Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:4299

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
02-08-2016
Datum publicatie
02-08-2016
Zaaknummer
304761
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Noodzaak voor opleggen dwangsom aanwezig door dreiging van hernieuwde inbreuk op handelsnaam. Procedure ondanks voor de zitting getoonde bereidheid tot nakoming door gedaagde terecht voortgezet, zodat proceskostenveroordeling (ogv artikel 1019h Rv) volgt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2016/403
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/304761 / KG ZA 16-285

Vonnis in kort geding van 2 augustus 2016

in de zaak van

[eiseres] , tevens handelende onder de naam [naam] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. M.L. Dingemans te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MICROBEL NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. W. Plessius te Gorinchem.

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 13

 • -

  de nagezonden producties 14 tot en met 16 van [eiseres]

 • -

  de mondelinge behandeling van 26 juli 2016

 • -

  de pleitnota van [naam]

 • -

  de pleitnota van Microbel

 • -

  de ter zitting door [eiseres] overgelegde urenstaten.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] is werkzaam als allround medium/paragnoste onder de handelsnaam “ [naam] ”. [naam] is in geschreven in het handelsregister op 25 maart 2013. Naast het exploiteren van een paramedische praktijk als alternatieve genezer, exploiteert [naam] een medium-paragnostenlijn via de website [website 1] . Deze domeinnaam is ingeschreven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) op 20 januari 2016.

2.2.

Microbel is een onderneming die diverse werkzaamheden verricht op het gebied van computers en software (e-commerce). Microbel exploiteert meerdere medium-paragnostenlijnen via onder andere de domeinnamen www.medium.nl, www.mediums.nl, www.paragnost.nl en www.helderziende.nl.

2.3.

Op 3 juni 2016 heeft Microbel de domeinnaam [website 2] geregistreerd bij SIDN. Deze domeinnaam dient als doorlink-pagina naar de andere websites van Microbel.

2.4.

De advocaat van [naam] heeft Microbel vervolgens op 1 juli 2016 een sommatie gestuurd. In deze sommatie staat onder meer vermeld:

‘Ik verzoek en voor zover nodig sommeer u om mij binnen 4 dagen na heden, derhalve uiterlijk dinsdag 4 juli 2016 te 16:00 uur;

1. schriftelijk en onvoorwaardelijk te bevestigen de inbreuk op de handelsnaamrechten van mijn cliënte te staken en gestaakt te houden;

2. uit hoofde van het exclusieve recht op de handelsnaam “ [naam] ” van mijn cliënte, zorg te dragen voor een kosteloze overdracht van de domeinnaam “ [website 2] ”, middels het toekomen van de verhuistokens aan mijn cliënte;

bij gebreke waarvan ik de opdracht heb om, zonder nadere aankondiging, in kort geding een verbod tot het gebruik van de handelsnaam van cliënte te vorderen alsmede overdracht van de domeinnaam “ [website 2] ”, op straffe van een dwangsom van € 2.000,00 voor elke dag dat u nalaat het verbod na te komen.’

2.5.

Microbel heeft niet op deze sommatie gereageerd. [naam] heeft vervolgens op 11 juli 2016 de dagvaarding in het onderhavige kort geding aan Microbel laten betekenen.

3 Het geschil

3.1.

[naam] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I Microbel te gebieden om met onmiddellijke ingang, althans binnen twee werkdagen na de datum van dit vonnis, ieder gebruik van de domeinnaam “ [website 2] ” en de handelsnaam “ [naam] ” en van iedere andere handelsnaam en/of domeinnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van [naam] , zowel offline als online, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

II Microbel te gebieden om de domeinnaam “ [website 2] ” binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis kosteloos aan [naam] over te dragen, middels het doen toekomen van de verhuistokens;

III Microbel te gebieden een schriftelijke opgave te doen van alle domeinnaamregistraties op naam van Microbel en/of op naam van enige aan haar gelieerde ondernemingen en/of op naam haar bestuurders/aandeelhouders, die de domeinnaam “ [website 2] ” en de handelsnaam “ [naam] ” bevatten;

IV Microbel te verbieden om (opnieuw) domeinnamen met de handelsnaam “ [naam] ”, of daarmee overeenstemmende domein- en handelsnamen, te registreren;

V Microbel te veroordelen, ingeval zij in gebreke mocht blijven bij het opvolgen van de onder I t/m IV opgelegde geboden c.q. verboden, aan [naam] een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag, een deel van de dag daaronder begrepen, dat Microbel met de nakoming daarvan in gebreke blijft c.q. is;

VI de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden;

VII Microbel te veroordelen in buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van deze procedure, waaronder begrepen salaris advocaat aan de hand van artikel 1019h Rv begroot op € 6.000,00 (althans een in goede justitie te bepalen bedrag aan kosten) en de nakosten, onder de bepaling dat Microbel de wettelijke (handels)rente over deze kosten is verschuldigd wanneer deze niet binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis zijn betaald.

3.2.

Microbel heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

Microbel heeft de door [naam] onder I tot en met IV ingestelde vorderingen niet weersproken. Zowel voorafgaand aan als tijdens de zitting heeft Microbel zich bereid verklaard aan deze vorderingen te voldoen. Derhalve zullen deze vier vorderingen als onvoldoende (gemotiveerd) weersproken worden toegewezen.

4.2.

Gelet op het vorenstaande, resteren twee geschilpunten. Het eerste punt betreft de door [naam] gevorderde dwangsom van € 2.500,00 per dag of dagdeel dat Microbel niet aan de aan haar opgelegde veroordelingen zal voldoen. [naam] legt aan deze vordering ten grondslag dat Microbel jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld en dat het gelet op dit gedrag noodzakelijk is dat aan de naleving van dit vonnis een (financiële) prikkel is verbonden om zo herhaling te voorkomen. Microbel heeft verweer gevoerd en gesteld dat een dergelijke prikkel niet nodig is.

4.3.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vaststaat dat Microbel op

3 juni 2016 de domeinnaam [website 2] heeft geregistreerd. Gelet op hetgeen partijen over deze registratie naar voren hebben gebracht, bestaat aanleiding om te veronderstellen dat Microbel bewust gebruik is gaan maken van de naam Juniverselmediums. Gelet op deze omstandigheid, valt niet uit te sluiten dat Microbel in de (nabije) toekomst opnieuw daartoe zal overgaan. Dit betekent dat een dreiging van hernieuwde inbreuk op de handelsnaam van [naam] bestaat, zodat toewijzing van de gevorderde dwangsom op zijn plaats is. Deze vordering zal dan ook op de voet van artikel 611a Rv worden toegewezen als na te melden.

4.4.

Het tweede geschilpunt dat partijen verdeelt houdt, betreft de door [naam] gevorderde proceskostenveroordeling. Microbel heeft ter zitting het standpunt ingenomen dat zij reeds op 22 juli 2016 bij monde van haar rechtsbijstandsverzekeraar haar bereidheid heeft getoond om aan de op 1 juli 2016 aan haar gezonden sommatie te voldoen en dat, toen daar niet mee akkoord werd gegaan, zij op 25 juli 2016 bij monde van haar advocaat kenbaar heeft gemaakt aan alle vorderingen als opgenomen in het petitum van de dagvaarding te zullen voldoen. Microbel stelt dat [naam] zonder gegronde reden niet op deze mededeling is ingegaan en de onderhavige procedure daardoor onnodig heeft voortgezet. Gelet daarop is Microbel van mening dat niet zij, maar [naam] in de proceskosten dient te worden veroordeeld.

4.5.

Dit standpunt van Microbel kan niet worden gevolgd. Vaststaat dat [naam] op

1 juli 2016 een sommatie aan Microbel heeft verzonden, waarin Microbel een termijn van vier dagen is gegund om aan de inhoud daarvan te voldoen. Niet in geschil is dat Microbel vervolgens in het geheel niet op deze sommatie heeft gereageerd, ook niet nadat de termijn van vier dagen was verstreken. Ter zitting is gebleken dat het uitblijven van een reactie van Microbel is veroorzaakt door de omstandigheid dat beide bestuurders van Microbel vanaf

1 juli 2016 gedurende twee weken op vakantie waren in het buitenland. Duidelijk is geworden dat Microbel gedurende deze periode geen maatregelen heeft getroffen om te bewerkstelligen dat de zakelijke e-mail en post werden gelezen en dat beide bestuurders daarnaast instructies hebben gegeven dat zij tijdens de vakantieperiode beiden niet bereikbaar waren. Daarom komt de omstandigheid dat de termijn als vermeld in de sommatie van 1 juli 2016 is verstreken en uiteindelijk na tien dagen op 11 juli 2016 een dagvaarding is uitgebracht voor risico van Microbel.

4.6.

Daar komt bij dat Microbel op 22 juli 2016 niet heeft gemeld dat zij aan alle vorderingen als opgenomen in de dagvaarding zou voldoen, maar slechts is ingegaan op de inhoud van de eerder ontvangen sommatie van 1 juli 2016. Aangezien de dagvaarding op dat moment echter al was uitgebracht en het daarin vervatte petitum ten opzichte van de inhoud van de sommatie meeromvattend was, hoefde [naam] op 22 juli 2016 niet akkoord te gaan met het door Microbel op dat moment gedane aanbod. Op het moment dat Microbel vervolgens op 25 juli 2016, één dag voor de geplande zitting, zich wel bereid verklaarde om aan alle (inhoudelijke) vorderingen van [naam] te voldoen, waren alle kosten ter voorbereiding van het kort geding door [naam] al gemaakt. Indien Microbel de zitting had willen voorkomen, had het in de rede gelegen dat zij deze kosten aan [naam] zou vergoeden. Bij gebreke van getoonde bereidheid daartoe, heeft [naam] de kort gedingprocedure terecht voortgezet. Daarom zal Microbel in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

4.7.

[naam] heeft in het kader van de kostenveroordeling naast explootkosten en griffierecht volledige vergoeding van advocaatkosten gevorderd als bedoeld in artikel 1019h Rv. Artikel 1019 Rv bepaalt dat de titel waarvan dit artikel deel uitmaakt van toepassing is op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge onder andere artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet. Artikel 1019h Rv bepaalt vervolgens dat de in het ongelijk gestelde partij in afwijking van de tweede paragraaf van de twaalfde afdeling van de tweede titel van het eerste Burgerlijk wetboek en in afwijking van artikel 843a lid 1 Rv in een dergelijke procedure desgevorderd wordt veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Nu Microbel feitelijk niet heeft betwist dat zij [naam] als handelsnaam gebruikt, althans heeft gebruikt, en dat dat gebruik in dit geval inbreuk oplevert als bedoeld in de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet, bestaat aanleiding voor vergoeding van de volledige advocaatkosten. De advocaat van [naam] heeft ter onderbouwing van deze kosten ter zitting urenstaten overgelegd, waarop is gespecificeerd hoeveel uren hij berekend tot 26 juli 2016 aan de onderhavige procedure heeft besteed. Nu uit deze urenstaten volgt dat niet onevenredig veel tijd is geschreven en het gevorderde tarief van € 6.000,00 voorts overeenkomt met het voorgeschreven liquidatietarief in IE-zaken voor eenvoudige korte gedingen, zal aan proceskosten, vermeerderd met wettelijke rente indien niet binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis zal zijn betaald, worden toegewezen:

 • -

  explootkosten € 82,54

 • -

  griffierecht € 288,00

 • -

  salaris advocaat € 6.000,00

Totaal € 6.370,54

De gevorderde nakosten zullen eveneens worden toegewezen als na te melden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

gebiedt Microbel om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam “ [website 2] ” en de handelsnaam “ [naam] ” en van iedere andere handelsnaam en/of domeinnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam [naam] , zowel offline als online, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

5.2.

gebiedt Microbel om de domeinnaam “ [website 2] ” binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis kosteloos aan [naam] over te dragen, middels het doen toekomen van de verhuistokens,

5.3.

gebiedt Microbel om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke opgave aan [naam] te doen van alle domeinnaamregistraties op naam van Microbel en/of op naam van enige aan haar gelieerde onderneming en/of op naam van haar bestuurders/aandeelhouders, die de domeinnaam “ [website 2] ” en de handelsnaam “ [naam] ” bevatten,

5.4.

verbiedt Microbel om (opnieuw) domeinnamen met de handelsnaam “ [naam] ”, of daarmee overeenstemmende domein- en handelsnamen, te registreren,

5.5.

veroordeelt Microbel, ingeval zij in gebreke mocht blijven met het opvolgen en afzien van bovenstaande veroordelingen, aan [naam] een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van € 1.000,00 per dag, een dagdeel daaronder begrepen, tot een maximum van € 150.000,00,

5.6.

stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,

5.7.

veroordeelt Microbel in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [naam] tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 6.370,54, waarin begrepen € 6.000,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening,

5.8.

veroordeelt Microbel, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door [naam] volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 131,00 aan salaris advocaat, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na aanschrijving,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening,

5.9.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier E.H.J. Krijnen op 2 augustus 2016.