Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:1723

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
30-03-2017
Datum publicatie
30-03-2017
Zaaknummer
AWB - 17 _ 1169
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Tibetaanse Mastiff mag van de voorzieningenrechter onder strenge voorwaarden terug naar haar eigenaren

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 17/1169

uitspraak van de voorzieningenrechter van

op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoeker] en [verzoekster] te [woonplaats] , verzoekers

(gemachtigde: mr. J. Biemond),

en

de burgemeester van de gemeente Nunspeet, verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 27 oktober 2016 heeft verweerder verzoekers gelast tot afgifte van hond Luna vanwege verstoring van de openbare orde door meerdere bijtincidenten. Luna is ondergebracht bij een door de overheid aangewezen opslaghouder. In opdracht van verweerder is Luna getest op haar gedrag en van deze test is een rapport opgemaakt.

Op 2 februari 2017 hebben verzoekers verweerder primair toestemming gevraagd met Luna bij hondendeskundige L. De Boer te trainen, subsidiair Luna aan hen te retourneren.

Bij besluit van 6 februari 2017 heeft verweerder besloten verzoekers hond Luna te herplaatsen en niet aan verzoekers terug te geven.

Verzoekers hebben tegen het besluit tot inbeslagname geen bezwaar gemaakt zodat dit besluit in rechte vaststaat. Tegen het besluit van 6 februari 2017 hebben verzoekers wel bezwaar gemaakt. Verzoekers hebben de voorzieningenrechter tevens verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Bij uitspraak van de voorzieningenrechter van 6 maart 2017 is het besluit geschorst in afwachting van de behandeling van het verzoek ter zitting.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 maart 2017. Verzoekers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door B. Hinderks en mr. Klompenburg.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

2. In het besluit van 7 februari 2017 heeft verweerder aan verzoekers medegedeeld dat hij op basis van het rapport van dr. C.M. Vinke, werkzaam als gedragsbioloog aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (hierna: Vinke), van 14 december 2016 heeft besloten Luna te herplaatsen en niet aan verzoekers terug te geven. Uit de gedragstest blijkt dat er sprake is van een hoog risico op herhaling van bijtincidenten. De kans dat Luna opnieuw gaat bijten is heel groot, aldus verweerder.

3. Namens verzoekers is betoogd dat verweerder zich niet heeft kunnen baseren op de resultaten van het onderzoek omdat de testresultaten niet overeenstemmen met de conclusie van de deskundige dat de prognose dat het met Luna nog goed gaat komen, ook na training, als zeer slecht moet worden ingeschat.

4. Op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet is de burgemeester bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde. Er moet dus sprake zijn van verstoring van de openbare orde of van ernstige vrees daarvoor. Ook moet het geven van het bevel noodzakelijk zijn voor het herstel of de handhaving van de openbare orde, terwijl een even belangrijke eis is dat de maatregel proportioneel en subsidiair is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit het voorgaande volgt dat de burgemeester de hem in artikel 172, derde lid, Gemeentewet gegeven bevoegdheid slechts in uitzonderingssituaties mag uitoefenen. Van zo’n situatie zal in het algemeen eerst sprake kunnen zijn indien er geen andere, minder vergaande maatregelen aanwendbaar zijn.

5. Op het moment van het geven van het bevel van 27 oktober 2016 tot afgifte van Luna was sprake van verstoring van de openbare orde omdat Luna op 1 oktober 2016 een buurvrouw, die op haar fiets in de buurt van de woning van verzoekers reed, heeft gebeten, waarna deze buurvrouw als gevolg van complicaties na de behandeling van de wond enige tijd in het ziekenhuis moest verblijven. Op 25 oktober 2016 heeft Luna een andere hond aangevallen, die aan de gevolgen hiervan is overleden. In de buurt is als gevolg van deze incidenten, gecombineerd met eerdere incidenten, een situatie ontstaan die door de burgemeester als verstoring van de openbare orde is beschouwd en die aanleiding heeft gegeven tot de inbeslagname van Luna.

6. Het thans bestreden besluit, waarbij de burgemeester op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet, ter voorkoming van het ontstaan van (verdere) verstoring van de openbare orde heeft besloten tot herplaatsing van Luna en weigering om haar aan verzoekers terug te geven, is gebaseerd op het rapport van Vinke.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder zich niet zonder meer kunnen baseren op de conclusie van de deskundige. Bij geen van de 19 testonderdelen scoort Luna met dreiggedrag, uitvallen of bijten. Wel reageert zij bij verschillende onderdelen angstig en is zij niet tot spelen te bewegen. Waar het onderdelen aanlijnen, transport en commando’s betreft wordt aangegeven dat Luna zonder gevaar is te manipuleren en op (enkele) commando’s een (paar) keer reageert. Haar karakter wordt omschreven als: onzeker, alleen sociaal naar bekende personen, weinig sociaal naar personen, passief, matig opgewonden en territoriaal. De opslaghouder vindt Luna wel plaatsbaar, maar ze moet wel aangelijnd blijven en men moet uitkijken met nieuwe, vreemde situaties. Ook overigens wordt in de beschrijving van de uitgevoerde testonderdelen niet duidelijk uit welke gedragingen van Luna kan worden afgeleid dat zij niet leerbaar zou zijn.

Ook in het op verzoek van verzoekers opgemaakte rapport van 23 februari 2017 van gedragsdeskundige L. de Boer, werkzaam bij Hondengedragcentrum Nederland (hierna: De Boer) wordt gewezen op de tegenstrijdigheden tussen de testresultaten en de conclusie van Vinke. De Boer wijst er op dat uit de resultaten blijkt dat Luna signalen afgeeft die aangeven dat zij geen ruzie wil, de confrontatie uit de weg gaat en dat zij onderdanig is. De enige test waarbij Luna “agressief” reageert is de kenneltest, waarbij Luna gromt en blaft met wegkijken en een lage houding op eerste nadering door de testers, aan de kunsthand en de hand van de testpersoon snuffelt, waarna zij diep gromt. De conclusie van Vinke dat Luna bijt zonder waarschuwing, wordt door De Boer in de testresultaten niet teruggevonden. Luna geeft naar de mening van De Boer dus wel aan wanneer zij gaat bijten.

De voorzieningenrechter overweegt voorts dat hondenbegeleider [naam] verzoekers naar aanleiding van het bijtincident van 1 oktober 2016 heeft bezocht en Luna hierbij heeft geobserveerd. Blijkens het op 13 oktober 2016 naar waarheid opgemaakte rapport van [naam] , brigadier van politie eenheid Oost-Nederland zag hij dat Luna er verzorgd uitzag en goed luisterde en tijdens het onderzoek rustig en onderzoekend door middel van snuffelend rondliep. [naam] adviseert verweerder in zijn rapport Luna als gevaarlijk aan te merken, een kort aanlijn- en muilkorfgebod te geven en de eigenaar ervoor te laten zorgen dat Luna zonder beding niet los in de woning of het terrein/tuin afkomt.

De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder bij de totstandkoming van het bestreden besluit met dit advies geen rekening heeft gehouden.

7. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat het bestreden besluit in bezwaar niet in stand zal kunnen blijven omdat niet is voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en verweerder zich niet zonder meer heeft kunnen baseren op het rapport van Vinke. Hierbij wijst de voorzieningenrechter er nog op dat de conclusie van Vinke dat het risico bij Luna als zeer hoog moet worden ingeschat voor mensen en honden, wordt vergezeld van de restrictie zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen (vetgedrukt in de originele tekst). De ter zitting namens verweerder overhandigde reactie van Vinke op het rapport van De Boer is door de voorzieningenrechter niet bij de beoordeling betrokken omdat verzoekers en hun gemachtigde hierop niet hebben kunnen reageren. Deze reactie zal kunnen worden besproken tijdens de zitting van de hoorcommissie die, naar ter zitting is aangegeven, plaats zal vinden op 4 april aanstaande.

8. In het kader van de door de voorzieningenrechter te hanteren belangenafweging overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Verweerder heeft belang bij het handhaven van de openbare orde maar niet is gebleken dat het besluit om Luna te herplaatsen en niet terug te geven aan verzoekers voldoet aan de op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet aan een dergelijk besluit te stellen eisen. Aan de andere kant staan de belangen van verzoekers en Luna om te worden herenigd. Ter zitting hebben verzoekers aangegeven dat inmiddels in hun woning en de tuin maatregelen zijn genomen om het ontsnappen van Luna te voorkomen. Ook hebben zij een muilkorf aangeschaft die voldoet aan de door De Boer gestelde eisen en hebben zij zich bereid verklaard om Luna in overleg met De Boer en onder goede begeleiding te trainen en deze training met medicatie te ondersteunen, zolang De Boer dit nodig vindt.

De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding de reeds eerder uitgesproken schorsing te handhaven en daarbij te bepalen dat verweerder Luna aan verzoekers dient terug te geven, mits verzoekers ervoor zorgen dat Luna de tuin en woning niet zonder begeleiding kan verlaten, dat Luna de woning en tuin alleen met een muilkorf en aangelijnd onder begeleiding van verzoeker of verzoekster mag verlaten, dat verzoekers Luna in overleg met De Boer een (gedrags)training laten volgen die voldoet aan de door L. de Boer te stellen voorwaarden en dat Luna in overleg met de dierenarts zo nodig medicatie krijgt als door L. de Boer aangeraden. Verder dienen verzoekers in overleg met en na goedkeuring van een bijzonder opsporingsambtenaar (boa) van verweerder dan wel de hondenbrigade van verweerder zo nodig aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen in hun woning en tuin. Bovendien dienen verzoekers de hondenbrigade van verweerder op de hoogte te houden van de resultaten van de training en de (eventuele) medische behandeling. Mochten verzoekers zich niet aan deze voorwaarden houden kan verweerder opheffing van de uitgesproken schorsing vragen. De voorzieningenrechter zal daarbij bepalen dat de schorsing tot zes weken na de bekendmaking van het besluit op bezwaar zal voortduren.

9. De voorzieningenrechter zal verweerder veroordelen in de door verzoekers gemaakte proceskosten. Deze kosten zijn met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht begroot op € 990 voor kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (1 punt voor het indienen van het verzoek om een voorlopige voorziening, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 495 en wegingsfactor 1) en € 179 voor de werkzaamheden van De Boer, alsmede € 52,64 in verband met de reiskosten van verzoekers ( [woonplaats] -Arnhem, op basis van tweede klas openbaar vervoer). Omdat verzoeker de verletkosten niet heeft onderbouwd zal de voorzieningenrechter gelet op het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht uitgaan van het laagste tarief, zijnde € 7,- per uur, hetgeen neerkomt op een totaal van € 56,-. Dit leidt tot een totaal € 1.277,64 (€ 990 + € 179 + € 52,64 + € 56).

De reiskosten van de gemachtigde voor het traject Den Haag-Arnhem zijn inbegrepen in de forfaitaire vergoeding en komen om die reden niet voor vergoeding in aanmerking.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- handhaaft de op 6 maart 2017 uitgesproken schorsing van het besluit van 6 februari 2017 tot zes weken na de bekendmaking van het besluit op bezwaar;

- bepaalt dat verweerder Luna aan verzoekers teruggeeft;

- bepaalt dat verzoekers ervoor zorgen dat Luna de tuin en woning niet zonder begeleiding kan verlaten;

- bepaalt dat Luna de woning en tuin alleen met een muilkorf en aangelijnd onder begeleiding van verzoeker of verzoekster mag verlaten;

- bepaalt dat verzoekers in overleg met en na goedkeuring van een boa van verweerder dan wel de hondenbrigade van verweerder veiligheidsmaatregelen dienen te treffen in hun woning en tuin;

- bepaalt dat verzoekers Luna in overleg met De Boer een (gedrags)training laten volgen die voldoet aan de door L. de Boer te stellen voorwaarden en dat Luna in overleg met de dierenarts zo nodig medicatie krijgt als door L. de Boer aangeraden;

- bepaalt dat verzoekers de hondenbrigade van verweerder op de hoogte houden van de resultaten van de training en de (eventuele) medische behandeling.

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van verzoekers tot een bedrag van

€ 1.227,64;

- bepaalt dat verweerder het door verzoekers betaalde griffierecht ten bedrage van

€ 168,- aan hen vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. Tj. Gerbranda, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. M.H.Y. Snoeren-Bos, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:

griffier

voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.