Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:4462

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
18-09-2019
Datum publicatie
04-10-2019
Zaaknummer
NL18.21231
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Vordering jegens accreditatieorganisatie voor onderwijsinstellingen. Accreditatieaanvraag afgewezen. Tekortkoming of onrechtmatige daad door afwijken van overeengekomen accreditatieprocedure? Causaliteit. Afwijzing vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

_________________________________________________________________ _

RECHTBANK GELDERLAND

Civiel recht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer: NL18.21231

Vonnis van 18 september 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOTAL HEALTH OPLEIDING BV,
gevestigd te Breda,
eiseres, hierna te noemen: Total Health,
advocaat G.C.L. van de Corput,

tegen

de stichting
STICHTING NEDERLANDS REGISTER OPLEIDINGEN,
gevestigd te Elst,
verweerster, hierna te noemen: SNRO,
advocaat E.R. Jonker.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het oproepingsbericht en de procesinleiding met de daarbij behorende bijlagen

- het verweerschrift met de daarbij behorende bijlagen

- de aanvullende bijlagen van de zijde van de zijde van SNRO

- de aanvullende bijlagen van de zijde van Total Health

- de mondelinge behandeling op 19 juni 2019.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Total Health is een particuliere onderwijsinstelling die opleidingen en trainingen aanbiedt, waaronder de opleiding Acupunctuur.

2.2.

SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particuliere onderwijs, met name op het vlak van de integrale en complementaire gezondheidszorg. SNRO is tevens een onafhankelijke

accreditatie-/auditorganisatie in het particuliere onderwijs.

2.3.

Op 14 januari 2016 heeft Total Health bij SNRO een accreditatieaanvraag ingediend voor de opleiding Acupunctuur. Op 16 juni 2016 heeft SNRO deze accreditatieaanvraag afgewezen.

2.4.

Vervolgens heeft Total Health op 17 juni 2016 opnieuw bij SNRO een accreditatieaanvraag ingediend voor de opleiding Acupunctuur. Op 12 januari 2017 heeft Total Health de aanvraag aangevuld met schriftelijke stukken. SNRO heeft de aanvraag van Total Health in behandeling genomen.

2.5.

Op de rechtsverhouding tussen Total Health en SNRO zijn de algemene voorwaarden van SNRO van toepassing. In deze algemene voorwaarden staat, voor zover in deze zaak van belang, het volgende:

Artikel 5 Accreditatie

5.1

Accreditatieorgaan

(…)

5.1.4

De accreditatie- en visitatiecommissies zijn wat de werkzaamheden betreft gebonden aan de verschillende PASsen van de SNRO (Portfolio Accreditatie SNRO). Hierin worden de criteria benoemd en de cesuur voor de inhoudelijke accreditatie en visitatie.

(…)

5.2

Accreditatie

(…)

5.2.4.

Het accreditatieorgaan neemt voor opleidingen binnen drie maanden na ontvangst en check op volledigheid van de aanvraag om accreditatie een besluit, voor bij- en nascholingen, MPsBK en e-learning binnen 1 maand. (…)

(…)

5.3

Procedures en toetsing opleidingen

(…)

5.3.2.

Bij de accreditatie en visitatie wordt rekening gehouden met de ingevuld PAS en de door het onderwijsinstituut verstrekte document(en) (…).

(…)

5.4

Criteria voor accreditatie

5.4.1.

Het accreditatieorgaan legt zijn werkwijze voor de accreditatie en visitatie van opleidingen alsmede de criteria die bij accreditatie worden gehanteerd, vast in afzonderlijke accreditatiekaders voor opleidingen. In de accreditatiekaders wordt tevens bepaald welke gegevens het onderwijsinstituut meezendt bij een verzoek om accreditatie. Bij de SNRO worden voor de verschillende soorten opleidingen zogenaamde PASsen gebruikt. Heirin wordt ook de cesuur vastgelegd.

5.4.2.

De criteria die bij de accreditatie worden gehanteerd, hebben betrekking op de drie kernonderdelen van accreditatie nl. Concept (missie en visie en relatie beroep), Context (onderwijsproces, didactische werkvormen, opleidingseisen van docenten/trainers, onderwijsorganisatie, afstudeermogelijkheid binnen het onderwijs en de voorzieningen die noodzakelijk zijn om de opleiding te kunnen verzorgen) en Content (onderwijsinhoud).

(…)

5.4.4.

Naast de PASsen heeft de SNRO samen met andere organisaties een zogeheten RAAMWERK accreditatiecriteria ontwikkeld. (…)

(…)

5.5

Accreditatierapport

(…)

5.5.4

Het accreditatieorgaan legt de bevindingen naar aanleiding van de beoordeling van de opleiding, en het besluit over de accreditatie van de opleiding vast in een accreditatierapport.

(…)

5.5.6

Alvorens het accreditatierapport vast te stellen stelt het accreditatieorgaan het onderwijsinstituut in de gelegenheid binnen een door het accreditatieorgaan te bepalen termijn zijn zienswijze over het voorgenomen accreditatierapport naar voren te brengen.

(…)

Bijlage 1: Het accreditatieproces van de SNRO

(…)

8.

De SNRO AccreditatieCommissie voert de accreditatie uit door beoordeling van de ingestuurde PAS en bijlagen. (deze bescheiden zijn door U digitaal (bv. Via We transfer) aan de SNRO toegezonden). Er vindt ook een check plaats van lesmaterialen (evidence) door middel van instituutsbezoek. De beoordeling door de AccreditatieCommissie wordt schriftelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever teruggestuurd in de vorm van een Memo.

(…)

Bijlage 2 TOETSKADER SNRO

(…)

‘Evidence based’ werken

De SNRO gaat bij al haar werkzaamheden met betrekking tot kwaliteitswaarborging uit van het principe van het zogeheten ‘evidence based werken’. Ofwel werken ‘op basis van bewijsmateriaal’. Dit betekent dat we bij accreditatie en visitatie vragen stellen aan opleidingsinstituten die inzicht geven in daadwerkelijke aantoonbare resultaten, zichtbare materialen en werkbare procedures en beleid.

(…)”

2.6.

Op 4 april 2017 heeft Total Health van de accreditatiecommissie van SNRO een memo ontvangen met bevindingen ten aanzien van de accreditatieaanvraag en de door Total Health ingediende schriftelijke stukken. In deze memo staat, voor zover in deze zaak van belang, het volgende.

“De SNRO Accreditatie Commissie heeft uw aangeleverde materiaal geanalyseerd en vergeleken met de in het SNRO Toetsingskader weergegeven hbo-conforme standaarden voor opleidingsactiviteiten. U heeft na de afwijzing van juni 2016 opnieuw accreditatie aangevraagd. Voor de Commissie is het duidelijk dat u voor deze versie van de beschrijving van uw opleiding acupunctuur extra tijd, energie en deskundigheid heeft geïnvesteerd. De informatie in de PAS Opleiding is helder weergegeven. De voorbeelden van lessen per leerjaar zijn duidelijk en gesystematiseerd uitgewerkt en voorzien van bronvermelding en leestips. Er zijn 8 toetsen aangeleverd met een mooie variatie in vragen en vraagsoorten en voorziening van de Bloomweging. Het curriculum van de opleiding is in de Uitgebreide Pas Opleiding in de 117 pagina’s prima uitgewerkt in eindtermen en Bloomweging. Hiermee is duidelijk waardoor de bakermat van uw opleiding acupunctuur wordt gevormd.

1. De Commissie heeft op papier een goede indruk van uw opleiding gekregen. Ter afronding van de accreditatie wilde commissie de evidence in de praktijk zien. de kernvraag daarbij is hoe de lessen acupunctuur in de opleiding in relatie tot de deskundigheid van de docenten en in relatie tot het leerplan worden concreet vormgegeven. De volgende vragen van de commissie liggen op tafel:

- hoe krijgen de studenten les (didactisch en praktisch),hoe studeerbaar is het programma en wat is de leeropbrengst van deze lessen bij de studenten;

- wat leren ze feitelijk in de lessen (hoe maken ze zich de kennis van 117 pagina’s eindtermen eigen in 3 x 15 lesdagen in 3 jaar);

- hoe brengt de docent de theorie over ( bv. 85 topics eindtermen, incl. therapeutische vorming en op 5 Bloom niveaus, in een halve dag theorie);

- hoe wordt er praktisch geoefend (bv. 53 topics praktijk in een halve dag op 5 Bloom niveaus);

- hoe komt de deskundigheid van de ingeroosterde docent over een met hetgeen op die dag in de les aan bod dient te komen;

- in hoeverre zijn opgevoerde 9 docenten in staat de didactiek in de lespraktijk toe te passen, dusdanig dat de student optimaal leert en oefent?

Kortom: hoe wordt het op papier beschreven curriculum in de lespraktijk waargemaakt. Hiervoor komt een onderzoek door een onafhankelijke deskundige op het gebied van acupunctuur. (…)

2. Verder heeft de Commissie problemen met uw EC verantwoording, de literatuur, de didactische en specifieke deskundigheid van de docenten, de instroomeisen, de KTNO als klachtinstantie, 1e jaar MBK volgens de Plato norm en het ontbreken van materialen uit de lespraktijk zoals echt ingevulde evaluatieformulieren, een overzicht van verbetervoorstellen, gemaakte opdrachten, ingevulde beoordelingen, stageverslagen, afstudeeropdrachten e.d.

Voor wat betreft het onder punt 1 weergegeven praktijkonderzoek vragen we uw akkoord waarna via het Officemanagement van de SNRO concrete afspraken zullen worden gemaakt.

Voor wat betreft punt 2 stellen we voor dat u bovengenoemde aspecten in een reactie verwerkt en het aanvullende materiaal aanlevert en vervolgens aanbiedt aan de Accreditatie Commissie. Deze zal dan in combinatie met de observaties uit het praktijkbezoek nog 1 keer kosteloos uw materialen beoordelen.”

2.7.

Op 12 april 2017 heeft [naam directrice] (directrice van Total Health) een e-mail naar SNRO gestuurd waarin het volgende staat:

“Dank u voor de analyse van het aangeleverde materiaal. We zijn verheugd over de positieve opmerkingen en gaan zeker akkoord met het praktijkonderzoek.

De onder 2 genoemde aspecten zullen we nader toelichten en het aanvullende materiaal naar u toesturen.”

2.8.

Op 25 mei 2017 heeft Total Health haar inhoudelijke reactie op de memo van 4 april 2017, met aanvullende stukken, aan SNRO toegestuurd. In de begeleidende e-mail staat het volgende:

“We vinden het jammer dat het niet mogelijk is om 2 juni een praktijkbezoek af te leggen, dit omdat de eerst volgende mogelijkheid half september zal zijn. Dit houdt in dat er tussen de bevindingen zoals doorgegeven in de brief van 4 april en de uiteindelijke beoordeling van de accreditatie ruim 5 maanden zit. We hebben in de bijgevoegde documenten zo duidelijk mogelijk antwoord op de vragen van de accreditatie commissie proberen te geven. We hopen op enige coulance en willen u vragen dat uw op basis van de eerdere bevindingen en de bijgevoegde documenten u ons een voorlopige goedkeuring zou willen geven.”

2.9.

Op 6 juli 2017 heeft Total Health van de accreditatiecommissie van SNRO een tweede memo ontvangen, waarin, voor zover in deze zaak van belang, het volgende staat:

“De SNRO Accreditatie Commissie heeft uw aangeleverde materiaal geanalyseerd en vergeleken met de in het SNRO Toetsingskader weergegeven hbo-conforme standaarden voor opleidingsactiviteiten. U heeft hierover een 1e memo ontvangen op 4 april 2017. Middels dit schrijven geeft de Commissie een nadere invulling van het praktijkonderzoek, waarvan sprake is in bovengenoemde memo.

Naast een aantal zaken die onder punt 2 in de memo van april zijn toegelicht en die de Commissie

aanvullend wil ontvangen, heeft zij gesteld dat zij de evidence in de praktijk wilde zien middels

onderzoek door een onafhankelijke deskundige. Dit had te maken met de achtergrondgedachte dat

de Commissie zeker wil weten dat uw ambities en uitwerkingen ook in de praktijk worden

waargemaakt.

De kernvraag voor het onderzoek is dus: hoe worden de lessen acupunctuur in de opleiding in relatie tot de deskundigheid van de docenten en in relatie tot het leerplan concreet vormgegeven.

Uitgesplitst in deelvragen komt het hierop neer:

(…) [rechtbank: de vragen uit het eerste memo onder 1., zoals weergegeven in 2.6]

De SNRO heeft de door u aangeleverde materialen, die betrekking hebben op bovenstaande vragen geanalyseerd en van opmerkingen voorzien. Deze opmerkingen vormen met bovenstaande vragen de basis voor een onderzoek naar de feitelijke lespraktijk in het komende halfjaar dat u de opleiding acupunctuur uitvoert.

Een en ander houdt in dat een ter zake inhoudelijk (TCM en acupunctuur) deskundige en een onderwijskundige samen ad random lessen zullen bezoeken op alle locaties waar deze worden verzorgd. Hun bevindingen worden gerapporteerd aan de Accreditatie Commissie.

(…)

Ten behoeve van de lesbezoeken dienen de onderzoekers te kunnen beschikken over:

- De precieze planning van de lessen van alle leerjaren van het komende half jaar, inclusief de tijden, de inhoud en de docenten die zijn ingeroosterd en de locaties3.

- De geplande lesdagen bevatten zowel de theoriecomponent als ook de praktische oefencomponenten zoals onderzoeken, de naaldtechnieken/ needling en andere in uw opleiding van toepassing zijnde behandelswijzen.

- Uw bevestiging dat de onderzoekers in gesprek kunnen gaan met de aanwezige docenten, met als leidraad de hierboven vermelde deelvragen.

- Uw bevestiging dat de onderzoekers in gesprek kunnen gaan met de aanwezige studenten, met als leidraad de hierboven vermelde deelvragen.

(…)”

2.10.

Op 14 juli 2017 heeft Total Health als volgt op het tweede memo van de accreditatiecommissie gereageerd:

“Dank u voor de positieve bevindingen op de door ons aangeleverde aanvullende informatie. Zoals we eerder hebben aangegeven stellen we het op prijs dat u komt visiteren en de opleiding in de praktijk middels onderzoek door een onafhankelijke deskundige komt beoordelen. In de laatste mail hadden we gevraagd om een voorlopige goedkeuring op de opleiding acupunctuur te krijgen omdat de visitatie pas over enkele maanden kan plaats vinden. Wij snappen echter dat u de voorwaarde stelt dat eerst de visitatie moet hebben plaats gevonden en deze een positieve beoordeling moet hebben afgegeven voordat er sprake kan zijn van goedkeuring.

We gaan zeker akkoord met de door u voorgestelde visitatie en zullen de hiervoor in rekening gebrachte kosten betalen. We leveren de precieze planning van de lessen van alle leerjaren voor het komende halfjaar, inclusief de tijden, de inhoud, de ingeplande docenten en de locatie begin september bij u aan. Tevens geven wij graag toestemming aan de visiteurs om zowel met de docenten als de studenten te praten.”

2.11.

Het praktijkonderzoek heeft plaatsgevonden op 16 november 2017, 25 november 2017 en 7 december 2017.

2.12.

Op 21 december 2017 heeft de accreditatiecommissie van SNRO aan Total Health een presentatie gegeven met bevindingen en conclusies ten aanzien van de accreditatieaanvraag van Total Health. In de powerpointpresentatie, die door de accreditatiecommissie van SNRO is gebruikt tijdens de presentatie, staat, onder meer, het volgende:

“Conclusie Accreditatie Commissie

Uit de accreditatie en het praktijkonderzoek is gebleken:

De opleiding levert geen hbo niveau op (het leerniveau te laag in de les)

De studiebelasting is te laag voor hbo niveau; er worden (op uw advies) 2 studies tegelijk gevolgd

Er ontbreekt een eenduidige inhoudelijke lijn (geen handleiding)

Docenten hebben onvoldoende deskundigheidsniveau en er mist een ‘bron’ docent voor de borging van TCM

De didactische structuur en –werkwijzen in de lessen zijn onder de maat

Eindconclusie: deze opleiding kan niet worden geaccrediteerd op hbo niveau van startkwalificatie voor het beroep acupuncturist.”

2.13.

Op 11 januari 2018 heeft SNRO de accreditatieaanvraag, bij brief van diezelfde datum, afgewezen. In deze brief staat het volgende:

“Het spijt ons te moeten mededelen dat uw opleiding Acupunctuur niet in aanmerking komt voor de conform HBO erkenning door de SNRO. Namens het Bestuur en de Commissie is u dat mondeling reeds op 20-12-2017 medegedeeld.

Op basis van uw aanvraag hebben we u op 04-04-2017 een Bericht van de accreditatiecommissie verstuurd. Hierin geeft de Commissie weer wat haar bevindingen zijn en gaat zij specifiek in op 2 aspecten.

Op basis van punt 1 uit genoemde brief is in het najaar van 2017 een praktijkonderzoek uitgevoerd door de Commissie. Op 20-12-2017 is aan u verslag gedaan van de uitkomsten van dit onderzoek. Daarbij is in een PowerPoint presentatie onderbouwd op basis waarvan het besluit tot afwijzing tot stand is gekomen. Deze Power Point van het onderzoek is op uw verzoek vertrouwelijk toegestuurd.

Onder punt 2 van de brief van 04-04-2017 zijn tevens inhoudelijke aspecten genoemd die betrekking hebben op deze afwijzing.

Besluit

Het Bestuur van de SNRO concludeert naar aanleiding van de bevindingen van de Accreditatie Commissie dat zij aan u geen HBO erkenning van uw startopleiding Acupunctuur kan toekennen.

2.14.

Op 8 maart 2018 heeft [naam gemachtigde] , destijds gemachtigde van Total Health, een brief aan SNRO gestuurd, waarin, voor zover in deze zaak van belang, het volgende staat:

“Cliënte kan zich niet vinden in de wijze waarop u tot het besluit bent gekomen en stelt zich dan ook op het standpunt dat u toerekenbaar tekort bent geschoten jegens haar. Tevens is zij van mening dat door uw onzorgvuldig handelen c.q. nalaten, zij aanzienlijke schade heeft geleden en nog zal lijden. Hiervoor stelt zij u dan ook hierbij aansprakelijk.

(…)”

2.15.

Op 13 maart 2018 heeft SNRO een brief aan Total Health gestuurd, waarin, voor zover in deze zaak van belang, het volgende staat:

“7. Het Bestuur van de SNRO staat en blijft volledig staan achter het negatieve oordeel ten aanzien van het HBO niveau van uw opleiding Acupunctuur en bij het gegeven dat er tijdens de accreditatie een verantwoorde procesgang is gevolgd om in een zorgvuldig afwegingsproces tot dat onafhankelijke oordeel over het HBO niveau van uw opleiding te komen.

(…)

Als Bestuur van de SNRO wijzen we u er wellicht ten overvloede op dat het afgeven van een Bestuursbesluit door de SNRO zowel positief als negatief voor de SNRO niet “onderhandelbaar” is (zie voorwaarden onder 5.5.8). Het bepalen van een onafhankelijke oordeel (positief of negatief) in een procesgang met diverse betrokkenen en met diverse criteria die tot dat eindoordeel moeten leiden, is voor het Bestuur van de SNRO onderdeel van haar kernwaarden en bestaansrecht.

(…)”

3 Het geschil

3.1.

Total Health vordert een verklaring voor recht dat SNRO toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, althans onrechtmatig heeft gehandeld en dat SNRO op grond hiervan gehouden is tot vergoeding van de door Total Health geleden schade, nader op te maken bij staat, met veroordeling van SNRO in de kosten van deze procedure.

3.2.

Total Health legt primair aan haar vordering ten grondslag dat partijen een overeenkomst hebben gesloten, waaruit voor SNRO de verplichting voortvloeit om de accreditatieaanvraag van Total Health te beoordelen volgens de tussen hen overeengekomen procedure. Volgens Total Health is SNRO tekortgeschoten in de nakoming van deze verplichting. De door Total Health gestelde tekortkomingen zijn:

1. SNRO is afgeweken van de accreditatieprocedure zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van SNRO;

2. SNRO heeft Total Health niet in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voorgenomen accreditatierapport;

3. SNRO heeft Total Health niet in de gelegenheid gesteld om op punten verbetering c.q. aanpassingen door te voeren;

4. SNRO heeft de accreditatieaanvraag afgewezen op basis van onaangekondigde lesbezoeken van ongeveer 3 uur, terwijl overeengekomen is dat het aangeleverde curriculum en de aanvullende gevraagde informatie leidend dienen te zijn;

5. het eindrapport bespreekt alleen de visitaties;

6. het eindrapport bevat feitelijke onwaarheden, meningen en ongefundeerde conclusies;

7. SNRO heeft niet binnen drie maanden een besluit genomen.

Door deze tekortkomingen is de accreditatie voor de opleiding Acupunctuur niet aan Total Health verleend, waardoor minder studenten de opleiding Acupunctuur zijn gaan volgen. Total Health heeft daardoor schade geleden en SNRO dient deze schade te vergoeden, aldus Total Health.

Subsidiair legt Total Health aan haar vordering ten grondslag dat SNRO jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, omdat SNRO haar zorgplicht als opdrachtnemer heeft geschonden. Van SNRO mocht verwacht worden dat er sprake zou zijn van een goed omlijnd accreditatieproces. Volgens Total Health is daar geen sprake van geweest. Op grond daarvan dient SNRO de door Total Health geleden schade te vergoeden, aldus Total Health.

3.3.

SNRO betwist de door Total Health gestelde tekortkomingen, dan wel het schenden van haar zorgplicht jegens Total Health. SNRO betwist bovendien dat zij in verzuim is geraakt. Verder betwist SNRO dat er sprake is van een causaal verband tussen de gestelde tekortkomingen, dan wel het gestelde onrechtmatige handelen, en de door Total Health gestelde geleden schade. Voorts betwist SNRO de hoogte van de door Total Health gestelde schade.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Is sprake van een tekortkoming?

4.1.

Geen punt van geschil is dat tussen Total Health en SNRO een overeenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan SNRO de door Total Health op 14 januari 2016 ingediende accreditatieaanvraag voor de opleiding Acupunctuur diende te beoordelen (verder: de overeenkomst). De rechtbank zal allereerst beoordelen of SNRO is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Daarvoor zal de rechtbank de door Total Health gestelde zeven tekortkomingen, zoals weergegeven in 3.2, bespreken.

4.2.

Vast staat dat Total Health in het kader van de accreditatieaanvraag schriftelijke documenten bij SNRO heeft ingediend over de opleiding Acupunctuur en dat SNRO een praktijkonderzoek heeft uitgevoerd door onaangekondigde bezoeken af te leggen bij lessen van die opleiding. Total Health stelt dat SNRO op grond van haar algemene voorwaarden (verder: de algemene voorwaarden) het praktijkonderzoek niet uit had mogen voeren, maar dat SNRO een besluit op de accreditatieaanvraag had moeten nemen op basis van de schriftelijke stukken (punt 1 van de door Total Health gestelde tekortkomingen, zoals in 3.2 weergegeven).

4.3.

De rechtbank overweegt als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. In artikel 5.2 van de algemene voorwaarden staat, onder meer, dat SNRO zijn werkwijze voor accreditatie én de criteria voor accreditatie vastlegt in afzonderlijke accreditatiekaders (zie 2.5 van dit vonnis). Het accreditatieproces van de SNRO is neergelegd in bijlage 1 van de algemene voorwaarden. In punt 8 van bijlage 1 staat dat de accreditatie wordt uitgevoerd door beoordeling van de ingestuurde PAS en bijlagen en dat er een ‘check’ plaatsvindt van lesmaterialen (‘evidence’) door middel van instituutsbezoek. Hieruit blijkt reeds dat SNRO wel degelijk bij de beoordeling van de accreditatieaanvraag een praktijkonderzoek mag uitvoeren en niet slechts een besluit hoefde te nemen op basis van de door Total Health ingediende schriftelijke stukken. Bovendien is niet onderbouwd gesteld dat met punt 8 van bijlage 1 bedoeld werd de toegestane wijze van toetsing strikt te beperken tot beoordeling van de PAS en een ‘check’ van het lesmateriaal, of dat SNRO daar redelijkerwijs van mocht uitgaan. Total Health heeft verder, ook desgevraagd ter zitting, geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit zou kunnen blijken dat SNRO geen praktijkonderzoek had mogen uitvoeren en het besluit alleen had moeten nemen op basis van de door Total Health ingediende schriftelijke stukken. Bovendien is tussen partijen niet in geschil dat Total Health bij e-mails van 12 april 2017 en 14 juli 2017 aan SNRO akkoord heeft gegeven voor het uit te voeren praktijkonderzoek, welk onderzoek in de memo van 6 juli 2017 al is aangekondigd als het ‘ad random’ afleggen van bezoeken aan willekeurige lessen van de opleiding. Mocht het al zo zijn dat uit de algemene voorwaarden zou blijken dat het uitvoeren van praktijkonderzoek door SNRO niet zou mogen, hetgeen dus naar het oordeel van de rechtbank niet het geval is, dan zouden partijen, naar het oordeel van de rechtbank, in afwijking van de algemene voorwaarden een nadere afspraak hebben gemaakt dat bij deze accreditatieaanvraag van Total Health een praktijkonderzoek door SNRO zou mogen worden uitgevoerd, welk onderzoek uitgevoerd zou worden door onaangekondigde bezoeken bij de lessen van de opleiding.

4.4.

Het voorgaande betekent dat er op dit punt geen sprake is van een afwijking van de te volgen accreditatieprocedure op grond van de algemene voorwaarden van SNRO. Dat betekent vervolgens dat SNRO op dit punt niet is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4.5.

Tussen partijen is verder in geschil of de door Total Health ingediende accreditatieaanvraag met de daarbij behorende schriftelijke stukken en de aanvullend ingediende stukken van 25 mei 2017, door SNRO zijn meegenomen in het besluit tot afwijzing van de accreditatieaanvraag. Total Health stelt dat SNRO de accreditatieaanvraag slechts heeft afgewezen op basis van de bevindingen van het uitgevoerde praktijkonderzoek (punt 4 van de door Total Health gestelde tekortkomingen, zoals weergegeven in 3.2).

4.6.

Tussen partijen is niet in geschil dat de accreditatiecommissie van SNRO (verder: de accreditatiecommissie) de door Total Health ingediende accreditatieaanvraag en de daarbij behorende stukken heeft beoordeeld en dat deze beoordeling heeft geleid tot de memo van 4 april 2017. In deze memo staat (onder punt 1) dat de accreditatiecommissie wil zien hoe het op papier beschreven curriculum in de lespraktijk wordt waargemaakt, waarbij zij een aantal vragen heeft geformuleerd. In de memo van de accreditatiecommissie van 6 juli 2017 staat dat de accreditatiecommissie de door Total Health (aanvullend) aangeleverde materialen heeft geanalyseerd en van opmerkingen heeft voorzien en dat deze opmerkingen, in samenhang met de door de accreditatiecommissie reeds in de memo van 4 april 2017 geformuleerde vragen, de basis zijn voor het praktijkonderzoek. Het uitgangspunt van de uitvoering van het praktijkonderzoek waren dan ook de bevindingen van de accreditatiecommissie naar aanleiding van de door Total Health ingediende accreditatieaanvraag met de daarbij behorende schriftelijke stukken en de door Total Health op 25 mei 2017 ingediende aanvullende stukken, waarbij de bedoeling van het praktijkonderzoek was om te beoordelen hoe de inhoud van deze schriftelijke stukken werd vertaald naar de praktijk van de opleiding Acupunctuur. Dit is door Total Health niet weersproken. In die omstandigheden kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden geconcludeerd dat het besluit tot afwijzing van de accreditatieaanvraag slechts is gebaseerd op het praktijkonderzoek.

Het besluit in de brief van 11 januari 2018 (zie 2.13 van dit vonnis) tot afwijzing van de accreditatieaanvraag, waarover partijen het eens is dat dit in ieder geval als het “definitieve” besluit kan worden gezien, geeft evenmin grond voor de conclusie dat de afwijzing slechts is gebaseerd op het praktijkonderzoek, en niet mede op de door Total Health ingediende schriftelijke stukken. In het besluit wordt immers als reden voor de afwijzing van de accreditatieaanvraag nog verwezen naar punt 2 van de memo van 4 april 2017, waarin staat dat de accreditatiecommissie problemen heeft met een deel van de inhoud van de door Total Health ingediende schriftelijke stukken (zie 2.6 van dit vonnis).

Total Health heeft verder geen feiten of omstandigheden aangevoerd die tot de conclusie kunnen leiden dat SNRO de afwijzing van de accreditatieaanvraag slechts heeft gebaseerd op de bevindingen uit het praktijkonderzoek.

4.7.

Het voorgaande betekent dat niet is gebleken dat SNRO op dit punt is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4.8.

Vervolgens heeft Total Health gesteld dat zij door SNRO niet in de gelegenheid is gesteld om te reageren op het (voorgenomen) eindrapport (punt 2 van de door Total Health gestelde tekortkomingen, zoals weergegeven in 3.2).

4.9.

Tussen partijen is niet in geschil dat uit artikel 5.5.6 van de algemene voorwaarden volgt dat de accreditatiecommissie, alvorens het accreditatierapport vast te stellen, het onderwijsinstituut, in dit geval Total Health, in de gelegenheid stelt binnen een door de accreditatiecommissie te bepalen termijn, zijn zienswijze over het voorgenomen accreditatierapport naar voren te brengen.

4.10.

Tussen partijen is wel in geschil welk document aangemerkt moet worden als het voorgenomen accreditatierapport. Total Health stelt dat het voorgenomen accreditatierapport de powerpointpresentatie is, die SNRO heeft gebruikt als toelichting bij de presentatie op 21 december 2017, hetgeen door SNRO wordt betwist. Volgens SNRO dient de memo van 4 april 2017 aangemerkt te worden als het voorgenomen accreditatierapport.

4.11.

De rechtbank overweegt als volgt. In artikel 5.5.4 van de algemene voorwaarden staat dat de bevindingen naar aanleiding van de beoordeling van de opleiding en het besluit over de accreditatie van de opleiding worden vastgelegd in een accreditatierapport. Hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat het accreditatierapport in ieder geval het (voorgenomen) besluit over de accreditatie van de opleiding moet bevatten en de bevindingen die tot dat oordeel hebben geleid. Tussen partijen is niet in geschil dat in de powerpointpresentatie van 21 december 2017 bevindingen van de accreditatiecommissie staan ten aanzien van de beoordeling van de opleiding. Tevens is tussen partijen niet in geschil dat deze presentatie de eindconclusie van de beoordeling van de opleiding bevat, namelijk dat de opleiding niet kan worden geaccrediteerd. In de memo van 4 april 2017 wordt Total Health verzocht om aanvullende stukken in te dienen naar aanleiding van de beoordeling van de door Total Health ingediende accreditatieaanvraag en de daarbij behorende schriftelijke stukken. Bovendien wordt in deze memo aangekondigd dat nog nader (praktijk)onderzoek dient plaats te vinden voordat een besluit kan worden genomen. Van een (voorgenomen) besluit op de accreditatieaanvraag in de memo van 4 april 2017 is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Het voorgaande betekent dat de powerpointpresentatie aangemerkt dient te worden als het (voorgenomen) accreditatierapport, hetgeen vervolgens betekent dat, conform artikel 5.5.6 van de algemene voorwaarden, de accreditatiecommissie Total Health in de gelegenheid moest stellen om, binnen een door SNRO te stellen termijn, Total Health haar zienswijze op deze powerpointpresentatie (hierna: het eindrapport) naar voren te brengen.

4.12.

Tussen partijen is niet in geschil dat de accreditatiecommissie Total Health nà de presentatie op 21 december 2017, waarbij bevindingen ten aanzien van de beoordeling van de opleiding aan Total Health zijn gepresenteerd, niet in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een door SNRO nadere gestelde termijn haar zienswijze op het eindrapport in te dienen. Dat had de accreditatiecommissie van SNRO naar het oordeel van de rechtbank wel moeten doen gelet op artikel 5.5.4 van de algemene voorwaarden. Dat Total Health tijdens de presentatie op 21 december 2017 mondeling kon reageren doet daaraan niet af. De accreditatiecommissie van SNRO diende immers een nadere termijn te stellen waarbinnen Total Health haar zienswijze kenbaar kon maken. De mogelijkheid om ter plekke te reageren op het eindrapport, welk rapport Total Health op dat moment voor het eerst gepresenteerd kreeg, valt daarmee niet gelijk te stellen. De stelling van SNRO dat Total Health tijdens de presentatie van 21 december 2017 heeft gezegd te berusten in de afwijzing van de accreditatieaanvraag en afzag van het indienen van een zienswijze op het eindrapport is onvoldoende onderbouwd. De enkele, volgens SNRO, door de directrice van Total Health tijdens de presentatie gemaakte opmerking “dan houdt het op”, mocht, zonder nadere toelichting, die niet is gegeven, door SNRO in redelijkheid niet worden aangemerkt als bedoeld om het recht prijs te geven om nog op het voorgenomen besluit te mogen reageren. Ook de stelling van SNRO dat Total Health na het definitieve besluit van SNRO om de accreditatie af te wijzen haar zienswijze nog heeft kunnen gegeven brengt niet met zich dat is voldaan aan de in de algemene voorwaarden neergelegde afspraken. Artikel 5.5.4 van de algemene voorwaarden schrijft immers voor dat Total Health in de gelegenheid gesteld had moeten worden haar zienswijze kenbaar te maken vóór het nemen van het definitieve besluit van 11 januari 2018 (zie 2.13 van dit vonnis).

4.13.

Het voorgaande betekent dat SNRO op dit punt is afgeweken van artikel 5.5.6 van de algemene voorwaarden en dat zij op dit punt is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4.14.

Total Health stelt verder dat het eindrapport slechts de bevindingen uit de visitaties bevat (punt 5 van de door Total Health gestelde tekortkomingen, zoals weergegeven in 3.2).

4.15.

Voor zover Total Health daarmee nogmaals stelt dat de beslissing ten onrechte alleen is genomen op basis van de visitaties is dit verwijt in wezen hetzelfde als het in rov. 4.6. besproken verwijt en wordt de stelling op de daar genoemde gronden verworpen. Voor zover Total Health daarmee stelt dat het eindrapport door SNRO onvoldoende is gemotiveerd wordt de stelling eveneens verworpen. Total Health heeft niet onderbouwd gesteld welke eisen, hetzij contractueel hetzij anderszins, aan de motivering van het eindrapport mogen worden gesteld, anders dan dat Total Health stelt dat de motivering niet enkel bevindingen uit de visitaties mag bevatten. Wat daarvan ook zij, de rechtbank heeft reeds in rov. 4.6 overwogen dat de bevindingen naar aanleiding van de door Total Health ingediende schriftelijke stukken hebben gediend als uitgangspunt van de uitvoering van het praktijkonderzoek en dat het praktijkonderzoek bedoeld was om te beoordelen of de inhoud van de door Total Health ingediende schriftelijke stukken overeen kwam met de uitvoering van de opleiding Acupunctuur in de praktijk. Gelet hierop is de rechtbank dan ook van oordeel dat de motivering tot afwijzing van de accreditatie, zoals weergegeven in de eindconclusie in het eindrapport (zie 2.12 van dit vonnis), zowel de inhoud van de door Total Health ingediende schriftelijke stukken als de bevindingen het praktijkonderzoek bevat.

4.16.

Het voorgaande betekent dat, nu een andere grond voor het bestaan van een motiveringsgebrek niet is gegeven, niet is gebleken dat SNRO op dit punt is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4.17.

Over de gestelde tekortkoming van Total Health dat het eindrapport feitelijke onwaarheden, meningen en ongefundeerde conclusies bevat (punt 6 van de door Total Health gestelde tekortkomingen, zoals weergegeven in 3.2) overweegt de rechtbank dat Total Health dit onvoldoende met feiten heeft onderbouwd heeft. Total Health heeft niet geconcretiseerd wat precies de feitelijke onwaarheden, meningen en ongefundeerde conclusies zouden zijn. Het enkel verwijzen naar een omvangrijke brief waarin de onwaarheden zouden zijn opgesomd is daarvoor niet voldoende. De stelling dat SNRO op dit punt is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt als onvoldoende onderbouwd verworpen.

4.18.

Total Health stelt verder dat SNRO Total Health niet in de gelegenheid heeft gesteld om op punten verbetering c.q. aanpassingen door te voeren (punt 3 van de door Total Health gestelde tekortkomingen, zoals weergegeven in 3.2).

4.19.

De rechtbank overweegt als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat Total Health aan SNRO de opdracht heeft gegeven een besluit te nemen over de door haar ingediende accreditatieaanvraag van de opleiding Acupunctuur en dat Total Health akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Daarmee is Total Health ook akkoord gegaan met het accreditatieproces zoals dat door SNRO wordt uitgevoerd en de accreditatiekaders waarmee SNRO de accreditatieaanvraag beoordeelt, meer in het bijzonder de voorwaarden waaraan de opleiding Acupunctuur aan moet voldoen op het moment van beoordeling om geaccrediteerd te worden, welke voorwaarden zijn neergelegd in de PAS. Total Health kan zich er dan ook, na afwijzing van de accreditatie, niet op beroepen dat zij in de gelegenheid gesteld moet worden op punten, waar zij op het moment van beoordeling niet voldoet aan de voorwaarden, verbeteringen en/of aanpassingen door te voeren. Zij heeft ook niet onderbouwd op grond van welke afspraak of op welke andere grond haar een nader recht om verbeteringen door te voeren zou toekomen. Bovendien staat het, zoals SNRO onweersproken aanvoert, Total Health vrij om, na het doorvoeren van de benodigde verbeteringen en aanpassingen, een nieuwe accreditatieaanvraag in te dienen, waarna SNRO opnieuw zal moeten beoordelen of de opleiding Acupunctuur van Total Health aan de voorwaarden voor accreditatie voldoet.

4.20.

Het voorgaande betekent dat ook niet is gebleken dat SNRO op dit punt is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4.21.

Total Health stelt dat de accreditatieprocedure langer heeft geduurd dan hetgeen partijen zijn overeengekomen (punt 7 van de door Total Health gestelde tekortkomingen, zoals weergegeven in 3.2).

4.22.

In artikel 5.2.4 van de algemene voorwaarden staat dat SNRO binnen drie maanden na ontvangst en check op volledigheid van de aanvraag om accreditatie een besluit neemt. Tussen partijen is niet in geschil dat de beslistermijn voor SNRO pas aanvangt wanneer de accreditatieaanvraag naar het oordeel van de accreditatiecommissie compleet is. Tussen partijen is eveneens niet in geschil dat de accreditatiecommissie in de memo van 4 april 2017 om aanvullende informatie van Total Health heeft verzocht, welke informatie Total Health op 25 mei 2017 aan SNRO heeft toegezonden. Op 6 juli 2017 heeft de accreditatiecommissie de ontvangst van de door Total Health ingediende aanvullende informatie bevestigd en verzocht om een praktijkonderzoek. De rechtbank leidt hieruit af dat de accreditatiecommissie kennelijk op 6 juli 2017 vond dat de accreditatieaanvraag alle benodigde schriftelijke informatie bezat, zodat op dat moment de beslistermijn is aangevangen. Tussen partijen is niet in geschil dat SNRO op 11 januari 2018 het definitieve besluit heeft genomen tot afwijzing van de accreditatieaanvraag, hetgeen betekent dat SNRO niet binnen drie maanden een besluit heeft genomen op de accreditatieaanvraag.

4.23.

SNRO voert echter als verweer dat partijen, in verband met de uitvoering van het praktijkonderzoek, nadere afspraken hebben gemaakt over de beslistermijn. De rechtbank overweegt daarover als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat Total Health akkoord is gegaan met de uitvoering van het praktijkonderzoek. SNRO heeft in dat kader bij e-mail van 6 juli 2017 verzocht om de lesplanning voor het komende half jaar van de opleiding Acupunctuur. Bij e-mail van 14 juli 2017 heeft Total Health (wederom) akkoord gegeven voor het door SNRO voorgestelde praktijkonderzoek en toegezegd de lesplanning voor het komende half jaar begin september bij SNRO aan te leveren. Daarmee is Total Health naar het oordeel van de rechtbank ook akkoord gegaan met een langere beslistermijn dan die partijen in eerste instantie zijn overeengekomen. Total Health wist op dat moment immers dat het praktijkonderzoek ging plaatsvinden binnen een half jaar en dat SNRO daarna een besluit zou nemen. Total Health kan zich er dan ook nu niet meer op beroepen dat SNRO binnen drie maanden een besluit had moeten nemen. Voor zover Total Health stelt dat SNRO ná het maken van die nadere afspraken niet tijdig op de accreditatiesaanvraag heeft beslist voert SNRO terecht aan dat Total Health haar daarover niet in gebreke heeft gesteld en ook geen (nieuwe) redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen SNRO een besluit moest nemen.

4.24.

Het voorgaande betekent dat SNRO op dit punt niet is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Resumerend

4.25.

De conclusie is dat SNRO op zes punten van de door Total Health genoemde punten niet is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. SNRO is enkel tekortgeschoten op het punt dat zij Total Health niet in de gelegenheid heeft gesteld om, binnen een door SNRO te stellen termijn, haar zienswijze op het eindrapport naar voren te brengen, alvorens SNRO het definitieve besluit zou nemen.

Causaal verband?

4.26.

Vervolgens moet, om een recht tot schadevergoeding te kunnen vaststellen, vast komen te vast te staan of, om een verwijzing naar een schadestaatprocedure te kunnen uitspreken, tenminste aannemelijk zijn dat sprake is van schade én van een causaal verband tussen de tekortkoming van SNRO en die, door Total Health gestelde, schade. In dit geval moet daarvoor, gelet op de stellingen van Total Health, allereerst komen vast te staan dat als Total Health wél de gelegenheid had gehad haar zienswijze op het eindrapport naar voren te brengen, SNRO de accreditatie wél aan Total Health zou hebben verleend. Total Health heeft echter in het geheel geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit dat zou kunnen blijken. Bovendien heeft SNRO onbetwist aangevoerd dat Total Health ná het definitieve besluit van januari 2018 nog volop de gelegenheid heeft gehad haar zienswijze te geven, dat Total Health dat ook heeft gedaan en dat dit niet heeft geleid tot een ander oordeel over de accreditatieaanvraag. Als die zienswijzen vóór het definitieve besluit waren gegeven had dat, zo voert SNRO aan, tot het zelfde besluit geleid: het oordeel bleef, ook na het geven van die zienswijzen negatief. Total Health heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd dit tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Dat betekent dat niet is gebleken dat er een causaal verband is tussen de tekortkoming van SNRO en de door Total Health gestelde schade. De vordering zal om die reden dan ook worden afgewezen. De vraag of SNRO in verzuim is geraakt behoeft dan ook geen inhoudelijke bespreking meer.

Onrechtmatig handelen

4.27.

Total Health heeft aan haar subsidiaire stelling, dat sprake was van onrechtmatig handelen van SNRO, geen andere gronden, feiten of omstandigheden ten grondslag gelegd. Deze stelling volgt daarom het lot van de primaire grondslag en behoeft geen zelfstandige bespreking meer.

Proceskosten

4.28.

Total Health zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze kosten worden aan de zijde van SNRO begroot op:

- griffierecht € 626,00

- salaris advocaat € 1.086,00 (2 punten x tarief € 543,00)

Totaal € 1.712,00.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt Total Health in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van SNRO begroot op € 1.712,00;

5.3.

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.P.E.E. van Groeningen en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2019.