Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:5193

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
04-10-2017
Datum publicatie
09-10-2017
Zaaknummer
6046756
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het enkel registreren van een domeinnaam is geen overeenkomst tot het ‘geregeld doen van verrichtingen’ in de zin van artikel 6:236 onderdeel j BW jo. 6:237 onderdeel k BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5189
Prg. 2017/315
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 6046756 \ CV EXPL 17-8224 \ 25115 \ 499

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mijndomein.nl B.V.

gevestigd te ‘s-Gravenhage

eisende partij

gemachtigde LAVG Groningen

tegen

[gedaagde partij]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna Mijndomein.nl en [gedaagde partij] genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 juni 2017 en de daarin genoemde processtukken;

- de akte overlegging producties tevens akte specificatie van de vordering met producties;

- de comparitie van partijen van 8 september 2017.

2 De feiten

2.1.

Mijndomein.nl biedt haar klanten diensten aan met betrekking tot webhosting, het registreren en beheren van domeinnamen, het beheren van e-mailservers alsmede het opzetten en online houden van websites en webwinkels. Het registreren en beheren van domeinnamen geschiedt in de vorm van een abonnement, op grond waarvan klanten bij vooruitbetaling aan Mijndomein.nl een bedrag verschuldigd zijn.

2.2.

Op 14 november 2014 heeft Mijndomein.nl voor [gedaagde partij] een zogenoemd Domeinnaampakket (voor de domeinnaam [naam domein] ) afgesloten.

2.3.

In artikel 4.1 van de algemene voorwaarden van Mijndomein.nl is als volgt vermeld.

Mijndomein.nl zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:

- een correcte domeinregistratie;

- het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten;

- het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;

- een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden;

- Mijndomein.nl geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.

2.4.

In artikel 7.1 van de algemene voorwaarden is als volgt vermeld.

De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Mijndomein.nl de bevestiging van de opzegging ontvangt. Zodra Mijndomein.nl een opzegging ontvangt, wordt de klant automatisch op de hoogte gebracht van de ontvangst en dit wordt binnen acht (8) dagen weergegeven op de online supportpagina van de klant. (…)

2.5.

[gedaagde partij] heeft de facturen van 14 november 2014 en 23 november 2015 van beide € 9,00 voor het domeinnaampakket voldaan.

2.6.

De factuur van 23 november 2016 van € 9,00 is niet betaald.

2.7.

Mijndomein.nl heeft aan [gedaagde partij] , tevergeefs, betalingsherinneringen gestuurd per e-mail, per brief en per sms.

3 De vordering en het verweer

3.1.

Mijndomein.nl vordert, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [gedaagde partij] tot betaling van een bedrag van € 49,07, bestaande uit een hoofdsom van € 9,00, de wettelijke (handels)rente tot 11 mei 2017 van € 0,07 en de buitengerechtelijke incassokosten van € 40,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 mei 2017 over een bedrag van € 9,00 tot de dag der algehele voldoening. Tevens vordert Mijndomein.nl veroordeling van [gedaagde partij] tot betaling van de proceskosten.

3.2.

Mijndomein.nl legt aan haar vordering ten grondslag dat tussen partijen een overeenkomst bestaat op grond waarvan Mijndomein.nl aan [gedaagde partij] diensten heeft geleverd. Mijndomein.nl heeft de website van [gedaagde partij] ( [naam domein] ) opgezet dan wel online gehouden. Daartoe heeft Mijndomein.nl aan [gedaagde partij] een factuur van 23 november 2016 van € 9,00 gestuurd. Ondanks sommaties heeft [gedaagde partij] deze factuur niet voldaan. Daarom vordert Mijndomein.nl thans ook betaling van de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente.

3.3.

[gedaagde partij] voert gemotiveerd verweer waarop hierna, voor zover relevant, zal worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagde partij] voert aan dat hij de factuur van 23 november 2016 niet heeft betaald, omdat hij niet akkoord gaat met een stilzwijgende verlenging van het contract met de duur van een jaar. Hij verwijst daarbij naar de zogenoemde ‘wet Van Dam’.

4.2.

Het verweer van [gedaagde partij] wordt in die zin opgevat dat hij zich beroept op vernietiging van artikel 7.1 van de algemene voorwaarden op grond van artikel 6:236 onderdeel j BW (de ‘zwarte lijst’) en artikel 6:237 onderdeel k BW (de ‘grijze lijst’). De zwarte en grijze lijst bevatten bedingen die, voor zover die deel uit maken van algemene voorwaarden in een overeenkomst met een consument, steeds als onredelijk bezwarend gelden respectievelijk steeds vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn en dus vernietigbaar zijn.

4.3.

Volgens artikel 6:236 aanhef en onder j BW wordt een beding dat, in geval van een overeenkomst tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging voor bepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand als onredelijk bezwarend aangemerkt. Volgens artikel 6:237 onder k BW wordt een beding vermoed onredelijk bezwarend te zijn als het voor een overeenkomst tot het geregeld doen van verrichtingen (als bedoeld in artikel 6: 236 onder j BW) een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

4.4.

Op grond van het voorgaande ligt, allereerst, de vraag voor of de overeenkomst beschouwd kan worden als een overeenkomst tot ‘het geregeld doen van verrichtingen’ in de zin van artikel 6:236 onderdeel j BW jo. 6:237 onderdeel k BW. Mijndomein.nl stelt dat het domeinnaampakket slechts bestond uit het enkel registreren van een domeinnaam zonder de opties voor e-mail, het maken van een website of hosting. [gedaagde partij] heeft dit niet danwel onvoldoende betwist. De kantonrechter stelt daarom vast dat geen sprake is geweest van een overeenkomst tot ‘het geregeld doen van verrichtingen’, maar van een eenmalige handeling, namelijk de enkele registratie van de domeinnaam. Dit blijkt in zoverre ook uit de beschrijving van de dienstverlening in artikel 4.1 van de algemene voorwaarden. Dit betekent dat [gedaagde partij] zich niet kan beroepen op de zwarte of de grijze lijst van artikel 6:236 BW en 6:237 BW. Nu voorts niet is gesteld of gebleken op grond waarvan artikel 7.1 van de algemene voorwaarden van Mijndomein.nl voorts onredelijk bezwarend zou zijn, wordt van deze bepaling uitgegaan.

4.5.

Dit betekent dat de overeenkomst ieder jaar voor de duur van een jaar wordt verlengd, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de lopende termijn wordt opgezegd. Vast staat dat [gedaagde partij] de overeenkomst tot op heden niet heeft opgezegd. De overeenkomst is dan ook (wederom) stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar en om die reden is hij de factuur van 23 november 2016 van € 9,00 verschuldigd. De gevorderde wettelijke rente is niet betwist en wordt eveneens toegewezen.

4.6.

De kantonrechter acht voldoende aannemelijk gemaakt dat Mijndomein.nl buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht dan wel heeft laten verrichten en dat hiervoor kosten zijn gemaakt. [gedaagde partij] heeft voorts niet betwist dat hij op de aanmaningen en sommaties per e-mail, per brief en per sms van Mijndomein.nl niet heeft gereageerd. De hoogte van het gevorderde bedrag van € 40,00 is in overeenstemming met de tarieven die zijn weergegeven in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en die geacht worden redelijk te zijn. De vordering is daarom toewijsbaar.

4.7.

[gedaagde partij] wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde partij] tot betaling van een bedrag van € 49,07, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 mei 2017 over een bedrag van € 9,00 tot de dag der algehele voldoening;

5.2.

veroordeelt [gedaagde partij] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van Mijndomein.nl mijndomein.nl begroot op € 83,51 aan dagvaardingskosten, € 117,00 aan griffierecht en € 60,00 aan salaris voor de gemachtigde;

5.3.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.J.P. Heijmans en in het openbaar uitgesproken op