Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:4858

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
12-11-2018
Datum publicatie
12-11-2018
Zaaknummer
343248
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Aviodrome tegen Aviodome. Merk- en handelsnaaminbreuk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/343248 / KG ZA 18-408

Vonnis in kort geding van 12 november 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LIBÉMA VASTGOED B.V.,

gevestigd te Rosmalen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AVIODROME EXPLOITATIE B.V.,

gevestigd te Rosmalen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AVIODROME VASTGOED B.V.,

gevestigd te Rosmalen,

eiseressen in conventie,

verweersters in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaten mrs. W.J.H. Leppink en A.I.P Martens te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEKA GROEP B.V.,

gevestigd te Barneveld,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaten mrs. P.L. Tjiam te Amsterdam en G.J. van de Kamp te Arnhem.

Partijen zullen hierna Libema en Teka worden genoemd.

1 De procedure

in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 19

 • -

  de conclusie van antwoord tevens voorwaardelijke eis in reconventie met producties 1 tot en met 18 van Teka

 • -

  de brief van 26 oktober 2018 van Libéma

 • -

  de brief van 29 oktober 2018 van Teka

 • -

  de mondelinge behandeling van 29 oktober 2018

 • -

  de pleitnota van Libema

 • -

  de pleitnota van Teka.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie

2.1.

Vanaf 1971 heeft de Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum een klein luchtvaartmuseum gehuisvest in een geodetische koepel op Schiphol. Een geodetische koepel is een bolvormige constructie die zichzelf draagt, zodat geen steunpilaren nodig zijn. Het museum werd vanaf 1971 gedreven onder de naam Aviodome.

2.2.

In 2003 is het luchtvaartmuseum verhuisd naar Lelystad Airport. Gelijktijdig met de verhuizing werd de naam waaronder het museum werd gedreven gewijzigd in Aviodrome. De geodetische koepel waarin het museum tot dan toe was gehuisvest, is destijds niet meeverhuisd, maar verkocht aan het kerkgenootschap DoorBrekers. Dit kerkgenootschap heeft de koepel gedemonteerd opgeslagen in zeecontainers.

2.3.

In 2012 is Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum in staat van faillissement verklaard. De zogenaamde Libéma-groep heeft de onder de naam Aviodrome gedreven onderneming en haar bezittingen en rechten uit dit faillissement overgenomen. Libéma Vastgoed, Aviodrome Exploitatie en Aviodrome Vastgoed (de gezamenlijke eiseressen) behoren alle drie tot de Libéma-groep. De Libéma-groep is een concern dat is gespecialiseerd in leisure. De (activiteiten van de) groep vallen uiteen in (de exploitatie van) attractie- en vakantieparken enerzijds en beurzen- en evenementenlocaties anderzijds.

Aviodrome Exploitatie, eiseres sub 2, drijft onder de naam Aviodrome het Luchtvaart-Themapark Aviodrome op Lelystad Airport. Veel van de activa van het park worden gehouden door Aviodrome Vastgoed, eiseres sub 3.

2.4.

Libéma is onder meer houdster van het Benelux-merk Aviodrome met inschrijvingsnummer 0729120 dat op 15 oktober 2002 is gedeponeerd en het Benelux-merk Aviodrome met inschrijvingsnummer 1031434 dat op 9 april 2018 is gedeponeerd. Deze merken zijn (onder meer) ingeschreven voor klasse 43, welke klasse betrekking heeft op onder andere zalenverhuur, ruimten voor lezingen en opleidingen, vergader-, feest- en congresruimten en horecadiensten.

2.5.

Teka is een onderneming die zich richt op de exploitatie van evenementenlocaties in Nederland. Op enig moment heeft Teka de gedemonteerde geodetische koepel van kerkgenootschap DoorBrekers gekocht. Vanaf begin 2018 is Teka bezig met de herbouw van de koepel aan de rand van Amsterdam, nabij Amsterdam Sloterdijk aan de A5.

2.6.

Ten behoeve van de exploitatie van de koepel heeft Teka begin 2018 de naam Aviodome als handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven en de domeinnaam www.aviodomeamsterdam.com geregistreerd. Op deze website kon het publiek meer informatie over de nieuwe evenementenlocatie vinden. Ook heeft Teka ten behoeve van de nieuwe locatie een Facebook-pagina aangemaakt en is zij actief op andere social media.

2.7.

Libéma heeft Teka bij brief van 10 april 2018 bericht dat zij van mening is dat Teka inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht door het gebruik van de handelsnaam en het teken Aviodome. In reactie daarop heeft Teka de domeinnaam www.aviodomeamsterdam.com uit de lucht gehaald en aan de registrar overgedragen. De inhoud van deze pagina heeft Teka vervolgens overgezet naar de op 13 april 2018 nieuw geregistreerde domeinnaam www.hetaviodome.nl. Daarnaast heeft Teka de domeinnaam www.hetaviodome.com geregistreerd en verder de inschrijving van de handelsnaam Aviodome uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel verwijderd.

2.8.

Tussen partijen is vervolgens uitvoerig gecorrespondeerd over het (vermeende) inbreukmakend handelen van Teka. Dit heeft er niet toe geleid dat Teka het gebruik van de naam Aviodome (in alle opzichten) heeft gestaakt.

2.9.

Teka is op dit moment bezig met de afrondende fase van de herbouw van de geodetische koepel in Amsterdam Sloterdijk. Zij is voornemens deze evenementenlocatie op 30 november 2018 te openen voor publiek.

3 Het geschil

In conventie

3.1.

Libema vordert – na wijziging van eis – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I Teka te bevelen iedere inbreuk op de handelsnaam AVIODROME, inbreuk op de AVIODROME-merken en/of ieder onrechtmatig handelen jegens Libéma met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door onder meer het in het lichaam van de dagvaarding omschreven gebruik van de naam AVIODOME op haar websites (o.a. www.hetaviodome.nl, www.hetaviodome.com, www.aviodomeamsterdam.com en www.tekagroep.nl), en nog meer in het bijzonder door het gebruik van de naam AVIODOME op haar sociale media zoals Facebook, Twitter, etc., te staken en gestaakt te houden;

II Teka te bevelen de domeinnamen www.aviodomeamsterdam.com, www.hetaviodome.com en www.hetaviodome.nl over te dragen aan Libéma door middel van verschaffing van de tokens van de domeinnamen aan de advocaten van Libéma, binnen drie dagen na betekening van dit vonnis;

III Libéma, bij gebreke van correcte en/of tijdige voldoening door Teka Groep aan de vordering onder II, te machtigen de overdracht van de domeinnamen te realiseren (ex artikel 3:299 BW), althans dat Libéma wordt aangewezen als vertegenwoordiger ex artikel 3:300 lid 1 BW, met bepaling dat de door Libéma ten behoeve van de overdracht te verrichten handelingen haar goedkeuring hebben;

IV Teka te veroordelen tot betaling aan Libéma van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere (geheel of gedeeltelijke) niet-nakoming van een van de hierboven onder I en/of II bedoelde bevelen, alsook van € 10.000,00 voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Teka voortgaat met de (geheel of gedeeltelijke) niet-nakoming van de te geven bevelen;

V Teka te veroordelen in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv, conform de door partijen gemaakte afspraak zijnde € 15.000,00, te vermeerderen met de griffierechten en de kosten van betekening van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening;

VI de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv vast te stellen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

3.2.

Teka voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

In (voorwaardelijke) reconventie

3.4.

Teka vordert, enkel indien de voorzieningenrechter in conventie zou oordelen dat sprake is van een inbreuk op merk- en/of handelsnaamrechten van Libéma en daartoe een verbod zou uitspreken,

I Libéma te bevelen de volgende uitingen (blijvend) te dulden:

a. de uitingen als bedoeld in productie 8 en 9 van Libéma,

b. de uitingen als bedoeld in productie 10 en 11 van Teka,

c. het gebruik van de domeinnamen www.hetaviodome.nl en www.hetaviodome.com, voor zover in combinatie met de hiervoor onder a en b bedoelde uitingen,

alsmede uitingen van soortgelijke strekking waarin sprake is van beschrijvend gebruik van de naam (het) ‘Aviodome’ teneinde de gelijknamige luchtkoepel en locatie aan te duiden;

II Teka te bevelen geen gebruik te maken van de naam “Aviodome Amsterdam” om het Aviodome aan te duiden;

III Libéma te bevelen bij overtreding van het onder I gevorderde aan Teka een dwangsom te betalen van € 5.000,00 per aan Libéma toerekenbare overtreding van het bedoelde bevel;

IV Libéma te veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.5.

Libéma voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.6.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

in conventie

4.1.

De spoedeisendheid van de vorderingen vloeit voldoende uit de stellingen van Libéma voort.

4.2.

Libéma vordert veroordeling van Teka tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van het teken Aviodome. Libéma legt aan deze vordering ten grondslag dat zij merkrecht heeft op het woordmerk AVIODROME, dat zij op 15 oktober 2002 en op

9 april 2018 heeft ingeschreven in (onder andere) klasse 43, voor onder meer zalenverhuur, ruimten voor lezingen en opleidingen, vergader-, feest- en congresruimten en horecadiensten. Libéma stelt dat Teka door het gebruik van het teken Aviodome inbreuk maakt op haar woordmerk AVIODROME en dat, nu Teka dat gebruik niet vrijwillig wil staken, zij daartoe dient te worden veroordeeld.

4.3.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vooropgesteld wordt dat het woordmerk AVIODROME van Libéma een geldig merk is, nu Teka de nietigheid daarvan niet heeft ingeroepen. Het woordmerk AVIODROME is bovendien niet zuiver beschrijvend voor de diensten waarvoor het merk is geregistreerd, te weten het exploiteren van evenementenlocaties. Anders dan Teka aanvoert, kan het teken Aviodome ook niet als (zuiver) beschrijvend voor de geodetische koepel die zij herbouwt worden aangemerkt, omdat het woord ‘avio’ niet staat voor lucht, maar afstamt van het woord ‘avis’, wat zoveel betekent als vogel/vlucht/vliegen. Dit betekent dat op de onderhavige zaak het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) van toepassing is. Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend merkrecht iedere derde die niet zijn instemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.4.

Ten aanzien van het gebruik van het woordmerk heeft te gelden dat het woordmerk AVIODROME niet exact gelijk is aan het teken Aviodome. Ten aanzien van de door partijen aangeboden diensten dient voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE te worden beoordeeld of het woordmerk AVIODROME enerzijds en het teken Aviodome anderzijds in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor Libéma haar woordmerk heeft geregistreerd. De stelling van Libéma dat dit zonder meer het geval is, valt te betwijfelen. Ter zitting heeft Teka aangevoerd dat haar activiteiten (vrijwel) volledig bestaan uit de exploitatie van evenementenlocaties, terwijl dat voor Libéma zoals onweersproken door haar ter zitting is gesteld in beduidend mindere mate het geval is (circa 30%). Daarnaast heeft Teka aangevoerd dat haar onderneming zich enkel richt op zeer bijzondere locaties met een grote historische waarde, waarbij het verhaal achter de locatie met name van groot belang is voor de aantrekkelijkheid van de locaties, terwijl dat bij Libéma niet (per se) het geval is. Bij deze stand van zaken kan op voorhand niet worden aangenomen dat Teka het teken Aviodome in het economisch verkeer voor dezelfde waren of diensten gebruikt als Libéma het merk AVIODROME. Niet aannemelijk is dan ook dat Teka merkinbreuk maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat deze grondslag niet tot toewijzing van de vordering kan leiden.

4.5.

Aannemelijk is wel dat de door partijen aangeboden diensten in de kern genomen wel met elkaar overeenstemmen en soortgelijk zijn voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, nu beide partijen actief zijn op het gebied van exploitatie van evenementenlocaties. Voor het aannemen van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is voorts vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien het woordmerk van Libéma en het teken van Teka, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen,

daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk en het teken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden (indirecte verwarring). Daarbij dient de onderscheidingskracht van – in dit geval – het woordmerk AVIODROME in aanmerking te worden genomen (vergelijk HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabèl, HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker, HvJ EG 20 september 2007, C-193/06, Nestlé/Quick). Ter beoordeling van de overeenstemming van merk en teken heeft te gelden dat het publiek een merk gewoonlijk waarneemt als één geheel en niet let op de verschillende details ervan (zie bijvoorbeeld het hiervoor reeds genoemde arrest Puma/Sabèl). Daarbij worden de dominerende en onderscheidende kenmerken het gemakkelijkst onthouden. Bovendien wordt doorgaans meer aandacht besteed aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan (GvEA van

7 september 2006, zaak T-133/05, PAM-PAM).

4.6.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woordmerk AVIODROME en het teken Aviodome auditief overeenstemmen. Enkel de letter R ontbreekt in het teken ten opzichte van het woordmerk en niet in geschil is dat het woordmerk en het teken daardoor op nagenoeg dezelfde wijze worden uitgesproken en bij hardop uitspreken ook nagenoeg dezelfde klank hebben. Ook in visueel opzicht verschillen het woordmerk en het teken vrijwel niet van elkaar. Het woordmerk AVIODROME wordt zoals gezegd met slechts de letter R minder op exact dezelfde wijze als het teken Aviodome gespeld en het merk en het teken ogen daardoor vrijwel hetzelfde. Daarbij komt dat in het licht van de hiervoor aangehaalde omstandigheid dat door het relevante publiek doorgaans meer aandacht wordt besteed aan het begingedeelte van een merk of teken dan aan het eindgedeelte daarvan, aan het minieme verschil tussen merk en teken een nog geringere betekenis toekomt. Geconcludeerd moet dan ook worden dat het woordmerk en het teken (globaal beoordeeld) dezelfde totaalindruk maken. Dit betekent dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval partijen die een (zakelijk) evenement willen organiseren, verwarring tussen beide ondernemingen kan ontstaan, althans dat de indruk wordt gewekt dat enig verband tussen hen bestaat, mede in aanmerking genomen dat beide ondernemingen soortgelijke diensten verrichten. Indien het woordmerk en het teken in zodanige mate overeenstemmen als in het onderhavige geval, is verwarringsgevaar in beginsel gegeven. Aangenomen moet dus worden dat aan alle vereisten voor merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is voldaan en dat genoegzaam is gebleken dat Teka door gebruik van het teken Aviodome in strijd met het merkrecht van Libéma handelt. Nu Teka kennelijk wil blijven aanhaken bij het inmiddels bekend geworden merk AVIODROME, bestaat voldoende belang bij een actie in kort geding en zal de vordering tot staking van dit inbreukmakend handelen worden toegewezen.

4.7.

Nu de vordering reeds op grond van artiel 2.20 lid 1 sub b BVIE zal worden toegewezen, behoeven de overige aangevoerde gronden waarop een eventuele merkinbreuk zou kunnen worden gebaseerd geen bespreking meer.

4.8.

Libéma vordert voorts veroordeling van Teka tot het staken en gestaakt houden van het voeren van de handelsnaam Aviodome. Libéma legt aan deze vordering ten grondslag dat zij sinds begin 2012 de handelsnaam Aviodrome voert en dat Teka op een later moment nagenoeg dezelfde (voornoemde) handelsnaam is gaan voeren. Libéma stelt dat dit in strijd is met de Handelsnaamwet (Hnw) en dat Teka het gebruik van de naam dient te staken en gestaakt dient te houden. Teka voert verweer en voert aan dat zij de naam Aviodome niet als handelsnaam voor de exploitatie van haar onderneming voert, maar slechts als aanduiding

gebruikt voor de geodetische koepel waarin zij voornemens is per 30 november 2018 een evenementenlocatie te gaan exploiteren. Teka voert aan dat van inbreuk op de handelsnaam van Libéma daarom geen sprake kan zijn, zodat dit gedeelte van de vordering dient te worden afgewezen.

4.9.

Dit debat tussen partijen doet allereerst de vraag rijzen of Teka de naam Aviodome als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet (Hnw) voert. Op de voet van artikel 1 Hnw is voor de beantwoording van deze vraag bepalend de naam waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven en niet de handelsregisterinschrijving. Vaststaat dat Teka in het kader van de evenementenlocatie die zij in Amsterdam Sloterdijk wil gaan exploiteren begin 2018 in eerste instantie de domeinnaam www.aviodomeamsterdam.com heeft geregistreerd en daarop voor het publiek toegankelijke informatie over de nieuwe locatie heeft geplaatst. Deze website is na aanschrijving door Libéma weliswaar uit de lucht gehaald, maar niet in geschil is dat Teka vervolgens de domeinnamen www.hetaviodome.nl en www.hetaviodome.com heeft geregistreerd, waarop de inhoud van de offline gehaalde pagina is overgezet. Op de thans bestaande websites wordt melding gemaakt van het feit dat het Aviodome in Amsterdam Sloterdijk wordt herbouwd en dat het Aviodome vanaf haar opening 30 november 2018 als uniek multifunctioneel evenementencomplex zal gaan dienen. Verder wordt onder andere melding gemaakt van het feit dat het Aviodome bij evenementen de catering volledig verzorgd en staat opgesomd welk vloeroppervlak en hoeveel parkeerplaatsen het Aviodome exact heeft. Dit alles duidt erop dat Teka de naam Aviodome gebruikt voor de onderneming die in de geodetische koepel in Amsterdam Sloterdijk vanaf 30 november 2018 een evenementenlocatie zal gaan exploiteren. Het veelvuldige en prominente gebruik van de naam Aviodome kan tot geen andere conclusie leiden. Daarbij komt dat Teka de naam Aviodome begin 2018 ook als zodanig als handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven. Hoewel Teka deze inschrijving na sommatie van Libéma daartoe heeft verwijderd, duidt ook deze omstandigheid op handelsnaamgebruik en niet enkel op het gebruik van de naam Aviodome als aanduiding voor de geodetische koepel. Bij deze stand van zaken moet het er dan ook voor worden gehouden dat Teka haar nieuwste evenementenlocatie in Amsterdam Sloterdijk drijft, althans vanaf de opening op 30 november 2018 gaat drijven, onder de handelsnaam Aviodome. Daarvan zal in dit kort geding dan ook worden uitgegaan.

4.10.

Op de voet van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.

4.11.

Tussen partijen staat vast dat Libéma de handelsnaam Aviodrome eerder voerde dan dat Teka gebruik is gaan maken van de handelsnaam Aviodome. Libéma voert deze naam immers al sinds 2012, terwijl Teka eerst in 2018 is gestart met het gebruik van de naam Aviodome. Uit de beoordeling van de merkinbreuk volgt dat de handelsnamen van partijen, gelet op hun dominerende en kenmerkende bestanddelen, maar in geringe mate van elkaar afwijken. Ten aanzien van het onderscheidend vermogen is kenmerkend voor het handelsnaamrecht dat daaraan lage eisen worden gesteld. In beginsel komt iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking. Volgens vaste jurisprudentie wordt de grens van bescherming van beschrijvende handelsnamen wel bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot

monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het bij de handelsnamen Aviodrome en Aviodome in relatie tot de door Libema en Teka aangeboden diensten, niet gaat om een louter beschrijvende aanduiding. De naam Aviodome zou taalkundig gelet op hetgeen in r.o. 4.3. aan de orde is gekomen als enigszins beschrijvend voor een koepelvormig gebouw dat iets met luchtvaart te maken heeft kunnen worden aangemerkt, maar dat begrip staat niet voor een geodetische koepel op zichzelf, ook al is wel aannemelijk dat het wat ouder publiek nog associaties zal hebben met het voormalig gebouw van het luchtvaartmuseum op Schiphol. Teka gaat in haar koepelvormig gebouw geen luchtvaartmuseum exploiteren en dat gebouw komt ook niet op Schiphol te staan.

4.12.

Omdat beide ondernemingen, zoals in r.o. 4.4. en 4.5. reeds is overwogen, (in overwegende mate) dezelfde soort diensten aanbieden, te weten kort gezegd de exploitatie van evenementenlocaties, is de aard van beide ondernemingen nauw verwant. Daarnaast is voldoende aannemelijk geworden dat beide partijen actief zijn in hetzelfde geografische gebied, namelijk midden- en west Nederland. Bovendien zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van (een) website(s) op internet. Dat daarmee zonder meer verwarring te duchten is bij het relevante publiek, kan niet zonder meer worden aangenomen. Het beoordelingskader daarvoor is niet hetzelfde als voor het merkrecht. Libéma heeft ter zitting echter voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek dat van de evenementenlocaties van partijen gebruik wenst te maken vanwege het voormalige gebruik van de naam Aviodome eenvoudig de in de geodetische koepel gevestigde locatie die wordt gedreven onder de naam Aviodome kan en zal verwarren met de in het teken van luchtvaart staande evenementenlocatie van Libéma, het Aviodrome. Teka heeft dit standpunt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afdoende betwist. Daarom dient voorshands te worden aangenomen dat sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw, zodat aan de eisen voor handelsnaaminbreuk is voldaan en de vordering strekkende tot staking van dat gebruik zal worden toegewezen. Het beroep van Teka op artikel 10 EVRM gaat niet op, nu de vrijheid van meningsuiting in het onderhavige geval niet in het geding is.

4.13.

Nu Teka de handelsnaam Aviodome niet (langer) mag voeren, mag zij ook geen gebruik (meer) maken van de in dat verband geregistreerde domeinnamen met daarin voorkomend de handelsnaam Aviodome. Ter zitting is gebleken dat de domeinnaam www.aviodomeamsterdam.com door Teka reeds uit de lucht is gehaald en aan de registrar is overgedragen. Teka verkeert dan ook in de feitelijke onmogelijkheid een veroordeling tot overdracht van deze domeinnaam na te komen, zodat de vordering strekkende daartoe zal worden afgewezen (Oosterhuis/Unigro, HR 21 mei 1976, NJ 1977, 73). Ten aanzien van de domeinnamen www.hetaviodome.nl en www.hetaviodome.com moet als onweersproken worden aangenomen dat deze op dit moment nog wel in het bezit van Teka zijn, zodat Teka zal worden veroordeeld deze domeinnamen aan Libéma over te dragen. Indien Teka daaraan niet tijdig meewerkt, is de vordering strekkende tot overdracht conform het bepaalde in artikel 3:299 BW toewijsbaar, zodat ook deze vordering (als onweersproken) zal worden toegewezen.

4.14.

Dit alles leidt ertoe dat Teka de aanduiding Aviodome enkel mag (blijven) gebruiken om een beschrijving te kunnen geven van de historie van de geodetische koepel waarin zij vanaf 30 november 2018 een onderneming zal gaan drijven. Het staat Teka niet vrij de geodetische koepel het Aviodome te noemen, de naam Aviodome in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als handelsnaam in te schrijven en/of de naam Aviodome prominent op haar website(s) te noemen, anders dan in een begeleidende tekst over de herkomst van de koepel.

4.15.

Een belangenafweging kan niet tot een ander oordeel leiden, nu in het kader van dit kort geding niet aannemelijk is dat het belang van Teka bij het gebruik van de naam Aviodome vanwege haar inbreukmakend handelen een in rechte te respecteren belang is waarmee in deze procedure rekening moet worden gehouden en niet te verwachten is dat daarover in een eventuele bodemprocedure anders zal worden gedacht.

4.16.

De gevorderde dwangsommen zullen op de voet van artikel 611a Rv worden toegewezen als na te melden, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt. De gevorderde dwangsom met betrekking tot de nakoming van de veroordeling tot overdracht van de domeinnamen zal worden afgewezen, nu voor het geval van niet tijdige nakoming daarvan al een voorziening is getroffen om dat zelf te kunnen bewerkstelligen.

4.17.

De termijn ex artikel 1019h Rv voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zal zoals gevorderd worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis.

in (voorwaardelijke) reconventie

4.18.

Teka heeft aan het instellen van haar eis in reconventie de voorwaarde verbonden dat in conventie moet zijn geoordeeld dat sprake is van een merk- en/of handelsnaaminbreuk. Nu dat het geval is, is aan de gestelde voorwaarde voldaan en zal de eis in reconventie hierna inhoudelijk worden behandeld.

4.19.

Teka vordert in reconventie veroordeling van Libéma te dulden dat Teka de domeinnamen www.hetaviodome.com en www.hetaviodome.nl blijft gebruiken en daarop bepaalde uitingen met betrekking tot de naam Aviodome laat staan. Nu het gebruik van de domeinnamen reeds in conventie is verboden en aan de uitingen van de naam Aviodome reeds in conventie bepaalde grenzen zijn gesteld, zal deze vordering tezamen met de daarover gevorderde dwangsom als gevolg daarvan in reconventie worden afgewezen.

4.20.

De vordering van Teka haarzelf te bevelen geen gebruik te maken van de naam Aviodome Amsterdam zal eveneens worden afgewezen, nu voor veroordeling van een partij op eigen verzoek in dit kort geding geen plaats is.

in conventie en in reconventie

4.21.

Teka zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie en in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. Libéma heeft met een beroep op artikel 1019h Rv veroordeling van Teka gevorderd tot vergoeding van de volledige advocaatkosten. Nu partijen deze vergoeding in onderling overleg hebben vastgesteld op een bedrag van

€ 15.000,00, zal in het kader van de proceskostenveroordeling van dit bedrag worden uitgegaan. Met inachtneming hiervan, worden de kosten aan de zijde van Libéma tot op heden begroot op:

 • -

  explootkosten € 81,00

 • -

  griffierecht € 626,00

 • -

  salaris advocaat € 15.000,00

Totaal € 15.707,00

4.22.

De gevorderde wettelijke rente en nakosten zullen worden toegewezen als na te melden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt Teka iedere inbreuk op de handelsnaam AVIODROME en de AVIODROME-merken met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door onder andere het gebruik van de naam AVIODOME voor de in de luchtkoepel te exploiteren onderneming op haar websites (o.a. www.hetaviodome.nl, www.hetaviodome.com en www.tekagroep.nl), en nog meer in het bijzonder door het gebruik van de naam AVIODOME op haar sociale media accounts, te staken en gestaakt te houden,

5.2.

veroordeelt Teka de domeinnamen www.hetaviodome.com en www.hetaviodome.nl over te dragen aan Libéma, door middel van verschaffing van de tokens van die domeinnamen aan de advocaten van Libéma, binnen twee weken na betekening van dit vonnis,

5.3.

machtigt Libéma, bij gebreke van correcte en/of tijdige voldoening door Teka aan de veroordeling onder 5.2., de overdracht van de in 5.2. genoemde domeinnamen te realiseren ex artikel 3:299 BW,

5.4.

veroordeelt Teka tot betaling aan Libéma van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere (geheel of gedeeltelijke) niet-nakoming van een van de hierboven onder 5.1. weergegeven veroordelingen, alsook van € 10.000,00 voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Teka voortgaat met de (geheel of gedeeltelijke) niet-nakoming van deze veroordelingen, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,

5.5.

bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af,

In reconventie

5.7.

verstaat dat aan de voorwaarden voor het instellen van de eis in reconventie is voldaan,

5.8.

wijst de vorderingen af,

in conventie en in reconventie

5.9.

veroordeelt Teka tot betaling van de proceskosten, welke kosten aan de zijde van Libéma met inachtneming van het bepaalde in artikel 1019h Rv tot de uitspraak van dit vonnis worden begroot op € 15.707,00, waarin begrepen € 15.000,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis,

5.10.

veroordeelt Teka, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door Libéma volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 157,00 aan salaris advocaat, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na aanschrijving,
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening,

5.11.

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 12 november 2018.