Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:8224

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
18-11-2015
Datum publicatie
06-01-2016
Zaaknummer
282691
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van een geldbedrag, bestaande uit een aantal (gestelde) vorderingen van derden die eiseres bij akte van cessie zou hebben verkregen, dan wel waarop ten gunste van eiseres een pandrecht zou zijn gevestigd. De vordering is uitsluitend gebaseerd op een volgens eiseres in een nieuwsbrief van haar contractspartij opgenomen garantie die de voormalige bestuurder (gedaagde) in privé moet nakomen. De brief bevat echter geen garantie en bovendien valt niet in te zien waarom gedaagde in privé die garantie zou moeten nakomen. Vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/37
AR 2016/32
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/282691 / HA ZA 15-251 / 150 / 498

Vonnis van 18 november 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CAPITAL TALENT HOLDING B.V.,

gevestigd te Tiel,

eiseres,

advocaat mr. J.B. Maliepaard te Bleiswijk,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te Tiel,

gedaagde,

advocaat mr. J.W.P. Tulfer te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Capital Talent en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 22 juli 2015

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 7 oktober 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Capital Talent en Elviria Investment B.V. (Elviria) en andere hierna te noemen vennootschappen hebben in het verleden andere namen gehad dan thans. Capital Talent heeft The Great Box B.V. (The Great Box) geheten, Source Group N.V. (Source) heette voorheen AamigoO Group N.V. (AamigoO) en Elviria heette JvS Invest B.V. (JVS) en daarvóór Avantus Employment Group B.V. (Avantus) De rechtbank zal hierna mede omdat dit bij het gebruik van citaten eenvoudiger is, voor het verleden ook de oude namen gebruiken, maar waar nodig de huidige naam tussen haken plaatsen en ook voor het heden waar nodig de oude naam tussen haken noemen.

2.2.

Tot eind 2011 was Elviria aandeelhouder van vennootschappen die worden aangeduid als de Corso-vennootschappen en de Parco-vennootschappen.

2.3.

Tot 1 januari 2012 was de heer [naam] bestuurder van Elviria, van 1 januari 2012 tot 27 september 2013 was [gedaagde] dat en vanaf 27 september 2013 is de heer

[naam] haar bestuurder.

2.4.

Corso B.V. (Corso) was van 6 april 2011 tot 28 november 2011 bestuurder van Corso Informatica B.V., Corso Contracting B.V. en Corso Interim Services B.V. (hierna tezamen: de Corso-dochters). Bestuurder van Corso was van 15 december 2010 tot 6 april 2011 de heer [naam] , daarna was Elviria bestuurder tot 28 november 2011.

2.5.

Vanaf 28 december 2011 tot en met de faillissementen van Corso en de Corso-dochters op 11 november 2013, was Corso Holding B.V. (Corso Holding) enig aandeelhouder en bestuurder van Corso en de Corso-dochters. Corso Holding is opgericht in verband met de verkoop van de Corso-vennootschappen.

2.6.

Onder meer vanwege het feit dat [gedaagde] de pensioenleeftijd had bereikt, wilde Avantus (Elviria) haar dochterondernemingen verkopen. Vanuit AamigoO (Source) was er belangstelling voor een aantal vennootschappen die onder Corso hingen.

2.7.

Op 5 augustus 2011 is een koopovereenkomst tot stand gekomen tussen Avantus (Elviria) als verkoper en Aamigoo (Source) en The Great Box (Capital Talent) als koper. Deze overeenkomst, die in een akte is vastgelegd, betreft kort gezegd de koop van aandelen in een aantal b.v.’s. De aandelen in Parco Payrolling B.V., die op haar beurt een aantal dochtervennootschappen heeft die als de Parco-vennootschappen aangeduid worden, worden gekocht door The Great Box, de aandelen in de zogenaamde Corsogroep worden gekocht door AamigoO.

2.8.

Op 25 oktober 2011 is een addendum bij de koopovereenkomst tot stand gekomen; ook dit is in een akte vastgelegd. In de preambule hiervan is onder meer het volgende opgenomen:

d. JVS, AamigoO en Great Box zijn (…) met elkaar overeengekomen dat JVS de te leveren vennootschappen zodanig zal structureren, voor rekening van AamigoO, (…) dat Great Box nimmer kan worden aangeduid als koper of eigenaar van Corso. In verband hiermee zal de Koopholding Corso rechtstreeks leveren aan AanmigoO en de overige Vennootschappen aan Great Box. JVS zal aan Great Box leveren haar vorderingen op deze overige Vennootschappen, een en ander onder gehoudenheid van Great Box de schuld van JVS aan Corso over te nemen en deze als eigen schuld aan Corso te voldoen, voor welke schuldoverneming Corso bij gelegenheid van de aandelenoverdracht toestemming zal dienen te verlenen;

e. Partijen wensen tevens een deel van de rekening-courantschuld van JVS aan Corso ad ongeveer EUR 3.000.000,00 te verrekenen met de Koopsom, nadat dit deel van deze vordering door Corso zal zijn gecedeerd aan AamigoO;

f. Partijen zijn met elkaar overeengekomen dat geen gebruik zal worden gemaakt van een escrow agent of anderszins (…) en dat – in plaats daarvan – Verkoper (Elviria, de rechtbank) instemt met de verstrekking van een lening voor het deel van de Koopsom dat conform de Koopovereenkomst in Escrow zou moeten worden opgenomen ten behoeve van de eventuele risico’s waaronder fiscale tot een bedrag van EUR 1.000.000 (…), voor de duur (die voor de escrow-financiering was overeengekomen, de rechtbank). Daarnaast zal Verkoper AamigoO een lening verstrekken groot EUR 5.800.000, verminderd met het beloop van de verrekening bedoeld in overweging e;

g. Partijen zijn met elkaar overeengekomen dat het resterende beloop van de in de Koopovereenkomst voorziene escrow, groot EUR 3.000.000 als lening verstrekt zal worden aan Great Box (de Escrowfinanciering Greatbox), welke financiering op datum van levering van de aandelen Corso zal worden aangewend ter aflossing van de rekening-courantvorderingen die Corso heeft op de overige Vennootschappen. (…)

i. Great Box (Capital Talent, de rechtbank) wordt derhalve geacht op datum van levering (van) de Aandelen een schuld te hebben aan Verkoper uit hoofde van de Escrowfinanciering Greatbox ten bedrage van EUR 3.000.000, en dit bedrag te hebben aangewend als aflossing, zoals bedoeld in artikel 3.7b van de Koopovereenkomst van (een deel) van de schuld van de aan haar geleverde vennootschappen aan Corso;

2.9.

Na deze preambule is de koopovereenkomst nader uitgewerkt in het Addendum. In de artikelen 1-3 is geregeld dat behalve de aandelen in de verkochte vennootschappen ook de vorderingen op de verkochte vennootschappen aan The Great Box (Capital Talent) worden overgedragen, waar tegenover komt te staan dat The Great Box de schuld van JVS (Elviria) aan Corso overneemt.

2.10.

Op 28 december 2011 is een koopovereenkomst tot stand gekomen tussen JVS (Elviria) als verkoper en The Great Box (Capital Talent) als koper. Deze overeenkomst bouwt voort op een koopovereenkomst van 27 december 2011 en houdt in dat JVS € 3.000.000,00 aan vorderingen op voormalige groepsmaatschappijen heeft, te weten op Avantus People B.V. (€ 304.533,00), Avantus Facility B.V. (€ 225.923,00), ZZP Lease B.V. (€ 413.698,00) en Parco Holding B.V. (€ 2.055.846,00), en dat zij deze wil overdragen aan The Great Box ten titel van koop.

2.11.

JVS (Elviria) heeft genoemde vorderingen vervolgens verkocht aan The Great Box (Capital Talent) voor € 3.000.000,00 en partijen zijn daarbij overeengekomen dat de koopsom wordt verrekend met de door JVS te verschaffen escrow financiering ten belope van € 3.000.000,00, ‘welke lening The Great Box aan JVS verschuldigd is na ondertekening van deze koopovereenkomst en leningovereenkomst die heden door partijen is ondertekend (…)’.

2.12.

Bij akte van eveneens 28 december 2011 heeft JVS (Elviria) aan The Great Box (Capital Talent) krachtens koopovereenkomst van 27 december 2011 gecedeerd de voor € 3.000.000,00 aan The Great Box verkochte vorderingen op de onder 2.2 bedoelde groepsmaatschappijen.

2.13.

Op 7 maart 2012 is een in een akte vastgelegde koopovereenkomst tot stand gekomen tussen The Great Box (Capital Talent) en JVS (Elviria). De achtergrond hiervan is blijkens de preambule van de overeenkomst, dat The Great Box een aantal vorderingen heeft gekocht, te weten een vordering op Assuralis B.V. ten bedrage van € 2.920.774,00 ter zake van in rekening-courant verstrekte gelden ‘zoals deze zijn vastgesteld door de directie van Corso en JVS op 14 december 2011 (…)’ en een vordering op Durante Vita B.V. ten bedrage van € 77.000,00 ter zake van in rekening-courant verstrekte gelden ‘zoals deze zijn vastgesteld door de directie van Corso en JVS op 14 december 2011 (…)’. Zij heeft deze vorderingen aan JVS verkocht voor in totaal € 2.997.774,00 en The Great Box en JVS zijn overeengekomen dat de verplichting van JVS om de koopprijs te betalen wordt verrekend met de vordering die zij op The Great Box heeft uit hoofde van de escrow financiering ad € 3.000.000,00 van 28 december 2011, zodat de verplichtingen tenietgaan voor het bedrag van de koopsom en een schuld van The Great Box aan JVS resteert van € 2.226,00. Op dezelfde dag heeft cessie van de twee verkochte vorderingen plaatsgevonden.

2.14.

Op 15 april 2013 is een koopovereenkomst tot stand gekomen. Naast AamigoO Holding en AamigoO (Source) als verkoper waren bij deze overeenkomst ook Elviria en Capital Talent betrokken. Onderdeel van de overeenkomst was dat New Avantus Employment B.V. nieuwe aandelen zou uitgeven waarvan Elviria 20% zou nemen. Op die manier werd door Elviria 20% van de aandelen in Corso Holding teruggekocht. In juli 2013 heeft Elviria ook de andere 80% van de aandelen teruggekocht.

2.15.

In de periode tussen de verkoop in 2011 en de gedeeltelijke terugkoop in april 2013 heeft de Corso-groep aanzienlijke financiële klappen opgelopen.

2.16.

In mei 2013 heeft Corso een nieuwsbrief aan al haar relaties gestuurd, voor zover van belang inhoudende:

Corso is op het ogenblik nogal eens het onderwerp van gesprek en daarom vinden wij het belangrijk de recente ontwikkelingen en de situatie van dit moment voor u uiteen te zetten.

In 2011 is Corso verkocht aan het beursgenoteerde Aamigoo, waarbij ik als directeur ben teruggetreden, echter wel een financieel belang heb behouden in de onderneming. In de 20 jaar hieraan voorafgaand is Corso uitgegroeid tot een van de grotere en sterkere brokers van Nederland. De hoop en de verwachting was dat deze ontwikkeling zich onder het nieuwe management zou voortzetten. Door verschillen van inzicht op belangrijke punten pakte dit in de praktijk echter anders uit. Deze situatie heeft ertoe geleid dat ik eerder dit jaar het besluit heb genomen Corso terug te kopen en het bedrijf terug te brengen naar hoe het was voor de overname. Met ingang van 29 april j.l. staan we weer op eigen benen en kunnen we weer met volle kracht vooruit.

Door de situatie die is ontstaan, lopen we echter tegen zaken aan die een snelle voortgang in de weg staan: er is sprake van een enorme achterstand in de administratieve verwerking. Dit heeft gevolgen voor de factoring, waardoor de liquiditeit onder druk is komen te staan. Wij kunnen garanderen dat iedereen betaald zal worden. Hoewel wij er met een speciaal team ontzettend hard aan werken om de administratieve achterstand zo spoedig mogelijk weg te werken, kunnen wij de afgesproken betalingstermijnen op dit moment nog niet altijd nakomen. Wij realiseren ons heel goed dat dit voor u gevolgen kan hebben. Wij hopen van harte op uw begrip en medewerking.

Dit moment is ook een nieuwe start voor Corso, met 40 gemotiveerde mensen en een volledig nieuwe directie. Wij pakken met enthousiasme en toewijding de draad weer op. Met ingang van heden bestaat de directie uit: algemeen directeuren [naam] en ondergetekende en financieel manager [naam] (…) In de nieuwe samenstelling treden wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

(…)

Ik hoop dat dit schrijven enige duidelijkheid gegeven heeft. Mocht u toch nog vragen hebben, dan zijn we voor iedereen bereikbaar. Ook bent u op ons kantoor te Tiel van harte welkom. Gelieve eerst een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Jan [gedaagde]

3. Het geschil

3.1.

Capital Talent vordert dat bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. [gedaagde] wordt veroordeeld tot betaling van:

a. de hoofdsom ad € 186.986,76,

b. de openstaande rente tot en met 5 februari 2015 ad € 20.734,18,

c. de openstaande kosten ad € 2.813,60,

de bedragen onder a., b. en c. te verhogen met de wettelijke rente vanaf 5 februari 2015

tot aan de dag van betaling,

2. voor recht wordt verklaard dat [gedaagde] aansprakelijk is voor alle schade zijdens Capital

Talent als gevolg van het niet betalen van hetgeen waartoe de gedaagde partijen krachtens

het vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 13 november 2013 (met kenmerk

C/05/250793 HA ZA 13/633/833) zijn veroordeeld,

3. [gedaagde] wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van dit geding, verhoogd met de

wettelijke rente ingaande op de vierde dag na dit vonnis tot die der algehele voldoening

en te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 224,00 en – voor het geval

voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te

vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde

termijn voor voldoening.

3.2.

De door Capital Talent gevorderde hoofdsom van € 186.986,76 bestaat uit een aantal (gestelde) vorderingen van derden die Capital Talent bij akte van cessie zou hebben verkregen, dan wel waarop ten gunste van Capital Talent een pandrecht zou zijn gevestigd. Het gaat hierbij volgens Capital Talent om een vordering:

 • -

  van ZZP Lease op Corso voor een bedrag van € 35.407,63,

 • -

  van ZZP Lease op Corso Contracting voor een bedrag van € 30.482,39,

 • -

  van Company You op Corso Informatica voor een bedrag van € 6.803,53,

 • -

  van Company You op Corso Interim voor een bedrag van € 45.043,47,

 • -

  van Arbeids Intermediair op Corso Contracting voor een bedrag van € 5.275,00, en

 • -

  van Arbeids intermediair op Corso Informatica voor een bedrag van € 63.974,74.

3.3.

Capital Talent stelt dat de door Corso in mei 2013 verzonden nieuwsbrief een duidelijke garantie bevat – “wij kunnen garanderen dat iedereen betaald zal worden” – en dat Corso en de Corso-dochters deze garantie niet hebben kunnen of willen nakomen. [gedaagde] wist, dan wel behoorde als ‘de facto’ bestuurder, gevolmachtigde, althans feitelijk leidinggever van Corso en de Corso-dochters te weten, dat Corso en de Corso-dochters hun verplichtingen jegens Capital Talent niet konden of wilden nakomen. Hij was zelf als degene met volledige zeggenschap onwillig de verplichtingen na te komen op het moment dat daar door Capital Talent om werd gevraagd. Aldus heeft [gedaagde] onrechtmatig jegens Capital Talent gehandeld. Hij heeft gehandeld in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en zijn handelen of nalaten als bestuurder is ten opzichte van de derde in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Ook is sprake van een onbehoorlijke taakvervulling als bedoeld in artikel 2:9 BW. Capital Talent heeft door de handelwijze van [gedaagde] schade geleden, nu ZZP Lease, Company You en Arbeids Intermediair zijn doorgegaan met het leveren van diensten en het ter beschikking stellen van personeel en auto’s, terwijl de facturen ter zake door Corso en de Corso-dochters niet zijn voldaan. [gedaagde] is doorgegaan met het voortzetten van klaarblijkelijk verliesgevende activiteiten, waarbij hij in elk geval de schijn van kredietwaardigheid bij ZZP Lease, Company You en Arbeids Intermediair heeft opgewekt. Voorts is volgens Capital Talent sprake van selectieve (wan)betaling. [gedaagde] heeft een garantie afgegeven waarvan hij wist dat Corso en de Corso-dochters deze niet konden of wilden nakomen. Hij wist echter ook dat er wel vermogensbestanddelen zijn verstrekt aan anderen, zoals een pandrecht aan Elviria. Een bestuurder van een rechtspersoon mag vanaf het moment dat zij er ernstig rekening mee moet houden dat de vennootschap niet iedereen kan betalen, niet ‘eigen’ vorderingen op de vennootschap betalen boven vorderingen met gelijke preferentie of zekerheden verstrekken. Evenmin mag een bestuurder verdere verplichtingen aangaan of laten voortduren wetende dat de vennootschap haar verplichtingen niet zal kunnen nakomen. Dat heeft [gedaagde] echter wel gedaan, aldus Capital Talent.

3.4.

[gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen gaat de rechtbank hieronder, voor zover van belang, nader in.

4 De beoordeling

4.1.

Uit de hiervoor samengevat weergegeven stellingen van Capital Talent alsmede uit het verhandelde ter comparitie leidt de rechtbank af dat de door Capital Talent gevorderde hoofdsom van € 186.986,76 louter is gebaseerd op de volgens haar in de tekst van de nieuwsbrief van mei 2013 opgenomen garantie, welke [gedaagde] in privé dient na te komen, nu Corso en de Corso-dochters deze garantie niet wilden of konden nakomen.

4.2.

Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert de in de nieuwsbrief van mei 2013 opgenomen zinsnede “wij kunnen garanderen dat iedereen betaald zal worden” niet als een algehele, onvoorwaardelijke en onbeperkte garantie. Deze ene zinsnede moet worden bezien in de context van de gehele nieuwsbrief. Daaruit volgt dat het gaat om een mededeling ter wegneming van de zorg/vrees bij de relaties van Corso. Uit de brief wordt namelijk duidelijk dat nadat [gedaagde] was teruggetreden als directeur van Corso er binnen het nieuwe management problemen waren ontstaan door een verschil van inzicht. Dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat [gedaagde] Corso heeft teruggekocht. Door de ontstane situatie was er evenwel een enorme achterstand ontstaan in de administratieve verwerking, hetgeen gevolgen had voor de facturering en de factoring. In de brief is aangegeven dat in dat verband door een speciaal team hard wordt gewerkt om de admninistratieve achterstand zo spoedig mogelijk weg te werken. Desalniettemin kunnen de afgesproken betalingstermijnen niet altijd worden nagekomen. Wel kan men ervan uitgaan dat uiteindelijk iedereen zal worden betaald.

4.3.

In de conclusie van antwoord en ter comparitie stelt [gedaagde] in aanvulling hierop dat Corso vanwege verschillende factoren aanzienlijke financiële klappen had opgelopen en dat zij het vertrouwen wilde herwinnen van de zzp’ers die zij inhuurde en detacheerde bij haar opdrachtgevers om aldus weer rust te brengen in de organisatie. Die zzp’ers vormden namelijk het menselijk kapitaal van Corso. Omdat [gedaagde] altijd het boegbeeld, het gezicht, was geweest van Corso, is in de nieuwsbrief vermeld dat hij weer terug was. Tezamen met de opmerking dat iedereen betaald zou worden, werd aldus gepoogd het vetrouwen bij de zzp’ers te herstellen en hen te motiveren dat Corso het wel zou redden. Corso en/of de Corso-dochters wilden betalen, maar daarvoor was meer tijd nodig.

4.4.

In het licht van het voorgaande had het op de weg van Capital Talent gelegen om minst genomen aannemelijk te maken dat de betreffende opmerking in de nieuwsbrief van mei 2013 meer is dan een geruststellende mededeling en dat er aldus sprake is van een algehele, onvoorwaardelijke en onbeperkte garantie. Zelfs dat heeft Capital Talent evenwel niet gedaan, hetgeen voor haar rekening dient te komen. Zonder nadere toelichting en onderbouwing van Capital Talent, die ontbreekt, valt ook niet in te zien dat de nieuwsbrief van mei 2013 een garantie impliceert.

4.5.

Zelfs indien veronderstellenderwijs ervan moet worden uitgegaan dat de nieuwsbrief van mei 2013 wel een garantie bevat, ziet de rechtbank niet in waarom [gedaagde] in privé is gehouden die garantie na te komen. Niet in geschil is dat de bewuste nieuwsbrief door/vanuit Corso is verzonden, terwijl [gedaagde] onweersproken heeft gesteld dat hij vanaf 28 november 2011 direct noch indirect bestuurder is geweest van Corso Holding, Corso en de Corso-dochters. Het moet er voor worden gehouden dat Capital Talent hiervan ook op de hoogte was. Capital Talent was immers partij bij verschillende overeenkomsten waarbij ook Corso partij was en waarbij Corso werd vertegenwoordigd door haar bestuurder, niet zijnde [gedaagde] . [gedaagde] wijst in dit verband ook nog naar productie 17 bij dagvaarding. Dit betreft een (sommatie)brief van ZZP Lease aan Corso van 7 oktober 2013. De brief is gericht aan de heer [naam] , de bestuurder van Corso. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] op enig moment kenbaar heeft gemaakt in privé garant te staan voor de (vermeende) schulden van Corso en/of de Corso-dochters. Voorts heeft Capital Talent geen concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat [gedaagde] heeft bewerkstelligd dat Corso en/of de Corso-dochters de vorderingen niet hebben voldaan. Dat [gedaagde] het gezicht is van Corso doet aan dit alles niet af. Ditzelfde geldt voor het feit dat [gedaagde] algemeen directeur en gevolmachtigde is van Corso. Voor het overige heeft Capital Talent onvoldoende concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat [gedaagde] in privé is gehouden de gestelde garantie na te komen.

4.6.

Reeds omdat de nieuwsbrief van mei 2013 geen garantie bevat maar ook omdat bovendien niet valt in te zien waarom [gedaagde] in privé die garantie zou moeten nakomen, is de grondslag aan de gevorderde hoofdsom van € 186.986,76 komen te ontvallen.

4.7.

Overigens kan voorbij worden gegaan aan de stelling van Capital Talent dat [gedaagde] , getoetst aan de Beklamel-norm, een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. In de kern houdt dit zogenaamde Beklamelcriterium de eis in dat de bestuurder bij het aangaan van de verbintenis wist of behoorde te begrijpen dat de schuldeiser van de vennootschap als gevolg van zijn handelen schade zou lijden. Zoals hiervoor reeds is overwogen is [gedaagde] vanaf 28 november 2011 echter direct noch indirect bestuurder geweest van Corso Holding, Corso en de Corso-dochters, terwijl ook van het aangaan van een verbintenis geen sprake is. Om diezelfde reden faalt ook het beroep van Capital Talent op artikel 2:9 BW (onbehoorlijke taakvervulling).

4.8.

Een en ander leidt tot de slotsom dat de gevorderde hoofdsom van € 186.986,76 moet worden afgewezen. De overige verweren van [gedaagde] behoeven geen bespreking meer.

4.9.

Het gevorderde onder 3.1 sub 2 ziet op een verklaring voor recht dat [gedaagde] aansprakelijk is voor alle schade zijdens Capital Talent als gevolg van het niet betalen van hetgeen waartoe de gedaagde partijen krachtens het vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 13 november 2013 (met kenmerk C/05/250793 HA ZA 13/633/833) zijn veroordeeld.

4.10.

Capital Talent stelt in dit verband niet meer dan dat tegen dit vonnis geen rechtsmiddel is ingesteld en dat het inmiddels in kracht van gewijsde is gegaan. Dat is echter onvoldoende en deels ook onjuist. Onjuist omdat het vonnis voorshands geoordeeld niet in kracht van gewijsde is gegaan, nu het gaat om een verstekvonnis en [gedaagde] onweersproken heeft gesteld dat niet aan de eisen van artikel 143 Rv is voldaan. Maar bovenal heeft Capital Talent geen concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit de aansprakelijkheid van [gedaagde] kan worden afgeleid voor de schade die Capital Talent heeft geleden als gevolg van het niet nakomen van voornoemd vonnis door Corso en de Corso-dochters. Ook heeft Capital Talent niets gesteld omtrent die, door haar in dit verband geleden schade. Het gevorderde onder 3.1 sub 2 zal derhalve worden afgewezen.

4.11.

Capital Talent zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- griffierecht € 1.533,00

- salaris advocaat € 4.000,00 (2 punten × tarief € 2.000,00)

Totaal € 5.533,00

4.12.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Capital Talent in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 5.533,00,

5.3.

veroordeelt Capital Talent in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Capital Talent niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2015.

Coll.: MvG