Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:935

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
15-02-2017
Datum publicatie
23-02-2017
Zaaknummer
5429354
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst op ‘afstand’ tot stand gekomen. Consument heeft recht op kosteloze ontbinding (art. 6:230o lid 1 sub a BW), welk recht hij ook heeft uitgeoefend. Er is geen sprake van maatwerk (art. 6:230p onder f BW). Beroep op art. 6:230p sub d BW gaat evenmin op. Voor zover is gebleken dat de consument heeft ingestemd met directe uitvoering van de overeenkomst geldt dat niet is gebleken dat hij ook afstand heeft gedaan van het recht op ontbinding zodra de overeenkomst is nagekomen. Vordering wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/988
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 5429354 \ CV EXPL 16-15652 \ 5429354

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mijndomein.nl B.V.

gevestigd te 's-Gravenhage

eisende partij

gemachtigde LAVG Groningen

tegen

[gedaagde partij]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna mijndomein.nl en [gedaagde partij] genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 29 augustus 2016

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek

- de conclusie van dupliek.

2 De vordering en het verweer

2.1.

Mijndomein.nl vordert van [gedaagde partij] betaling van een factuur van € 29,00 d.d. 8 maart 2016, vergoeding van buitengerechtelijke kosten en veroordeling in de proceskosten.

2.2.

Mijndomein.nl stelt daartoe in de dagvaarding dat tussen partijen een overeenkomst bestaat op grond waarvan mijndomein.nl diensten aan [gedaagde partij] heeft geleverd, meer specifiek dat zij (onder meer) de website van [gedaagde partij] ( [naam website] ) heeft opgezet dan wel online heeft gehouden. In de conclusie van repliek stelt mijndomein.nl dat [gedaagde partij] haar op 8 maart 2016 opdracht heeft gegeven om een nieuwe domeinnaam voor hem te registreren ( [naam website] ). Op 9 maart 2016 heeft [gedaagde partij] in een e-mail aan Domeinnaam.nl – onder meer – laten weten dat hij de registratie van [naam website] ongedaan wilde laten maken. De factuur van 8 maart 2016 ziet op de kosten van het registreren van die domeinnaam. De wettelijke bedenktermijn (voor overeenkomsten op afstand) waarop [gedaagde partij] zich beroept is volgens mijndomein.nl niet van toepassing omdat het registreren van een domeinnaam maatwerk betreft omdat die registratie niet is geprefabriceerd maar wordt vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant. Tijdens het aanvragen van de gewenste domeinnaam wordt herhaaldelijk aangegeven dat de gewenste domeinnaam direct wordt vastgelegd indien men doorgaat met de bestelling. Dit kan dus niet meer ongedaan worden gemaakt. De klanten verlenen hun toestemming voor het feit dat mijndomein.nl gelijk uitvoering geeft aan haar deel van de overeenkomst. De werkzaamheden kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. De kosten die in rekening zijn gebracht zijn de kosten die zij als registrar dient te betalen aan de registry (uitgevende partij), zijnde SIDN.

2.3.

[gedaagde partij] voert gemotiveerd verweer. Er is sprake van een overeenkomst op afstand en volgens de regels die daarvoor gelden mocht hij die overeenkomst binnen veertien dagen en kosteloos ontbinden. Van maatwerk is geen sprake.

3 De beoordeling

3.1.

Tussen partijen staat vast dat een overkomst tot stand is gekomen inhoudende dat mijndomein.nl in opdracht en voor rekening van [gedaagde partij] een domeinnaam zou registreren en dat mijndomein.nl als handelaar en [gedaagde partij] in deze als consument handelde in de zin van art. 6:230g BW. Deze overeenkomst is ‘op afstand’ tot stand gekomen (art. 230 g lid 1 onder e BW). Op grond van art. 6:230o lid 1 sub a BW kan een consument een dergelijke overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten..

3.2.

Volgens domeinnaam.nl had [gedaagde partij] dat recht niet omdat sprake is van ‘maatwerk’.

De kantonrechter begrijpt dat mijndomein.nl zich beroept op art. 6:230p onder f BW waarin is bepaald dat het recht op kosteloze ontbinding niet bestaat sprake is van

1°. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Dit beroep gaat reeds niet op omdat deze uitzondering ziet op de – op afstand gesloten – consumentenkoop en niet op de overeenkomst tot het leveren van diensten.

3.3.

Ook beroept mijndomein.nl zich erop dat, zo begrijpt de kantonrechter, [gedaagde partij] ermee heeft ingestemd dat door domeinnaam.nl direct uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

Domeinnaam.nl beroept zich hiermee op art. 6:230p sub d BW waarin is bepaald dat een consument geen recht van (kosteloze) ontbinding heeft als sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:

1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

2°. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;

Nu niet is gesteld of gebleken dat aan die tweede voorwaarde is voldaan komt domeinnaam.nl geen beroep toe op voornoemde uitzonderingsregel.

3.4.

De conclusie is dat [gedaagde partij] het recht had om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Dit betekent dat de vorderingen van mijndomein.nl worden afgewezen. Mijndomein.nl wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. [gedaagde partij] procedeert in persoon. Bij gebreke van enige gegevens over diens proceskosten worden deze op nihil begroot.

n

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

wijst de vorderingen af;

4.2.

veroordeelt mijndomein.nl in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van [gedaagde partij] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. B.J. Engberts en in het openbaar uitgesproken op