Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:4919

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
31-08-2017
Datum publicatie
25-09-2017
Zaaknummer
c/05/324908/ KG ZA 17-357
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Ondernemingsrecht. Uitstoting aandeelhouder. Art. 2:336 BW. Schorsing bestuurder. Schorsing stemrecht aandeelhouder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4979
RN 2017/99
JONDR 2017/1118
JOR 2018/34 met annotatie van mr. M. Holtzer
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/324908 / KG ZA 17-397 / 357 / 512

Vonnis in kort geding van 31 augustus 2017

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JULONI BEHEER B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

2. [eiser]

wonende te [woonplaats] ,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. H.J. Hagemans te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE HOUTAKKER B.V.,

gevestigd te Voorthuizen,

2. [verweerder],

wonende te [woonplaats] ,

verweerders in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. W.J.R. Okx te Bussum.

Partijen zullen hierna enerzijds Juloni en [eiser] en anderzijds De Houtakker en [verweerder] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de vrijwillige verschijning van partijen

 • -

  de conclusie van eis met producties

 • -

  de bij brieven van 28 en 29 augustus 2017 van de zijde van Juloni en [eiser] in het geding gebrachte aanvullende producties

 • -

  de wijziging van eis

 • -

  het verweerschrift tevens eis in reconventie met producties

 • -

  de bij brief van 28 augustus 2017 van de zijde van De Houtakker en [verweerder] in het geding gebrachte aanvullende producties

 • -

  de wijziging van de eis in reconventie

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Juloni en [eiser]

 • -

  de pleitnota van De Houtakker en [verweerder] .

1.2.

Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is daarin op 31 augustus 2017 vonnis gewezen. Hierna zullen de overwegingen van dat vonnis worden gegeven.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is de bestuurder van Juloni en houdt de aandelen in Juloni.

[verweerder] is de bestuurder van De Houtakker en houdt de aandelen in De Houtakker.

2.2.

Bij akte van 19 december 2014 hebben Juloni en De Houtakker de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [BV1] opgericht, verder te noemen Verf & Glas. De bestuurders van Verf & Glas zijn Juloni en De Houtakker. Juloni en De Houtakker houden ieder de helft van de aandelen in Verf & Glas. Verf & Glas exploiteert een winkel in verfartikelen en vensterglas.

2.3.

Bij akte van 11 januari 2016 hebben Juloni en De Houtakker de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [BV2] . opgericht, verder te noemen Projecten. De bestuurders van Projecten zijn Juloni en De Houtakker. Juloni en De Houtakker houden ieder de helft van de aandelen in Projecten. Projecten is mede gefinancierd met een geldlening van de ouders van [verweerder] ter hoogte van een bedrag van € 35.000,00. Projecten exploiteert een bouwbedrijf.

2.4.

In artikel 16 van de oprichtingsakten van zowel Verf & Glas als Projecten is bepaald dat de directeuren tezamen de vennootschap vertegenwoordigen, ook indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een der directeuren. In die akten staat verder dat ieder aandeel recht geeft op het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering (behoudens het zich hier niet voordoende geval dat bij de uitgifte is bepaald dat aan de betreffende aandelen geen stemrecht is verbonden).

2.5.

Juloni en De Houtakker hebben elkaar gevolmachtigd Verf & Glas binnen de grenzen van het doel van deze vennootschap te vertegenwoordigen tot een bedrag van € 5.000,00 per transactie.

Juloni en De Houtakker hebben elkaar gevolmachtigd Projecten binnen de grenzen van het doel van deze vennootschap te vertegenwoordigen tot een bedrag van € 20.000,00 per transactie.

2.6.

Juloni, [eiser] , De Houtakker, [verweerder] en Verf & Glas hebben ter zake van de aandelen in Verf & Glas een aandeelhoudersovereenkomst gesloten die in een akte is vastgelegd. Deze akte vermeldt onder meer:

Artikel 11

Indien in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap (Verf & Glas, vzr) de stemmen hebben gestaakt, zullen de ondergetekende sub 2 en sub 4 (Juloni en De Houtakker, vzr) een bindend advies inwinnen van een deskundige, welk advies de status krijgt van aandeelhoudersbesluit. Indien partijen niet binnen vijf werkdagen overeenstemming bereiken over de aan te wijzen deskundige, zal de accountant van de vennootschap als zodanig fungeren dan wel bindend een deskundige voorstellen.

Artikel 12

Het is de ondergetekenden sub 1 en sub 3 ( [eiser] en [verweerder] , vzr) verboden direct of indirect in concurrentie te treden met de vennootschap. Dit verbod geldt tot 36 maanden nadat aan het aandeelhouderschap van de desbetreffende persoonlijke houdster in de vennootschap een einde is gekomen. Bij overtreding van het onderhavige verbod verbeurt de overtreder een dadelijk opeisbare boete van 1.000 euro voor iedere dag waarop de overtreding plaatsvindt, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding.

2.7.

[eiser] en [verweerder] zijn beiden uit hoofde van Managementovereenkomsten tussen enerzijds Verf & Glas en anderzijds respectievelijk Juloni en De Houtakker als directeur voor Verf & Glas werkzaam. In artikel 1.2 van deze managementovereenkomsten staat onder meer:

Management zal (…) haar opdracht vervullen met inachtneming van de wettelijke voorschriften geldend voor het bestuur van vennootschappen, de statutaire bepalingen, besluiten en richtlijnen van de bevoegde organen van de vennootschap en voorts met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst. Management is voorts verplicht alles te doen en na te laten wat een goed directeur behoort te doen en na te laten en zal zich naar beste vermogen inzetten om de belangen van de vennootschap -en de daaraan verbonden ondernemingen- zoveel mogelijk te bevorderen.

2.8.

Feitelijk is het werk zo verdeeld dat [verweerder] leiding geeft aan Verf & Glas en [eiser] aan Projecten. Beiden staan in de winkel. De winkel heeft personeelsleden in dienst. In Projecten worden voornamelijk schilderklussen aangenomen, die onder meer binnenkomen via de winkel. Deze opdrachten worden in onderaanneming uitgezet bij diverse onderaannemers, veelal Poolse zzp’ers.

2.9.

In de zomer van 2016 is tussen [eiser] en [verweerder] onenigheid ontstaan over de verdeling en uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van [eiser] en [verweerder] binnen Verf & Glas en Projecten, en naderhand ook over de fiscale toelaatbaarheid van de wijze waarop zzp’ers in onderaanneming werden ingeschakeld door Projecten. Deze onenigheid heeft geleid tot spanningen op de werkvloer.

2.10.

Aan Juloni en [eiser] is het gebruik van het kassasysteem en het boekhoudsysteem van de winkel van Verf & Glas onmogelijk gemaakt.

2.11.

[verweerder] heeft video-opnamen van [eiser] gemaakt zonder diens medeweten, en heeft [eiser] gedreigd met openbaarmaking van deze naar eigen zeggen compromitterende opnamen en van een geluidsopname van een gesprek met een zzp’er over naar eigen zeggen onoorbare handelwijzen binnen Projecten.

2.12.

Bij facturen van 28 februari, 16 maart en 16 mei 2017 heeft Gimbrère advocaten in totaal een bedrag van € 1.228,16 bij Verf & Glas in rekening gebracht ter zake van het honorarium van een advocaat van De Houtakker.

2.13.

Op 30 februari 2017 is Verf & Glas, vertegenwoordigd door [verweerder] , een nieuwe arbeidsovereenkomst met haar assistent bedrijfsleider [persoon Z] aangegaan. De eerdere arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 is onder meer in die zin gewijzigd dat [persoon Z] met ingang van 1 februari 2017 als Bedrijfsleider in dienst is, dat zijn salaris met € 200,00 per maand is verhoogd en dat het relatie- en concurrentiebeding zijn vervallen.

2.14.

ProAcc Consultancy B.V. verzorgt in opdracht van Verf & Glas de salarisadministratie en de jaarrekeningen en fiscale aangiften van Verf & Glas. Bij facturen van 9 maart, 26 juni en 2 augustus 2017 heeft ProAcc in totaal een bedrag van € 25.903,85 bij Verf & Glas in rekening gebracht ter zake van onder meer bedrijfsopvolging / -overname, overig advies en het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Bij e-mail van 3 maart 2017, met [verweerder] in de cc, heeft de financieel administratief medewerkster van Verf & Glas aan ProAcc bericht dat in overleg met [verweerder] is besloten een afspraak tussen vertegenwoordigers van Verf & Glas en ProAcc niet in de agenda te zetten en dat [persoon Z] voornoemd daarover is geïnformeerd.

2.15.

Twee medewerkers van Verf & Glas hebben een zogenoemde brandbrief over de gespannen arbeidsverhoudingen aan [eiser] en [verweerder] gestuurd, over de inhoud waarvan zij op voorhand met alleen [verweerder] overleg hebben gevoerd.

2.16.

Op 4 april 2017 is Verf & Glas, vertegenwoordigd door [verweerder] , een arbeidsovereenkomst van 30 uur per week voor de duur van zeven maanden aangegaan met [persoon X]

2.17.

Bij factuur van 21 mei 2017 heeft De Houtakker een bedrag van € 5.227,20 bij Verf & Glas in rekening gebracht ter zake van door de echtgenote van [verweerder] uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van Verf & Glas. Zij hield de Facebookpagina bij.

2.18.

Bij akte van 30 mei 2017 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vakwerq B.V. opgericht, verder te noemen Vakwerq. In het handelsregister is geregistreerd dat deze vennootschap actief is in de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, ter zake van schilderen en glaszetten, en is als telefoonnummer van Vakwerq het telefoonnummer van [verweerder] geregistreerd. De bestuurders/gevolmachtigden van Vakwerq zijn als zzp’er werkzaam geweest voor Verf & Glas. De Houtakker houdt 92% van de aandelen in Vakwerq. Het in het handelsregister ingeschreven bezoekadres van Vakwerq is hetzelfde al dat van Verf & Glas.

2.19.

Vakwerq heeft bij factuur van 17 juni 2017 aan Verf & Glas een bedrag van € 440,00 in rekening gebracht ter zake van 16 uur aan “werkzaamheden showroom volgens opdracht”.

2.20.

Brenesse ICT heeft bij factuur van 17 juli 2017 aan Verf & Glas een bedrag van € 532,40 in rekening gebracht ter zake van 11 uur aan werkzaamheden voor de website Vakwerq.nl.

2.21.

Op 25 juli 2017 heeft Verf & Glas een bedrag van € 6.500,00 aan de ouders van [verweerder] betaald onder vermelding van “Aflossing lening (marge project nrw160544)”

2.22.

De Houtakker heeft de aan Juloni verleende volmachten, bedoeld in punt 2.5. ingetrokken.

2.23.

De toegangscode tot de kluis in de winkel van Verf & Glas is gewijzigd, als gevolg waarvan alleen nog [verweerder] en niet ook [eiser] toegang heeft tot deze kluis.

2.24.

Op verzoek van [verweerder] heeft het Centrum voor Bedrijfsopvolging de in Verf & Glas en Projecten gedreven ondernemingen indicatief gewaardeerd en toekomstscenario’s geschetst. Het CvB heeft hiervoor een bedrag van € 1.482,25 aan Verf & Glas gefactureerd.

2.25.

[persoon C] , administratief medewerkster van Verf & Glas, heeft haar arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2017 opgezegd, onder meer vanwege de vertroebelde relatie tussen [eiser] en [verweerder] .

2.26.

De Houtakker heeft op 25 augustus 2017 aan [eiser] aangeboden de aandelen die Juloni houdt in Verf & Glas te kopen en de aandelen die De Houtakker in Projecten houdt te verkopen aan Juloni. Dit aanbod is niet aanvaard.

2.27.

De Houtakker heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam verzocht een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken in Verf & Glas en Projecten vanaf 2016, daartoe een of meer personen te benoemen, alsmede onmiddellijke voorzieningen te treffen, waaronder de tijdelijke benoeming van een aandeelhouder/bestuurder met doorslaggevende stem die moet onderzoeken hoe Juloni en De Houtakker uit elkaar kunnen gaan.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Juloni en [eiser] vorderen - na wijziging van eis - dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad,

Primair

I. De HoutAkker B.V. en [verweerder] (als enig aandeelhouder en bestuurder van De HoutAkker B.V.) zal veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis alle door De HoutAkker BV gehouden aandelen in [BV1] alsmede [BV2] . aan Juloni Beheer B.V. over te dragen, voor een koopprijs van € 139.000,- respectievelijk € 55.000,-, welke koopprijs overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de aandeelhoudersovereenkomst in vijf gelijke jaarlijkse termijnen door eisers dient te worden betaald;

Subsidiair

II. De HoutAkker B.V. en [verweerder] (als enig aandeelhouder en bestuurder van De HoutAkker B.V.) zal veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis alle door hen gehouden aandelen in [BV1] alsmede [BV2] . aan Juloni Beheer B.V. over te dragen, voor een koopprijs van € 139.000,- respectievelijk € 55.000,-, welke koopprijs door eisers bij overdracht van de aandelen dient te worden betaald;

Meer subsidiair

III. De HoutAkker B.V. en [verweerder] (als enig aandeelhouder en bestuurder van De HoutAkker B.V.) zal veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis alle door hen gehouden aandelen in [BV1] alsmede De Vestingh Projecten BV. aan Juloni Beheer B.V. over te dragen, voor een koopprijs door een door uw rechtbank te benoemen deskundige vastgesteld, welke koopprijs overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de aandeelhoudersovereenkomst in vijf gelijke jaarlijkse termijnen door eisers dient te worden betaald;

Zowel primair als (meer) subsidiair

IV. De HoutAkker BV met onmiddellijke ingang zal schorsen als bestuurder van De Vestingh Verf & Glas BV en van De Vestingh Projecten BV, zodat Juloni Beheer

B.V. alsdan als zelfstandig bevoegd bestuurder De Vestingh Verf & Glas en De Vestingh Projecten kan vertegenwoordigen tot dat in een bodemprocedure anders zal worden besloten;

V. De HoutAkker BV en [verweerder] (als enig aandeelhouder en bestuurder van De HoutAkker B.V.) hoofdelijk zal verbieden gedurende deze schorsing bestuurshandelingen te verrichten voor De Vestingh Verf & Glas en De Vestingh Projecten, op straffe van een dwangsom na betekening van het in deze te wijzen vonnis van € 10.000 per keer dat De HoutAkker BV en/of [verweerder] in gebreke blijven aan dit verbod te voldoen, zulks met een maximum van € 250.000;

VI. De HoutAkker B.V. en [verweerder] (als enig aandeelhouder en bestuurder van De HoutAkker B.V.) hoofdelijk zal veroordelen mee te werken aan het onder 1, II en III van het petitum gevorderde, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000, althans een bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren, per dag waarop zij in gebreke blijven aan genoemde leveringsverplichting te voldoen, tot een maximum van € 500.000,-;

VII. De HoutAkker en [verweerder] (als enig aandeelhouder en bestuurder van De HoutAkker B.V.) hoofdelijk zal veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis zelfstandige toegang te verschaffen tot (i) de administratie van De Vestingh Verf & Glas BV en De Vestingh Projecten BV, (ii) het zelfstandig gebruik van (het hoofdaccount van Twinfield) van deze vennootschappen, (iii) de kluis door het aan Juloni bekendmaken van de toegangscode, en (iv) alle managementfuncties in het kassasysteem Leza, allen op straffe van een dwangsom van € 5.000, althans een bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren, per dag dat De HoutAkker en/of [verweerder] in gebreke blijven aan dit gebod, geheel of gedeeltelijk te voldoen, met een maximum van € 100.000,-;

VIII. Het aan de aan De HoutAkker B.V. toekomende aandelen in De Vestingh Verf & Glas BV en De Vestingh Projecten BV verbonden stemrecht zal schorsen tot dat in een bodemprocedure anders zal worden besloten;

IX. De HoutAkker B.V. en [verweerder] zal verbieden om gedurende de duur van het (indirecte) aandeelhouderschap in Verf & Glas en in Projecten en de drie jaar na beëindiging daarvan, middellijk of onmiddellijk, actief of passief, direct of indirect producten en/of diensten die concurrerend zijn, althans concurrerend achten te zijn aan de producten en/of diensten van Verf & Glas en/of Producten, zulks op straffe van een hoofdelijke dwangsom van € 10.000,-, althans een bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren, per dag waarop dit verbod wordt overtreden, tot een maximum van € 500.000,-;

X. [verweerder] zal veroordelen tot betaling aan [eiser] van een voorschot van € 50.000,-, althans een bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren, op een in een bodemprocedure te wijzen veroordeling tot betaling van een schadevergoeding wegens schending van het concurrentieverbod;

XI. De HoutAkker BV en [verweerder] hoofdelijk zal veroordelen om aan eisers te betalen de kosten van onderhavige procedure, het salaris van de advocaat daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na betekening van het vonnis;

XII. De HoutAkker BV en [verweerder] hoofdelijk zal veroordelen om aan eisers te

betalen de nakosten ad € 131,- (zonder betekening) en € 199,- (na betekening),

te vermeerderen met de wettelijke rente ingaande veertien dagen na het in deze

te wijzen vonnis.

3.2.

Juloni en [eiser] leggen aan hun vorderingen kort gezegd ten grondslag dat De Houtakker en [verweerder] Verf & Glas eigenmachtig besturen onder meer door het aangaan/wijzigen van arbeidsovereenkomsten, in strijd met art. 12 van de aandeelhoudersovereenkomst met Verf & Glas en Projecten concurrerende activiteiten hebben ontplooid, Verf & Gas laten betalen voor werkzaamheden ten behoeve van derden, en Juloni en [eiser] de toegang tot essentiële bedrijfsinformatie belemmeren.

3.3.

De Houtakker en [verweerder] voeren verweer.

in reconventie

3.4.

De Houtakker en [verweerder] vorderen - na wijziging van eis - dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad,

1. Juloni Beheer BV en [eiser] zal veroordelen om binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis alle door Juloni Beheer BV gehouden aandelen in Vestingh Verf & Glas BV en Vestingh Projecten BV aan de HoutAkker over te dragen conform het voorstel zoals beschreven in productie 22, op straffe van een dwangsom na betekening van het in deze te wijzen vonnis van EUR 10.000 per keer dat [eiser] /Juloni Beheer BV in gebreke blijven aan dit verbod te voldoen, ieder hoofdelijk, zulks met een maximum van EUR 250.000, dan wel door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedragen.

2. Juloni Beheer BV en [eiser] zal veroordelen tot het overleggen van een sluitende administratie voor wat betreft Projecten BV, waaronder de planningen heden/toekomst, alle bewijsstukken en (uren)specificaties van de inkoopfacturen van onderaannemers, zulks op straffe van een dwangsom na betekening van het in deze te wijzen vonnis van EUR 25.000, ieder hoofdelijk, dan wel door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedrag.

3. [eiser] zal gebieden zich per direct te onthouden van het betreden van de winkel tijdens werktijden (7.00 tot 18.30 uur) op straffe van een dwangsom na betekening van het in deze te wijzen vonnis van EUR 10.000 per keer dat [eiser] /Juloni Beheer BV in gebreke blijven aan dit verbod te voldoen, ieder hoofdelijk, zulks met een maximum van EUR 250.000, dan wel door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedragen.

4. [de heer Q] zal benoemen als bindend adviseur zoals bedoeld in artikel 11 van de aandeelhoudersovereenkomst.

5. indien de voorzieningenrechter het verzoek van eisers inzake het ontslag als bestuurder/schorsing van het stemrecht inhoudelijk behandelt, Juloni Beheer BV onmiddellijk zal schorsen als statutair bestuurder en als stemgerechtigde aandeelhouder van De Vestingh Verf en Glas BV en Vestingh Projecten BV wegens het verrichten van onbevoegde handelingen voor de duur van drie maanden, met daarbij een verbod om gedurende deze periode bestuurshandelingen te verrichten, op straffe van een dwangsom na betekening van het in deze te wijzen vonnis van EUR 10.000 per keer dat [eiser] /Juloni Beheer BV in gebreke blijven aan dit verbod te voldoen, ieder hoofdelijk, zulks met een maximum van EUR 250.000, dan wel door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedragen.

6. Juloni en [eiser] zal veroordelen een bedrag van EUR 39.000 (EUR 1.000 per factuur/per overtreding) aan De Houtakker en [verweerder] te betalen in verband met de reeds door eisers gepleegde overtreding van het concurrentiebeding uit de aandeelhoudersovereenkomst, als voorschot op de in een bodemprocedure te vorderen boete/schade, alsmede Juloni en [eiser] verdere schending van artikel 12 van de aandeelhoudersovereenkomst door verkoop van verf en/of glas bij derden zal verbieden, op straffe van een dwangsom na betekening van het in deze te wijzen vonnis van EUR 10.000 per keer dat [eiser] /Juloni Beheer BV in gebreke blijven aan dit verbod te voldoen, ieder hoofdelijk, zulks met een maximum van EUR 250.000, dan wel door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedragen.

7. een en ander met veroordeling van gedaagden in reconventie in de kosten van de onderhavige procedure, het salaris van de advocaat daaronder begrepen, en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na betekening van het vonnis.

3.5.

De Houtakker en [verweerder] leggen aan hun vorderingen kort gezegd ten grondslag dat [eiser] met zijn aanwezigheid voor een onwerkbare situatie in de winkel zorgt, dat Juloni handelingen heeft verricht waartoe zij niet bevoegd was, en dat Juloni en [eiser] het concurrentiebeding uit de aandeelhoudersovereenkomst hebben geschonden door bij anderen dan Verf & Glas verf en glas in te kopen.

3.6.

Juloni en [eiser] voeren verweer.

4 De beoordeling

Gedwongen overdracht van aandelen

4.1.

De partijen hebben over en weer gevorderd de wederpartij tot overdracht van aandelen te veroordelen (vorderingen I, II en III in conventie en vordering 1 in reconventie). Toewijzing van deze vorderingen is niet aan de orde. Voor de uitstoting van een aandeelhouder vanwege misdraging, een verstrekkende maatregel die slechts in zeer bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd is, kent de wet een bijzondere procedure, neergelegd in art. 2:336 e.v. BW. Uit lid 3 van deze bepaling volgt dat deze procedure in beginsel voor de rechtbank moet worden gevoerd. Voor behandeling in kortgeding kan aanleiding bestaan, maar niet in dit geval. Niet aannemelijk is geworden dat de situatie in Verf & Glas en Projecten op dit moment zo nijpend is dat het aandeelhouderschap van Juloni of De Houtakker acuut tot een einde dient te komen. Deze situatie is weliswaar gespannen, getuige de overgelegde e-mailberichten en verklaringen van werknemers, maar direct gevaar voor het voortbestaan van de in deze vennootschappen gedreven ondernemingen en door hen geboden werkgelegenheid is thans niet te duchten. Ondanks de gespannen situatie zijn er tot op heden geen aanwijzingen dat de bedrijfsvoering naar buiten toe daadwerkelijk in wezenlijke zin verstoord is geraakt. Van een prangende impasse die niet anders dan door onmiddellijke uitstoting kan worden doorbroken is evenmin sprake. Niet is bovendien gebleken dat de door de wet voorgeschreven bodemprocedure, die met meer procedurele waarborgen is omgeven, niet kan worden afgewacht.

De overige vorderingen in conventie

4.2.

Partijen zijn de (middellijk) aandeelhouders en bestuurders van Verf & Glas en Projecten. Zij dienen deze vennootschappen gezamenlijk te vertegenwoordigen, voor zover zij niet zijn gevolmachtigd zelfstandig te handelen. Anders dan [verweerder] kennelijk meent, maakt de omstandigheid dat hij feitelijk leiding geeft aan de winkel en [eiser] aan Projecten, dit niet anders. Het gegeven dat met de winkel wellicht meer winst wordt gegenereerd en de administratie minder discussie oplevert, maakt daarbij ook geen verschil. Daarbij kan niet uit het oog worden verloren dat deze beide onderdelen verschillend winstpotentieel en verschillende administraties en beheer kennen waardoor niet is uit te sluiten dat in Projecten minder winst te genereren is, terwijl gevoeglijk kan worden aangenomen dat de administratie en het beheer van Projecten wezenlijk ingewikkeldere vragen oproept dan die van de winkel. Uitganspunt is dan ook dat de beide ondernemingen in gezamenlijkheid door [verweerder] en [eiser] moeten worden geleid.

4.3.

In weerwil van deze verplichting hebben De Houtakker en [verweerder] , nadat partijen in onmin waren geraakt, eigenmachtig en tegen de wil van [eiser] en Juloni, Verf & Glas aan een nieuwe arbeidsovereenkomst gebonden en aan ingrijpende wijzigingen van een bestaande arbeidsovereenkomst. De financiële consequenties hiervan overschrijden ruimschoots de aan De Houtakker en [verweerder] verleende volmacht. Dit laatste geldt ook voor de aflossing op de geldlening van de ouders van [verweerder] aan Projecten, waartegen [eiser] zich heeft verzet. In geschil is of deze aflossing onverplicht is geschiedt, of vanwege het desverzocht niet verstrekken van zekerheid afdwingbaar was. Dit laat echter onverlet dat De Houtakker en [verweerder] ondanks het verzet van Juloni en [eiser] feitelijk tot de betaling is overgegaan, aldus haar eigen zin doordrijvend.

4.4.

Ook is er de betaling van een hoger bedrag dan € 5.000,00 aan de echtgenote van [verweerder] voor werkzaamheden aan de Facebookpagina van Verf & Glas. Dat [eiser] eerder akkoord is gegaan met betaling aan haar geeft [verweerder] geen vrijbrief voor betalingen nadien van meer dan € 5.000,00. Zeker waar het betalingen aan zijn echtgenote betreft had [verweerder] hiermee prudent moeten omgaan.

4.5.

Eigenmachtig optreden van De Houtakker en [verweerder] blijkt voorts uit het moedwillig afschermen voor Juloni en [eiser] van het kassasysteem, de boekhouding en de kluis van Verf & Glas. De Houtakker en [verweerder] hebben aldus aan Juloni en [eiser] zicht ontnomen op het reilen en zeilen van de in Verf & Glas gedreven onderneming, waarvoor zij als bestuurder medeverantwoordelijk zijn, waarbij zij als medeaandeelhouder belang hebben, en waarin zij als houder van de helft van de stemgerechtigde aandelen medezeggenschap zouden moeten hebben. De Houtakker en [verweerder] hebben zodoende hun eigen positie en die van Juloni en [eiser] in ernstige mate miskend.

4.6.

Dan is er de oprichting van Vakwerq. Vast staat dat hierin een onderneming wordt gedreven die met Verf & Glas en Projecten concurrerende activiteiten verricht en dat De Houtakker 92% van de aandelen in Vakwerq houdt. [verweerder] handelt aldus naar voorlopig oordeel in strijd met het concurrentieverbod van art. 12 van de aandeelhoudersovereenkomst, ook indien met De Houtakker en [verweerder] wordt aangenomen dat zij met Vakwerq slechts beogen tezamen bouwprojecten uit te voeren zonder het volgens hen onverantwoorde fiscale risico dat in Projecten wordt gelopen, dat zij de in Vakwerq gerealiseerde winst aan Verf & Glas afdragen en dat zij op eerste verzoek de helft van de aandelen in Vakwerq aan Juloni zullen overdragen. Feitelijk bedient Vakwerq immers dezelfde markt als Verf & Glas en Projecten. Dat Verf & Glas of Projecten daarvan volgens De Houtakker en [verweerder] geen geldelijk nadeel ondervindt doet daaraan niet af. Te meer niet nu Juloni en [eiser] dit laatste alsmede de aandelenoverdracht, die pas na dagvaarding in kort geding is aangeboden, niet zonder meer kunnen afdwingen.

4.7.

Volgens De Houtakker en [verweerder] is de oprichting van Vakwerq ingegeven door de wens bouwprojecten door zzp’ers te kunnen laten uitvoeren zonder de volgens hen in Projecten gelopen fiscale risico’s, die door Juloni en [eiser] worden ontkend. Zij hadden dit conflict echter via het bijeenroepen van een algemene vergadering en zonodig de toepassing van de conflictenregeling in de aandeelhoudersovereenkomst moeten beëindigen. Daartoe bestond gelegenheid, ondanks het verzet daartegen van Juloni en [eiser] , zoals De Houtakker en [verweerder] erkennen. Met de gekozen oplossing zetten De Houtakker en [verweerder] medezeggenschap van Juloni en [eiser] feitelijk welbewust en ten onrechte buiten spel.

4.8.

Met de facturen van Gimbrère advocaten en van ProAcc Consultancy (punten 2.12 en 2.14) hebben Juloni en [eiser] bovendien aannemelijk gemaakt dat De Houtakker en [verweerder] eigenmachtig de (aanzienlijke) kosten van diensten die aan hen, c.q. aan de alleen door hen gewenste beëindiging van het aandeelhouderschap van Juloni in Verf & Glas ten goede zouden komen, voor rekening laten komen van Verf & Glas.

4.9.

Aldus is voldoende aannemelijk geworden dat De Houtakker en [verweerder] in zodanig ernstige mate handelen in strijd met de rechten van Juloni en [eiser] uit de aandeelhoudersovereenkomst en als (middellijk) medeaandeelhouder/bestuurder van Verf & Glas en Projecten, dat bij wege van ordemaatregel schorsing van De Houtakker als bestuurder van Verf & Glas en Projecten, een verbod op het verrichten van bestuurshandeling gedurende deze schorsing, en schorsing van het stemrecht van De Houtakker als aandeelhouder in beide vennootschappen op zijn plaats zijn. De schorsingen zullen in duur worden beperkt tot en met 30 november 2017 of zo veel eerder als de reeds aangezochte Ondernemingskamer een voorziening treft. Deze periode biedt voldoende gelegenheid voor normalisatie van de verhoudingen binnen de directie van Verf & Glas en Projecten en beraad over de toekomst van deze vennootschappen.

4.10.

In dit kort geding is zoals geoordeeld onder 4.6. voldoende aannemelijk geworden dat [verweerder] het concurrentiebeding uit de aandeelhoudersovereenkomst overtreedt. Daarom bestaat tevens aanleiding De Houtakker en [verweerder] versterkt met een dwangsom te veroordelen zich op de gevorderde wijze van verdere concurrentie te onthouden.

4.11.

Niet betwist is dat Juloni en [eiser] als (middellijk) bestuurder/directeur van Verf & Glas en Projecten in beginsel recht hebben op toegang tot de administratie, het kassasysteem, het boekhoudprogramma en de kluis van Verf & Glas en Projecten. De Houtakker en [verweerder] hebben Juloni en [eiser] verwijten gemaakt die volgens De Houtakker en [verweerder] grond opleveren om deze toegang aan Juloni en [eiser] te ontzeggen. Het betreft onder meer verschil van inzicht over hoe in Projecten moet worden omgegaan met Poolse onderaannemers. Juloni en [eiser] hebben daarover extern advies ingewonnen. De Houtakker en [verweerder] zijn het daar niet mee eens, maar hun argumenten geven volstrekt onvoldoende grond om aan te kunnen nemen dat er sprake is van de door De Houtakker en [verweerder] gestelde malversaties. Ook is aangevoerd dat geen juiste boekhouding wordt gevoerd en dat uit de kluis is gestolen door [eiser] , maar deze beschuldigingen zijn evenmin feitelijk voldoende onderbouwd, zodat daarvan niet kan worden uitgegaan. Er bestaat dan voldoende grond De Houtakker en [verweerder] , zoals gevorderd, versterkt met een dwangsom te veroordelen om aan Juloni en [eiser] de hiervoor bedoelde toegang te verschaffen.

4.12.

Voor een veroordeling tot betaling van een voorschot op schadevergoeding vanwege schending van het concurrentieverbod bestaat onvoldoende aanleiding. Niet is toegelicht waarom bij toewijzing van deze geldvordering in kort geding een spoedeisend belang bestaat.

De resterende vorderingen in reconventie

4.13.

In geschil is of Juloni en [eiser] op een voor De Houtakker en [verweerder] kenbare wijze een sluitende administratie bijhouden van Projecten. Overtuigende bewijsmiddelen dat Juloni en [eiser] hierin daadwerkelijk tekortschieten hebben De Houtakker en [verweerder] niet verschaft. Ook hier lijkt vooral sprake van een verschil van inzicht over de vraag hoe moet worden omgegaan met de Poolse onderaannemers. Daarbij kan niet uit het oog worden verloren dat dit, ook vanwege recente wetswijzigingen, ingewikkelde materie is, waarin amper pasklare oplossingen bestaan. Daarnaast is betoogd dat urenstaten niet juist zouden zijn geadministreerd. Zonder dat dit evenwel hard gemaakt is.Voor bewijslevering is in kort geding geen plaats. Bij deze stand van zaken bestaat onvoldoende aanleiding Juloni Beheer BV en [eiser] te veroordelen een sluitende administratie van Projecten over te leggen.

4.14.

Het gevorderde winkelverbod hebben De Houtakker en [verweerder] gebaseerd op in deze procedure overlegde verklaringen van personeelsleden van Verf & Glas. In dat verband is het volgende van belang.

4.15.

Dat de onenigheid tussen haar directeuren tot spanningen leidt op de werkvloer van Verf & Glas die invloed hebben op het werkplezier van haar werknemers, is tot op zekere hoogte onvermijdelijk. Dat sommigen van hen negatief verklaren over de werksfeer ligt dan ook voor de hand. De vraag is of [eiser] hierin een zodanige rol speelt dat hem de toegang tot de winkel moet worden ontzegd.

4.16.

In de verklaringen wordt gewag gemaakt van een gebrek aan empathie en van eigengereid en autoritair optreden van [eiser] . Dit zijn serieuze aantijgingen, maar geen ernstige misdragingen.

4.17.

Twee verklaringen zijn afkomstig van medewerkers die hun brandbrief aan [verweerder] en [eiser] hebben opgesteld na overleg met [verweerder] over de inhoud daarvan, juist ter zake van het weren van [eiser] uit de winkel. [verweerder] heeft bovendien een van deze twee medewerkers zonder medeweten van [eiser] bevorderd. Aannemelijk is dat de andere medewerker eraan heeft meegewerkt [eiser] onwetend te houden van overleg met de boekhouder van Verf & Glas over bedrijfsopvolging en bedrijfsovername. Hiermee wil niet gezegd zijn dat de verklaringen van deze werknemers onjuist zijn, maar wel dat deze verklaringen behoedzaam moeten worden beschouwd.

4.18.

Van belang is verder dat de vestigingsmanager heeft verklaard (prod. 78 van de zijde van Juloni en [eiser] ) dat [verweerder] het personeel onder druk zet partij te kiezen. Ook dit kan niet zonder meer worden aangenomen, al was het maar omdat de vestigingsmanager familie is van [eiser] . Zonder belang is deze verklaring, die afgewogen en neutraal aandoet, echter niet.

4.19.

Ten slotte moet worden vastgesteld dat niet alle medewerkers zich hebben uitgelaten. Onzeker is dan ook wat de opinies zijn van de medewerkers die niet van zich hebben laten horen.

4.20.

Al met al is de voorzieningenrechter van oordeel dat de in dit kort geding overlegde verklaringen onvoldoende aannemelijk maken dat [eiser] zich in de winkel structureel op een zodanig wijze gedraagt dat hem de vergaande maatregel van een winkelverbod moet worden opgelegd. De daartoe strekkende vordering zal worden afgewezen.

4.21.

In art. 11 van de aandeelhoudersovereenkomst is geregeld hoe moet worden gehandeld als de stemmen in de algemene vergadering staken. Als de aandeelhouders niet binnen vijf werkdagen gezamenlijk een deskundige aanwijzen die over de in stemming gebrachte kwestie bindend zal adviseren, zal de accountant van Verf & Glas als zodanig fungeren of daartoe een derde benoemen. De Houtakker en [verweerder] hebben gevorderd [de heer Q] , boekhouder van Verf & Glas en werkzaam voor ProAcc consultancy B.V., als deskundige te benoemen. Deze vordering is thans niet toewijsbaar. Gesteld noch gebleken is dat een algemene vergadering is belegd waarin de stemmen daadwerkelijk hebben gestaakt. [de heer Q] is bovendien geen accountant. Zijn benoeming ligt ook overigens niet voor de hand. Hij is zonder medeweten van Juloni en [eiser] door Verf & Glas ingeschakeld om bedrijfsopvolging en bedrijfsovername te onderzoeken. En er zijn aanwijzingen dat [eiser] , met medeweten van [de heer Q] , van deze bemoeienissen bewust onwetend is gehouden. Verwezen wordt naar de onder punt 2.14. opgenomen feiten.

4.22.

Nu de voorwaarde voor het instellen van deze vordering in vervulling is gegaan is voorts aan de orde of Juloni Beheer B.V. vanwege het onbevoegd verrichten van handelingen geschorst dient te worden als statutair bestuurder en als stemgerechtigde aandeelhouder van Verf & Glas en Projecten. De Houtakker en [verweerder] hebben in dit verband gewezen op stukken die zij als productie 20 in het geding hebben gebracht. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is niet uit te sluiten dat het hier niet aanvaarde offertes betreft die niet als volmachtsoverschrijding kunnen worden beschouwd, zoals Juloni en [eiser] hebben opgeworpen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het in de dagelijkse gang van zaken niet ongebruikelijk was dat bij het uitbrengen van offertes de volmachtafspraken niet strikt werden nageleefd. Het gaat hier ook om handelingen verricht in de normale bedrijfsvoering en niet om ingrepen in de financiering en bemensing van en het toezicht op de onderneming zoals Juloni en [eiser] De Houtakker en [verweerder] hebben verweten. Bij deze stand van zaken kunnen in dit kort geding aan deze stukken dan ook geen consequenties worden verbonden. De vergaande maatregel van schorsing van Juloni en [eiser] acht de voorzieningenrechter mede om deze reden niet geboden.

4.23.

Voor zover De Houtakker en [verweerder] hebben beoogd aan schorsing ook diefstal uit de kluis en het accepteren van ‘zwarte’ betalingen ten grondslag te leggen, doet dit aan het voorgaande niet af. Concrete onderbouwing van deze ernstige aantijgingen is uitgebleven, terwijl De Houtakker en [verweerder] pretenderen te beschikken over hard bewijs in de vorm van beeld- en geluidsopnamen, zonder evenwel concreet te maken wat daarop te zien of te horen is. De Houtakker en [verweerder] hebben hun standpunt voor het overige niet onderbouwd. De vordering is dan ook niet toewijsbaar.

4.24.

Zonder toelichting, die ontbreekt, valt voorts niet in te zien dat Juloni en [eiser] in strijd handelen met het concurrentieverbod van art. 12 van de aandeelhoudersovereenkomst, door bij een ander dan Verf & Glas verf, glas en houten vloeren in te kopen. Zodoende begeven zij zich immers niet op de door Verf & Glas bediende markt voor verkoop van verf en glas. Hun vermoeden dat Juloni en [eiser] buiten Verf & Glas en Projecten om worden gecompenseerd voor deze aankopen en dat [eiser] heeft getracht een concurrerend bedrijf op te richten hebben De Houtakker en [verweerder] niet geconcretiseerd. Er bestaat daarom thans onvoldoende aanleiding voor het uitspreken van een verbod op verdere schending van art. 12 van de aandeelhoudersovereenkomst.

4.25.

Voor een veroordeling tot betaling van een voorschot op schadevergoeding c.q. verschuldigde boetes vanwege schending van het concurrentieverbod bestaat onvoldoende aanleiding. Niet is toegelicht waarom bij toewijzing van deze geldvordering in kort geding een spoedeisend belang bestaat.

Proceskosten

4.26.

De Houtakker en [verweerder] zullen als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van zowel de procedure in conventie, inclusief de nakosten, als de procedure in reconventie.

4.27.

De kosten aan de zijde van Juloni en [eiser] in conventie worden begroot op:

- griffierecht 618,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.434,00

4.28.

De kosten aan de zijde van Juloni en [eiser] in reconventie worden begroot op:

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 816,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1.

schorst De Houtakker B.V. met onmiddellijke ingang als bestuurder van [BV1] tot en met 30 november 2017 of zo veel eerder als de Ondernemingskamer een voorziening treft,

5.2.

verbiedt De Houtakker B.V. en [verweerder] om gedurende de in 5.1. bedoelde periode (middellijk) bestuurshandelingen te verrichten voor [BV1] en [BV2] .,

5.3.

veroordeelt De Houtakker B.V. en [verweerder] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Juloni Beheer B.V. en [eiser] een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere keer dat zij het in 5.2. uitgesproken verbod overtreden, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,

5.4.

veroordeelt De Houtakker B.V. en [verweerder] om binnen twee dagen na de betekening van dit vonnis aan Juloni Beheer B.V. en [eiser]

- zelfstandige toegang te verschaffen tot de administratie van [BV1] en [BV2] .,

- toegang te verschaffen tot het zelfstandig gebruik van (het hoofdaccount van Twinfield) van deze vennootschappen,

- toegang te verschaffen tot de kluis door het aan Juloni Beher B.V. bekendmaken van de toegangscode en

- toegang te verschaffen tot alle managementfuncties in het kassasysteem Leza,

5.5.

veroordeelt De Houtakker B.V. en [verweerder] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Juloni Beheer B.V. en [eiser] een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag dat zij niet voldoen aan de in 5.4. uitgesproken hoofdveroordeling, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

5.6.

schorst met onmiddellijke ingang het aan De Houtakker B.V. als aandeelhouder in [BV1] en in [BV2] . toekomende stemrecht tot en met 30 november 2017 of zo veel eerder als de Ondernemingskamer een voorziening treft,

5.7.

verbiedt De Houtakker B.V. en [verweerder] om gedurende hun (indirecte) aandeelhouderschap in [BV1] en [BV2] . alsmede voor de duur van drie jaren na de beëindiging van dit aandeelhouderschap, middellijk of onmiddellijk, actief of passief, direct of indirect producten en/of diensten aan te bieden die concurrerend zijn, althans concurrerend zijn te achten aan de producten en/of diensten van [BV1] en [BV2] .,

5.8.

veroordeelt De Houtakker B.V. en [verweerder] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Juloni Beheer B.V. en [eiser] een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere dag dat het in 5.7. uitgesproken verbod wordt overtreden, tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt,

5.9.

veroordeelt De Houtakker B.V. en [verweerder] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Juloni en [eiser] tot op heden begroot op € 1.434,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.10.

veroordeelt De Houtakker B.V. en [verweerder] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis is voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.11.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.12.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.13.

wijst de vorderingen af,

5.14.

veroordeelt De Houtakker B.V. en [verweerder] in de proceskosten, aan de zijde van Juloni Beheer B.V. en [eiser] tot op heden begroot op € 816,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.A.M. Vaessen en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2017 in tegenwoordigheid van de griffier, terwijl de overwegingen waarop de beslissing stoelt afzonderlijk zijn vastgelegd op 13 september 2017.