Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:4427

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
09-10-2019
Datum publicatie
09-10-2019
Zaaknummer
7720438
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

inbreuk op auteursrecht foto; begroting schade; gemiste licentie-inkomsten; geen punitief element

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 7720438 \ CV EXPL 19-5216 \ 574 \ 636

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap

B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP

gevestigd te Rijswijk

eisende partij

gemachtigde Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.

tegen

de besloten vennootschap

Body & Beauty Productions B.V.

gevestigd te Nijmegen

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna ANP en Body & Beauty genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 april 2019 met producties

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek met producties

2 De feiten

2.1.

ANP beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Deze auteursrechten, waaronder begrepen het exploitatierecht en het recht om op te treden tegen auteursrechtelijke inbreuken, zijn bij overeenkomst aan ANP overgedragen.

2.2.

De vennootschap naar Belgisch recht, Permission Machine BVBA, gevestigd te Herentals, België (hierna: Permission Machine), is gemachtigd om namens ANP licenties aan te bieden/te verstrekken en inbreuken op te sporen.

2.3.

Body & Beauty geeft een vakblad uit voor de fitnessbranche, met de naam Body LIFE, en exploiteert de website www.bodylifebenelux.nl, een informatieplatform voor de fitnessbranche. Zij heeft in 2016 op haar website een foto van de meidengroep K3 getoond (hierna: de foto), zonder naamsvermelding van de fotograaf en/of de rechthebbende.

2.4.

Permission Machine en ook de later door haar ingeschakelde deurwaarder hebben

vanaf 17 juli 2017 de firma Body LIFE meerdere malen aangeschreven en haar medegedeeld dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van ANP met betrekking tot de foto. Zij hebben Body LIFE in de gelegenheid gesteld om alsnog een licentie aan te kopen voor een bedrag van € 265,00 (en de dossierkosten te betalen van € 53,00). Bij factuur van 17 juli 2017 is voor het eerst in het totaal € 318,00 aan Body LIFE in rekening gebracht.

2.5.

Body & Beauty heeft geen licentie afgenomen en heeft de factuur niet betaald.

3 Het geschil

3.1.

ANP vordert, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis,

a. a) Body & Beauty te veroordelen tot betaling van € 372,38, dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van algehele betaling;

b) Body & Beauty te veroordelen tot betaling van € 127,62 als vergoeding voor de door Permission Machine en Rosmalen Nedland verrichte werkzaamheden, een en ander ex artikel 1019h Rv;

c) Body & Beauty te veroordelen in de kosten van dit geding met een bedrag van ten minste € 240,00 aan salaris voor de gemachtigde, eventueel vermeerderd met een bij akte overgelegde nadere specificatie en een en ander conform artikel 1019h Rv;

d) Body & Beauty te gelasten om binnen tien dagen na betekening van het vonnis de in geding zijnde foto (producties 1 en 7) van de server te verwijderen en verwijderd te houden en deze foto ook niet anderszins te gebruiken, op straffe van een dwangsom van € 25,00 per foto voor iedere dag dat deze niet van de website en de server zijn verwijderd, tot een maximum van € 5.000,00 per foto, dan wel een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen maximum bedrag per foto.

3.2.

ANP legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Door de openbaring van de foto zonder licentie maakt Body & Beauty inbreuk op de auteursrechten. Hierdoor heeft ANP licentie-inkomsten gemist ter hoogte van € 248,25 exclusief btw. Zij begroot haar schade op 1,5 maal dit bedrag, zijnde € 372,38 exclusief btw. Verder vordert zij vergoeding van de kosten die zij heeft moeten maken ter vaststelling en invordering van de schade, waarvan zij na matiging een bedrag van € 127,62 vordert. De proceskosten ex artikel 1019h Rv bedragen € 240,00 voor het opstellen van de dagvaarding en € 360,00 voor het vervaardigen van en opvragen van gegevens voor de conclusie van repliek. Ten slotte vordert zij verwijdering van de foto van de server omdat uit de door haar als productie 7 overgelegde afdruk van 11 april 2019 van de website www.bodylifebenelux.nl blijkt dat foto daarop nog steeds is te zien.

3.3.

Body & Beauty voert verweer en stelt dat zij de desbetreffende foto van haar website heeft gehaald zodra zij besefte dat er kennelijk sprake was van auteursrechtinbreuk.

Zij maakt verder bezwaar tegen toewijzing van alle extra incassokosten en proceskosten, primair omdat deze kosten niet zijn gemaakt voor Body & Beauty maar voor Body LIFE, die geen partij is in deze zaak. Subsidiair voert zij aan dat deze kosten buitenproportioneel zijn.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen omdat het gevorderde onder de € 25.000,00 blijft. Omdat de gestelde auteursrechtinbreuk heeft plaatsgevonden door gebruik op de website www.bodylifebenelux.nl die toegankelijk is in het gehele land, is de kantonrechter te Arnhem (mede) bevoegd kennis te nemen van dit geschil.

Auteursrechtelijk beschermd werk

4.2.

ANP stelt dat de foto een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Body & Beauty heeft dit niet weersproken. Als niet weersproken staat dan ook vast dat de foto auteursrechtelijk is beschermd.

Inbreuk en schadevergoeding

4.3.

Op grond van artikel 1 Auteurswet (hierna: Aw) heeft een auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende, tenzij zij zich op een beperking van het auteursrecht beroepen. Dat laatste heeft Body & Beauty niet gedaan. Vast staat dat Body & Beauty de foto op haar website heeft afgebeeld zonder naamsvermelding van de fotograaf of ANP en zonder toestemming van ANP.

4.4.

Gelet op het voorgaande is sprake van een inbreuk op het auteursrecht van ANP en daarmee sprake van onrechtmatig handelen van Body & Beauty jegens ANP. Dit onrechtmatige handelen is aan Body & Beauty toe te rekenen. Dat zij niet de intentie had om inbreuk te maken dan wel onrechtmatig te handelen en dat zij de foto inmiddels van de site heeft gehaald, maakt dit niet anders. Zij is daarom aansprakelijk voor de schade die ANP door deze onrechtmatige daad heeft geleden.

4.5.

ANP sluit voor de begroting van haar schade aan bij de tarieven die worden gehanteerd door de Stichting Foto Anoniem. Zij stelt dat het licentietarief bij plaatsing van een foto tussen een week en een maand op een website met een .nl domeinnaam gemiddeld

€ 248,25 ex btw per foto is (afhankelijk van de maat in pixel). Volgens ANP staat vast dat Body & Beauty de foto langer dan een maand heeft geplaatst. Zij begroot haar schade op 1,5 maal dit bedrag omdat inbreuk is gemaakt op haar exclusieve recht om zelf te bepalen waar, hoe en hoe lang de foto wordt gebruikt en omdat Body & Beauty de naam van de auteursrechthebbende niet heeft vermeld. Hierdoor is verlies van exclusiviteit is ontstaan en is de verkoopwaarde van de foto gedaald. Zou alleen de misgelopen licentievergoeding als schade worden begroot dan zou dit betekenen dat zonder consequenties inbreuk kan worden gemaakt op iemands auteursrecht, aldus ANP. Het zou voor de inbreukmaker dan gunstig zijn om geen toestemming vooraf te vragen. ANP is van mening dat een factor van 0,5 bovenop de begrote economische waarde reëel en redelijk is. Zij verwijst daarbij naar diverse uitspraken van diverse rechters in volgens haar vergelijkbare zaken.

4.6.

Op grond van artikel 27 lid 2 Aw, ingevoerd op grond van artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48 EG PbEU 2004, L 1557/45) kan de rechter in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen op een forfaitair bedrag. Blijkens de considerans (overweging 26) van de Handhavingsrichtlijn dient deze forfaitaire vergoeding ten minste de hypothetische gebruiksvergoeding te bedragen. De hypothetische gebruiksvergoeding ziet op het bedrag aan royalties of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele eigendomsrecht te gebruiken. Daarnaast kan een opslag worden toegekend voor extra kosten, bijvoorbeeld voor kosten van opsporing en onderzoek. Gelet op het voorgaande acht de kantonrechter het door ANP genoemde bedrag van € 248,25 exclusief btw aan gederfde licentie-inkomsten redelijk en voldoende toegelicht.

4.7.

Er is naar het oordeel van de kantonrechter echter geen plaats voor toepassing van de gevorderde verhoging met 50% voor de inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht of ter ontmoediging van het plegen van inbreuk op auteursrechten, zoals ANP vordert. De tarieven van Stichting Foto Anoniem gaan er namelijk vanuit dat de rechthebbende zelf niet om toestemming is gevraagd. Daarnaast is het verlies van exclusiviteit geen grond voor verhoging van de schadevergoeding omdat ook het verlenen van gewone licenties leidt tot verlies van exclusiviteit. Ten slotte is in het Nederlandse recht geen grondslag aanwezig voor het toekennen van een schadevergoeding bij wijze van straf; daarvoor is het strafrechtelijke traject beschikbaar.

4.8.

De schade zal daarom worden vastgesteld op € 248,25 exclusief btw. Body & Beauty zal worden veroordeeld om dit bedrag aan ANP te betalen.

Verwijdering foto van server

4.9.

Nu hiervoor is geoordeeld dat sprake is van auteursrechtinbreuk en de in geding zijnde foto, blijkens de door ANP overgelegde afdruk van 11 april 2019 van de website www.bodylifebenelux.nl, nog steeds daarop te vinden is, is er voldoende grondslag om Body & Beauty te gelasten om de foto binnen tien dagen na betekening van het vonnis van de website en de server te verwijderen en verwijderd te houden en deze foto ook niet anderszins te gebruiken. Dit gebod zal, zoals gevorderd, worden versterkt met een dwangsom van

€ 25,00 voor iedere dag dat de foto niet van de website en de server is verwijderd. Het totaal aan te verbeuren dwangsommen zal worden gemaximeerd tot € 1.000,00.

Buitengerechtelijke (incasso)kosten

4.10.

ANP vordert op grond van artikel 1019h Rv. vergoeding van de kosten die zij heeft moeten maken ter vaststelling en invordering van de schade, meer in het bijzonder voor het opsporen, controleren, vastleggen van bewijs en het in totaal 6 keer aanschrijven van Body & Beauty Dit is volgens haar in lijn met de Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG). Uit de door haar overgelegde specificaties blijkt dat de kosten van Permission Machine € 210,00 bedragen (2 uur à € 105,00 per uur) en de kosten van Rosmalen Nedland € 120,00 (1 uur à

€ 120,00). Deze kosten zijn volgens ANP alleszins redelijk. Zij wenst de gevorderde vergoeding van deze kosten van in het totaal € 330,00 te beperken tot € 127,62 om discussie over de hoogte uit de weg te gaan en om haar kostenrisico te beperken (het hogere griffierecht bij vorderingen boven de € 500,00).

4.11.

Primair voert Body & Beauty aan dat deze gevorderde kosten moeten worden afgewezen omdat deze niet zijn gemaakt voor Body & Beauty maar voor Body LIFE. De gemachtigden van ANP hebben namelijk steeds de firma Body LIFE aangeschreven in plaats van Body & Beauty, maar die is geen partij in deze zaak. Body & Beauty is pas voor het eerst bij dagvaarding aangeschreven. Body & Beauty is naar haar mening dan ook rauwelijks gedagvaard. Subsidiair voert zij aan dat deze kosten buitenproportioneel hoog zijn.

4.12.

ANP stelt dat het feit dat de tenaamstelling niet conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel was, niet meebrengt dat Body & Beauty niet had moeten begrijpen dat de brieven en mails aan haar gericht waren. Zij stelt dat de adressen en de naam die Permission Machine en Rosmalen Nedland hebben gebruikt door Body & Beauty zelf werden genoemd op haar website en zij onderbouwt dit met de door haar als productie 9 overgelegde afdruk van de website www.bodylifebenelux.nl. Verder stelt zij dat haar gemachtigde nog heeft gebeld naar Body & Beauty en een bericht heeft achtergelaten bij [media adviseur A] , die op de website vermeld staat als media adviseur, en dat op 4 oktober 2018 ook een mail is gestuurd naar het op de website vermelde mailadres van [media adviseur A] . Ook stelt zij dat op 25 maart 2019 correct is aangemaand ter attentie van de op de website vermelde hoofdredacteur [hoofdredacteur B] Ten slotte stelt zij dat noch de mails noch de brieven retour zijn gekomen, dat Body & Beauty de aanmaningen dus heeft behouden en nooit gewag heeft gemaakt van de verkeerde tenaamstelling.

4.13.

De kantonrechter overweegt als volgt. Vast staat dat de gemachtigden van ANP Body & Beauty op het juiste adres hebben aangeschreven. ANP heeft onweersproken gesteld dat zij ook de op de website vermelde media adviseur en hoofdredacteur van Body & Beauty heeft benaderd. Body & Beauty afficheert zich op haar website onder de naam Body LIFE (Benelux). Nu daarnaast niet is aangevoerd dat de sommaties en aanmaningen van de gemachtigden van ANP Body & Beauty niet hebben bereikt, brengt het enkele feit dat Body & Beauty in eerste instantie onder de ‘verkeerde’ naam is aangeschreven niet mee dat ANP de gemaakt kosten niet (deels) op Body & Beauty kan verhalen.

4.14.

In de considerans van de hiervoor al genoemde Handhavingsrichtlijn, is opgenomen dat bij de berekening van schade een opslag kan worden toegekend voor kosten, bijvoorbeeld voor kosten van opsporing en onderzoek. De door ANP gevorderde kosten van € 127,62 zijn naar het oordeel van de kantonrechter niet buitenproportioneel en daarom op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b (en sub c) BW als redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid (kosten voor opsporing en onderzoek) toewijsbaar.

Proceskosten

4.15.

Body & Beauty wordt grotendeels in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen. ANP heeft op grond van artikel 1019h Rv. vergoeding gevorderd van de door haar gemaakte proceskosten ter hoogte van € 600,00, bestaande uit € 240,00 voor het opstellen van de dagvaarding (zijnde de kosten van Rosmalen Nedland van 2 uur à

€ 120,00, gespecificeerd in productie 5) en € 360,00 voor het vervaardigen van en opvragen van gegevens voor de conclusie van repliek (3 uur à € 120,00). Deze kosten worden redelijk en evenredig geacht en blijven ruim binnen de bandbreedte van de Indicatietarieven in IE-zaken, volgens welke tarieven aan een eenvoudige bodemzaak maximaal € 8.000,00 kan worden toegerekend. De proceskosten aan de zijde van ANP worden begroot op:

- vast recht € 121,00

- explootkosten € 92,83

- salaris advocaat € 600,00

Totaal: € 813,83

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt Body & Beauty om aan ANP te betalen een bedrag van € 248,25, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van algehele betaling;

5.2.

veroordeelt Body & Beauty om aan ANP te betalen een bedrag van € 127,62 ter zake van de buitengerechtelijke kosten;

5.3.

gebiedt Body & Beauty om, binnen tien dagen na betekening van dit vonnis, de in geding zijnde foto van de website en de server te verwijderen en verwijderd te houden en deze foto ook niet anderszins te gebruiken;

5.4.

veroordeelt Body & Beauty om, ingeval zij (na 10 dagen na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan het gebod onder 5.3. te voldoen, aan ANP te betalen een dwangsom van € 25,00 per dag, tot een maximum van € 1.000,00;

5.5.

veroordeelt Body & Beauty in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van ANP begroot op € 813,83;

5.6.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. G.J. Meijer en in het openbaar uitgesproken op