Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:6352

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
24-09-2019
Datum publicatie
04-08-2020
Zaaknummer
354326 FZ RK 19-1462
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Adoptie kind afkomstig uit Taiwan

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 10 109
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 2
Burgerlijk Wetboek Boek 10 19
Burgerlijk Wetboek Boek 10 20
Burgerlijk Wetboek Boek 10 22
Burgerlijk Wetboek Boek 1 5
Burgerlijk Wetboek Boek 1 4
Burgerlijk Wetboek Boek 1 25
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2020/5533
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats Zutphen

Zaaknummer: 354326 FZ RK 19-1462

beschikking van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 24 september 2019

op het verzoek van:

[verzoeker] en [verzoekster] ,

echtgenoten, verder te noemen verzoekers,

beiden wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. C.P. Robben te Gieten.

Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

 het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen op 29 mei 2019;

 de brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag van 27 juni 2019;

 het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Gelderland, Locatie Arnhem, van 10 juli 2019;

 het proces-verbaal van de behandeling ter zitting van 24 september 2019.

De feiten

Verzoekers zijn op [datum] 2004 te [plaats] met elkaar gehuwd.

Op [geboortedag] 2018 is te [geboorteplaats] , Taiwan, geboren de minderjarige:

[naam minderjarige] , als zoon van [naam] , de moeder.

De identiteit van de vader is niet bekend.

De minderjarige heeft de Chinese nationaliteit (Taiwan).

De Minister voor Rechtsbescherming heeft bij besluit van 17 juli 2018, nr. B.K.A. 20153/0082, aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van voornoemde minderjarige ter adoptie.

Blijkens de Civil Ruling van het Taipei District Court, Taiwan, No. 107-Nian-Du-Yang-Sheng-Tz-Di-219, van 25 december 2018, en het Certificate of Verification Civil Ruling van het Taipei District Court, Taiwan, van 1 februari 2019, is naar het recht van de republiek China (Taiwan) de adoptie van de minderjarige tot stand gekomen.

De minderjarige heeft in verband met deze adoptie zijn geboorteland mogen verlaten.

De minderjarige staat sinds 22 januari 2019 ingeschreven op het adres van verzoekers.

Het verzoek

Verzoekers verzoeken:

- primair, vast te stellen dat de bij Civil Ruling van het Taipei District Court, Taiwan, No. 107-Nian-Du-Yang-Sheng-Tz-Di-219, van 25 december 2018, uitgesproken adoptie van de minderjarige door verzoekers, welke bij Certificate of Verification Civil Ruling, Taipei District Court, Taiwan, van 1 februari 2019, bekrachtigd, voldoet aan de in artikel 10:107 BW genoemde voorwaarden voor erkenning;

en

 • -

  om ingevolge artikel 10:109 lid 3 BW een last te geven tot toevoeging van een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand;

 • -

  subsidiair, de erkende adoptie om te zetten in een adoptie naar Nederlands recht, waardoor de familierechtelijke betrekkingen van het kind met de biologische ouders zijn verbroken en de familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en verzoekers ontstaan;

voorts

 • -

  om, indien nodig, de verklaring van verzoekers dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam verzoeker] zal hebben in de beschikking te vermelden;

 • -

  te gelasten dat de voornaam van de minderjarige wijzigt in [nieuwe voornamen] ;

 • -

  om ingevolge artikel 1:25 lid 5 BW de inschrijving van de Birth Certificate, Chart No. [nummer] , te gelasten, subsidiair de geboortegegevens van de minderjarige ex artikel 1:25c BW ambtshalve vast te stellen als zijnde een kind van het mannelijk geslacht, genaamd [naam minderjarige] , is geboren op [geboortedag] 2018 om 14.55 uur te [geboorteplaats] , Taiwan, als kind van de biologische moeder [naam moeder] , geboren op [geboortedag] 1992, en een onbekende biologische vader.

De beoordeling

Erkenning buitenlandse adoptie

Ten tijde van het verzoek tot beginseltoestemming was de Republiek China, Taiwan, geen verdragsstaat bij het Haags Adoptieverdrag 1993. Ingevolge hiervan is afdeling 3 Erkenning van een buitenlandse adoptie Burgerlijk Wetboek 10 van toepassing op de onderhavige zaak.

Ingevolge artikel 10:109 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt een buitenlands gegeven beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen en die is uitgesproken door een ter plaatse bevoegde autoriteit van de staat waar het kind zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak zijn gewone verblijfplaats had, terwijl de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, erkend indien:

 1. de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (nader te noemen: Wobka) in acht zijn genomen, en

 2. de erkenning van de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, en

 3. erkenning niet op een grond, bedoeld in artikel 10:108 lid 2 of lid 3 BW, zou worden onthouden.

De erkenning van de adoptie wordt op grond van artikel 10:108 lid 2 of lid 3 BW onthouden indien aan de beslissing houdende adoptie kennelijk geen behoorlijk onderzoek of behoorlijke rechtspleging is voorafgegaan of de erkenning van die beslissing kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn, waarvan in ieder geval sprake is indien de beslissing kennelijk op een schijnbehandeling betrekking heeft.

Allereerst dient de rechtbank te beoordelen of aan de voorwaarden van artikel 10:109 BW voor de erkenning van de buitenlandse adoptie wordt voldaan.

De rechtbank is van oordeel dat de buitenlandse adoptie beslissing is gegeven door een ter plaatse bevoegde autoriteit van de Republiek China, Taiwan, hetgeen blijkt uit de Civil Ruling van het Taipei District Court, Taiwan, No. No. 107-Nian-Du-Yang-Sheng-Tz-Di-219, van 25 december 2018.

Gelet op de overgelegde uittreksels van de basisregistratie personen stelt de rechtbank vast dat verzoekers zowel ten tijde van de indiening van het aan de buitenlandse autoriteit gerichte verzoek tot adoptie als ten tijde van de buitenlandse adoptie beslissing in de Republiek China, Taiwan, hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden. De minderjarige had zowel ten tijde van het verzoek als ten tijde van de uitspraak van de adoptie in de Republiek China, Taiwan, zijn gewone verblijfplaats.

Nu de Minister voor Rechtsbescherming op 17 juli 2018 de op grond van artikel 2 Wobka vereiste beginseltoestemming aan verzoekers heeft verleend, gaat de rechtbank ervan uit dat de bepalingen van de Wobka in acht zijn genomen.

Gelet op bovengenoemde stukken waarbij de adoptie naar buitenlands recht is uitgesproken, de verleende beginseltoestemming aan verzoekers, welke niet dan na voorafgaand onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt verleend, alsmede het feit dat de minderjarige sinds 22 januari 2019 bij verzoekers hun gewone verblijfplaats heeft, is de rechtbank van oordeel dat de erkenning van de buitenlandse adoptie in het belang van de minderjarige is.

Voorts zijn uit de stukken geen gronden gebleken voor het onthouden van de erkenning van de buitenlandse adoptie beslissing als bedoeld in artikel 10:108 lid 2 en 3 BW.

De rechtbank is op grond van voorgaande van oordeel dat aan de voorwaarden van artikel 10:109 lid 1 BW is voldaan. Op grond van artikel 10:109 lid 2 BW zal dan ook de buitenlandse adoptie beslissing worden erkend. De rechtbank zal op grond van artikel 10:109 lid 3 BW gelasten dat een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand wordt toegevoegd.

Omzetting

De rechtbank zal het verzoek tot omzetting van de adoptie afwijzen. De in Taiwan uitgesproken adoptie betreft een zogeheten ‘sterke adoptie’, waardoor de familierechtelijke banden met de biologische familie van de minderjarige reeds zijn verbroken.

Namen

Op grond van artikel 10:19 lid 1 BW worden de geslachtsnaam en de voornamen van een vreemdeling bepaald door het recht van de staat waarvan hij de nationaliteit heeft. Op grond van artikel 10:20 BW worden de geslachtsnaam en de voornamen van een persoon die de Nederlandse nationaliteit bezit, ongeacht de vraag of hij nog een andere nationaliteit heeft, bepaald door het Nederlandse recht. Artikel 10:22 lid 1 BW bepaalt dat ingeval van verandering van nationaliteit het recht van de staat van de nieuwe nationaliteit van toepassing is, daaronder begrepen de regel van dat recht betreffende de gevolgen van de nationaliteitsverandering voor de naam.

De minderjarige bezit thans de nationaliteit van de Republiek China. Op het moment dat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan levert dit een grondslag op voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Het voorgaande brengt mee dat Nederlands recht dan van toepassing is op het verzoek dat betrekking heeft op de geslachtsnaam en de voornamen van de minderjarige.

Verzoekers hebben verzocht te verstaan dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam verzoeker] zal dragen. Gelet op het bepaalde in artikel 1:5 lid 3 BW kan een beslissing ter zake achterwege blijven. Niettemin zal de rechtbank hieronder verstaan dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam verzoeker] zal hebben.

Wat betreft het verzoek tot voornaamswijziging bepaalt artikel 1:4 lid 4 BW dat deze door de rechtbank kan worden gelast. Het verzoek zal worden toegewezen, aangezien van bezwaren daartegen niet is gebleken. De rechtbank zal derhalve wijziging van de voornaam van de minderjarige gelasten, opdat de voornamen van de minderjarige zullen luiden: [nieuwe voornamen] . Tevens zal inschrijving hiervan worden gelast.

Geboorteakte

Bij de stukken bevindt zich een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door de daartoe bevoegde instantie opgemaakte akte van geboorte van de minderjarige, Chart No. [nummer] , opgemaakt op [datum] 2018. De rechtbank zal conform het bepaalde in art. 1:25 lid 5 BW, ambtshalve de inschrijving van deze geboorteakte gelasten als na te melden.

De beslissing

De rechtbank:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag de akte van geboorte, opgemaakt op [datum] 2018, Chart No. [nummer] , van de minderjarige:

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedag] 2018 te [geboorteplaats] , Taiwan,

waarvan een kopie aan deze beschikking wordt gehecht, in te schrijven;

stelt vast dat aan de voorwaarden voor erkenning van de adoptie van voornoemde minderjarige door verzoekers is voldaan;

verklaart voor recht dat de Civil Ruling van het Taipei District Court, Taiwan, No. 107-Nian-Du-Yang-Sheng-Tz-Di-219, van 25 december 2018, en het Certificate of Verification Civil Ruling van het Taipei District Court, Taiwan, van 1 februari 2019, voor inschrijving in de desbetreffende registers van de burgerlijke stand vatbaar zijn;

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

bepaalt dat de griffier van deze rechtbank daartoe een afschrift van deze beschikking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag zal zenden, zodra deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan;

gelast de wijziging van de voornaam van de minderjarige in de voornamen: [nieuwe voornamen] ;

verstaat dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam verzoeker] zal hebben;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.A.M. Bögemann, kinderrechter, in tegenwoordigheid van A. de Wijse-Hageman LLB als griffier en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2019.

Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.