornoemde tekst, dan wel een door in goede justitie te bepalen tekst onmiddellijk zichtbaar is op de homepage van de website(s) van Lacet, waarbij de tekst op de website tenminste de helft van het scherm beslaat op de schermresoluties van zowel computerschermen, tablets en mobiele telefoons, zonder dat (eerst) op enige knop moet worden gedrukt en/of dat (eerst) moet worden gescrold;

( vi) Lacet te veroordelen tot betaling aan Droomparken c.s. van een dwangsom ten bedrage van € 50.000,00 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat Lacet geheel of gedeeltelijk in strijd handelt of laat handelen met één of meer van de hierboven genoemde veroordelingen, dan wel in gebreke blijft om (tijdig en volledig) aan één of meer van deze veroordelingen te voldoen;

( iv) de termijn waarbinnen Droomparken c.s. op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken te bepalen op zes maanden te rekenen vanaf de dag van betekening van dit vonnis;

( vii) Lacet op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de kosten van dit geding bestaande uit de volledige feitelijke door Droomparken c.s. gemaakte kosten of een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 14e dag van het vonnis en nakosten.

3.2.

Lacet voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Deze zaak heeft een internationaal karakter, omdat Lacet gevestigd is in Duitsland. De vorderingen van Droomparken c.s. houden verband met een verbintenis uit onrechtmatige daad nu Droomparken c.s. stelt dat Lacet door het (onder meer) in Nederland te koop aanbieden van de Lacet Bixx inbreuk maakt op het auteursrecht van Droomparken c.s. op de Cube Elite. Dit maakt dat dat het schadebrengende feit zich in Nederland voordoet, zodat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft op grond van artikel 7 lid 2 van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken (Brussel I-bis). Nu het schadebrengende feit zich volgens Droomparken c.s. in heel Nederland, en dus ook in Arnhem, voordoet, is de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op de voet van artikel 102 Rv bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen.

4.2.

De Cube Elite is in Nederland ontworpen en voor het eerst openbaar gemaakt. De vraag of het een auteursrechtelijk beschermd werk is en of Lacet daarop inbreuk maakt wordt beheerst door Nederlands recht.

4.3.

Droomparken c.s. betoogt dat Lacet met haar Lacet Bixx inbreuk maakt op het auteursrecht op de Cube Elite. Lacet betwist dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk omdat – kort gezegd – aan de afzonderlijke elementen van de Cube Elite geen auteursrechtelijke bescherming toekomt nu deze elementen technisch bepaald zijn en/of niet oorspronkelijk of creatief. Daarnaast kan Droomparken c.s. geen auteursrechtelijke bescherming inroepen voor een aantal elementen van de Cube Elite omdat deze elementen afkomstig zijn van derden. De optelsom van alle elementen kan evenmin tot de conclusie leiden dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, aldus Lacet. Ook betwist Lacet dat, als al sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, de Lacet Bixx inbreuk maakt op het auteursrecht op de Cube Elite, nu de Lacet Bixx dusdanige verschillen vertoont ten opzichte van de Cube Elite, dat geen sprake is van dezelfde totaalindruk van de beide recreatiewoningen.

4.4.

De vraag die eerst ter beantwoording voorligt, is of de Cube Elite in Nederland auteursrechtelijke bescherming geniet. Om als auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw te kunnen worden aangemerkt, moet het voortbrengsel in kwestie oorspronkelijk zijn, dat wil zeggen niet ontleend zijn aan een ander werk, en een eigen intellectuele schepping zijn van de maker die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. Het moet met andere woorden gaan om een voortbrengsel met een ‘eigen oorspronkelijk karakter’ die het ‘persoonlijke stempel van de maker’ draagt, welk criterium op hetzelfde neerkomt als de volgens het Europese Hof van Justitie benodigde ‘eigen intellectuele schepping’ als verwoord in het Infopaq 1-arrest (HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011/288 (Infopaq 1)). Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet (HR 22 februari 2013, NJ 2013/501 (Stokke/H3 Products)). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (HR 30 mei 2008, NJ 2008/556 (Erven Endstra/Nieuw Amsterdam)). De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Verder geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Het gaat erom of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is, dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 22 februari 2013, NJ 2013/501 (Stokke/H3 Products)). Daarbij is niet vereist dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt (HR 30 mei 2008, NJ 2008/556 (Erven Endstra/Nieuw Amsterdam).

4.5.

Met inachtneming van het voorgaande wordt als volgt overwogen. Uit de stukken en uit de verklaring namens Droomparken c.s. ter zitting is gebleken dat Droomparken c.s. alleen auteursrechtelijke bescherming claimen voor de gevel van Cube Elite, zoals afgebeeld onder 2.4. Deze gevel wordt gekenmerkt door een vooruitspringende witte schoorsteenkolom waarbij aan de onderzijde een haardpartij zichtbaar is met daaromheen een zwarte omlijsting. Terzijde van deze witte schoorsteenkolom bevindt zich aan de ene kant een opbouw die rijkt ter hoogte van de bovenkant van de witte schoorsteenkolom met de haardpartij en aan de andere kant een opbouw die rijkt tot een hoogte van ongeveer twee derde van de witte schoorsteenkolom met de haardpartij. De hoger gelegen opbouw is verder voorzien van een deurenpartij op de begane grond met een driedeling en een daarboven gelegen raampartij, eveneens met een driedeling. De lager gelegen opbouw aan de andere zijde is voorzien van een deurpartij op de begane grond in een vierdeling. Van geen van de hiervoor genoemde elementen op zichzelf kan worden gezegd dat zij een eigen oorspronkelijk karakter hebben zoals bedoeld onder 4.4. Het betreffen immers gevel-, raam- en schoorsteenpartijen zoals die in beginsel in elke (recreatie)woning (kunnen) voorkomen, maar daarmee is niet gezegd dat aan de gevel van de Cube Elite in zijn geheel geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zoals reeds overwogen gaat het bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk erom of de combinatie van elementen een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt, dat wil zeggen of deze combinatie berust op creatieve keuzes van de maker. Door de witte schoorsteenkolom in het midden die vooruitspringt, de zwart omlijste haardpartij en de wijze waarop de gevels aan weerzijden zijn vormgegeven met de daarin aangebrachte raampartijen, heeft de gevel van de Cube Elite een duidelijk eigen gezicht dat het resultaat is van creatieve keuzes. Niet is gebleken dat dit eigen gezicht ontleend is aan reeds bestaande vormgeving ten tijde van het ontwerpen van de gevel van de Cube Elite in 2012. Bij deze stand van zaken moet worden aangenomen dat de gevel van de Cube Elite een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt en aldus als een auteursrechtelijk beschermd werk is aan te merken in de zin van artikel 10 Aw.

4.6.

Vervolgens ligt de vraag voor of de gevel van de Lacet Bixx inbreuk maakt op de auteursrechtelijk beschermde gevel van de Cube Elite in de zin van artikel 13 Aw. Voor de beantwoording van de deze vraag dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk in kwestie, de Lacet Bixx, met het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk in kwestie, de Cube Elite, overeenstemmen. Daarbij zijn de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Cube Elite bepalend, maar ook de onbeschermde elementen dienen bij deze vergelijking in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de bovengenoemde ‘werktoets’ beantwoordt (HR 29 december 1995, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)).

4.7.

Geconstateerd moet worden dat de vormgeving van de gevel van de Lacet Bixx, zoals weergegeven onder 2.5., in essentie geheel overeenstemt met de hiervoor genoemde kenmerken van de gevel van de Cube Elite, dat wil zeggen een vooruitspringende witte schoorsteenkolom in het midden met een zwart omlijste haardpartij en aan weerszijden een opbouw met soortgelijke raampartijen in ongeveer dezelfde verhoudingen ten opzichte van de witte schoorscheenkolom. Tussen de beide gevels bestaan ook verschillen, bijvoorbeeld in de indeling van de raampartijen en de gebruikte kleuren en materialen, maar die verschillen zijn in het geheel van ondergeschikte aard en niet relevant voor de totaalindruk die de beide gevels maken. De totaalindruk van de beide gevels is dan ook overeenstemmend. Daarmee maakt de gevel van de Lacet Bixx inbreuk op het auteursrecht op de gevel van de Cube Elite. Dat betekent dat er in beginsel aanleiding is voor de onder (i) gevorderde veroordeling van Lacet om zich te onthouden van iedere inbreuk op het auteursrecht van Droomparken c.s. op de Cube Elite door de Lacet Bixx, voorzien van deze gevel, te produceren en in het verkeer te brengen. Een belangenafweging brengt in de gegeven omstandigheden niet met zich dat een veroordeling daartoe in kort geding achterwege zou moeten blijven. Namens Lacet is bij de mondelinge behandeling verklaard dat van de Lacet Bixx slechts één prototype is gebouwd, zij geen enkele Lacet Bixx heeft verkocht en dat er nauwelijks belangstelling voor de Lacet Bixx bestaat. Dat betekent dat het belang van Lacet bij het kunnen produceren en verkopen van de Lacet Bixx zeer gering is en niet opweegt tegen het (spoedeisend) belang van Droomparken c.s. om te verhinderen dat inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrecht op de Cube Elite.

4.8.

Partijen hebben verder debat gevoerd over de vraag of de onder 4.7. genoemde veroordeling ook grensoverschrijdend voor alle lidstaten van de Europese Unie zou moeten gelden. Zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie in onder meer het Infopaq-arrest (HvJ EG 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465) duidelijk heeft gemaakt, is zowel het werkbegrip als het reproductierecht (behalve beperkingen die in het onderhavige geval niet aan de orde zijn) binnen de Europese Unie geharmoniseerd. Dat betekent dat als Droomparken c.s. een auteursrecht hebben dat in Nederland wordt erkend, zij ook een auteursrecht hebben in andere lidstaten van de Europese Unie en dat een inbreuk door Lacet op het auteursrecht van Droomparken c.s. in Nederland ook een inbreuk in de andere lidstaten van de Europese Unie met zich brengt. Daarvan uitgaande kan grond bestaan voor een grensoverschrijdend verbod voor alle lidstaten van de Europese Unie. Nu Droomparken c.s. bij de mondelinge behandeling hebben verklaard dat zij voornemens zijn de Cube Elite ook in Spanje aan te bieden, wat door Lacet niet gemotiveerd is weersproken, moet er vanuit worden gegaan dat Droomparken c.s. ook belang hebben bij het door hen gevorderde grensoverschrijdende verbod.

4.9.

Het voorgaande brengt met zich dat de vordering onder (i) voor de hele Europese Unie toewijsbaar is, met dien verstande dat de veroordeling ziet op de Lacet Bixx voor zover deze is voorzien van de gevel zoals weergegeven onder 2.5. Voor een verderstrekkend verbod, zoals door Droomparken c.s. gevorderd, bestaat geen grond. De op te leggen dwangsom zal worden bepaald op € 35.000,00 voor iedere keer dat Droomparken c.s. niet aan de6 veroordeling voldoet, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt.

4.10.

Nu het onder (i) gevorderde verbod (grotendeels) zal worden toegewezen, behoeft de vordering onder (ii) geen bespreking meer.

4.11.

Voor toewijzing van de vorderingen zoals geformuleerd onder (iii) tot en met (v) bestaat in de gegeven omstandigheden onvoldoende grond, in aanmerking genomen dat, zoals reeds is overwogen, namens Lacet bij de mondelinge behandeling is verklaard dat slechts één prototype van de Lacet Bixx is geproduceerd maar geen enkele Lacet Bixx is verkocht en dat er nauwelijks belangstelling voor de Lacet Bixx bestaat vanuit de markt. In aanmerking genomen dat deze verklaring alleen bij gebrek aan wetenschap maar overigens niet gemotiveerd is betwist, heeft Droomparken c.s. bij toewijzing van de genoemde vorderingen in kort geding op dit moment onvoldoende (spoedeisend) belang. Droomparken c.s. hebben niet op enigerlei wijze aannemelijk gemaakt dat, in tegenstelling tot hetgeen Lacet stelt, de Lacet Bixx wel wordt verhandeld in Nederland en evenmin dat de Lacet in het buitenland zijn of nog steeds worden verhandeld. Indien daarvoor toch aanleiding zou bestaan kunnen Droomparken c.s. een of meer van de vorderingen onder (iii) tot en met (v) in een bodemprocedure instellen.

4.12.

In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.13.

Lacet zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Droomparken c.s. maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Op de voet van artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Droomparken c.s. heeft ter onderbouwing van haar vordering een gedetailleerde urenspecificatie van haar advocaten overgelegd, waaruit blijkt dat de advocaatkosten in totaal € 36.975,93 bedragen, exclusief griffierecht en btw. Lacet heeft verweer gevoerd tegen de hoogte van dit bedrag en zich op het standpunt gesteld dat de kosten buitensporig zijn en zouden moeten worden gematigd tot het standaard indicatietarief voor IE-zaken. Droomparken c.s. heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die een overschrijding van het genoemde maximum indicatietarief rechtvaardigen en voorts moet in aanmerking worden genomen dat de vorderingen van Droomparken c.s. slechts ten dele worden toegewezen. Voor de redelijkheid en evenredigheid van de advocaatkosten zal daarom aansluiting worden gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). Gelet op al het voorgaande kwalificeert de zaak als een eenvoudig kort geding waarvoor een maximum geldt van € 6.000,00 (exclusief verschotten). Daarnaast zijn door Droomparken c.s. deurwaarderskosten (€ 2.273,99) en griffierecht (€ 656,00) van in totaal € 2.929,99 voldaan, zodat de totale proceskosten uitkomen op een bedrag van € 8.929,99. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal als niet weersproken worden toegewezen.

4.14.

De gevorderde nakosten zullen als niet weersproken worden toegewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Lacet om zich uiterlijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk in de Europese Unie op de auteursrechten van Droomparken c.s. ter zake de Cube Elite, zoals bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, het direct of indirect (laten en/of doen) vervaardigen, het te koop of te huur aanbieden, het promoten, ter beschikking stellen en/of (online en/of offline) aanbieden van de Lacet Bixx, en/of door het verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Lacet Bixx met de gevel zoals deze onder 2.5. is weergegeven,

5.2.

veroordeelt Lacet om aan Droomparken c.s. een dwangsom te betalen van € 35.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,

5.3.

bepaalt ingevolge het bepaalde in artikel 1019i Rv de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na de datum van dit vonnis,

5.4.

veroordeelt Lacet tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Droomparken c.s. tot op heden begroot op € 8.929,99, te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling,

5.5.

veroordeelt Lacet in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Lacet niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 4 februari 2020.