Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:4151

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
28-09-2018
Datum publicatie
28-09-2018
Zaaknummer
7139059
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot loon(door)betaling en wedertewerkstelling. De voorzieningenrechter oordeelt dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en dat die overeenkomst is aangegaan onder dezelfde voorwaarden als de eerder tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst die inmiddels is geëindigd. De vorderingen worden daarom toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2018-1093
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Nijmegen

zaakgegevens 7139059 \ VV EXPL 18-60 \ 610 \ 437

uitspraak van

vonnis in kort geding

in de zaak van

[eisende partij]

wonende te [woonplaats]

eisende partij

gemachtigde mr. A.W. Brantjes en J. Kahn

tegen

de vereniging Rooms Katholieke Sportvereniging "Achilles '29"

gevestigd te Groesbeek

gedaagde partij

gemachtigde mr. E.M. Vos

Partijen worden hierna [eisende partij] en Achilles genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 augustus 2018 met producties;

- de brief van 10 september 2018 met producties 10 tot en met 13 namens [eisende partij] ;

- de conclusie van antwoord met productie 1 tot en met 5;

- de brief van 12 september 2018 met producties 14 tot en met 18 namens [eisende partij] ;

- de mondelinge behandeling van 13 september 2018 en de door de gemachtigde van [eisende partij] overgelegde spreekaantekeningen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Achilles is een voetbalvereniging waarvan het eerste elftal thans, na degradatie vorige seizoen (2017 - 2018), uitkomt in de derde divisie.

2.2.

Op 2 januari 2018 is de vennootschap Achilles’29 B.V. is staat van faillissement verklaard. Deze aan de vereniging Achilles gelieerde vennootschap was opgericht ten behoeve van de betaalde voetbalactiviteiten van Achilles ’29. In de vennootschap waren (onder meer) contracten met spelers en staf van het eerste elftal ondergebracht. Sinds het faillissement van de vennootschap kampt ook de vereniging Achilles met (financiële) problemen.

2.3.

Nadat er ten gevolge van het faillissement van de vennootschap geen trainer met de vereiste kwalificatie meer was voor het eerste team, is [eisende partij] begin 2018 benaderd om te worden aangesteld als hoofdtrainer van het eerste team van Achilles. Hierover heeft [eisende partij] half februari 2018 eerst gesproken met de heer [persoon A] (hierna: [persoon A] ) en vervolgens met de zus van [persoon A] , mevrouw [persoon B] (hierna: [persoon B] ). Op 27 februari 2018 heeft [eisende partij] een WhatsApp-bericht ontvangen van [persoon B] , waarin zij schreef dat zij met [eisende partij] in gesprek wilde over het contract. [persoon B] was op dat moment rechtsgeldig vertegenwoordiger en enig bestuurslid van Achilles. Bij WhatsApp-bericht van 27 februari 2018 reageerde [eisende partij] als volgt:

“Hoi [voornaam persoon B] (toevoeging ktr: [persoon B]), dat red ik denk ik net wel of net niet. Laten we maar afspreken gewoon om 16.00. Zit namelijk in Tilburg bij mijn advocaat. Maar was toch duidelijk contract na ons gesprek? 3 maanden 1250 netto en daarna van 1 Juli tot 1 Juli hetzelfde. Wat is het probleem? Laat even weten. Groet [voornaam eisende partij] !”

[persoon B] heeft daarop op haar beurt als volgt gereageerd:

“Is te ingewikkeld via de app. Kom toch maar even langs als je het niet erg vindt. Dat praat makkelijker. Bel maar als je er bijna bent ok?”

2.4.

Vervolgens heeft een nader gesprek plaatsgevonden tussen [eisende partij] en [persoon B] . Bij e-mailbericht van 1 maart 2018 heeft [persoon B] het volgende aan [eisende partij] bericht:

“Fijn dat wij gisteren even bij elkaar hebben gezeten en de zaken nu helder zijn. Bijgaand conform afspraak de arbeidsovereenkomst met bijlage. Ik verzoek je deze te ondertekenen en aan mij terug te sturen.

Met dit bericht bevestig ook de afspraak dat als bij Achilles’29 alles volgens plan verloopt en we volgend seizoen weer in de Tweede (of wellicht in de Derde) Divisie uitkomen, aan jou ook voor het volgende seizoen een arbeidsovereenkomst aangeboden zal worden.”

2.5.

Met ingang van 16 februari 2018 is [eisende partij] bij Achilles in dienst getreden in de functie van hoofdtrainer tegen een salaris van € 1.751,58 bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van drie en een halve maand, en is daarom van rechtswege geëindigd op 31 mei 2018.

3 De vorderingen en het verweer

3.1.

[eisende partij] vordert dat de kantonrechter, rechtdoende als voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

1. Achilles veroordeelt tot loondoorbetaling vanaf 1 juli 2018 tot aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente, de wettelijke verhoging en de wettelijk rente daarover, zulks binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis;

2. Achilles veroordeelt om [eisende partij] binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis, zonder belemmeringen, in staat te stellen zijn werkzaamheden als hoofdtrainer weer uit te oefenen op de gebruikelijke tijdstippen en voorwaarden en met de gebruikelijke faciliteiten, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Achilles in strijd met het in deze te wijzen vonnis handelt;

subsidiair:

3. zodanige voorzieningen treft die zij in de gegeven omstandigheden geraden acht;

zowel primair als subsidiair:

4. Achilles veroordeelt in de proceskosten, nakosten inbegrepen.

3.2.

[eisende partij] legt het volgende aan zijn vorderingen ten grondslag.

Partijen zijn overeengekomen dat aan [eisende partij] ook in het nieuwe voetbalseizoen 2018 - 2019 een arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden als hoofdtrainer van het eerste elftal op voorwaarde dat Achilles dat seizoen in de Tweede of Derde Divisie uitkomt. Dat is door [persoon B] aan [eisende partij] bevestigd in het e-mailbericht van 1 maart 2018. Nu het eerste elftal van Achilles dit seizoen in de Derde Divisie speelt, stelt [eisende partij] zich op het standpunt dat tussen partijen met ingang van 1 juli 2018 een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot stand is gekomen onder dezelfde voorwaarden als de eerder tussen hen gesloten overeenkomst. Op grond daarvan maakt hij aanspraak op loondoorbetaling en wedertewerkstelling, waarbij hij stelt een spoedeisend belang te hebben.

Subsidiair legt [eisende partij] aan zijn vorderingen ten grondslag dat de arbeidsovereenkomst stilzwijgend is verlengd in de zin van artikel 7:668 lid 1 BW. De eerste verlenging heeft plaatsgevonden op 1 juni 2018, aldus tot 1 september 2018. De tweede verlenging is per 1 september 2018 ingegaan, en loopt aldus tot 1 december 2018.

3.3.

Achilles voert gemotiveerd verweer tegen de vorderingen van [eisende partij] dat, voor zover voor de beoordeling van belang, hierna aan de orde zal komen.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt voorop dat in deze procedure moet worden beoordeeld of de vorderingen in een eventuele bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat toewijzing gerechtvaardigd is. Gelet op het voorlopige karakter van de kort gedingprocedure past geen uitgebreid onderzoek naar de feiten en is er geen plaats voor nadere bewijsvoering. Er is in dit geval geen reden om van deze regel af te wijken. De kantonrechter baseert de beslissing daarom op feiten die erkend of onweersproken zijn of die voorshands aannemelijk zijn geworden.

4.2.

Het meest verstrekkende verweer van Achilles is dat [eisende partij] geen spoedeisend belang heeft bij zijn vorderingen. In dat verband heeft Achilles aangevoerd dat zij niet in staat is om het salaris van een hoofdtrainer te betalen. Omdat [eisende partij] met toewijzing van zijn vorderingen niet kan bereiken dat hij weer inkomsten heeft, ontbreekt het spoedeisend belang, aldus Achilles.

4.3.

De kantonrechter overweegt als volgt. Met het instellen van een vordering tot loondoorbetaling is het spoedeisend belang van de onderhavige procedure gegeven. [eisende partij] kan met een toewijzend vonnis immers executoriale maatregelen treffen om zijn vordering veilig te stellen en om Achilles te dwingen gehoor te geven aan de uitspraak. Dat Achilles geen financiële middelen heeft om aan [eisende partij] salaris te betalen, hetgeen Achilles heeft aangevoerd, maakt dat oordeel niet anders. Bovendien heeft [eisende partij] betwist dat Achilles onvoldoende financiële middelen heeft om aan hem salaris te betalen en heeft Achilles haar stelling op geen enkele wijze onderbouwd met ter zake relevante stukken. Hierdoor kan er voorshands niet vanuit worden gegaan dat de financiële situatie van Achilles zodanig is dat aan [eisende partij] geen salaris kan worden voldaan.

4.4.

Achilles betwist dat tussen partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Zij voert in dat verband aan dat aan [eisende partij] nooit is aangeboden om ook in het seizoen 2018 - 2019 als hoofdtrainer voor Achilles op te treden. Uit het e-mailbericht van 1 maart 2018 kan een dergelijk aanbod niet worden afgeleid. Het bericht van [persoon B] is ook niet zo bedoeld, aldus Achilles.

4.5.

De kantonrechter overweegt als volgt. Uit het WhatsApp-bericht van 27 februari 2018 in samenhang gezien met het e-mailbericht van 1 maart 2018 blijkt naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter genoegzaam dat [persoon B] en [eisende partij] hebben afgesproken dat aan [eisende partij] met ingang van 1 juli 2018 een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden zal worden onder dezelfde voorwaarden als de reeds bestaande arbeidsovereenkomst. Daaraan hebben partijen echter wel de voorwaarde verbonden dat alles volgens plan verloopt en Achilles ook in dat seizoen weer in de Tweede of de Derde Divisie zal uitkomen. [eisende partij] heeft zich op het standpunt gesteld dat de zinssnede ‘en dat we volgend seizoen weer in de Tweede (of wellicht in de Derde) Divisie uitkomen’ een verduidelijking is van wat moet worden verstaan onder de zinsnede ‘dat alles volgens plan verloopt’. Nu dit door Achilles niet gemotiveerd en onderbouwd is betwist, zal van deze uitleg van [eisende partij] worden uitgegaan.

4.6.

Achilles voert voorts aan dat zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gehouden tot nakoming van de afspraak met [eisende partij] , omdat zij daarvoor niet de financiële middelen heeft.

4.7.

De kantonrechter verwerpt dit verweer. Om te blijven voldoen aan de licentie eisen in het lopend seizoen 2017 - 2018 heeft Achilles - na het faillissement van de vennootschap waarin het eerste elftal was ondergebracht - [eisende partij] aangetrokken als gekwalificeerd trainer. Achilles verkeerde op dat moment reeds in financiële problemen. Dat heeft [persoon B] er echter niet van weerhouden om [eisende partij] een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het lopende seizoen en met hem afspraken te maken voor het komende seizoen 2018 - 2019, waartoe [persoon B] naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter als bestuursvoorzitter destijds ook bevoegd was. Achilles dient die afspraken na te komen. Dat zij er financieel nog steeds slecht voorstaat, maakt dat niet anders.

4.8.

Achilles komt dit voetbalseizoen uit in de Derde Divisie. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen acht de kantonrechter dan ook voorshands aannemelijk dat tussen Achilles en [eisende partij] een nieuwe arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden als de op 31 mei 2018 geëindigde arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en dat die arbeidsovereenkomst is ingegaan per 1 juli 2018 en van rechtswege zal eindigen op 1 juli 2019. Tussen partijen is niet in geschil dat [eisende partij] zich beschikbaar heeft gehouden zijn werkzaamheden als hoofdtrainer van Achilles te verrichten. Gelet daarop zal de gevorderde loondoorbetaling worden toegewezen vanaf 1 juli 2018 tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

4.9.

De gevorderde maximale wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW zal als onweersproken worden toegewezen op de hierna te melden wijze.

4.10.

De onder punt 2 gevorderde wedertewerkstelling op straffe van een dwangsom zal eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat de dwangsom zal worden gematigd tot een bedrag van € 200,00 per dag of dagdeel en zal worden gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,00.

4.11.

Achilles zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

4.12.

De gevorderde nakosten zullen worden begroot op een bedrag van € 100,00, zijnde een half salarispunt van het toe te wijzen salaris van de gemachtigde met een maximum van € 100,00, te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis.

5 De beslissing

De kantonrechter

rechtdoende als voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Achilles tot betaling aan [eisende partij] van het salaris van € 1.751,58 bruto per maand vermeerderd met 8% vakantietoeslag over de periode vanaf 1 juli 2018 tot aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst, te vermeerderen met de maximale wettelijke verhoging conform artikel 7:625 BW over het achterstallige salaris, alsook te vermeerderen met de wettelijke rente over het achterstallige salaris en de verschuldigde wettelijke verhoging vanaf het moment van opeisbaarheid daarvan tot de dag van algehele voldoening;

5.2.

veroordeelt Achilles om [eisende partij] binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis, zonder belemmeringen, in staat te stellen zijn werkzaamheden als hoofdtrainer weer uit te oefenen op de gebruikelijke tijdstippen en voorwaarden en met de gebruikelijke faciliteiten, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Achilles aan deze veroordeling niet voldoet met een maximum van € 10.000,00;

5.3.

veroordeelt Achilles in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van [eisende partij] begroot op € 98,01 aan dagvaardingskosten, € 226,00 aan griffierecht, € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde en € 100,00 aan kosten die na dit vonnis zullen ontstaan, te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis;

5.4.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. F.M.Th. Quaadvliet en in het openbaar uitgesproken op