Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:1500

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20-02-2017
Datum publicatie
20-03-2017
Zaaknummer
313931
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Programma van wensen kon door alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers op dezelfde manier worden begrepen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2017/655
JAAN 2017/119
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/313931 / KG ZA 17-11

Vonnis in kort geding van 20 februari 2017

in de zaak van

de naamloze vennootschap naar buitenlands recht

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS N.V.,

statutair gevestigd te Beerse (België) en kantoorhoudende te Tilburg,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. I.J.M.I. Souren te Rotterdam,

tegen

de stichting STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT, mede handelend onder de naam RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM / RADBOUDUMC,
gevestigd te Nijmegen,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. T. van Wijk te Nijmegen,

in welke procedure heeft verzocht te worden toegelaten als tussenkomende dan wel gevoegde partij aan de zijde van gedaagde in de hoofdzaak:

de naamloze vennootschap naar buitenlands recht

DIAMED N.V.,

gevestigd te Temse (België),

eiseres in het incident,

advocaat mr. R.J. van Agteren te Amsterdam.

Partijen zullen hierna OCD, Radboud UMC en DiaMed genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 12 januari 2017 en het herstelexploot van 7 februari 2017

 • -

  de brief van 8 februari 2017 met producties van Radboud UMC

 • -

  de incidentele conclusie tot tussenkomst, subsidiair voeging

 • -

  de mondelinge behandeling van 10 februari 2017

 • -

  de pleitnota van OCD

 • -

  de pleitnota van Radboud UMC.

1.2.

Hierna is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Radboud UMC is op 16 juni 2016 een openbare Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de aanschaf van twee volledig geautomatiseerde bloedtransfusiesanalysesystemen. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

2.2.

De betreffende opdracht en de aanbestedingsprocedure staan beschreven in een inschrijvingsleidraad, een programma van eisen en een programma van wensen. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

2.3.

In de inschrijvingsleidraad staat ten aanzien van de doelstelling van de aanbesteding onder meer vermeld:
"Met de nieuwe bloedtransfusie analyse systemen moet LMI in staat zijn om volledig geautomatiseerd routinematige bepalingen voor patiënten te kunnen aanbieden (..)".
Voor wat betreft de beoordeling van de gunningscriteria staat in de leidraad, voor zover van belang, het volgende vermeld:

" Fase 4a. Beoordeling kwaliteit

De beoordeling geschiedt conform de beschrijving in paragraaf 4.3. Het gunningscriterium kwaliteit kan onderverdeeld zijn in sub-gunningscriteria en sub- subgunningscriteria. Het totaal aantal te behalen punten per criterium is opgenomen bij de wens. Bij de beoordeling worden hele punten gegeven. (..)

Het puntenaantal dat Leverancier niet behaald op het totaal aantal te behalen punten wordt - met inachtneming van de gestelde wegingsfactor - als opslag berekend op de ingediende prijs. Het tekort aan kwaliteit wordt hiermee omgezet in een geldelijke waarde dat dit op basis van de gunningscriteria vertegenwoordigt. (..)"

Het maximaal aantal te behalen punten ten aanzien van de kwaliteit van de inschrijving bedraagt 910.

2.4.

In het programma van eisen staat op pagina 3 de volgende definitie van 'volledig automatisch' vermeld:

"Nadat het monster is geplaatst in het bloedtransfusie analyse systeemworden zonder menselijk tussenkomst de bepalingen uitgevoerd en de resultaten terug gerapporteerd naar LIS".

2.5.

In het programma van wensen staan de onderdelen vermeld waarop de inschrijver zich kwalitatief kan onderscheiden. Wens 1.20 van dit programma luidt als volgt:
"Hoeveel manuele handelingen zijn er nodig tijdens het aanbieden van monsters aan het systeem tot het moment dat de het systeem begint aan het analyseren van hat monster".

Voor wat betreft het aantal te verdienen punten staat ten aanzien van deze wens het volgende vermeld:

" < 2 handelingen = 40 punten

3-4 handelingen = 20 punten

> 4 handelingen = 0 punten"
De wegingsfactor van deze punten is 4, zodat er maximaal 160 punten zijn te verdienen ten aanzien van wens 1.20. Er is één andere wens die ook een maximale score van 160 punten kent. Voor de overige wensen uit het programma van wensen bedraagt de maximale score 40 punten of minder.

2.6.

OCD heeft op 31 augustus 2016 haar inschrijving bij Radboud UMC ingediend. Zij heeft ingeschreven met het systeem "Ortho Vision Analyzer".

2.7.

Bij brief van 16 september 2016 heeft Radboud UMC een aantal vragen gesteld over de inschrijving van OCD. Eén van deze vragen luidt als volgt:
"5. Programma van Wensen, vraag 1.20 - hoeveel manuele handelingen

Deze vraag gaat over het aantal manuele handelingen die verricht moeten worden vanaf het moment van aanbieden van monsters aan het systeem tot het moment dat systeem begint aan het analyseren van het monster. Ortho Clinical Diagnostics OCD geeft aan: < 2 handelingen.

Wij verzoeken u de hierboven gevraagde handelingen stap voor stap te beschrijven."

OCD heeft op deze vraag als volgt geantwoord:

"Vanaf het aanbieden van monsters aan het systeem is de enige handeling, het sluiten van de sample deur, daarna gaat het systeem de monsters beginnen te analyseren."

2.8.

Bij brief van 29 september 2016 heeft Radboud UMC OCD naar aanleiding van dit antwoord om een verduidelijking gevraagd. In deze brief staat hierover onder meer vermeld:

"De gebruikers handleiding van de Ortho Vision Analyzer beschrijft de volgende handelingen:

 • -

  Touch Samples

 • -

  Touch and empty rack/sample location to select it

 • -

  Touch Load/Unload

 • -

  Open the door

 • -

  Insert te rack/sample

 • -

  Close the door

(..)
Daarom hebben wij nog de volgende vragen:

Kloppen de manuele handelingen die beschreven staan in bovengenoemde gebruikers handleiding?

□ ja

□ neen*

Zo ja, kunt u bevestigen dat er >4 manuele handelingen nodig zijn?

□ ja

□ neen*

"

OCD heeft deze beide vragen met nee beantwoord en hierop de volgende toelichting gegeven:

"U vraagt letterlijk in uw vraagstelling; "Hoeveel manuele handelingen zijn er nodig tijdens het aanbieden van monsters aan het systeem tot het moment dat de het systeem begint aan het analyseren van hat monster", en dat is het sluiten van de sampledeur. Het aantal manuele handelingen blijft daarbij op <2."

2.9.

Omdat dit antwoord voor Radboud UMC niet toereikend was, heeft zij met toestemming van OCD en in het bijzijn van medewerkers van OCD in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, waar de Ortho Vision Analyzer reeds in gebruik is, middels een camera-opname het aantal manuele handelingen vast laten leggen. Dit is gebeurd door een onafhankelijk bureau, Peutz B.V. (hierna te noemen Peutz). Nadien heeft Radboud UMC zonder medeweten van OCD Peutz gevraagd telefonisch navraag te doen bij het Erasmus Medisch Centrum. Op 22 december 2016 heeft Peutz vervolgens een notitie opgesteld, waarin onder meer het volgende vermeld staat:

"(..)
Eén onderzoek betreft het bepalen van het aantal benodigde manuele handelingen. Hiertoe is de navolgende vraag geformuleerd:

"Hoeveel manuele handelingen zijn er nodig tijdens het aanbieden van een monster aan het systeem tot het moment dat het systeem begint aan het analyseren van dat monster".

(..)
Voor alle apparaten geldt dat de monsters pas aan het systeem kunnen worden aangeboden als deze in een daarvoor noodzakelijk rekje zijn geplaatst. Deze handelingen worden niet meegenomen voor het beantwoorden van bovenstaande vraag.

(..)

Het personeel in het ziekenhuislaboratorium heeft meerdere keren monsters aangeboden aan het systeem. Voor het onderzoek zijn ook enkele korte video's bekeken op het internet over de werking van het apparaat. In de video's is te zien dat het touchscreen ook gebruikt wordt. In Rotterdam is dit niet waargenomen. Om deze onduidelijkheid weg te nemen is naderhand nog aanvullend telefonisch navraag gedaan bij Erasmus MC over de wijze waarop nieuwe samples moeten worden aangeboden aan het systeem als deze 'in bedrijf' is.

Op basis van de waarnemingen ter plaatse en de telefonische navraag kan worden geconcludeerd dat, als het systeem in bedrijf is, er zes manuele handelingen noodzakelijk zijn voordat het systeem kan beginnen met analyseren van het aangeboden monster.

De manuele handelingen zijn als volgt: Op het touchscreen moet het icoontje 'Samples' worden aangeraakt, daarna moet op de touchscreen de positie waarin het rekje moet komen worden aangeraakt en vervolgens moet het icoontje 'Load/Unload' worden aangeraakt. De deur van het apparaat kan dan worden geopend (zie groen pijl in figuur 2.1), het rekje met de monsters wordt op de aangewezen (zie eerdere handeling) positie in het apparaat gezet waarna de deur van het apparaat moet worden gesloten. Na sluiting van de deur begint het apparaat automatisch met analyseren. Het is verder niet noodzakelijk om bijvoorbeeld het rekje vast te zetten, op een knop te drukken, het touchscreen te bedienen, etc."

2.10.

Bij brief van 21 december 2016 heeft Radboud UMC OCD bericht dat zij voornemens was de opdracht aan DiaMed te gunnen. In deze brief staat onder meer het volgende vermeld:

"Verder is vastgesteld is dat er 6 handelingen noodzakelijk zijn voordat het systeem kan beginnen met het analyseren van de monsters."
Radboud UMC heeft in de betreffende brief een overzicht opgenomen waaruit volgt hoe de score van OCD ten aanzien van het programma van wensen zich verhoudt tot de score van DiaMed en heeft een bijlage meegestuurd waarin de scores van OCD en DiaMed per wens uitgesplitst staan. Uit deze bijlage blijkt dat OCD ten aanzien van wens 1.20 0 punten heeft gescoord en DiaMed 160, alsmede dat OCD ten aanzien van het volledige programma van wensen 610 punten heeft gescoord tegenover 760 door DiaMed.

2.11.

Peutz heeft op 8 februari 2017 een notitie opgesteld waarin onder meer het volgende vermeld staat:

"(..) Over de conclusie, dat het aantal manuele handeling zes bedraagt, is een geschil ontstaan tussen het Radboud UMC en de leverancier van de ‘Ortho Vision Analyzer’. In verband met dit geschil zijn aan Peutz drie vragen voorgelegd. In hoofdstuk 2 zijn de gestelde vragen weergegeven en in hoofdstuk 3 de antwoorden op deze vragen.

2 Vragen

1.

Kunt u uitleggen welke handelingen – voor beide onderzochte systemen – buiten de reikwijdte van de onderzoeksvraag vallen? Met andere woorden, waar liggen de grenzen die volgen uit de zinsnede

"tijdens het aanbieden van een monster aan het systeem tot het moment dat het systeem begint aan

het analyseren van dat monster"?

2.

Uw rapport van 22 december 2016 meldt in zijn inleiding: "Voor alle apparaten geldt dat de monsters pas aan het systeem kunnen worden aangeboden als deze in een daarvoor noodzakelijk rekje zijn geplaatst. Deze handelingen worden niet meegenomen voor het beantwoorden van de bovenstaande vraag." Hoe verhoudt zich de handeling van plaatsing van een monster in het noodzakelijke rekje tot de later (op pagina 2 van uw rapport) aangeduide handeling "(...) het rekje met de monsters wordt op de aangewezen (zie eerdere handeling) positie in het apparaat gezet (...)"?

3.

In uw eerste conceptnotitie over de manuele handelingen van de Ortho Vision Analyzer veronderstelde u nog dat dit systeem drie manuele handelingen vereist. Na (telefonische) navraag bij het Erasmus Medisch Centrum (de heer Scherpenisse) stelde u daarentegen vast dat zes handelingen waren vereist. Uw eerste notitie maakt geen melding van de noodzakelijke bediening van het touchscreen – de eerste drie handelingen van de vastgestelde zes handelingen. Waarom heeft u die handelingen in eerste instantie niet waargenomen?

3 Antwoorden

1.

Normaliter wordt een bloedmonster afgenomen en in een houder (buis) gedaan. Die buis wordt

gecentrifugeerd en daarna in een rekje geplaatst. Alle handelingen tot zover vallen buiten de reikwijdte van het door Peutz uitgevoerde onderzoek. De reikwijdte van het onderzoek betreft alle volgende manuele handelingen totdat het systeem met de analyse kan aanvangen. Voor de Ortho-Vision Analyzer bleek dat zes manuele handelingen noodzakelijk waren. Voor het onderzochte systeem van de andere leverancier was dat één manuele handeling.

2.

Zie ook het antwoord op vraag 1. Buiten de reikwijdte van de onderzoeksvraag vallen alle handelingen tot en met het moment dat het monster (buisje) in het rekje wordt geplaatst. Alle manuele handelingen die daarna plaats moeten vinden alvorens het systeem volledig automatisch tot analyse van de monsters overgaat, vallen dus binnen de onderzoeksvraag. In de notitie op pagina 1 is omschreven dat deze handeling niet worden meegenomen voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Bij de Ortho-Vision Analyzer moeten vervolgens zes manuele handelingen plaatsvinden. De vijfde manuele handeling betreft het in het apparaat zetten van dit rekje. Dit is omschreven op pagina 2 van de notitie

3.

Op de locatie in Rotterdam van het Erasmus MC werd door een medewerker van Ortho de

noodzakelijke manuele handelingen getoond, te weten (i) het openen van de deur, (ii) het in het

apparaat zetten van het rekje, en (iii) het sluiten van de deur. Dit aantal van drie hebben we in een

voorlopige notitie teruggekoppeld naar Radboud UMC. Radboud UMC vroeg om een verduidelijking

van dit aantal stappen. Op het internet zijn vervolgens korte instructievideo’s bekeken van de Ortho

Vision Analyzer. Daaruit bleek dat handelingen op het touchscreen nodig waren voor het bedienen van het systeem. Omdat dit ons niet was getoond tijdens het locatiebezoek, hebben we telefonisch navraag gedaan bij het Erasmus MC. De medewerker van Erasmus MC heeft de stappen feitelijk uitgevoerd. Samen kwamen we tot de conclusie dat er zes manuele handelingen nodig zijn. Geconcludeerd kan worden dat tijdens het locatiebezoek niet de volledige procedure is getoond voor wat betreft de manuele handelingen die nodig zijn tijdens het aanbieden van een monster aan het systeem (zijnde de onderzoeksvraag)."

3 Het geschil

in de hoofdzaak

3.1.

OCD vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis primair Radboud UMC te verbieden tot gunning van de opdracht aan DiaMed over te gaan, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom, en haar te gebieden over te gaan tot herbeoordeling van de inschrijving van OCD conform het programma van wensen. Subsidiair vordert OCD Radboud UMC de gunning van de opdracht aan DiaMed te verbieden op straffe van verbeurte van een dwangsom alsmede Radboud UMC te gebieden over te gaan tot heraanbesteding van de opdracht. Meer subsidiair vordert OCD dat de voorzieningenrechter een maatregel treft die hij in goede justitie redelijk acht en die recht doet aan de belangen van OCD. In alle gevallen vordert OCD veroordeling van Radboud UMC in de kosten van deze procedure en in de nakosten.

3.2.

Radboud UMC heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen.

in het incident tot tussenkomst/voeging

3.3.

DiaMed vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis primair haar toe te staan tussen te komen in de procedure tussen OCD en Radboud UMC en subsidiair zich in dat geding te mogen voegen aan de zijde van Radboud UMC, zulks met veroordeling van OCD en/of Radboud UMC in de kosten van het incident. Als tussenkomende partij vordert DiaMed OCD niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans die vorderingen af te wijzen. Ook vordert DiaMed veroordeling van Radboud UMC tot definitieve gunning van de opdracht aan DiaMed en haar te verbieden de opdracht aan een ander dan DiaMed te gunnen. Tot slot vordert DiaMed OCD en/of Radboud UMC te veroordelen in de kosten van deze procedure, alsmede in de nakosten.

3.4.

OCD en Radboud UMC hebben geen verweer gevoerd tegen de vordering tot tussenkomst/voeging van DiaMed.

in de hoofdzaak en in het incident

3.5.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4 De beoordeling

in het incident

4.1.

OCD en Radboud UMC hebben geen verweer gevoerd tegen de tussenkomst van DiaMed. Aangezien DiaMed de inschrijver is aan wie Radboud UMC voornemens is de opdracht te gunnen, heeft zij een rechtstreeks en in rechte te erkennen belang om als tussenkomende partij in het geding te komen. DiaMed zal daarom worden toegelaten als tussenkomende partij. OCD en Radboud UMC zullen in de kosten van dit incident worden veroordeeld, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

in de hoofdzaak

4.2.

OCD stelt zich op het standpunt dat Radboud UMC in strijd heeft gehandeld met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van transparantie en gelijkheid. Zij voert daartoe primair aan dat Radboud UMC zich bij de beoordeling van de inschrijving van OCD ten aanzien van wens 1.20 heeft bediend van nieuwe beoordelingsmodaliteiten die niet vooraf uit de aanbestedingsstukken kenbaar waren, aangezien zij niet, zoals deze wens voorschrijft, het aantal manuele handelingen tijdens het aanbieden van de monsters aan het systeem heeft geteld, maar alle handelingen voordat het systeem begint met analyseren. Indien Radboud UMC het aantal manuele handelingen overeenkomstig wens 1.20 had geteld, had OCD op dit onderdeel het maximaal aantal punten van 160 gescoord en had zij in totaal meer punten behaald dan DiaMed, aldus OCD. Subsidiair betoogt OCD dat wens 1.20 niet duidelijk is geformuleerd en dat Radboud UMC om die reden in strijd heeft gehandeld met het transparantiebeginsel.

4.3.

De voorzieningenrechter constateert dat partijen van mening verschillen over de betekenis van wens 1.20 en dan in het bijzonder over de zinssnede 'tijdens het aanbieden van monsters aan het systeem'. De vraag naar de betekenis van wens 1.20 is een kwestie van uitleg van die wens. Daarbij geldt enerzijds dat de wens moet worden uitgelegd volgens de zogenaamde CAO-norm, aangezien het programma van wensen bedoeld is voor een onbepaald aantal geïnteresseerden die niet bij het opstellen van dat programma betrokken zijn geweest. Dit betekent dat wens 1.20 naar objectieve maatstaven moet worden uitgelegd, waarbij de bewoordingen, gelezen in het licht van alle door Radboud UMC ter beschikking gestelde aanbestedingsstukken in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn. Anderzijds geldt dat bij de uitleg van wens 1.20 ook dient te worden betrokken dat op grond van de beginselen van transparantie en gelijkheid de voorwaarden van gunning op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze geformuleerd moeten worden, opdat alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren (HvJ 29 april 2004, C-496/99, Succhi di Frutta).

4.4.

In wens 1.20 wordt letterlijk gevraagd naar het aantal manuele handelingen dat nodig is tijdens het aanbieden van de monsters aan het systeem tot het moment dat het systeem begint aan het analyseren van die monsters. De vraag aan de inschrijvers is dus wat het aantal manuele handelingen is dat nodig is tot aan het moment dat het systeem de monsters gaat analyseren. Het woordje 'tijdens' verwijst niet naar een specifiek beginmoment, maar in combinatie met het woordje 'aanbieden' kan wens 1.20 niet anders worden begrepen dan dat bedoeld is te vragen naar alle handelingen die verricht moeten worden vanaf de eerste handeling die nodig is om het systeem in werking te stellen zodat gestart kan worden met het analyseren van de monsters.

4.5.

Dit standpunt heeft Radboud UMC ook steeds ingenomen. Bij brief van 16 september 2016 heeft zij verduidelijkt dat wens 1.20 gaat om de vraag hoeveel manuele handelingen er verricht moeten worden vanaf het moment van aanbieden van de monsters aan het systeem tot het moment dat het systeem begint met het analyseren van die monsters.
Ook Peutz is bij haar onderzoek steeds van deze optiek uitgegaan. Uit haar notities volgt dat

het plaatsen van de monsters in een rekje buiten haar onderzoek viel en dat zij is gaan tellen vanaf het moment dat de monsters (buiten het apparaat) klaarstonden in de rekjes.

4.6.

Van een normaal oplettende inschrijver mag naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook verwacht worden dat wens 1.20 zo begrepen wordt dat het gaat om het aantal handelingen vanaf het moment van in werking stellen van het systeem tot aan het moment dat het systeem begint met het analyseren van die monsters. Niet valt in te zien waarom Radboud UMC geïnteresseerd zou zijn in het aantal handelingen vanaf een moment halverwege dit proces. In dit kader is ook van belang dat Radboud UMC een ziekenhuis is en dat het, gelet op het grote aantal bloedanalyses dat dagelijks in een ziekenhuis dient te worden uitgevoerd, voor de hand ligt dat Radboud UMC het aantal manuele handelingen zoveel mogelijk wil beperken. Van OCD had verwacht mogen worden dat zij dit zou begrijpen, zeker ook nu Radboud UMC expliciet heeft gevraagd om een volautomatisch analysesysteem. Ook uit het feit dat aan slechts twee wensen uit het programma van wensen een score van (maximaal) 160 punten is verbonden, kan worden afgeleid dat het aantal manuele handelingen een zeer relevante wens van Radboud UMC was. Tegen deze achtergrond ligt voor de hand dat het bij de manuele handelingen waarnaar is gevraagd
om alle handelingen vanaf het in werking stellen van het systeem zou moeten gaan. Voor een andere opvatting waarbij 'aanbieden' alleen zou slaan op het moment waarop een rekje fysiek in het systeem wordt geplaatst, bestaan geen aanknopingspunten. Deze andere opvatting zou de vraagstelling in wens 1.20 overigens ook zinloos maken, omdat aannemelijk is geworden dat voor ieder ander volautomatisch systeem in dat geval ook zou gelden dat het aantal manuele handelingen op minder dan twee zou uitkomen.

4.7.

Tussen partijen is niet in geschil dat bij het systeem van OCD vanaf het moment dat de rekjes met monsters buiten het apparaat klaar staan, eerst drie keer het touchscreen van het apparaat aangeraakt moet worden. Daarna kan de deur handmatig geopend worden, kan het rekje geplaatst worden en na het handmatig sluiten van de deur kan het apparaat automatisch beginnen met het analyseren van de monsters. Dit betekent dat vanaf de eerste handeling die verricht moet worden om het systeem in werking te stellen tot aan het moment dat het systeem de monsters gaat analyseren, zes manuele handelingen nodig zijn. Het is dus juist dat Radboud UMC ten aanzien van wens 1.2 voor wat betreft het systeem van OCD is uitgegaan van meer dan 4 handelingen en dat zij OCD wat dit betreft geen punten heeft toegekend.

4.8.

De conclusie uit het voorgaande is dat wens 1.20 door alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers op dezelfde manier kon worden begrepen en dat deze voldoende duidelijk was. Ook kan geconcludeerd worden dat Radboud UMC de opdracht op goede gronden aan DiaMed heeft gegund, nu vast staat dat bij het systeem van DiaMed slechts één manuele handeling nodig is tussen het moment van aanbieden van de monsters aan het systeem en het analyseren van die monsters.

4.9.

OCD heeft zich ook nog op het standpunt gesteld dat Radboud UMC haar motiveringsverplichting heeft geschonden door in haar brief van 21 december 2016 na te laten de kenmerken en voordelen van de voorlopig winnende inschrijving bekend te maken, maar deze redenering wordt niet gevolgd. Uit de bijlage bij de betreffende brief in combinatie met de in het programma van wensen genoemde te behalen scores en wegingsfactoren kon precies nagegaan worden aan welke wensen - en in welke mate - het systeem van DiaMed voldeed. OCD kon derhalve wel degelijk vaststellen waaruit de verschillen tussen haar systeem en het systeem van DiaMed bestonden en of Radboud UMC in redelijkheid tot de voorlopige gunningsbeslissing is gekomen.

4.10.

Het voorgaande leidt er toe dat de vorderingen van OCD zullen worden afgewezen.

4.11.

De afwijzing van de vorderingen van OCD impliceert de toewijsbaarheid van de vordering van DiaMed tot gunning aan haar, zij het op de voorwaarde dat Radboud UMC nog tot gunning wenst over te gaan.

4.12.

OCD zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Radboud UMC worden begroot op:

- griffierecht € 618,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.434,00

De kosten aan de zijde van DiaMed worden eveneens begroot op een bedrag van € 1.434,00.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in het incident

5.1.

laat DiaMed toe als tussenkomende partij in de hoofdzaak,

5.2.

veroordeelt OCD en Radboud UMC in de kosten van het incident, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

in de hoofdzaak

5.3.

wijst de vorderingen van OCD af,

5.4.

verbiedt Radboud UMC de opdracht 'Aanschaf 2 bloedtransfusie analyse systemen' aan een ander te gunnen dan DiaMed en veroordeelt Radboud UMC de opdracht aan DiaMed te gunnen indien zij nog tot gunning wenst over te gaan,

5.5.

veroordeelt OCD in de proceskosten, zowel aan de zijde van Radboud UMC als aan de zijde van DiaMed voor elk tot op heden begroot op € 1.434,00.

5.6.

veroordeelt OCD in de na dit vonnis aan de zijde van DiaMed ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat OCD niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.7.

verklaart deze veroordelingen ten aanzien van DiaMed uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2017.

Coll. MD