Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:4040

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
02-08-2017
Datum publicatie
02-08-2017
Zaaknummer
C/05/314161 / HZ ZA 17-35
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2019:7566
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

'Named perils' verzekering. Schade als gevolg van op 26-6-2016 gevallen hagel niet gedekt onder stormverzekering. Hagelstenen vallen onder hagel in de zin van polisvoorwaarden. Hagelstenen verzekerd onder hagelverzekering.

C/05/314161 / HZ ZA 17-35

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4084
Prg. 2017/252 met annotatie van P.J.M. Ros
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rolnummer: C/05/314161 / HZ ZA 17-35

Vonnis van 2 augustus 2017

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma

[eisende partij sub 1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [eisende partij sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [eisende partij sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. G.R.A.G. Goorts te Deurne,

tegen

de naamloze vennootschap

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

tevens handelend onder de naam Interpolis

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagde,

advocaat mr. D.J. van der Kolk te Rotterdam.

Partijen zullen hierna [eisers] en Interpolis genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 26 juli 2017

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 13 juni 2017.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eisers] is een vennootschap onder firma die haar bedrijf maakt van het fokken en houden van varkens. Interpolis is een vennootschap die een schadeverzekeringsbedrijf uitoefent.

2.2.

[eisers] heeft, via haar assurantietussenpersoon Rabobank Peelland Zuid, een verzekering afgesloten ten behoeve van het varkensfokbedrijf. De verzekering betreft een “Interpolis Bedrijven Compact Polis”. Ten aanzien van de gebouwen van [eisers] is in de “Bedrijven Compact Polis” van [eisers] het volgende opgenomen:

“Dekking brand, storm

Verzekerd bedrag (…)

Eigen risico 1 brand, storm € 1.250,- bij stormschade

Clausules 1 Clausuleblad terrorismedekking, 2 Exclusief BTW (…)

Voorwaarden hoofdstuk 1 paragraaf 1”

2.3.

In de verzekeringsvoorwaarden, versie 5.3 van januari 2014 is het volgende opgenomen:

“Hoofdstuk 1: Gebouwen

Paragraaf 1

Brand, storm

(…)

Omvang van de verzekering

De verzekering dekt schade aan gebouwen die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door:

(…)

storm , tenzij de schade is ontstaan aan gebouwen die aan drie of meer zijden open zijn. Daaronder worden in elk geval eenroedige en meerroedige hooi- en korenbergen begrepen.”

2.4.

In de verzekeringsvoorwaarden, versie 5.4 van januari 2015 en versie 5.5 van januari 2016, is het volgende opgenomen:

“Hoofdstuk 1: Gebouwen

Paragraaf 1

Brand, storm

(…)

Omvang van de verzekering

De verzekering dekt schade aan gebouwen die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door:

(…)

storm , tenzij de schade is ontstaan aan gebouwen die aan drie of meer zijden open zijn. (…) Onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan.”

2.5.

In de begrippenlijst die deel uitmaakt van de hiervoor genoemde verzekeringsvoorwaarden is opgenomen:

Hagel

Onder hagel wordt neerslag in de vorm van ijskorrels verstaan.

(…)

Storm

Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde.”

2.6.

Op 23 juni 2016 is [plaats] , waar het bedrijf van [eisers] is gevestigd, getroffen door storm en zware buien. Tijdens deze storm en buien is schade ontstaan aan de gebouwen van het bedrijf van [eisers]

2.7.

Op 24 juni 2016 heeft [eisers] via haar assurantietussenpersoon bij Interpolis gemeld dat zij schade heeft geleden.

2.8.

Bij e-mail van 5 september 2016 heeft Interpolis [eisers] het volgende bericht:

“Geen causaal verband storm en hagelschade

Wij betwisten dat er sprake is van een causaal verband tussen storm en de ontstane hagelschade van 23 juni 2016. Het schadebeeld dat op 23 juni 2016 is ontstaan bestaat uit gaten en deuken. Dit schadebeeld is toe te schrijven aan de inslag van hagelstenen. Hoe de hagelstenen tot stand zijn gekomen en wat de omvang daarvan is geweest, is daarbij niet relevant. Ook als er een causaal verband zou bestaan tussen de storm en de (omvang van de) hagelschade, wat wij betwisten, kunnen wij niet tot uitkering overgaan. Volgens de polisvoorwaarden is immers de schade die tijdens een storm door de inslag van hagel ontstaat niet verzekerd onder uw stormdekking. Dit kunt u teruglezen in de Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch onder hoofdstuk 1, paragraaf 1. Hagelschade kan afzonderlijk meeverzekerd worden.


Schade door storm

Uw gebouwen zijn verzekerd voor het risico van storm. Onder de stormdekking wordt schade die het directe gevolg is van storm vergoed. Dit betekent inderdaad dat wanneer er door storm een tak uit de boom waait en op uw dak valt, deze schade als stormschade in behandeling wordt genomen. Hierbij is sprake van een causaal verband tussen het afbreken van de tak door storm en de schade die daardoor aan uw dak ontstaat. Bovendien is schade die op zo’n wijze ontstaat niet van de stormdekking uitgezonderd.

Conclusie

De schade van 23 juni 2016 is het directe gevolg van hagel. De schade valt niet onder het evenement zoals omschreven in de stormdekking. U heeft geen hageldekking afgesloten voor uw gebouwen. Dit betekent dat wij de schade niet in behandeling nemen.”

2.9.

Partijen verschillen van mening of Interpolis op grond van de verzekeringsovereenkomst door [eisers] op 23 juni 2016 geleden schade moet vergoeden.

3 Het geschil

3.1.

[eisers] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Interpolis zal veroordelen:

I. tot nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de verzekeringsovereenkomst met polisnummer [polisnummer] met [eisers] en Interpolis aldus te veroordelen tot schade-uitkering, in die zin dat Interpolis wordt veroordeeld aan [eisers] te voldoen, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, een bedrag ter zake van schadevergoeding ad € 180.437,49 exclusief BTW, zulks te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a jo. 6:120 BW, althans de wettelijke rente ex artikel 6:119 jo. 6:120 BW, zulks met ingang van 23 juni 2016, althans met ingang van de dag dezer dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening,

II. om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eisers] te voldoen wegens buitengerechtelijke kosten, een bedrag van € 2.579,37 exclusief BTW, althans een zodanig bedrag zoals uw rechtbank in goede justitie mag vermenen te bepalen, nog te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening,

III. in de kosten van deze procedure, inclusief de gevorderde nakosten, en inclusief de gevorderde deskundigenkosten ad € 2.178,00 inclusief BTW zulks nog te vermeerderen met de wettelijke rente over de factuurbedragen vanaf de respectieve vervaldata der facturen tot aan de dag der algehele voldoening, althans vanaf 3 januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, met uitdrukkelijke bepaling dat Interpolis de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd zal zijn als zij de proceskosten niet binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis zal hebben betaald.

3.2.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt [eisers] de volgende stellingen aan haar vorderingen ten grondslag. De schade van [eisers] als gevolg van de gebeurtenissen van 23 juni 2016 valt onder de dekkingsomvang van de verzekering. Er was op 23 juni 2016 sprake van een storm en [eisers] mocht er op vertrouwen dat zij, net als vóór de verlenging van de verzekering, mede tegen hagelschade verzekerd was. Een beroep op de beperkende clausule in de polisvoorwaarden kan Interpolis niet baten omdat de schade niet veroorzaakt is door “hagel” in de zin van de polisvoorwaarden. Op grond van de contra proferentem regel dient de voor [eisers] meest gunstige uitleg van de beperkende zinsnede te prevaleren. Dit betekent dat de beperking niet kan zien op schade die tijdens een storm is aangericht door hagelbollen met een omvang als waarvan sprake was op 23 juni 2016. De schade is bovendien niet uitsluitend door “hagel” veroorzaakt. Zonder supercel zouden zich geen ijsbollen hebben gevormd met een omvang als op 23 juni 2016 en die met een zo grote kracht op de gebouwen van [eisers] zijn neergekomen en daardoor de schade van € 180.437,49 exclusief BTW hebben kunnen aanrichten. De oorzaak van het ontstaan van de schade is een combinatie van factoren die niet uitsluitend aan “hagel” kan worden toegerekend.

3.3.

Interpolis heeft geconcludeerd dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [eisers] niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar vorderingen zal afwijzen, met veroordeling van [eisers] in de proceskosten en nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente indien die kosten niet binnen twee weken na dagtekening van dit vonnis aan Interpolis zijn voldaan.

3.4.

Interpolis voert het volgende verweer. Zij stelt dat in de polisvoorwaarden voor wat betreft stormdekking is opgenomen dat de verzekering dekking biedt voor schade die is ontstaan door storm waaronder niet wordt verstaan de schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan. Het staat de verzekeraar vrij de dekking onder de polis zo te omschrijven zoals zij dat wenselijk acht. Voor hagel kan op basis van een “named perils polis” apart dekking worden ingekocht hetgeen [eisers] niet heeft gedaan, met uitzondering van een hageldekking met ingang van 11 november 2015 op de zonnepanelen van [eisers] De schade zoals deze is ontstaan bij [eisers] op 23 juni 2016 is hagelschade. Hagelschade valt niet onder de dekking van de verzekering van [eisers]

4. De beoordeling

4.1.

De vraag die partijen verdeeld houdt, is of sprake is van schade die is veroorzaakt door een onder de verzekeringspolis van [eisers] gedekt evenement. Beoordeeld moet derhalve worden of [eisers] recht heeft op dekking onder de polis. Vooropgesteld wordt dat [eisers] dient te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een gedekt evenement.

4.2.

[eisers] stelt zich primair op het standpunt dat hagel wel is verzekerd en dat derhalve sprake is van een onder de polisvoorwaarden gedekt evenement. Zij beroept zich hiervoor op de in de verzekeringsvoorwaarden versie 5.3 (januari 2014) opgenomen dekkingsomschrijving: “storm, tenzij de schade is ontstaan aan gebouwen die aan drie of meer zijden open zijn. Daaronder worden in elk geval eenroedige en meerroedige hooi- en korenbergen begrepen.” Interpolis betoogt dat de door [eisers] geclaimde hagelschade niet is gedekt onder de verzekering. Zij verwijst daartoe naar de in de versie 5.4 en 5.5 opgenomen dekkingsomschrijving van storm, waarin de volgende toevoeging is opgenomen: “Onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan.”

4.3.

Uitgangspunt is dat het een verzekeraar vrijstaat om in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Dat brengt de vrijheid met zich om daarbij binnen een samenhangend feitencomplex slechts aan bepaalde feiten of omstandigheden (rechts)gevolgen te verbinden en aan andere niet, dan wel onderscheid te maken tussen gevallen die feitelijk zeer dicht bij elkaar liggen (zie Hoge Raad 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793). [eisers] heeft, via de Rabobank Peelland Zuid als assurantietussenpersoon, bij Interpolis een “Bedrijven Compact Polis Agrarisch” afgesloten. Dit is een “named perils” polis inhoudende een polis die dekking biedt voor specifieke in de polis beschreven evenementen (de “named perils”). Uit de polisvoorwaarden volgt dat een verzekeringnemer zich kan verzekeren voor, onder meer, de named perils brand, storm en hagel. In de polis is vastgelegd voor welke evenementen een verzekeringnemer verzekerd is.

Uit de polis d.d. 29 april 2016 van [eisers] blijkt dat [eisers] haar gebouwen heeft verzekerd voor brand en storm. [eisers] heeft alleen haar zonnepanelen in 2015 aanvullend verzekerd voor hagel. [eisers] heeft tijdens de zitting verklaard dat zij bewust ervoor heeft gekozen haar zonnepanelen wel aanvullend te verzekeren voor hagelschade, maar haar gebouwen niet. Deze beslissing is destijds door [eisers] genomen ervan uitgaande dat glas kwetsbaar is en hagel de zonnepanelen zou kunnen beschadigen, maar dat dit risico voor de daken van de gebouwen niet in dezelfde mate gold. [eisers] heeft derhalve weloverwogen ervoor gekozen haar gebouwen wel voor brand en storm te verzekeren, maar niet voor hagelschade, met uitzondering van haar zonnepanelen.

4.4.

Het standpunt van [eisers] dat “hagel” is meeverzekerd bij storm is gebaseerd op haar stelling dat de dekkingsomschrijving van storm in de versies 5.4 en 5.5 een beperking inhoudt ten opzichte van versie 5.3. Dit verschil in dekkingsomschrijving is aan te merken als een wijziging van de polisvoorwaarden, waarover [eisers] door Interpolis had moeten worden geïnformeerd. Door dit niet te doen heeft Interpolis haar zorgplicht geschonden en mocht [eisers] gerechtvaardigd erop vertrouwen dat zij net als vóór de wijziging onder storm tevens voor hagelschade was verzekerd, aldus [eisers]

Anders dan [eisers] heeft betoogd, is de rechtbank van oordeel dat Interpolis aan haar zorgplicht heeft voldaan door toezending van de verzekeringsvoorwaarden versie 5.4 (januari 2015) en versie 5.5. (januari 2016) aan [eisers] Interpolis heeft betwist dat de in de dekkingsomschrijving toegevoegde zin: “Onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan.” moet worden aangemerkt als wijziging. Dat [eisers] het verschil tussen versie 5.3 enerzijds en de versies 5.4 en 5.5 anderzijds heeft kunnen begrijpen als een verduidelijking volgt uit het onderscheid dat in de verzekeringsvoorwaarden in zowel versie 5.3 als de versies 5.4 en 5.5 in duidelijk kenbare bewoordingen wordt gemaakt tussen enerzijds dekking voor brand- en stormschade in hoofdstuk 1, paragraaf 1 van de verzekeringsvoorwaarden en anderzijds dekking voor hagelschade in hoofdstuk 1, paragraaf 6 van de verzekeringsvoorwaarden. Dit betekent dat het reeds onder versie 5.3 in januari 2014 voor [eisers] duidelijk moet zijn geweest dat hij de gebouwen ook tegen hagelschade kon verzekeren. Bovendien heeft [eisers] per 11 november 2015 ervoor gekozen de zonnepanelen op het bedrijf ook te verzekeren tegen hagelschade. Tijdens de zitting is gebleken dat [eisers] deze beslissing weloverwogen heeft genomen. Het tijdstip van 11 november 2015 is gelegen nadat versie 5.3 van de verzekeringsvoorwaarden is verduidelijkt zoals hiervoor beschreven. Hieruit volgt dat [eisers] niet gerechtvaardigd erop heeft mogen vertrouwen dat zij voor wat betreft de gebouwen verzekerd was voor hagelschade, met uitzondering van de in november 2015 aanvullend tegen hagelschade verzekerde zonnepanelen.

4.5.

Ten aanzien van het subsidiaire standpunt van [eisers] dat er op 23 juni 2016 in [plaats] geen hagel is gevallen als bedoeld in hoofdstuk 1, paragraaf 1 van de verzekeringsvoorwaarden, overweegt de rechtbank als volgt. [eisers] heeft gesteld dat op 23 juni 2016 geen sprake is geweest van een normale hagelbui met neerslag in de vorm van ijskorrels maar van ijsbollen die in staat waren dakpannen te doorboren. De ijsbollen zijn niet te scharen onder de definitie van neerslag in de vorm van ijskorrels, de definitie die Interpolis in haar verzekeringsvoorwaarden heeft opgenomen.

De vraag die beantwoord moet worden is of de neerslag in de vorm van ijsbollen moet worden aangemerkt als hagel in de zin van de polisvoorwaarden. Het gaat hier om de uitleg van de polisvoorwaarden, die deel uitmaken van een verzekeringspolis. Nu over dergelijke voorwaarden niet tussen partijen pleegt te worden onderhandeld, is de uitleg daarvan met name afhankelijk van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel.

4.6.

Partijen zijn het er over eens dat op 23 juni 2016 in [plaats] neerslag is gevallen. Het rapport1 van MeteoGroup van 27 oktober 2016 vermeldt:

“In de tweede helft van de avond betreft het meest markante weerfenomeen het overtrekken van de zeer zware onweersbui: een supercel. Dit is een bijzonder zware onweersbui, welke veelal gepaard gaat met zware neerslag, zeer zware windstoten (definitie zeer zware windstoten: windstoten hoger dan 28 m/s), grootschalige onweersactiviteit en grote hagelstenen.

Een supercel is een optimaal georganiseerde onweersbui die door deze organisatie een grote kracht en relatief lange levensduur kan bereiken. (…)

De sterke stijgstroom in de gekantelde ‘schoorsteen’ waarin de warme vochtige lucht naar grotere hoogte wordt gejaagd, bevordert de vorming van grote tot zeer grote hagelstenen. (…)

Bij zeer zware buien, zoals in het geval van de supercel, zijn de opgaande en neergaande luchtbewegingen (up- en downdraft) zeer krachtig, waardoor de aangroei van de hagel erg lang kan doorgaan; pas als de hagel door aangroei erg groot/zwaar is geworden, kan zij zich onttrekken aan de luchtbewegingen binnen de bui, en het aardoppervlak bereiken. Dit is ook de reden dat de hagelstenen uit een supercel in de regel groter zijn dan uit een reguliere (hagel)bui.”

4.7.

In het rapport van MeteoGroup2 van 27 september 2016 is de vraag “Wat is hagel?” als volgt beantwoord:

“Bewolking hoger in de atmosfeer manifesteert zich als ijskristallen. Bij buien vinden opgaande en neergaande luchtbewegingen plaats, waarin deze ijskristallen heen en weer bewegen. Wanneer deze ijskristallen op lagere hoogte smelten vervolgens in een opgaande beweging weer bevriezen, groeit langzaam een doorzichtig laagje ijs aan. Dit wordt hagel genoemd. Wanneer de hagel te zwaar wordt of buiten de luchtbewegingen van de bui geraakt, zal hagel het aardoppervlak bereiken. Bij zeer zware buien, zoals in de case van de supercel, zijn de opgaande en neergaande luchtbewegingen (up- en downdraft) zeer groot, waardoor de aangroei van hagel erg lang kan doorgaan; pas als de hagel door aangroei erg groot/zwaar is geworden, kan zij zich onttrekken aan de luchtbewegingen binnen de bui, en het aardoppervlak bereiken.”

4.8.

Beide rapporten beschrijven op duidelijke wijze het ontstaan van hagel en waarom op 23 juni 2016 door de supercel de ijskristallen als gevolg van de opgaande en neergaande luchtbewegingen steeds opnieuw met een laagje ijs hebben kunnen groeien. MeteoGroup blijft in beide rapporten de neerslag in de vorm van hagel, die door aangroei erg groot is geworden, hagel noemen. In de brief van 29 september 2016 van R. Wijnhoven, senior meteoroloog van MeteoGroup, is opgenomen:

“Deze objecten hebben de benaming hagel, ongeacht de vorm, de afmeting of het gewicht van deze objecten.”

4.9.

Op de website3 van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (hierna: KNMI) is als definitie van hagel opgenomen:

“Hagel

Hagelstenen zijn harde klompjes ijs. Ze ontstaan in buienwolken waarin sterke luchtstromingen omhoog en omlaag gaan. (…)

Echte hagel

Hagel komt voor in twee soorten. De eerste soort is ‘harde’, ofwel ‘echte hagel’. Deze bestaat uit harde, massieve en enigszins doorzichtige ijsklompen. Harde hagel, ook wel zomerhagel genoemd, ontstaat in stevige zomerse buien. Meestal bij warm weer en in combinatie met onweer. De hagelstenen zijn vaak kleiner dan een centimeter in doorsnede, maar kunnen bij bijzonder zware buien meer dan vijf centimeter groot zijn. Deze grote hagelstenen kunnen grote schade veroorzaken.

Korrelhagel

De tweede soort hagel is korrelhagel, ook wel ‘zachte hagel’ genoemd. Korrelhagel bestaat uit witte, ondoorzichtige korreltjes, die relatief veel lucht bevatten. Korrelhagel wordt gevormd in buien bij koud weer, meestal in het winterhalfjaar. De hagelkorrels zijn enkele millimeters groot. In de praktijk kunnen er ook overgangsvormen tussen beide soorten hagel voorkomen.”

4.10.

In het bericht4 van het KNMI over het weer op 23 juni 2016 is opgenomen:

“In het zuidoosten van Brabant groeide één bui uit tot een zogenaamde ‘supercel’(kaart 4). Deze bui trok in Noordoostelijke richting en veroorzaakte zeer grote schade, met name door grote hagelstenen. Op een flink aantal plaatsen viel hagel met een doorsnede van 4-6 centimeter. Lokaal zijn zelfs stenen gevallen met een doorsnede van 7-10 centimeter. Daarmee behoren deze stenen tot de grootste die de afgelopen 25 jaar in Nederland zijn waargenomen.”

4.11.

De senior meteoroloog van MeteoGroup en het KNMI betitelen de neerslag die op 23 juni 2016 is gevallen ongeacht de omvang als ‘hagel’.

4.12.

Uitleg van de polisvoorwaarden, gelet op de objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel, leidt naar het oordeel van de rechtbank ertoe dat onder het begrip hagel in de polisvoorwaarden dient te worden verstaan iedere vorm van neerslag die als ijskorrels valt ongeacht de grootte daarvan. De rechtbank slaat hierbij acht op de tekst van de definitie van hagel in de polisvoorwaarden van Interpolis, op de website van het KNMI, op de rapporten van MeteoGroup en op het bericht van het KNMI over het weer op 23 juni 2013 waarin de neerslag steeds hagel wordt genoemd. Dat de hagelkorrels op 23 juni 2013 groter dan gemiddeld zijn geweest als het gevolg van de supercel heeft niet tot gevolg dat in dit geval geen sprake meer zou zijn van hagel als bedoeld in de polisvoorwaarden.

4.13.

[eisers] heeft een beroep gedaan op de contra proferentem uitleg als bedoeld in artikel 6:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit beroep slaagt reeds niet omdat [eisers] geen consument is, waarvoor deze bepaling geldt. De verzekering, een ‘Bedrijven Compact Polis Agrarisch’, is immers afgesloten ten behoeve van de door [eisers] gedreven onderneming. Daarbij komt dat [eisers] bij het afsluiten van de polis is bijgestaan door een onafhankelijke professionele assurantietussenpersoon, Rabobank Peelland Zuid.

4.14.

[eisers] heeft gesteld dat de schade aan haar gebouwen is veroorzaakt door een combinatie van factoren bestaande uit hagel, water, storm en opstuwingen van koude en warme luchtstromen die bij meteorologen bekend staat als een supercel. De schade bestaat volgens [eisers] uit gaten in de dakbedekkingen. In de offerte van Topfinish.net5, een bedrijf dat is gespecialiseerd in restyling en schadeherstel dak- en gevelbeplating, is opgenomen:

“Werkzaamheden betreffen het vervangen / herstellen van dakpanelen, gevelbeplating, goten en overheaddeuren die als gevolg van storm beschadigd zijn geraakt.”

4.15.

In het in opdracht van Interpolis opgestelde expertiserapport van 16 februari 2017 van Wijnhoven en Schuurbiers6 is opgenomen:

“Tijdens onze inspectie op 7 februari zagen wij het volgende schadebeeld:

 • -

  De golfplaten daken zijn op zeer veel plaatsen geperforeerd met gaten van enkele centimeters tot een doorsnede van 10 tot wel 20 cm. Verzekerde heeft veel van de gaten met purschuim gevuld.

 • -

  De lichtplaten van gebouw 117 zijn zichtbaar geraakt, maar niet geperforeerd.

 • -

  De stalen dakplaten op gebouw 105, 107 en gebouw 116 zijn zichtbaar geraakt en licht gedeukt.

 • -

  Daarnaast zijn er enorm veel langwerpige roestplekken door afbladerende coating welke door verzekerde zijn voorzien van purschuim en roestplekken door afbladerende coating bij de boutgaten en de plaatovergangen.

 • -

  De zonnepanelen zijn niet zichtbaar beschadigd.

 • -

  De stalen gevelplaten vertonen deuken. De coating van de stalen gevelplaten aan de achterzijde van gebouw 116 ter plaatse van de luchtwasser laat op veel plaatsen los.”

4.16.

De “conclusie” van het expertiserapport7 luidt:

“Op basis van ons onderzoek van het schadebeeld in het algemeen en de gaten in detail, concludeerden wij dat de beschadigingen in de vorm van gaten in de golfplaten en deuken in de stalen dak- en gevelplaten het gevolg zijn van de hagel.

De roestvorming en afbladerende coating van de stalen dakplaten is het gevolg van een eigen gebrek. (…)”

4.17.

In het licht van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de rechtens relevante schadeoorzaak is gelegen in de op 23 juni 2016 gevallen hagel. Dat de hagel is ontstaan in de supercel doet daar niet aan af. [eisers] heeft onvoldoende gesteld dat zij schade heeft geleden als gevolg van een onder de polisvoorwaarden gedekt evenement.

4.18.

Voor zover [eisers] heeft gesteld dat andere verzekeraars de schade als gevolg van het weer op 23 juni 2016 zouden hebben vergoed als stormschade, kan dit niet leiden tot een ander oordeel. Gesteld noch gebleken is dat Interpolis in vergelijkbare gevallen wél tot uitkering is overgegaan.

4.19.

[eisers] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Interpolis worden vastgesteld op:

- dagvaarding € 97,31

- griffierecht € 3.894,00

- salaris advocaat € 2.842,00 (2 punten × tarief € 1.421,00)

Totaal € 6.833,31

4.20.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van Interpolis tot op heden vastgesteld op € 6.833,31, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt [eisers] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [eisers] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4.

verklaart dit vonnis, behoudens het onder 5.3. bepaalde, tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.M. Strens-Meulemeester, mr. P.F.A. Bierbooms en mr. S. Kropman en in het openbaar uitgesproken op 2 augustus 2017.

SK/St/PB

1 Dagvaarding, bijlage 12, pagina 3 en 4

2 Conclusie van antwoord, productie 5, pagina 10

3 Conclusie van antwoord, productie 7

4 conclusie van antwoord, productie 6, pagina 5

5 dagvaarding, bijlage 8

6 conclusie van antwoord, productie 3, pagina 4

7 conclusie van antwoord, productie 3, pagina 7