Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:2987

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
04-07-2018
Datum publicatie
06-07-2018
Zaaknummer
6888972 CV EXPL 18- 1832
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

gedragsaanwijzingen voor huurder die (stads)duiven houdt in de woning. Vonnis in klare taal

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2018/195
WR 2019/7
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Apeldoorn

zaakgegevens 6888972 CV EXPL 18- 1832

grosse aan: mr. Seijbel
afschrift aan: [gedaagde]
verzonden d.d.:

vonnis van de kantonrechter van 4 juli 2018

in de zaak van

de stichting Stichting De Woonmensen,

gevestigd te Apeldoorn,
eisende partij,
gemachtigde: mr. M.J. Seijbel,

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]
gedaagde partij,

procederend zonder gemachtigde.

Partijen worden hierna De Woonmensen en [gedaagde] genoemd.

1 De procedure

De procedure is begonnen met de dagvaarding. De dagvaarding is op 30 april 2018 bij [gedaagde] bezorgd. [gedaagde] is op de rolzitting van 9 mei 2018 geweest en heeft daar zijn reactie verteld. Hij heeft daarbij schriftelijke stukken ingediend. Hij heeft daarna ook bijna dagelijks nieuwe schriftelijke stukken bij het kantongerecht afgegeven. De Woonmensen heeft schriftelijk gereageerd in de conclusie van repliek. [gedaagde] heeft vervolgens weer zowel mondeling als schriftelijk gereageerd.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] huurt sinds 1997 van (de rechtsvoorganger van) De Woonmensen de woning aan de [adres] te Apeldoorn. Dit is een flatwoning in een flatgebouw van tien etages.

2.2.

De woning van [gedaagde] wordt veelvuldig bezocht door (stads)duiven. [gedaagde] heeft op het balkon van de woning voor de duiven nestkasten neergezet. Ook voert hij de duiven en laat hij duiven in de woning vliegen en nestelen.

2.3.

De Woonmensen heeft klachten ontvangen van omwonenden van [gedaagde]. Daarom heeft De Woonmensen op 10 april 2017 en op 5 februari 2018 brieven aan [gedaagde] gestuurd.
In de brief van 10 april 2017 staat: “(…) De Woonmensen heeft meldingen gekregen over duiven bij u op het balkon. De duiven zouden daar nestelen en u zou de duiven voeren. Dat is niet toegestaan. Duiven in de flat zorgen voor overlast, onder andere doordat ze de balkons vervuilen met uitwerpselen. De Woonmensen wil dit voorkomen. Daarom staan wij niet toe dat duiven in of op de flat nestelen en gevoerd worden. Wij verzoeken u dan ook om dit niet te doen. (…)’.
In de brief van 5 februari 2018 heeft De Woonmensen aan [gedaagde] geschreven:
(…) De aanwezigheid van duiven rondom het complex brengt overlast met zich mee. Om die reden voert de Woonmensen een actief beleid om deze duivenoverlast tegen te gaan. De Woonmensen heeft bewoners voorlichting gegeven hoe zij de duiven kunnen weren en in het verleden heeft de Woonmensen duiven laten vangen en naar een duivenvereniging gebracht.

Door de duiven vanaf uw balkon en vanuit uw woning veelvuldig te voeren en hier broedhokken te plaatsen, werkt u voornoemd beleid van de Woonmensen tegen en worden de duiven juist gelokt. Om die reden hebben wij u meerdere malen verzocht om te stoppen met het voeren van de duiven. U heeft hieraan echter geen gehoor gegeven. De duivenoverlast blijft op die manier voortbestaan en dat vinden wij onaanvaardbaar. Des te meer omdat wij van uw buurtbewoners klachten ontvangen en ontlasting van duiven ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. (…) Wij verzoeken u nogmaals om het voeren van de duiven per direct te staken. Daarnaast verzoeken wij u om de nestkasten te verwijderen en uw balkon en woning grondig te reinigen zodat deze vrij zijn van uitwerpselen van duiven. Wij zullen uw woning inspecteren op 12 februari om 15:30 uur. (…)”.

2.4.

De Woonmensen is bij [gedaagde] op huisbezoek geweest op 12 februari 2018. Bij het huisbezoek heeft De Woonmensen gezien dat één kamer van de woning is ingericht voor het houden van duiven en dat de deur naar buiten open staat. Op het balkon en in de woning zag men veel duivenpoep.

2.5.

Op 29 maart 2018 heeft De Woonmensen aan [gedaagde] geschreven:
(…) Tijdens voornoemde inspectie hebben wij helaas geconstateerd dat u niet heeft voldaan aan de sommatie zoals omschreven in onze brief van 5 februari jl. Om die reden sturen wij u nogmaals een brief.

Duiven

De deur van uw balkon staat open zodat duiven af en aan uw woning in vliegen. Overal liggen uitwerpselen van duiven. U heeft uw achterste slaapkamer ingericht als duiventil en ook uw balkon zit onder de uitwerpselen van de duiven. U heeft diverse voorzieningen aangebracht om duiven te houden. Een gesprek met u hierover voeren was niet mogelijk, u gaf aan dat het slechts een tijdelijke situatie was omdat de duiven zouden verhuizen naar het paleis dat u aan het bouwen bent.

Staat van uw woning

Tijdens het bezoek aan uw woning hebben wij daarnaast geconstateerd dat de woning vol staat met spullen/papier. U slaapt in de woonkamer op een matras op de grond tussen alle spullen. Wij vinden de staat van uw woning dermate ernstig dat wij ons zorgen maken over uw leefklimaat en ons afvragen of u zelfstandig kunt blijven wonen. Er is naar onze mening sprake van een onleefbare, ongezonde en onhoudbare woon- en leefsituatie. Wij achten het daarom van belang dat u de juiste hulp en ondersteuning ontvangt.

Gedragsaanwijzing

Ondanks meerdere pogingen, is het helaas niet gelukt om samen nadere woonafspraken te maken om een einde te maken aan de overlast. Wij willen u een laatste kans bieden om vrijwillig tot nadere afspraken te komen. Dit kan via een vrijwillige gedragsaanwijzing, waarin wij onder andere de volgende afspraken zullen opnemen:
• U voert geen duiven meer en laat geen duiven meer in uw woning. Daarnaast verwijdert u alle voorzieningen voor het houden van duiven.

• U accepteert hulpverlening en laat hen toe in uw woning voor begeleiding.

• U dient akkoord te gaan met en mee te werken aan een grondige reiniging/opruimen van uw woning.

• U werkt mee aan een plan van aanpak die ervoor zorgt dat u op een verantwoorde wijze in uw huidige woning kan blijven wonen.
Wij vernemen graag uiterlijk 6 april 2018 van u of u een vrijwillige gedragsaanwijzing accepteert. (…)”.

3 De standpunten van De Woonmensen en [gedaagde]

3.1

De Woonmensen vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. aan [gedaagde] de volgende gedragsaanwijzingen op zal leggen en zal bepalen dat:

• [gedaagde] geen duiven meer voert en geen duiven meer in zijn woning laat;

• [gedaagde] (binnen en buiten zijn woning, waaronder het balkon) binnen zeven dagen na betekening van het vonnis alle voorzieningen voor het houden van duiven verwijdert en die voorzieningen niet weer laat terugkeren in de woning (waaronder het balkon);

• [gedaagde] de door De Woonmensen aan te wijzen hulpverlening, gericht op een acceptabele woon- en leefsituatie, accepteert, dus dat [gedaagde] de daarvoor aan te wijzen hulpverleners toelaat in zijn woning voor begeleiding en dat [gedaagde] er actief aan meewerkt om de hulpverlening te laten slagen en dat [gedaagde] met de hulpverlening en De Woonmensen te maken afspraken stipt nakomt;

• [gedaagde] akkoord moet gaan met en mee moet werken aan een grondige reiniging en het opruimen van de woning op kosten van De Woonmensen;

• [gedaagde] meewerkt aan een plan van aanpak dat ervoor moet zorgen dat [gedaagde] op een verantwoorde wijze in zijn woning kan blijven wonen.

2. voor het geval [gedaagde] zich gedurende twee jaar na datum vonnis niet houdt aan de hiervoor onder 1. genoemde gedragsaanwijzingen:
de tussen partijen bestaande huurovereenkomst van de woning zal ontbinden, waarbij
voor die situatie wordt veroordeeld de woning met al het zijne en de zijnen en met alle goederen die geen eigendom zijn van De Woonmensen te ontruimen, te verlaten en ontruimd te laten en schoon alsook onder afgifte van alle sleutels ter vrije beschikking van De Woonmensen te stellen, zulks binnen veertien dagen na betekening van het te wijzen vonnis;
3. [gedaagde] zal veroordelen in de proceskosten en de nakosten.

3.2.

[gedaagde] is het niet eens met de vordering. Hij veroorzaakt geen overlast. Hij voert de duiven juist om overlast voor de buren te voorkomen en het is zijn bedoeling de duiven in juni weg te doen. Sommige duiven komen vanzelf terug. Er is geen troep in de woning en het is niet brandgevaarlijk. De woning is schoon en [gedaagde] heeft geen hulp nodig.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagde] heeft niet betwist dat hij hokken voor de duiven heeft neergezet op het balkon en in zijn woning. Ook erkent hij dat hij de duiven voert, maar hij vindt dat hij daarmee zijn buren juist helpt. Als hij de duiven voert en lokt, zullen ze immers niet bij de buren op het balkon gaan zitten.

4.2.

[gedaagde] moet zich als een goed huurder gedragen. Dat betekent onder andere dat hij zich moet houden aan redelijke regels die De Woonmensen voor haar huurders heeft vastgesteld. [gedaagde] weet dat hij volgens het beleid van De Woonmensen geen duiven in en bij de woning mag voeren en ze niet mag laten nestelen. Dit is een redelijk beleid, omdat algemeen bekend is dat (groepen) duiven overlast veroorzaken, onder andere doordat ze overal poepen. Dit tast het woongenot van mensen aan. De Woonmensen is verantwoordelijk voor het woongenot van haar huurders en mag dus maatregelen nemen om te zorgen dat het woongenot niet wordt aangetast. De Woonmensen doet dat door haar beleid om duivenoverlast tegen te gaan.
handelt in strijd met de regels van De Woonmensen als hij toch de duiven voert en voorzieningen voor de duiven treft. Het maakt daarbij niet uit welke reden [gedaagde] heeft om dat toch te doen. Hij handelt in strijd met zijn verplichtingen als huurder.

4.3.

De Woonmensen heeft [gedaagde] een aantal keren aangesproken op zijn gedrag en hem er op gewezen dat hij in strijd handelt met de regels. [gedaagde] blijkt er niet van te overtuigen dat hij moet stoppen met het houden, voeren en verzorgen van duiven. De Woonmensen wil met de vordering bereiken dat [gedaagde] stopt en dat hij in de komende tijd niet opnieuw aan duiven onderdak biedt of hen gaat voeren.

4.4.

De Woonmensen stelt terecht, dat de overlast die [gedaagde] veroorzaakt heeft door het blijven houden van de duiven op zich al voldoende zou kunnen zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. [gedaagde] heeft langere tijd in strijd met de regels gehandeld en is daar niet mee opgehouden toen hij er diverse keren op aangesproken werd en dat heeft overlast veroorzaakt voor omwonenden. Aan de andere kant is [gedaagde] al sinds 1997 huurder en is ontbinding van de overeenkomst en ontruiming van de woning een zwaar middel. [gedaagde] krijgt op deze manier een ‘laatste kans’ om ontruiming te voorkomen.

4.5.

Tijdens de procedure heeft [gedaagde] bijna alle duiven weg gedaan, zo heeft hij verteld. Hij is er niet van overtuigd dat hij overlast heeft veroorzaakt. Hij is ook niet overtuigd van de noodzaak om te stoppen met het voeren en verzorgen van duiven.
Omdat [gedaagde] lange tijd in strijd met zijn verplichting als huurder duiven heeft gehouden en daardoor overlast heeft veroorzaakt, zal de gevorderde gedragsaanwijzing die daarop ziet worden toegewezen.

4.6.

De Woonmensen vordert ook, dat [gedaagde] hulpverlening moet toestaan en zich naar aanwijzingen van hulpverleners moet gedragen. Deze vordering is niet toewijsbaar. [gedaagde] betwist dat hij hulp nodig heeft en is, zo is ter zitting en uit de schriftelijke stukken voldoende naar voren gekomen, niet in staat een dergelijke gedragsaanwijzing na te komen.
is er immers van overtuigd dat de inlichtingendiensten hem al jarenlang gebruiken, dat hij boodschappen moet (de)coderen en dat allerlei (overheids)instanties trachten hem te vergiftigen of op andere wijze naar het leven staan. Hij kan dan ook niemand zomaar vertrouwen en zal zich niet naar aanwijzingen, waarvan hij de noodzaak niet inziet, kunnen gedragen. Als deze gedragsaanwijzing zou worden uitgesproken, zal dit dus zeker leiden tot overtreding daarvan door [gedaagde]. Er wordt geen ‘laatste kans’ geboden als een aanwijzing wordt opgelegd die niet opgevolgd kan worden. Daarom is deze aanwijzing niet toewijsbaar.

4.7.

[gedaagde] heeft niet weersproken dat op de foto’s, die door De Woonmensen zijn overgelegd, is te zien hoe het er in zijn woning uitziet. Of in elk geval op 12 februari 2018 uit zag. Die foto’s geven wel reden voor zorg. De woning, voor zover te zien op de foto’s, is overvol. Er zijn (over)volle kasten met boeken en er staan veel stapels met papier. Zo is er een grote stapel papier te zien op korte afstand van het gasfornuis. De stapel heeft ongeveer dezelfde hoogte als het fornuis. Ook voor een schrijver, zoals [gedaagde], lijkt een zo grote hoeveelheid papier niet nodig. In elk geval is de wijze van opslaan van al dat papier risicovol. Van [gedaagde] kan verlangd worden dat hij meewerkt aan het opruimen van de woning en het verminderen van de hoeveelheid papier, in elk geval in de keuken.
De Woonmensen heeft met de foto’s genoeg onderbouwd dat er ook schoongemaakt moe(s)t worden in de woning vanwege alle vogelpoep. [gedaagde] heeft verklaard dat hij de woning elke dag schoonmaakt, maar wat op de foto’s is te zien lijkt niet het vuil van één dag. [gedaagde] zal daarom ook worden opgedragen mee te werken aan de schoonmaak van de woning.

4.8.

De vijfde gedragsaanwijzing die De Woonmensen opgelegd wil zien aan [gedaagde] is het ‘meewerken aan een plan van aanpak dat ervoor moet zorgen dat [gedaagde] op verantwoorde wijze in zijn woning kan blijven wonen’. Deze vordering is te vaag om toe te kunnen wijzen.

4.9.

De Woonmensen wil met de gedragsaanwijzingen er voor zorgen dat [gedaagde] zich als een goed huurder gaat gedragen en geen overlast meer veroorzaakt. Omdat De Woonmensen er niet van overtuigd is dat [gedaagde] zich aan de aanwijzingen zal houden, wil De Woonmensen een ‘stok achter de deur’. De Woonmensen vordert dat de huurovereenkomst zal worden ontbonden indien [gedaagde] zich in de komende twee jaar niet (meer) aan de aanwijzingen houdt. In dat geval zou [gedaagde] de woning ook moeten ontruimen en verlaten. Deze vordering zal toegewezen worden, maar daarbij zal de termijn van één jaar worden aangehouden. Dat betekent niet dat [gedaagde] na dat jaar weer duiven zou mogen houden, want dat blijft in strijd met de regels van De Woonmensen. Het betekent alleen dat De Woonmensen na dat jaar een nieuwe rechterlijke beslissing zou moeten vragen als [gedaagde] weer overlast zou gaan veroorzaken en De Woonmensen de woning wil ontruimen.

4.10.

Omdat [gedaagde] in deze procedure in het ongelijk wordt gesteld, moet hij de proceskosten van De Woonmensen vergoeden. Het gaat dan om een bedrag van € 99,91 voor het uitbrengen van de dagvaarding, € 119,00 voor het griffierecht, € 400,00 als salaris voor de gemachtigde en € 100,00 voor kosten die na het vonnis gemaakt moeten worden, dus in totaal om € 718,91.

5 Beslissing

De kantonrechter:

5.1

legt aan [gedaagde] de volgende gedragsaanwijzing op en bepaalt dat:
a. [gedaagde] geen duiven meer voert en geen duiven meer in zijn woning laat,

b. [gedaagde] binnen zeven dagen na betekening van het vonnis alle voorzieningen voor het houden van duiven verwijdert uit de woning en van het balkon en die voorzieningen niet weer laat terugkeren in de woning of op het balkon,
c. [gedaagde] mee moet werken aan een grondige reiniging en het opruimen van de woning op kosten van De Woonmensen,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten en nakosten, die voor De Woonmensen worden vastgesteld op € 718,91,

en, voor het geval dat [gedaagde] zich in de periode van één jaar na de dag waarop de deurwaarder dit vonnis aan hem betekent, niet houdt aan de gedragsregels die onder 5.1 zijn opgelegd:

5.3.

ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan de [adres] te Apeldoorn,

5.4.

veroordeelt [gedaagde] om de woning met alles wat van hem is en met iedereen die bij hem hoort te ontruimen en de sleutels in te leveren bij De Woonmensen.


en verder:

5.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Engelbert-Clarenbeek en uitgesproken op de openbare zitting van 4 juli 2018. Daar was de griffier bij aanwezig.