Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:5776

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
10-01-2018
Datum publicatie
12-03-2019
Zaaknummer
5513602 CV EXPL 16-7018
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inzake het geschil tussen de recreant en het vakantiepark over de hoogte van de gehanteerde energietarieven is de bepaling in de service overeenkomst hierover het uitgangspunt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Apeldoorn

Zaaknummer: 5513602 CV EXPL 16-7018

Grosse aan: [naam eiser]

Afschrift aan: mr. F. Huisman

Verzonden d.d.

Vonnis d.d. 10 januari 2018 van de kantonrechter

in de zaak van:

[naam eiser] ,

[adres eiser] ,

eisende partij,

procederend in persoon,

tegen

de besloten vennootschap Vakantiepark Dennenhoek B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. F. Huisman.

Partijen worden hierna aangeduid als [naam eiser] en Vakantiepark Dennenhoek.

1 Het verdere procesverloop

Het verloop blijkt uit:

- het tussenvonnis van 9 augustus 2017

- de akte uitlating van Vakantiepark Dennenhoek

- de akte van antwoord van [naam eiser] .

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1

Hetgeen in het tussenvonnis van 9 augustus 2017 is overwogen, wordt hier overgenomen. In dat tussenvonnis is bepaald dat Vakantiepark Dennenhoek:

- alsnog een duidelijke uitsplitsing van het verbruikstarief zal overleggen, omdat nog niet aanstonds duidelijk is hoe het jaarlijks in rekening gebrachte verbruikstarief is opgebouwd en welk deel daarvan de werkelijke verbruikskosten voor elektra en gas betreft en welk deel transport- of andere kosten.

- zich mag uitlaten of de in de door haar overgelegde overzichten van Nuon vermelde (jaarlijkse) post ‘teruggave energiebelasting’ de door haar bedoelde korting betreft, hoeveel korting zij in dat geval jaarlijks heeft ontvangen en in hoeverre deze korting aan de chaleteigenaren ten goede is gekomen.

2.2

Vakantiepark Dennenhoek heeft bij akte vier producties overgelegd, te weten een ‘nota van Nuon en uitsplitsing’, een ‘nieuwsitem website Sumrin, een ‘uitspraak Geschillencommissie’ en ‘stukken Belastingdienst’. Zij heeft aan de hand van deze producties het volgende aangevoerd.

In 2012 bedragen de transport- en leveringskosten voor elektra € 0,12 per kWh en voor gas € 0,684 per m³. De energiebelasting kan worden overgeslagen op de op het net aangesloten eigenaren en de ondernemer is vrij in het vaststellen van het energietarief. Recreatieondernemers maken meer kosten voor het energienet dan reguliere aanbieders. De op een aan Vakantiepark Dennenhoek gerichte nota van Nuon vermelde heffingskorting betreft de korting voor het hele park, dus voor alle aansluitingen.

De overgelegde nota van Nuon waarop de doorberekende tarieven onder meer worden gebaseerd, betreft een reguliere aansluiting op [adres] , gelegen naast het park. Met de energiebelasting erbij geeft deze nota voor 2012 een bedrag van € 0,249 kWh, terwijl in 2012 aan de eigenaren voor elektra € 0,22 kWh is doorberekend.

Ten aanzien van de energie teruggaaf is alleen over 2011 een teruggave van € 251,00 geweest, voor de jaren 2012 en 2013 is er geen teruggave geweest.

Vakantiepark Dennenhoek heeft vervolgens gesteld dat uit het bijgevoegde bestand met de overzichten van de jaren 2012 en 2013 blijkt dat de kosten welke zij dient te betalen, nagenoeg gelijk zijn aan de aan de recreanten doorberekende kosten. Daarnaast is sprake van hogere kosten voor het in stand houden van het eigen netwerk, aldus Vakantiepark Dennenhoek. Zij heeft vervolgens geconcludeerd dat door haar niet teveel in rekening wordt gebracht.

2.3

Dat Vakantiepark Dennenhoek bij haar akte geen originele facturen ter onderbouwing van haar overzichten heeft overgelegd, zoals door [naam eiser] aangevoerd, is juist. Uit het dossier blijkt echter dat het merendeel van de met het overzicht corresponderende maandfacturen uit 2012 al bij de conclusie van antwoord zijn ingediend. Uit die maandfacturen blijkt dat de door Vakantiepark Dennenhoek in haar overzicht van 2012 vermelde kosten correct zijn weergegeven en ook overigens wordt geen aanleiding gevonden om aan de inhoud van de overzichten te twijfelen.

2.4

Vakantiepark Dennenhoek heeft gesteld dat uit de overzichten van de jaren 2012 en 2013 blijkt dat de kosten die zij dient te betalen nagenoeg gelijk zijn aan de aan de recreanten doorberekende kosten. Die stelling kan echter niet worden gevolgd. Uit de stukken blijkt immers dat zij voor elektra in 2012 niet het door haar berekende tarief van € 0,12 per kWh aan transport- en leveringskosten (inclusief energiebelasting en btw) heeft berekend, maar € 0,22 per kWh. Verder blijkt dat zij voor gas in 2013 niet het door haar berekende tarief van € 0,684 per m³ heeft gehanteerd, maar € 0,74 per m³.

Terecht heeft Vakantiepark Dennenhoek er echter op gewezen dat zij niet de door haarzelf betaalde tarieven (voor een zakelijk grootverbruiker) richting de eigenaren hoefde te hanteren, maar de tarieven in rekening mocht brengen die voor particuliere kleinverbruikers in de gemeente Harderwijk golden. Zij heeft ter onderbouwing een afrekening van [adres] te Hierden overgelegd, waaruit zij het tarief in 2012 ter zake van elektra voor particuliere kleinverbruikers heeft berekend op € 0,249 kWh.

2.5

[naam eiser] heeft aangevoerd dat uit de afrekening van [adres] te Hierden echter blijkt dat over 2012 voor elektra, inclusief vastrecht en de aan de particulier toekomende teruggave energiebelasting, slechts € 0,163 per kWh in rekening is gebracht. Vakantiepark Dennenhoek heeft echter inclusief vastrecht € 0,244 per kWh aan hem berekend, hetgeen voor het jaar 2012 neerkomt op een verschil van € 365,55, aldus [naam eiser] .

2.6

Vakantiepark Dennenhoek heeft geen overzichten of onderbouwing overgelegd van andere tijdsvakken dan de hiervoor genoemde periodes. Zij heeft enkel nog gesteld dat uit een uitspraak van de Geschillencommissie volgt dat recreatieondernemers meer kosten maken voor het energienet dan reguliere aanbieders en dat zij ook bijvoorbeeld de huur van de trafo voor het verdelen van de elektra aan de uiteindelijke afnemers in de variabele kosten moet meerekenen.

2.7

Wat van het voorgaande ook zij, als uitgangspunt tussen partijen geldt de bepaling in artikel 3.2 van de service-overeenkomst, inhoudende dat de tarieven zullen worden gehanteerd zoals die gelden voor particuliere kleinverbruikers in de gemeente Harderwijk. In deze procedure kan enkel uit voormelde afrekening van [adres] te Hierden uit 2012 worden afgeleid wat deze tarieven zijn. Overwogen wordt dat bij het bepalen van die tarieven rekening moet worden gehouden met de daadwerkelijk door de particuliere kleinverbruiker verschuldigde kosten, dus naast de leveringskosten ook de eventuele kosten aan vastrecht, verschuldigde energiebelasting, teruggave energiebelasting en netwerk. Uit de overgelegde afrekening komen de tarieven voor de particuliere kleinverbruiker in 2012 dan op:

elektra (€ 588,97 : 3610 kWh =) € 0,163 per kWh en

gas (€ 1.129,01 : 1830 m³ =) € 0,617 per m³.

Uit de jaarafrekening van [naam eiser] inzake 2012 blijkt dat door Vakantiepark Dennenhoek de volgende tarieven zijn gehanteerd:

elektra € 0,22 per kWh en

gas € 0,65 per m³.

Hieruit volgt dat Vakantiepark Dennenhoek in 2012 voor elektra 35% en voor gas 5% meer aan [naam eiser] in rekening heeft gebracht dan het tarief voor de particuliere kleinverbruiker. De bepalingen in de serviceovereenkomst voorzien echter niet in een degelijk hoger tarief. Dat Vakantiepark Dennenhoek heeft gesteld hogere kosten voor het in stand houden van het netwerk te moeten maken, is daarvoor evenmin doorslaggevend. In die omstandigheden zal Vakantiepark Dennenhoek hetgeen zij teveel aan [naam eiser] in rekening heeft gebracht alsnog aan hem terug moeten betalen.

2.8

In dit verband wordt verder het volgende overwogen.

Ten aanzien van de jaren 2013 en 2014 heeft Vakantiepark Dennenhoek geen gegevens overgelegd, waaruit de tarieven voor de particuliere kleinverbruiker zouden kunnen blijken. De kantonrechter acht het aannemelijk dat ook over deze jaren vergelijkbare percentages aan meerkosten voor elektra en gas aan [naam eiser] in rekening zijn gebracht. Ook over 2013 en 2014 zal Vakantiepark Dennenhoek het teveel berekende terug moeten betalen.

2.9

Uitgaande van de door [naam eiser] overgelegde jaarafrekeningen betekent dit over:

2012 elektra 35% van € 992,86 verbruik = € 347,50

2012 gas 5% van € 1.169,35 verbruik = € 58,47

2013 elektra 35% van € 974,51 verbruik = € 341,08

2013 gas 5% van € 1.254,30 verbruik = € 62,72

2014 elektra 35% van € 892,50 verbruik = € 312,38

2014 gas 5% van € 1.061,25 verbruik = € 53,06

Vakantiepark Dennenhoek zal ten aanzien van de jaren 2012 tot en met 2014 derhalve in totaal € 1.175,21 aan teveel betaalde energiekosten aan [naam eiser] moeten voldoen.

2.10

Hetgeen [naam eiser] ten aanzien van de heffingskortingen/teruggave energiebelasting heeft gesteld, maakt het voorgaande niet anders. In de tarieven voor de particuliere kleinverbruiker is de teruggave energiebelasting immers reeds meegenomen. Dat overigens sprake zou zijn van (nog niet verrekende) heffingskorting, is door Vakantiepark Dennenhoek betwist en [naam eiser] heeft niets meer aangevoerd waaruit het tegendeel zou kunnen blijken.

2.11

De gevorderde rente is niet betwist. Er is echter geen sprake van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW. Gelet daarop zal slechts de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW kunnen worden toegewezen over het terug te betalen bedrag. Omdat Vakantiepark Dennenhoek voor het eerst bij brief van 9 februari 2016 op de te hoge energietarieven is aangesproken, zal worden bepaald dat rente verschuldigd vanaf veertien dagen na die datum.

2.12

Hetgeen partijen overigens naar voren hebben gebracht, kan niet tot een andere beslissing leiden en hoeft daarom niet afzonderlijk te worden besproken.

2.13

Vakantiepark Dennenhoek heeft de procedure nodig gemaakt en zal daarom worden veroordeeld in de proceskosten en de nakosten als na te melden.

3 Beslissing

De kantonrechter:

3.1

veroordeelt Vakantiepark Dennenhoek om tegen bewijs van kwijting aan [naam eiser] te betalen het bedrag van € 1.175,21, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 23 februari 2016 tot aan de dag van de algehele voldoening;

3.2

veroordeelt Vakantiepark Dennenhoek in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [naam eiser] vastgesteld op:

€ 105,65 aan explootkosten;

€ 223,00 aan griffierecht;

€ 250,00 aan salaris gemachtigde;

3.3

veroordeelt Vakantiepark Dennenhoek in de nakosten, begroot op € 50,00;

3.4

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.5

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.J. Heessels en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 januari 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.

jse