Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:5045

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
23-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
7618898 CV EXPL 19-1367
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst voor 84 maanden. Dwaling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

Zaakgegevens: 7618898 CV EXPL 19-1367

Grosse aan: eisende partij

Afschrift aan: gedaagde partij

Verzonden d.d. 23 oktober 2019

vonnis d.d. 23 oktober 2019 van de kantonrechter

in de zaak van

de besloten vennootschap Boss Gym B.V.,

gevestigd te Heteren,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,
gemachtigde: J.A.M. Drinkenburg,

tegen

de besloten vennootschap [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] ,

gevestigd te Varsseveld,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,
gemachtigde: mr. F.J.M. Kobossen.

Partijen worden hierna Boss Gym en [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] genoemd.

1 Het procesverloop

1.1.

Het verloop blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding, uitgebracht op 18 maart 2019,

  • -

    de conclusies van antwoord, re- en dupliek in conventie en in reconventie.

1.2.

Hierna is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 24 november 2017 is tussen partijen een serviceovereenkomst (hierna: de overeenkomst) tot stand gekomen. Deze overeenkomst komt er kort gezegd op neer dat [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] een afvalcontainer ter beschikking stelt aan Boss Gym en een keer per maand het afval afvoert, tegen een maandelijks door Boss Gym te betalen bedrag. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 84 maanden. Boss Gym heeft de facturen die [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] uit hoofde van deze overeenkomst heeft toegezonden onbetaald gelaten.

2.2.

De gemachtigde van Boss Gym heeft [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] op 8 januari 2018 een brief toegezonden waarin zij stelt gedwaald te hebben bij het aangaan van de overeenkomst, op grond waarvan Boss Gym de overeenkomst vernietigt.

2.3.

Op verzoek van Boss Gym heeft er op 5 februari 2019 een voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. Tijdens dit getuigenverhoor zijn drie personen gehoord, waaronder de heer [naam getuige] , vertegenwoordiger/verkoper bij [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] . Het proces-verbaal van het voorlopig getuigenverhoor is door Boss Gym in deze procedure gebracht.

3 De vordering en het verweer

in conventie:

3.1.

Boss Gym vordert een verklaring voor recht dat de overeenkomst is, althans wordt vernietigd, dan wel dat zij de overeenkomst rechtsgeldig en tijdig heeft opgezegd, met veroordeling van [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] in de proceskosten.

3.2.

Boss Gym legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Boss Gym heeft gedwaald bij het aangaan van de overeenkomst. [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] heeft de voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst niet met Boss Gym besproken. Daarbij heeft [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] essentiële informatie achtergehouden. Had [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] de voorwaarden van de overeenkomst wel besproken, dan had Boss Gym de overeenkomst niet gesloten. De overeenkomst is om die reden vernietigbaar.

3.3.

[gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] heeft verweer gevoerd tegen de vordering en geconcludeerd tot afwijzing, op welk verweer voor zover relevant in het navolgende zal worden ingegaan.

in reconventie:

3.4.

[gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Boss Gym wordt veroordeeld tot betaling aan [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] van een bedrag van € 348,81 aan openstaande facturen, alsmede tot betaling van alle verschuldigde termijnbedragen van 15 mei 2019 tot en met 28 februari 2019, althans tot nakoming van de overeenkomst en aldus om [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] de geëigende mogelijkheden te bieden tot het plaatsen van een container vanaf 14 dagen na het te wijzen eindvonnis, met veroordeling van Boss Gym in de proceskosten.

3.5

[gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Boss Gym is in gebreke gebleven met het tijdig betalen van facturen. Boss Gym hindert [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] daarnaast in de uitvoering van de overeenkomst door geen medewerking te verlenen aan de plaatsing van een afvalcontainer.

3.6

Boss Gym heeft verweer gevoerd tegen de tegenvordering en geconcludeerd tot afwijzing, op welk verweer voor zover relevant in het navolgende zal worden ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie:

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat zij een overeenkomst zijn aangegaan voor de duur van 84 maanden. Boss Gym stelt echter dat zij bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft gedwaald. Boss Gym voert hiertoe aan dat de voorwaarden van de overeenkomst, waaronder de duur, niet zijn besproken. Over de totstandkoming van de overeenkomst is tijdens het getuigenverhoor door dhr. Berends het volgende verklaard:

“U houdt mij voor dat Van den Bos zojuist heeft verklaard dat de inhoud en de voorwaarden van het contract niet aan de orde zijn geweest en dat ook over de looptijd van het contract niet is gesproken. Mijn reactie daarop is dat als hij dat aangeeft, dan zal het wel. Ik kan mij dat niet meer herinneren.”

4.2.

De kantonrechter is van oordeel dat Boss Gym er niet op bedacht behoefde te zijn dat zij zich verbond voor een – niet tussentijds opzegbare - termijn van maar liefst zeven jaar. Hiervoor is redengevend dat het gaat om een te leveren prestatie die even goed voor een (veel) kortere duur kon worden overeengekomen en gesteld noch gebleken is dat het gebruikelijk is overeenkomsten als de onderhavige voor een dergelijke lange duur te sluiten. Hier komt bij dat de zin in het contract ”Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vierentachtig maanden” in kleine lettertjes en niet vet is gedrukt, tussen andere, eveneens klein gedrukte, zinnen en dat de zin hiermee niet zodanig opvallend was dat deze Boss Gym niet kon ontgaan. [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] moest zich realiseren dat de contractduur voor Boss Gym van doorslaggevende betekenis kon zijn voor haar beslissing de overeenkomst aan te gaan, zodat zij Boss Gym had moeten wijzen op de ongebruikelijk lange duur van de overeenkomst. Rechtens staat vast dat zij dit niet heeft gedaan. Het beroep op dwaling slaagt daarom op grond van het bepaalde in art. 6:228 lid 1 aanhef en sub b BW. De kantonrechter begrijpt uit de primaire vordering van Boss Gym dat zij een verklaring voor recht vordert dat de overeenkomst door haar op goede gronden is vernietigd. Deze primaire vordering zal worden toegewezen.

4.3.

De overige door partijen aangevoerde standpunten behoeven geen bespreking nu deze, in het licht van hetgeen is vastgesteld en overwogen, niet tot een ander oordeel kunnen leiden.

4.4.

[gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

in reconventie:

4.5.

Nu in conventie is vast komen te staan dat de overeenkomst buitengerechtelijk is vernietigd, zullen de vorderingen in reconventie worden afgewezen.

4.6.

[gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

5 De beslissing

De kantonrechter:

in conventie:

5.1.

verklaart voor recht dat de serviceovereenkomst met nummer 038231 op goede gronden door Boss Gym is vernietigd;

5.2.

veroordeelt [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Boss Gym gevallen en vastgesteld als volgt:

a. kosten dagvaarding € 86,40;

b. griffierecht € 121,00;

c. salaris gemachtigde € 72,00;

5.3.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie:

5.4.

wijst de vordering af;

5.5.

veroordeelt [gedaagde in conventie/eiseres in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van Boss Gym gevallen en vastgesteld op € 36,00 aan salaris gemachtigde;

in conventie en in reconventie

5.6.

verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.C.J.I.M. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op
23 oktober 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.

wv/ds