Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:4008

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
05-09-2019
Datum publicatie
23-04-2020
Zaaknummer
AWB - 19 _ 3137
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het vestigen van een productiebedrijf voor houtskoolbriketten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 19/3137

uitspraak van de enkelvoudige kamer van

in de zaak tussen

[eiseres], te [woonplaats],

eiseres,

en

het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland te Arnhem, verweerder.

De rechtbank heeft [derde-partij] te [woonplaats] aangemerkt als derde-partij in deze procedure.

Procesverloop

Bij besluit van 29 april 2019 heeft verweerder een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) verleend voor het vestigen van een productiebedrijf voor houtskoolbriketten aan de [locatie] in [woonplaats].

Tegen dit besluit (hierna: het bestreden besluit) heeft eiseres beroep ingesteld.

Overwegingen

1. De rechtbank doet na vereenvoudigde behandeling op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.

2. De rechtbank stelt allereerst vast dat het beroep, anders dan de derde-partij meent, tijdig is ingesteld. Artikel 6:8, vierde lid, van de Awb bepaalt dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 aanvangt met ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, ter inzage is gelegd. Uit de publicatie in het Provinciaal Blad 2019, nr. 3264, van 6 mei 2019 moet worden afgeleid dat de beroepstermijn is aangevangen op 7 mei 2019 en is geëindigd op 17 juni 2019. Met het op 12 juni 2019 door de rechtbank ontvangen beroepschrift is dus tijdig beroep ingesteld.

3. Verweerder heeft bij het bestreden besluit een vergunning verleend voor een productiebedrijf voor houtskoolbriketten dat stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Verweerder heeft daarbij toepassing gegeven aan het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (hierna: het PAS) en de daarbij behorende regelgeving die vanaf 1 juli 2015 van kracht is. De vergunning kan volgens verweerder worden verleend onder verwijzing naar de passende beoordeling die voor het PAS is opgesteld. Met de toepassing en uitvoering van het PAS is volgens verweerder gewaarborgd dat de stikstofdepositie die het productiebedrijf zal veroorzaken niet zal leiden tot een aantasting van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden.

4. De strekking van het beroep is – kort gezegd – dat de vergunning niet kon worden verleend onder verwijzing naar de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt, omdat de passende beoordeling en het PAS niet voldoen aan artikel 6 van de Habitatrichtlijn.

5. De rechtbank overweegt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) in de uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, heeft geoordeeld dat de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag ligt niet voldoet aan de eisen die uit artikel 6 van de Habitatrichtlijn voortvloeien.

6. Het voorgaande betekent dat verweerder de vergunning voor het productiebedrijf niet kon verlenen onder verwijzing naar de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt. Het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 2.8 van de Wnb. De overige beroepsgronden behoeven thans geen bespreking.

7. Het beroep is kennelijk gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd.

8. Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:2019:1603, kan verweerder voor het alsnog te nemen besluit op de aanvraag niet terugvallen op de eerder gevoerde procedure. Verweerder dient eerst een ontwerpbesluit op te stellen en ter inzage te leggen.

9. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat verweerder aan eiseres het door haar betaalde griffierecht vergoedt.

10. Niet gebleken is dat eiseres proceskosten heeft gemaakt die op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 345,- aan eiseres te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.J.W.P. van Gastel, rechter, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Saedt, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:

griffier

rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum verzet doen bij de Rechtbank Gelderland, bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De indiener van het verzet kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.

Bij het doen van het verzet dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het verzetschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;
2 - het verzetschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen verzet wordt gedaan;

d. de gronden van het verzet.